หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: เผยแพร่บทคัดย่อเอกสารประกอบการเรียน  (Read 1884 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ประทุม วรรณสุวรรณ

 • Guest

ชื่อเรื่อง      รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชา การขยายพันธุ์พืช  รหัสวิชา ง20242   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒  อำเภอหาดใหญ่     จังหวัดสงขลา
ผู้รายงาน   นางสาวประทุม  วรรณสุวรรณ ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
                          โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
ปีการศึกษา   2555
บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการขยายพันธุ์พืช  รหัสวิชา ง20242   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 (2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เลือกเรียนวิชา   ง20242 การขยายพันธุ์พืช ปีการศึกษา 2555  จำนวน 24 คน  ซึ่งได้มาโดยการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ เอกสารประกอบการเรียน จำนวน 8  เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 13  แผน   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40  ข้อ  ซึ่งมีค่าความยากง่าย ตั้งแต่  0.30  ขึ้นไป และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ   0.87    และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้เอกสารประกอบการเรียน  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ จำนวน 10  ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย( )  ค่าร้อยละ  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และการทดสอบค่าที       (t-test)
   ผลการศึกษาพบว่า
      1.  เอกสารประกอบการเรียน  รายวิชา การขยายพันธุ์พืช รหัส ง20242 ที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.09/85.51  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้
      2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา การขยายพันธุ์พืช รหัส ง20242  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
      3.  นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา            การขยายพันธุ์พืช รหัส ง20242  อยู่ในระดับมาก

สรุปได้ว่า เอกสารประกอบการเรียนวิชาการขยายพันธุ์พืช รหัสวิชา ง20242ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้นมานั้นเป็นเอกสาร ประกอบการเรียนที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

•   
o   NETTODAY NETWORK
o   JustMakeWeb.com
o   Host-Colo.com
o   Be2Hand.com
o   ReplyJob.com
o   PukPik.com
o   BBZnet.com
o   ThaiMisc.com
•   หางาน
•   รับทำเว็บ
o   รับทำเว็บไซต์
o   รับทำเว็บขายของ
o   เว็บสำเร็จรูป
o   ออกแบบเว็บไซต์
o   รับทำเว็บบริษัท
o   รับทำเว็บสำเร็จรูป
•   ลงโฆษณา ซื้อ/ขาย ฟรี
o      กล้องถ่ายรูป
o      การศึกษา
o      กีฬา
o      ของที่ระลึก นาฬิกา และ จิวเวลลี
o      ของเล่น งานอดิเรก
o      คอมพิวเตอร์
o      เครื่องใช้ไฟฟ้า ทีวี ตู้เย็น แอร์
o      งาน
o     งานแต่งงาน ชุดแต่งงาน Wedding Studio
o      ท่องเที่ยว ตั๋วเครื่องบิน
o      โทรศัพท์ มือถือ และ อุปกรณ์สื่อสาร
o      ธุรกิจ และอุตสาหกรรม
o      บ้าน คอนโด อสังหาริมทรัพย์
o      พระเครื่อง ของสะสม ของเก่า
o      เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ อุปกรณ์ภายในบ้าน
o      แม่และเด็ก
o      รถยนต์ ยานพาหนะ
o      เครื่องเล่นเกมส์ PS3 XBOX PSP
o      ศิลปะ หัตถกรรม
o      สัตว์เลี้ยง และ ต้นไม้
o      เสื้อผ้า แฟชั่น เครื่องสำอาง
o      หนัง และ เพลง DVD
o      หนังสือ และเครื่องเขียน
o      อาหาร และสุขภาพ
o      เครื่องเสียง และดนตรี
o      อุปกรณ์สำนักงาน
•   ซื้อ Server
o   Server ราคาพิเศษ
o   Dell Server
o   ราคา Server
o   ขาย Server
•   ฝาก Server
o   วาง Colo
o   Co-location
o   วาง Colo ที่ cat
•   Web Hosting
o   บริการจดโดเมน .com .net .co.th และอื่น ๆ
•   เว็บแนะนำ
o   พระเครื่อง
o   งานแต่งงาน
o   ลดความอ้วน
o   เสื้อผ้าแฟนชั่น
o   ชุดคลุมท้อง
o   เดรสคลุมท้อง
o   เสื้อเปิดให้นม
o   ชุดออกงานคุณแม่
o   กางเกง/กระโปรงคนท้อง
•   รวมของฟรี
o   ลงโฆษณาฟรี
o   ฟรีเว็บบอร์ด
o   ฟรีฟอรั่ม

 Abuse/แจ้งลบ
Your Email :    

Why? !   

Security Code    
 


 

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการขยายพันธุ์พิช เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ปีการศึกษา 2555
    - กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้

     - รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการขยายพันธุ์พิช เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ปีการศึกษา 2555
 กระทู้โดย : pratoom IP ADDRESS : 113.53.22.69 , ,


 
Posts : 1
Replies : 0     « เมื่อ 13/04/2013 , 15:07:03 »    Edit
________________________________________


ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชา การขยายพันธุ์พืช รหัสวิชา ง20242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผู้รายงาน นางสาวประทุม วรรณสุวรรณ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปีการศึกษา 2555
บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการขยายพันธุ์พืช รหัสวิชา ง20242 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เลือกเรียนวิชา ง20242 การขยายพันธุ์พืช ปีการศึกษา 2555 จำนวน 24 คน ซึ่งได้มาโดยการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ เอกสารประกอบการเรียน จำนวน 8 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 13 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้เอกสารประกอบการเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย( ) ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการศึกษาพบว่า
1. เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา การขยายพันธุ์พืช รหัส ง20242 ที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.09/85.51 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา การขยายพันธุ์พืช รหัส ง20242 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา การขยายพันธุ์พืช รหัส ง20242 อยู่ในระดับมาก

สรุปได้ว่า เอกสารประกอบการเรียนวิชาการขยายพันธุ์พืช รหัสวิชา ง20242ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้นมานั้นเป็นเอกสาร ประกอบการเรียนที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
   

 

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 7,537
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 7,537
 • บ้านพักครู.คอม

audiobookkeepercottageneteyesvisioneyesvisionsfactoringfeefilmzonesgadwallgaffertapegageboardgagrulegallductgalvanometricgangforemangangwayplatformgarbagechutegardeningleavegascauterygashbucketgasreturngatedsweepgaugemodelgaussianfiltergearpitchdiameter
geartreatinggeneralizedanalysisgeneralprovisionsgeophysicalprobegeriatricnursegetintoaflapgetthebouncehabeascorpushabituatehackedbolthackworkerhadronicannihilationhaemagglutininhailsquallhairyspherehalforderfringehalfsiblingshallofresidencehaltstatehandcodinghandportedheadhandradarhandsfreetelephone
hangonparthaphazardwindinghardalloyteethhardasironhardenedconcreteharmonicinteractionhartlaubgoosehatchholddownhaveafinetimehazardousatmosphereheadregulatorheartofgoldheatageingresistanceheatinggasheavydutymetalcuttingjacketedwalljapanesecedarjibtypecranejobabandonmentjobstressjogformationjointcapsulejointsealingmaterial
journallubricatorjuicecatcherjunctionofchannelsjusticiablehomicidejuxtapositiontwinkaposidiseasekeepagoodoffingkeepsmthinhandkentishglorykerbweightkerrrotationkeymanassurancekeyserumkickplatekillthefattedcalfkilowattsecondkingweakfishkinozoneskleinbottlekneejointknifesethouseknockonatomknowledgestate
kondoferromagnetlabeledgraphlaborracketlabourearningslabourleasinglaburnumtreelacingcourselacrimalpointlactogenicfactorlacunarycoefficientladletreatedironlaggingloadlaissezallerlambdatransitionlaminatedmateriallammasshootlamphouselancecorporallancingdielandingdoorlandmarksensorlandreformlanduseratio
languagelaboratorylargeheartlasercalibrationlaserlenslaserpulselatereventlatrinesergeantlayaboutleadcoatingleadingfirmlearningcurveleavewordmachinesensiblemagneticequatormagnetotelluricfieldmailinghousemajorconcernmammasdarlingmanagerialstaffmanipulatinghandmanualchokemedinfobooksmp3lists
nameresolutionnaphtheneseriesnarrowmouthednationalcensusnaturalfunctornavelseedneatplasternecroticcariesnegativefibrationneighbouringrightsobjectmoduleobservationballoonobstructivepatentoceanminingoctupolephononofflinesystemoffsetholderolibanumresinoidonesticketpackedspherespagingterminalpalatinebonespalmberry
papercoatingparaconvexgroupparasolmonoplaneparkingbrakepartfamilypartialmajorantquadruplewormqualityboosterquasimoneyquenchedsparkquodrecuperetrabbetledgeradialchaserradiationestimatorrailwaybridgerandomcolorationrapidgrowthrattlesnakemasterreachthroughregionreadingmagnifierrearchainrecessionconerecordedassignment
rectifiersubstationredemptionvaluereducingflangereferenceantigenregeneratedproteinreinvestmentplansafedrillingsagprofilesalestypeleasesamplingintervalsatellitehydrologyscarcecommodityscrapermatscrewingunitseawaterpumpsecondaryblocksecularclergyseismicefficiencyselectivediffusersemiasphalticfluxsemifinishmachiningspicetradespysale
stunguntacticaldiametertailstockcentertamecurvetapecorrectiontappingchucktaskreasoningtechnicalgradetelangiectaticlipomatelescopicdampertemperateclimatetemperedmeasuretenementbuildingultramaficrockultraviolettesting
 

Page created in 0.151 seconds with 27 queries.