หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  (Read 1305 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ครูกฤษฎา

  • Guest

บทคัดย่อ
   รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สาระพลศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีจุดมุ่งหมายการศึกษา ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สาระพลศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สาระพลศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาผลการทดสอบการปฏิบัติโดยใช้แบบฝึกทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สาระพลศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สาระพลศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” สังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 36 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สาระพลศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ4) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลการวิจัยพบว่า
   1. แบบฝึกทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สาระพลศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ ระหว่างเรียน E1/E2 เท่ากับ 84.53/83.15 ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้
   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนเทศบาล 2           “วิภัชศึกษา” สังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สาระพลศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
   3. ผลการทดสอบการปฏิบัติโดยใช้แบบฝึกทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สาระพลศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า  คะแนนทดสอบการปฏิบัติโดยใช้แบบฝึกทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สาระพลศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.47 ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ80 ที่กำหนดไว้
   4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้
แบบฝึกทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สาระพลศึกษา)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.25 นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
 

Page created in 0.061 seconds with 25 queries.