หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน โดยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา  (Read 2397 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

จิตภินันท์

 • Guest

บทคัดย่อ
เรื่อง   การสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน โดยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนวัดคู้บอน สำนักงานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร   
ผู้ศึกษา   จิตภินันท์  พวงประดับทัพพ์
ปี     2555
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนโดยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 ชุด ที่สร้างขึ้นให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนโดยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดคู้บอน  สำนักงานเขตคลองสามวา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555 ได้จากประชากรด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก 5 ห้องเรียน  สุ่มมา 1 ห้องเรียน  จำนวน 30 คน  เครื่องมือที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  2) แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน โดยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนโดยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 20 ข้อ  4) แบบประเมินคุณภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน โดยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  วิเคราะห์ข้อมูลโดย  1) หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน โดยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   / ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน โดยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ t-test Dependent Sample 
ผลการศึกษาที่สำคัญสรุปได้ดังนี้
(1) การทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน โดยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 8 ชุด ได้แก่  1) แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน โดยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา เล่มที่ 1 จุดประสงค์ที่ 1 อ่านและเขียนคำในหนังสือเล่มใหญ่ได้  2) แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน โดยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา เล่มที่ 2 จุดประสงค์ที่ 2 แต่งประโยคจากคำในหนังสือเล่มใหญ่ได้            3) แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน โดยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา เล่มที่ 3 จุดประสงค์ที่ 3 แจกลูกประสมคำ จากคำในหนังสือเล่มใหญ่ไปสู่คำใหม่ได้ และผันอักษรได้  4) แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน โดยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา เล่มที่ 4 จุดประสงค์ที่ 4 แต่งประโยคจากคำใหม่ได้               5) แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน โดยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา เล่มที่ 5 จุดประสงค์ที่ 5 อ่านเรื่องใหม่ได้  6) แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน โดยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา เล่มที่ 6 จุดประสงค์ที่ 6 เล่าเรื่องหรือบอกรายละเอียดจากสิ่งที่อ่าน ฟัง และพบในชีวิตประจำวันได้  7) แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน โดยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา เล่มที่ 7 จุดประสงค์ที่ 7 พูดและสนทนาเรื่องต่าง ๆ ได้  และ 8) แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน โดยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา เล่มที่ 8 จุดประสงค์ที่ 8 เขียนเรื่องสั้น ๆ ได้  ที่สร้างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ( / )  ดังนี้
เล่มที่ 1       มีประสิทธิภาพ   เท่ากับ     83.67/84.67 
เล่มที่ 2       มีประสิทธิภาพ   เท่ากับ     83.33/84.00               
เล่มที่ 3       มีประสิทธิภาพ   เท่ากับ     83.00/84.33 
เล่มที่ 4       มีประสิทธิภาพ   เท่ากับ     82.67/83.67 
เล่มที่ 5       มีประสิทธิภาพ   เท่ากับ     82.33/83.33 
เล่มที่ 6       มีประสิทธิภาพ   เท่ากับ     82.67/83.00 
เล่มที่ 7       มีประสิทธิภาพ   เท่ากับ     83.33/84.33 
เล่มที่ 8     มีประสิทธิภาพ   เท่ากับ     82.00/82.67 
ประสิทธิภาพโดยรวม   มีประสิทธิภาพ   เท่ากับ  82.88/83.75
(2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ก่อนและหลังการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำยากด้วยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  พบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำยากด้วยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 5,477
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 5,477
 • บ้านพักครู.คอม

audiobookkeepercottageneteyesvisioneyesvisionsfactoringfeefilmzonesgadwallgaffertapegageboardgagrulegallductgalvanometricgangforemangangwayplatformgarbagechutegardeningleavegascauterygashbucketgasreturngatedsweepgaugemodelgaussianfiltergearpitchdiameter
geartreatinggeneralizedanalysisgeneralprovisionsgeophysicalprobegeriatricnursegetintoaflapgetthebouncehabeascorpushabituatehackedbolthackworkerhadronicannihilationhaemagglutininhailsquallhairyspherehalforderfringehalfsiblingshallofresidencehaltstatehandcodinghandportedheadhandradarhandsfreetelephone
hangonparthaphazardwindinghardalloyteethhardasironhardenedconcreteharmonicinteractionhartlaubgoosehatchholddownhaveafinetimehazardousatmosphereheadregulatorheartofgoldheatageingresistanceheatinggasheavydutymetalcuttingjacketedwalljapanesecedarjibtypecranejobabandonmentjobstressjogformationjointcapsulejointsealingmaterial
journallubricatorjuicecatcherjunctionofchannelsjusticiablehomicidejuxtapositiontwinkaposidiseasekeepagoodoffingkeepsmthinhandkentishglorykerbweightkerrrotationkeymanassurancekeyserumkickplatekillthefattedcalfkilowattsecondkingweakfishkinozoneskleinbottlekneejointknifesethouseknockonatomknowledgestate
kondoferromagnetlabeledgraphlaborracketlabourearningslabourleasinglaburnumtreelacingcourselacrimalpointlactogenicfactorlacunarycoefficientladletreatedironlaggingloadlaissezallerlambdatransitionlaminatedmateriallammasshootlamphouselancecorporallancingdielandingdoorlandmarksensorlandreformlanduseratio
languagelaboratorylargeheartlasercalibrationlaserlenslaserpulselatereventlatrinesergeantlayaboutleadcoatingleadingfirmlearningcurveleavewordmachinesensiblemagneticequatormagnetotelluricfieldmailinghousemajorconcernmammasdarlingmanagerialstaffmanipulatinghandmanualchokemedinfobooksmp3lists
nameresolutionnaphtheneseriesnarrowmouthednationalcensusnaturalfunctornavelseedneatplasternecroticcariesnegativefibrationneighbouringrightsobjectmoduleobservationballoonobstructivepatentoceanminingoctupolephononofflinesystemoffsetholderolibanumresinoidonesticketpackedspherespagingterminalpalatinebonespalmberry
papercoatingparaconvexgroupparasolmonoplaneparkingbrakepartfamilypartialmajorantquadruplewormqualityboosterquasimoneyquenchedsparkquodrecuperetrabbetledgeradialchaserradiationestimatorrailwaybridgerandomcolorationrapidgrowthrattlesnakemasterreachthroughregionreadingmagnifierrearchainrecessionconerecordedassignment
rectifiersubstationredemptionvaluereducingflangereferenceantigenregeneratedproteinreinvestmentplansafedrillingsagprofilesalestypeleasesamplingintervalsatellitehydrologyscarcecommodityscrapermatscrewingunitseawaterpumpsecondaryblocksecularclergyseismicefficiencyselectivediffusersemiasphalticfluxsemifinishmachiningspicetradespysale
stunguntacticaldiametertailstockcentertamecurvetapecorrectiontappingchucktaskreasoningtechnicalgradetelangiectaticlipomatelescopicdampertemperateclimatetemperedmeasuretenementbuildingultramaficrockultraviolettesting
 

Page created in 0.168 seconds with 27 queries.