หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: แผนการสอนประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย  (Read 3798 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ดารารายณ์ พรหมพื้น

 • Guest

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่  5  เรื่องประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย                                              เวลา  8  ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 เรื่องประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย                                         เวลา  8  ชั่วโมง
โดย นางดารารายณ์  พรหมพื้น                                                     โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. สาระสำคัญ
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งสถาปนาขึ้นใน พ.ศ. 1792 หลังจากร่วมมือกับพ่อขุนผาเมืองขับไล่เขมรและตั้งราชวงศ์พระร่วง ปัจจัยที่เอื้อต่อการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย  มีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก พระมหากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัยมี 9 พระองค์ 
การปกครองในสมัยสุโขทัยแบ่งได้เป็น 2 ระยะ คือ การปกครองสมัยสุโขทัยตอนต้นเริ่มจากมสมัย       พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ไปถึงสิ้นสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และการปกครองสมัยสุโขทัยตอนปลาย นับจากสมัยพระยาเลอไทยไปจนกระทั่งอาณาจักรสุโขทัยหมดอำนาจลง   
   อาณาจักรสุโขทัยมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับรัฐใกล้เคียง เช่น อาณาจักรล้านนา
แคว้นพะเยา เมืองน่าน เมืองนครศรีธรรมราช อาณาจักรมอญ อาณาจักรอยุธยา และรัฐที่ห่างไกลออกไป เช่น ลังกา จีน
   เศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัยขึ้นอยู่กับการเกษตร การค้า การทำเครื่องสังคโลก
   สังคมสุโขทัยเป็นสังคมชนชั้น ซึ่งประกอบไปด้วย พระมหากษัตริย์ ประชาชน และทาส
อาณาจักรสุโขทัยได้สร้างแบบแผนของการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน และได้สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมไว้เป็นอันมาก เป็นมรดกตกทอดแก่อาณาจักรไทยในยุคหลัง ทั้งในด้านศาสนา ศิลปกรรม วรรณกรรม และด้านขนบธรรมเนียมประเพณี
ภูมิปัญญาที่สำคัญที่สุดของสุโขทัย ได้แก่ ตัวอักษรไทย การชลประทาน เครื่องสังคโลก ศาสนา ศิลปกรรม วรรณกรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
2.1 วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่าง ๆ (ส 4.3 ม.1/2)
   2.2 วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยและสังคมไทยในปัจจุบัน
                (ส 4.3 ม. 1/3)
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
   ด้านความรู้ (K)
1) ผู้เรียนสามารถอธิบายการสถาปนาและบอกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการในสมัยสุโขทัยได้
      2) ผู้เรียนสามารถระบุพระนามพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัยได้
3) ผู้เรียนสามารถอธิบายการลักษณะการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัยตอนต้นและตอนปลายได้
      4) ผู้เรียนสามารถบอกสาเหตุการเสื่อมอำนาจของอาณาจักรสุโขทัยได้
      5) ผู้เรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยสุโขทัยกับรัฐหรือเมืองต่างๆ ได้
      6) ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอาณาจักรสุโขทัย
      7) ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะทางสังคมของสมัยสุโขทัยได้
      8) ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะเด่นของศิลปวัฒนธรรมสมัยสุโขทัยได้
      9) ผู้เรียนสามารถบอกปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย
   ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
      1) ผู้เรียนสามารถอภิปรายสรุปสาระสำคัญเป็นแผนผังความคิด Mind Mapping ได้
2) ผู้เรียนสามารถสื่อสารและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสถาปนา การปกครอง สาเหตุที่ส่งผลให้
อาณาจักรสุโขทัยเสื่อมลงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย
ด้านคุณลักษณะ (A)
1) ผู้เรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในเรียนรู้ และมีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
      
4. สาระการเรียนรู้
1. การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
      1.1 การขับไล่เขมรและการตั้งราชวงศ์พระร่วง
      1.2 ปัจจัยที่เอื้อต่อการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
      1.3 พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย
2. การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย
      2.1 ลักษณะการปกครอง
      2.2 การปกครองราชธานีและเมืองลูกหลวง
      2.3 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
      2.4 ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย
   3. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยสุโขทัย
      3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรสุโขทัยกับรัฐใกล้เคียง
      3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรสุโขทัยกับรัฐที่ห่างไกลออกไป
   4. เศรษฐกิจสมัยสุโขทัย
      4.1 การเกษตร
      4.2 การค้า
      4.3 การทำเครื่องสังคโลก
   5. สังคมสมัยสุโขทัย


   6. ศิลปวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย
      6.1 ศาสนา
      6.2 ศิลปกรรม
      6.3 วรรณกรรม
      6.4 ขนบธรรมเนียมประเพณี
   7. ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย
      7.1 อักษรไทย
      7.2 การชลประทาน
      7.3 เครื่องสังคโลก


5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
   5.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
      - ทักษะการคิดวิเคราะห์
   5.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
      - กระบวนการสืบค้นข้อมูล
      - กระบวนการทำงานกลุ่ม
      - กระบวนการปฏิบัติ

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
   6.1 ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง
   6.2 ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต
   6.3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้
   6.4 ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน


7. กิจกรรมการเรียนรู้

 รูปแบบที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบต่อภาพ (Jigsaw)
1. ขั้นทดลองก่อนสอน
          ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของผู้เรียน โดยใช้เวลา 10 นาที แล้วเก็บคะแนนไว้

2. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
      2.1 ครูนำภาพพ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพ่อขุนรามคำแหงมหาราชให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียนว่าบุคคลในภาพคือใคร เกี่ยวข้องกับอาณาจักรสุโขทัยอย่างไร เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่จะเชื่อมโยงเข้าเนื้อหาที่จะเรียน
      2.2 แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
      2.3 แนะนำการเรียนแบบต่อภาพ (Jigsaw) ว่าชั้นเรียนเป็นกี่กลุ่ม กลุ่มละกี่คน สมาชิกแต่ละคนต้องรับผิดชอบที่จะเรียนเกี่ยวกับหัวข้อที่กลุ่มได้รับให้มากที่สุด แต่ละกลุ่มเป็นผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อนั้นมีหน้าที่สอนกลุ่มอื่น ๆ ด้วย       
3. ขั้นประกอบกิจกรรม
          3.1 แบ่งผู้เรียนออกเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน โดยให้ผู้เรียนเลือกกลุ่มเอง หรือจับฉลาก         3.2 ตัวแทนกลุ่มมาเลือกรับซองกิจกรรม ซึ่งในซองกิจกรรมประกอบด้วย
         - ใบความรู้ประจำกลุ่ม จำนวน 3 ชุด
         - กระดาษสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลหรือประเด็นสำคัญ จำนวน 10 แผ่น
         - ฉลากเลือกหัวข้อรับผิดชอบ ซึ่งสมาชิกภายในกลุ่มต้องจับฉลาก
         * ซองกิจกรรมที่ได้รับครั้งแรกและจะประจำอยู่กลุ่มเดิมเรียกว่ากลุ่มบ้าน
      3.3 เมื่อแต่ละกลุ่มได้ซองกิจกรรมแล้วให้สมาชิกในกลุ่มจับฉลากที่มีอยู่ในซอง ซึ่งเมื่อจับฉลากแล้วแต่ละคนในกลุ่มจะได้หัวข้อต่างกัน แต่จะซ้ำกันกับสมาชิกกลุ่มอื่น และให้คนที่ได้หมายเลขซ้ำกันไปรวมอยู่กลุ่มเดียวกันตามหมายเลขซองกิจกรรมที่ประจำอยู่แต่ละกลุ่ม (ซึ่งกลุ่มนี้เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ)
      2.4 เมื่อกลุ่มผู้เชี่ยวชาญไปรวมกันเรียบร้อยแล้ว ให้แต่ละคนศึกษาค้นคว้าใบความรู้ประจำกลุ่มนั้น พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูล และสรุปสาระสำคัญให้ได้มากที่สุด ลงในกระดาษ A4 ที่อยู่ในซองกิจกรรม เพื่อนำความรู้กลับไปบอกเพื่อนยังกลุ่มเดิมของตนเอง (กลุ่มบ้าน)2. ขั้นประกอบกิจกรรม (ต่อ)
          2.5 เมื่อกลุ่มผู้เชี่ยวชาญศึกษาข้อมูลจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็กลับไปยังกลุ่มเดิมของตนเอง (กลุ่มบ้าน) เพื่อผลัดกันนำเสนอข้อมูลหรือสาระสำคัญที่ตนเองไปศึกษามาจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญใน 3ชั่วโมงที่แล้ว จนครบทั้ง 7 หัวข้อ
       


2. ขั้นประกอบกิจกรรม (ต่อ)
      2.6 เมื่อนำเสนอข้อมูลครบทั้ง 7 หัวข้อแล้วสมาชิกในกลุ่มรวบรวมความรู้ที่กลุ่มตนเองได้รับทั้งหมดเพื่อส่งครูผู้สอน และร่วมกันสรุปความรู้ทั้งหมดเป็นแผนผังความคิด (Mind Mapping) ลงในกระดาษปรู๊ฟพร้อมทั้งนำเสนองานกลุ่ม4. ขั้นสรุป
      4.2 ให้แต่ละกลุ่มเล่นเกมแข่งขันตอบปัญหา โดยให้ผู้เรียนเขียนคำตอบลงในกระดาษที่กำหนดให้ทีละข้อ จำนวน 15 ข้อ
          4.1 ให้ผู้เรียนดู VDO สมัยสุโขทัย (ผลิตโดย บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) และร่วมกันสรุปบทเรียน และผู้เรียนจดบันทึกความรู้เพิ่มเติมลงในสมุด
5. ขั้นประเมินผล
          ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อดูว่าผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้มากน้อยกว่าเดิมเพียงใด

8. สื่อ/แหล่งเรียนรู้
   8.1 แบบทดสอบก่อน-หลังเรียนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย
8.2 ซองกิจกรรมจำนวน 7 ซอง ประกอบไปด้วย
1) การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
2) การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย
3) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยสุโขทัย
4) เศรษฐกิจสมัยสุโขทัย
5) สังคมสมัยสุโขทัยและการเสื่อมอำนาจของอาณาจักรสุโขทัย
6) ศิลปวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย
7) ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย
   8.3 VDO สมัยสุโขทัย (ผลิตโดย บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)   
   8.4 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม.1 บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
   8.5 แบบสรุปสาระสำคัญเรื่องประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย Mind Mapping
   8.6 กระดาษปรู๊ฟ

9. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้


สิ่งที่ต้องการวัด   วิธีการวัดและประเมินผล   เครื่องมือวัดและประเมินผล   เกณฑ์การวัดและประเมินผล
ด้านความรู้ (K)
1) ผู้เรียนสามารถอธิบายการสถาปนาและบอกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการในสมัยสุโขทัยได้
2) ผู้เรียนสามารถระบุพระนามพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัยได้
3) ผู้เรียนสามารถอธิบายการลักษณะการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัยตอนต้นและตอนปลายได้
4) ผู้เรียนสามารถบอกสาเหตุการเสื่อมอำนาจของอาณาจักรสุโขทัยได้
5)ผู้เรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยสุโขทัยกับรัฐหรือเมืองต่างๆ ได้
6) ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอาณาจักรสุโขทัย
7) ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะทางสังคมของสมัยสุโขทัยได้
8) ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะเด่นของศิลปวัฒนธรรมสมัยสุโขทัยได้
9) ผู้เรียนสามารถบอกปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย   
1) สังเกตการตอบคำถาม

2) ทำแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
3) สรุปสาระสำคัญ Mind Mapping
   
1) ข้อคำถาม


2) แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
3) Mind Mapping   
1) ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถตอบคำถามได้
2) ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
3) ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์

 

สิ่งที่ต้องการวัด   วิธีการวัดและประเมินผล   เครื่องมือวัดและประเมินผล   เกณฑ์การวัดและประเมินผล
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
1) ผู้เรียนสามารถอภิปรายสรุปสาระสำคัญเป็นแผนผังความคิด Mind Mapping ได้
2) ผู้เรียนสามารถสื่อสารและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสถาปนา การปกครอง สาเหตุที่ส่งผลให้
อาณาจักรสุโขทัยเสื่อมลงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย   
1) สรุปสาระสำคัญของเรื่องประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยเป็น
Mind Mapping
2) การนำเสนอผลงานกลุ่ม
3) สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม   
1) Mind Mapping ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยเป็น

2) แบบประเมินการนำเสนอผลงานกลุ่ม
3) แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม   
1) ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์


2) ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์
3) ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
1) ผู้เรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในเรียนรู้ และมีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย   
1) สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน   
1) แบบสังเกตพฤติกรรมด้านการทำงานกลุ่มพฤติกรรมคุณลักษณะ   
-ผู้เรียนส่วนใหญ่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีขึ้นไป
เกณฑ์การตัดสิน
0-3 ควรปรับปรุง
4-6 พอใช้
7-9 ดี10. บันทึกผลหลังการสอน
   10.1 ผลการเรียนรู้
        ด้านความรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ (K)
...
...
...
...
...
        ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
...
...
...
...
... 
        ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
...
...
...
...
...
   10.2 ปัญหาและอุปสรรค
...
...
...
   10.3 การปรับปรุงแก้ไข
...
...
...
10.4 ข้อเสนอแนะ
...
...
...


                    (ลงชื่อ)..............................................................ครูผู้สอน
                          (นางดารารายณ์  พรหมพื้น)
                                  ตำแหน่ง  ครู
                                                                      วันที่.........เดือน....................พ.ศ..............
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

คำชี้แจง :   ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่อง               
                ที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่   ชื่อ-สกุล
ของผู้รับการ
ประเมิน   การวางแผนร่วมกัน   การยอมรับฟังคนอื่น   รับผิดชอบและกระตือ-
รือร้นในการทำงาน   การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม   การแก้ปัญหาภายในกลุ่ม   รวม
20 คะแนน
      4   3   2   1   4   3   2   1   4   3   2   1   4   3   2   1   4   3   2   1   
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
                                                                                    ............../.................../................
 
เกณฑ์การให้คะแนน
   ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ   ให้   4   คะแนน
   ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง   ให้    3   คะแนน
   ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้   2   คะแนน
   ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้   1   คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

   ช่วงคะแนน   ระดับคุณภาพ   
   18 - 20   ดีมาก   
   14 - 17   ดี   
   10 - 13   พอใช้   
   ต่ำกว่า 10   ปรับปรุง   
แบบประเมินผลงานนักเรียน
ชื่อกลุ่ม..........................................................................ชั้น..................................................


คำชี้แจง    ให้ผู้สังเกตพิจารณาคุณภาพพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนและเขียนเครื่องหมาย 
               ลงในช่องระดับคะแนน


รายการประเมิน   ระดับคุณภาพ   
หมายเหตุ
   ดีมาก ( 3 )   ดี ( 2 )   พอใช้ ( 1 )   
1.ความสมบูรณ์ถูกต้องของผลงาน            
2. ความคิดสร้างสรรค์            
3. ความน่าสนใจของผลงาน            
4. ความพึงพอใจในผลงาน            
5. คุณค่าของผลงานต่อสังคม
            
รวมคะแนน            


เกณฑ์การให้คะแนน
   ระดับ 3 หมายถึง ผลงานสมบูรณ์ถูกต้องตามหลักการ มีรูปแบบ แปลกใหม่ เป็นงานที่ดูดีแปลกใหม่ สะดุดตา มีสีสัน มีชีวิต ชีวา และน่าประทับใจมีคุณค่าต่อสังคม
ระดับ 2 หมายถึง ผลงานไม่ค่อยสมบูรณ์ถูกต้องตามหลักการเท่าที่ควรมีความแปลกใหม่บ้าง เลียนแบบธรรมชาติหรือผลงานอื่น ๆ เป็นงานศิลปะที่มีรูปแบบ สีสัน น่าสนใจเป็นงานศิลปะ
   ระดับ 1 หมายถึง ผลงานต้องปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆไม่มีความแปลกใหม่เป็นงานศิลปะที่ลอกเลียนผลงานอื่น
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

   ช่วงคะแนน   ระดับคุณภาพ   
   11-15   ดีมาก   
   6-10   ดี   
   0-5   พอใช้   
         


                                                                                    ลงชื่อ……………………………………..ผู้ประเมิน
                                                                                         (............................................)
แบบประเมินการนำเสนอผลงาน
กลุ่มที่........................ชั้น...........................

ลำดับที่   รายการประเมิน   คุณภาพการปฏิบัติ
      4   3   2   1
1   นำเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง            
2   การนำเสนอมีความน่าสนใจ            
3   ความเหมาะสมกับเวลา            
4   มีความกล้าแสดงออก            
5   บุคลิกภาพ น้ำเสียงเหมาะสม            
รวม   


                                                                  ลงชื่อ..............................................ผู้ประเมิน
                                                                       (...............................................)

เกณฑ์การให้คะแนน
   การปฏิบัติงานสมบูรณ์ชัดเจน     ให้     4     คะแนน
   การปฏิบัติงานยังมีข้อบกพร่องเล็กน้อย        ให้     3     คะแนน
   การปฏิบัติงานยังมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่      ให้     2     คะแนน
   การปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก         ให้   1     คะแนนเกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน   ระดับคุณภาพ
17-20
13-16
9-12
5-8      4   หมายถึง   ดีมาก
   3     หมายถึง    ดี
   2     หมายถึง    พอใช้
   1      หมายถึง   ปรับปรุงแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน เรื่องประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 

1. อาณาจักรสุโขทัยถือกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไร
   ก. กลุ่มคนไทยอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานโดยเลือกทำเลที่มีความอุดมสมบูรณ์   
   ข. ที่ตั้งเหมาะสมเป็นศูนย์กลางทางการค้าจึงมีการรวมตัวกันตั้งเป็นเมืองขึ้นมา
   ค. อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่สถาปนาขึ้นมาเป็นรัฐไทย แต่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการไปถวาย
   ง. กลุ่มคนไทยรวมตัวกันตั้งตนเป็นอิสระ เพื่อให้หลุดพ้นจากการยึดครองของอาณาจักรขอม
2. การปกครองสมัยสุโขทัยเป็นแบบใด
ก. อนาธิปไตย                     ข. สมบูรณาญาสิทธิราช
ค. ประชาธิปไตย                  ง. เสรีนิยมประชาธิปไตย
3. กรุงสุโขทันเป็นอาณาจักรของไทยกี่ปี
ก. 100 ปี      ข. 150 ปี      ค. 200 ปี      ง. 300 ปี
4. กษัตริย์พระองค์แรกที่ขึ้นครองกรุงสุโขทัย คือใคร
ก. พ่อขุนบางกลางหาว                  ข. พ่อขุนบาลเมือง
ค. พ่อขุนผาเมือง                            ง. พ่อขุนรามคำแหง
5. บุคคลใดเป็นผู้นำในการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย
ก. พ่อขุนบางกลางหาว   ข. พ่อขุนบาลเมือง   ค. พ่อขุนรามคำแหง   ง. พระร่วง
6. กษัตริย์ที่ปกครองสุโขทัยมีทั้งหมดกี่พระองค์
ก. 6  พระองค์            ข. 7 พระองค์         ค. 8 พระองค์         ง. 9 พระองค์
7. “ตลาดกลางในย่านชุมชน สำหรับติดต่อซื้อขายในชีวิตประจำวัน” คือข้อใด
   ก. ปสาน      ข. สรีดภงส์      ค. ตระพัง      ง. ทุเรียง
8. ถ้าราษฎรเดือดร้อนสามารถสั่นกระดิ่งได้เกิดในสมัยใด
ก. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์         ข. พ่อขุนบาลเมือง
ค. พ่อขุนรามคำแหง                         ง. พ่อขุนสามชน
9. การที่ “เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่ลู่ทาง” ก่อให้เกิดผลในข้อใด
   ก. ไพร่ไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงาน      ข. รัฐขาดรายได้จากการเก็บภาษี   
   ค. ไพร่ไม่ต้องเสียค่าปรับถ้าทำผิด      ง. สินค้าบางอย่างรัฐไม่อนุญาตให้ขาย
10. ผู้ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือ เรื่อง “ไตรภูมิพระร่วง” คือใคร
   ก. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์         ข. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
   ค. พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย)      ง. พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล)
11. เศรษฐกิจในสมัยสุโขทัยเป็นแบบใด
ก. หัตถกรรม      ข. อุตสาหกรรม      ค. อุตสาหกรรมในครัวเรือง   ง. เกษตรกรรม
12. การทำการเกษตรกรรมในสุโขทัยเป็นแบบใด
ก. เลี้ยงตนเอง            ข. ขายที่อื่น
ค. สามารถเก็บขายได้ระยะยาว      ง. ส่งเลี้ยงทหารที่จะไปสงครามหมด

13. ลักษณะของสังคมในสมัยสุโขทัยเป็นอย่างไร
ก. การกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนโดยระบบศักดินา
ข. การควบคุมประชาชนผ่านระบบไพร่และระบบกรมกอง
ค. ลักษณะสังคมเป็นระบบเจ้าขุนมูลนายอย่างชัดเจน
ง. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนของสุโขทัยเป็นระบบเครือญาติ
14. ความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์สุโขทัยกับราษฎรอยู่ในลักษณะใด
ก. นายปกครองบ่าว         ข. เจ้าปกครองข้า
ค. บิดาปกครองบุตร         ง. เทวราชปกครองไพร่ฟ้า
15. พระมหากษัตริย์ของสุโขทัยพระองค์ใดที่ทรงนำพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องมือในการสร้างสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรต่าง ๆ
   ก. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์      
   ข. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
   ค. พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย)      
   ง. พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล)
16. ศัตรูที่อยู่ทางเหนือและใต้ของสุโขทัย คือข้อใด
      ก. ล้านนา - อยุธยา      
      ข. เขมร - อยุธยา
      ค. ล้านนา - นครศรีธรรมราช      
      ง. อยุธยา – นครศรีธรรมราช
17. การสร้าง “สรีดภงส์” ในสมัยสุโขทัย มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร
   ก. เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากธรรมชาติ      
   ข. เพื่อให้อาณาจักรเกิดความมั่นคง
   ค. เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่คนรุ่นหลัง      
   ง. เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุข
18. มรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่คนปัจจุบันได้รับจากสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช คือสิ่งใด
ก. ลายสือไทย            ข. เมืองฉอด      
ค. พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย      ง. การปกครองแบบปิตุลาธิปไตย
19. ภูมิปัญญาของชาวสุโขทัยที่เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือใช้ คือภูมิปัญญาใด
   ก. การสร้างตระพัง         ข. การสร้างเครื่องสังคโลก
   ค. การสร้างพระพุทธรูป         ง. การสร้างอาวุธที่ทำด้วยสำริด
20. แหล่งผลิตเครื่องสังคโลกที่สำคัญในสมัยสุโขทัย คือที่ใด
   ก. เมืองอู่ทอง            ข. เมืองสองแคว
   ค. เมืองกำแพงเพชร         ง. เมืองศรีสัชนาลัย
   

   


volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 5,552
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 5,552
 • บ้านพักครู.คอม

audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.rugardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.ru
geartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ruhabeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ruhandsfreetelephone.ru
hangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ruheavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.ru
journallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.rukeepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ruknockonatom.ruknowledgestate.ru
kondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.rulambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.ru
languagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.rulaterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.rumanualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.ru
nameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ruobstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.ru
papercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.rupartfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.rureadingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.ru
rectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ruscarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.ru
stungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.rutamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.ruultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
 

Page created in 0.198 seconds with 27 queries.