หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด วิทยาศาสตร์รอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช  (Read 1808 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

วัชรินทร์ ศรีผ่าน

  • Guest

ชื่อเรื่องรายงาน                    การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด   วิทยาศาสตร์รอบตัว
                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    
กลุ่มสาระการเรียนรู้       วิทยาศาสตร์
ชื่อผู้เขียน             นางวัชรินทร์  ศรีผ่าน
ตำแหน่ง             ครู  วิทยฐานะชำนาญการ   โรงเรียนวัดใดใหญ่
ปีการศึกษา             2555

บทคัดย่อ

 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด   วิทยาศาสตร์รอบตัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนวัดใดใหญ่ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป ชุด วิทยาศาสตร์รอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ชุด วิทยาศาสตร์รอบตัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดใดใหญ่ ที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป ชุด วิทยาศาสตร์รอบตัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2555  โรงเรียนวัดใดใหญ่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 1  จำนวน  13  คน   
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูป ชุด วิทยาศาสตร์รอบตัว  จำนวน 5  เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบที ( t-test  dependent )               
ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
1.  บทเรียนสำเร็จรูป ชุด วิทยาศาสตร์รอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษา   ปีที่ 4   ที่สร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพโดยภาพรวมเท่ากับ   83.57/ 82.20   
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  สูงกว่าคะแนนก่อนการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดใดใหญ่ที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (  = 4.46) 
« Last Edit: January 04, 2014, 12:05:16 AM by บ้านพักครู.คอม »
 

Page created in 0.075 seconds with 25 queries.