หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดอนุรักษ์ภูมิปัญญาน่ารู้ กลุ่มสาระการเร  (Read 2286 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

หนังสือส่งเสริมการอ่าน

 • Guest

เรื่อง รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดอนุรักษ์ภูมิปัญญาน่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดอัยยิการามโรงเรียนวัดอัยยิการาม


ผู้ศึกษา         นางสุมามาลย์   ศิริจร


ปีการศึกษา   2555
          การทดลองครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  ผู้รายงาน ดำเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ  one – gruop   pretest – posttest design ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย  1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด  อนุรักษ์ภูมิปัญญาน่ารู้  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดอัยยิการาม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดอัยยิการามที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด อนุรักษ์ภูมิปัญญาน่ารู้   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนวัดอัยยิการาม อำเภอธัญบุรี   จังหวัดปทุมธานี   ปีการศึกษา 2555   จำนวน 47  คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  1.หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด อนุรักษ์ภูมิปัญญาน่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดอัยยิการาม   จำนวน  5 เล่ม    2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จำนวน  30  ข้อโดยออกแบบให้ครอบคลุมเนื้อหาบทเรียน  3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด  อนุรักษ์ภูมิปัญญาน่ารู้    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดอัยยิการาม


 


สรุปผล


ผลการทดลอง พบว่า


1. หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดอนุรักษ์ภูมิปัญญาน่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดอัยยิการาม   ประสิทธิภาพ E1 / E2 เท่ากับ 85.70/84.55   และเมื่อจำแนกเป็นเล่ม พบว่า   เล่มที่ 2   มีประสิทธิภาพสูงสุด  คือ    E1 / E2 เท่ากับ 8.70/8.66     อันดับ 2 คือ    เล่มที่  4   มีประสิทธิภาพ  E1 / E2 เท่ากับ  8.66/8.38    และเล่มที่ 1  มีประสิทธิภาพ  E1 / E2 เท่ากับ 8.49/8.34  น้อยที่สุด  แสดงให้เห็นว่า  หนังสือส่งเสริม การอ่าน ชุด อนุรักษ์ภูมิปัญญาน่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   โรงเรียนวัดอัยยิการาม   มีประสิทธิภาพ  E1 / E2 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ  80/80   แสดงให้เห็นว่า  หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดอนุรักษ์ภูมิปัญญาน่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดอัยยิการาม   ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพทุกเล่ม  จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น


 


2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดอนุรักษ์ภูมิปัญญาน่ารู้


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดอัยยิการาม   ก่อนการเรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  16.87    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.49  หลังการเรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ   25.36    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   1.91  มีนัยสำคัญทางสถิติ  ที่ระดับ  . 05


 


3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดอัยยิการาม ในปีการศึกษา 2555  มีความพึงพอใจต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดอนุรักษ์ภูมิปัญญาน่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดอัยยิการาม โดยรวมทั้ง 5 เล่ม อยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นเล่มพบว่า เล่มที่ 1  มีค่าเฉลี่ย  4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .15  อยู่ในระดับมากที่สุด   เล่มที่ 2  มีค่าเฉลี่ย  4.50  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .18  อยู่ในระดับมาก  เล่มที่ 3  มีค่าเฉลี่ย  4.48  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .24 อยู่ในระดับมาก  เล่มที่ 4 มีค่าเฉลี่ย  4.42   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .34   อยู่ในระดับมาก   และเล่มที่ 5  มีค่าเฉลี่ย  4.38   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .42  อยู่ในระดับมาก

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 12,571
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 12,571
 • บ้านพักครู.คอม

сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
 

Page created in 0.154 seconds with 28 queries.