หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การสร้างและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมมงคลชีวิต 38 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ส  (Read 2243 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

รัตนา

  • Guest

บทคัดย่อ

เรื่อง   การสร้างและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมมงคลชีวิต 38 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดคู้บอน  สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร   
ผู้ศึกษา   รัตนา ผาลีพัฒน์
ปี     2555
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่  1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 1 การไม่คบคนพาล ตอน “เพื่อนแบบไหนดี”  2) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 2 การบูชาคนที่ควรบูชา ตอน “วันไหว้ครู”  3)หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 3 ความเป็นพหูสูต ตอน “รู้รอบทิศ”                    4) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 4 มีวินัยที่ดี ตอน “เด็กดีมีวินัย” 5) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 5 ทำงานไม่ให้คั่งค้าง ตอน “ใจสู้งาน” 6) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 6 มีความกตัญญู  ตอน “หลานกตัญญู”  และ7) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 7 มีความอดทน ตอน “สู้อดทน”  (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ จำนวน 7 เรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (3) เพื่อศึกษาผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ จำนวน 7 เรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มีต่อพฤติกรรมคุณธรรมมงคลชีวิต 38 ประการ 7 ด้าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดคู้บอน  สำนักงานเขตคลองสามวา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555 ได้จากประชากรด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  sampling) จาก 5 ห้องเรียน สุ่มมา             1 ห้องเรียน  จำนวน 33  คน  เครื่องมือที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นได้แก่ (1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่  1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 1 การไม่คบคนพาล ตอน “เพื่อนแบบไหนดี”  2) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 2 การบูชาคนที่ควรบูชา ตอน “วันไหว้ครู” 3) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 3 ความเป็นพหูสูต ตอน “รู้รอบทิศ” 4) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 4 มีวินัยที่ดี ตอน “เด็กดีมีวินัย” 5) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 5 ทำงานไม่ให้คั่งค้าง ตอน “ใจสู้งาน” 6) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 6 มีความกตัญญู  ตอน “หลานกตัญญู” และ7) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 7 มีความอดทน ตอน “สู้อดทน”  (2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบหนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ จำนวน              7 เรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (3) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการจำนวน 7 เรื่อง กลุ่มสาระ            การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ จำนวน 7 เรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (5) แบบวัดพฤติกรรมคุณธรรมมงคลชีวิต 38 ประการ 7 ด้าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับผู้ปกครอง วิเคราะห์ข้อมูลโดย (1) หาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ  / ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้ t-test Dependent Sample  (3) เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมคุณธรรมมงคลชีวิต 38 ประการ 7 ด้าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ จำนวน 7 เรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้ t-test Dependent Sample  ผลการศึกษาที่สำคัญสรุปได้ดังนี้
(1) การทดสอบหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ กลุ่มสาระ           การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่  1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 1 การไม่คบคนพาล ตอน “เพื่อนแบบไหนดี” 2) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 2 การบูชาคนที่ควรบูชา ตอน “วันไหว้ครู” 3) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 3 ความเป็นพหูสูต ตอน “รู้รอบทิศ” 4) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 4 มีวินัยที่ดี ตอน “เด็กดีมีวินัย” 5) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 5 ทำงานไม่ให้คั่งค้าง ตอน “ใจสู้งาน” 6) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 6 มีความกตัญญู  ตอน “หลานกตัญญู” และ            7) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 7 มีความอดทน ตอน “สู้อดทน”  ที่สร้างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ( / )  ดังนี้
เล่มที่ 1 การไม่คบคนพาล ตอน “เพื่อนแบบไหนดี”     มีประสิทธิภาพ   83.64/84.24
เล่มที่ 2 การบูชาคนที่ควรบูชา ตอน “วันไหว้ครู”      มีประสิทธิภาพ   83.94/84.55
เล่มที่ 3 ความเป็นพหูสูต ตอน “รู้รอบทิศ”         มีประสิทธิภาพ   82.42/83.33
เล่มที่ 4 มีวินัยที่ดี ตอน “เด็กดีมีวินัย”         มีประสิทธิภาพ   82.12/83.94
เล่มที่ 5 ทำงานไม่ให้คั่งค้าง ตอน “ใจสู้งาน”         มีประสิทธิภาพ   83.03/83.64
เล่มที่ 6 มีความกตัญญู  ตอน “หลานกตัญญู”      มีประสิทธิภาพ   83.33/83.64
เล่มที่ 7 มีความอดทน ตอน “สู้อดทน”         มีประสิทธิภาพ   82.73/83.03
ประสิทธิภาพโดยรวม               มีประสิทธิภาพ   83.03/83.77
(2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ก่อนและหลังการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ จำนวน 7 เรื่อง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมมงคลชีวิต 38 ประการ จำนวน 7 เรื่อง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
(3) ผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมคุณธรรมมงคลชีวิต 38 ประการ 7 ด้าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ จำนวน 7 เรื่อง         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมคุณธรรมมงคลชีวิต 38 ประการ 7 ด้าน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ จำนวน 7 เรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
 

Page created in 0.117 seconds with 26 queries.