หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์  (Read 4252 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

photon13

 • Jr. Member
 • **
 • Offline Offline
 • Posts: 7

ชื่อเรื่อง   การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ผู้ประเมิน   ราตรี  ปรีชา
สถานศึกษา   โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ปีการศึกษา   2554

                                   บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

                   การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุงครั้งนี้  มุ่งศึกษาการประเมินผล ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 696 คน โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) จากตารางสำเร็จของ Krejcie and Morgan วิธีการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย บุคลากร ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน 5 คน  ครู จำนวน 63 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 10 คน คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน จำนวน 10 คน นักการภารโรง  จำนวน  4 คน ผู้ประกอบอาหาร จำนวน 10 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 297 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 297 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ (f)  ค่าร้อยละ  คะแนนเฉลี่ย ( ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
   ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามความคิดเห็นของบุคลากรและผู้แทนชุมชนโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์  พบว่า
   1. ด้านสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับความสอดคล้องเหมาะสมของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการกับสภาพปัจจุบัน โดยรวมอยู่ในระดับมากผ่านเกณฑ์การประเมิน  จึงมีความเหมาะสมที่จะดำเนินโครงการนี้
   2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น ตามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความสอดคล้องเหมาะสมของงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ บุคลากร และวิธีการดำเนินงานตามโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ผ่านเกณฑ์การประเมินส่งผลให้การดำเนินโครงการประสบผลสำเร็จ จึงสมควรดำเนินการโครงการนี้ต่อไป

   3. ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับความสอดคล้องเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการที่ปฏิบัติจริง โดยรวมของบุคลากรอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน  การดำเนินการตามแผนไปด้วยดี จึงสมควรดำเนินการต่อไป
   4. ด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์  เกี่ยวกับความสอดคล้องเหมาะสมของผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามโครงการโดยรวมของบุคลากรอยู่ในระดับมาก โดยรวมของผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในระดับมาก โดยรวมของนักเรียนอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ  จึงสมควรดำเนินการโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 7,565
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 7,565
 • บ้านพักครู.คอม

сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
 

Page created in 0.211 seconds with 27 queries.