หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การสร้างและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมมงคลชีวิต 38 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ส  (Read 2255 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

รัตนา

 • Guest

บทคัดย่อ

เรื่อง   การสร้างและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมมงคลชีวิต 38 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดคู้บอน  สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร   
ผู้ศึกษา   รัตนา ผาลีพัฒน์
ปี     2555
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่  1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 1 การไม่คบคนพาล ตอน “เพื่อนแบบไหนดี”  2) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 2 การบูชาคนที่ควรบูชา ตอน “วันไหว้ครู”  3)หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 3 ความเป็นพหูสูต ตอน “รู้รอบทิศ”                    4) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 4 มีวินัยที่ดี ตอน “เด็กดีมีวินัย” 5) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 5 ทำงานไม่ให้คั่งค้าง ตอน “ใจสู้งาน” 6) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 6 มีความกตัญญู  ตอน “หลานกตัญญู”  และ7) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 7 มีความอดทน ตอน “สู้อดทน”  (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ จำนวน 7 เรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (3) เพื่อศึกษาผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ จำนวน 7 เรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มีต่อพฤติกรรมคุณธรรมมงคลชีวิต 38 ประการ 7 ด้าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดคู้บอน  สำนักงานเขตคลองสามวา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555 ได้จากประชากรด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  sampling) จาก 5 ห้องเรียน สุ่มมา             1 ห้องเรียน  จำนวน 33  คน  เครื่องมือที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นได้แก่ (1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่  1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 1 การไม่คบคนพาล ตอน “เพื่อนแบบไหนดี”  2) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 2 การบูชาคนที่ควรบูชา ตอน “วันไหว้ครู” 3) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 3 ความเป็นพหูสูต ตอน “รู้รอบทิศ” 4) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 4 มีวินัยที่ดี ตอน “เด็กดีมีวินัย” 5) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 5 ทำงานไม่ให้คั่งค้าง ตอน “ใจสู้งาน” 6) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 6 มีความกตัญญู  ตอน “หลานกตัญญู” และ7) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 7 มีความอดทน ตอน “สู้อดทน”  (2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบหนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ จำนวน              7 เรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (3) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการจำนวน 7 เรื่อง กลุ่มสาระ            การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ จำนวน 7 เรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (5) แบบวัดพฤติกรรมคุณธรรมมงคลชีวิต 38 ประการ 7 ด้าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับผู้ปกครอง วิเคราะห์ข้อมูลโดย (1) หาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ  / ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้ t-test Dependent Sample  (3) เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมคุณธรรมมงคลชีวิต 38 ประการ 7 ด้าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ จำนวน 7 เรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้ t-test Dependent Sample  ผลการศึกษาที่สำคัญสรุปได้ดังนี้
(1) การทดสอบหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ กลุ่มสาระ           การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่  1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 1 การไม่คบคนพาล ตอน “เพื่อนแบบไหนดี” 2) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 2 การบูชาคนที่ควรบูชา ตอน “วันไหว้ครู” 3) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 3 ความเป็นพหูสูต ตอน “รู้รอบทิศ” 4) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 4 มีวินัยที่ดี ตอน “เด็กดีมีวินัย” 5) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 5 ทำงานไม่ให้คั่งค้าง ตอน “ใจสู้งาน” 6) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 6 มีความกตัญญู  ตอน “หลานกตัญญู” และ            7) หนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ เล่มที่ 7 มีความอดทน ตอน “สู้อดทน”  ที่สร้างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ( / )  ดังนี้
เล่มที่ 1 การไม่คบคนพาล ตอน “เพื่อนแบบไหนดี”     มีประสิทธิภาพ   83.64/84.24
เล่มที่ 2 การบูชาคนที่ควรบูชา ตอน “วันไหว้ครู”      มีประสิทธิภาพ   83.94/84.55
เล่มที่ 3 ความเป็นพหูสูต ตอน “รู้รอบทิศ”         มีประสิทธิภาพ   82.42/83.33
เล่มที่ 4 มีวินัยที่ดี ตอน “เด็กดีมีวินัย”         มีประสิทธิภาพ   82.12/83.94
เล่มที่ 5 ทำงานไม่ให้คั่งค้าง ตอน “ใจสู้งาน”         มีประสิทธิภาพ   83.03/83.64
เล่มที่ 6 มีความกตัญญู  ตอน “หลานกตัญญู”      มีประสิทธิภาพ   83.33/83.64
เล่มที่ 7 มีความอดทน ตอน “สู้อดทน”         มีประสิทธิภาพ   82.73/83.03
ประสิทธิภาพโดยรวม               มีประสิทธิภาพ   83.03/83.77
(2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ก่อนและหลังการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ จำนวน 7 เรื่อง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมมงคลชีวิต 38 ประการ จำนวน 7 เรื่อง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
(3) ผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมคุณธรรมมงคลชีวิต 38 ประการ 7 ด้าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ จำนวน 7 เรื่อง         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมคุณธรรมมงคลชีวิต 38 ประการ 7 ด้าน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม มงคลชีวิต 38 ประการ จำนวน 7 เรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 5,439
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 5,439
 • บ้านพักครู.คอม

audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.rugardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.ru
geartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ruhabeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ruhandsfreetelephone.ru
hangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ruheavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.ru
journallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.rukeepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ruknockonatom.ruknowledgestate.ru
kondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.rulambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.ru
languagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.rulaterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.rumanualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.ru
nameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ruobstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.ru
papercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.rupartfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.rureadingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.ru
rectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ruscarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.ru
stungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.rutamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.ruultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
 

Page created in 0.153 seconds with 28 queries.