หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง คำศัพท์  (Read 1736 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นางสิริกัญญา คาเนดะ

  • Guest

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
                เรื่อง  คำศัพท์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
                ชั้นประถมศึกษาปีที่  5
ผู้ศึกษา   นางสิริกัญญา   คาเนดะ
โรงเรียน   บ้านหนองบัวน้อย
ปีที่ศึกษา   2554

บทคัดย่อ

   การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง คำศัพท์   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีความมุ่งหมาย  1)  เพื่อพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง คำศัพท์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง คำศัพท์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นประถมศึกษาปีที่  5   3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง คำศัพท์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน  และ  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง คำศัพท์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย  อำเภอเมือง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  จำนวน  7  คน   ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแผนการจัด
การเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  18  แผน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 
7  เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน 
30  ข้อ  มีค่าความยากระหว่าง  0.30 – 0.65   มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ  ระหว่าง  0.35 – 0.80  และ
มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.81   แบบวัดความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่า  จำนวน 
10  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ระหว่าง  0.64 – 0.87  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.83   สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ การทดสอบสมมุติฐานใช้การทดสอบของวิลคอกซัน  (The  Wilcoxon  Matched  Pairs  Signed – Ranks  Test)    ผลการศึกษา  ปรากฏดังนี้ 

      1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง คำศัพท์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.08 / 82.86  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
      2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง คำศัพท์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้เท่ากับ  0.7551  หมายความว่า  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง คำศัพท์   ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นเท่ากับ  0.7551  หรือคิดเป็นร้อยละ 75.51
      3.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง คำศัพท์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
      4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง คำศัพท์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
      โดยสรุป  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง คำศัพท์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5   เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลเหมาะสม  สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง คำศัพท์    ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี


 

Page created in 0.036 seconds with 25 queries.