หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  (Read 10090 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

กานต์

  • Guest

ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
ผู้รายงาน      นายสงกรานต์  สาระมณี
       ครูชำนาญการ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม  อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ปีที่พัฒนา     2555
บทคัดย่อ
   คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่สำคัญยิ่งต่อการฝึกทักษะความรู้พื้นฐานในการดำรงชีวิต และสามารถพัฒนากระบวนการคิด ให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างรอบคอบ มีลำดับความคิดแสดงความคิดออกมาอย่างเป็นระเบียบ มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหา และเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในสาขาวิชาอื่นๆ แต่ปัจจุบันพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่ำมากโดยเฉพาะ  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่ำกว่าร้อยละ 50  ดังนั้นผู้รายงานจึงมีแนวความคิดที่จะนำแบบฝึกทักษะมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์ 75/75  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ให้นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ75  มีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 75  ขึ้นไป  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น จำนวน 36  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  จำนวน 10 ชุด   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  50 ข้อ  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ จำนวน  19 แผน  และแบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  สถิติที่ใช้  คือ  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพัฒนาพบว่า 
    1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ                   83.83 / 80.89  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
    2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีค่าค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7097    แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น  0.7097  หรือคิดเป็นร้อยละ 70.97
    3. ผู้เรียนมีพัฒนาในการเรียนที่ดีขึ้น  โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ  80.89  และมีนักเรียนจำนวน  30  คน  จากนักเรียนทั้งหมด  36  คน  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ  83.33  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 75  ขึ้นไป   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
    4. ความพึงพอใจต่อการเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง  อัตราส่วนและ   ร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67  และ          ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.16  ซึ่งจะเห็นว่ามีความพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด                 
    สรุปผลการพัฒนา  ทำให้ได้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ     
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีมี่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพได้

 

Page created in 0.131 seconds with 25 queries.