หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โลกสีเขียว  (Read 2141 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

กัลยาภรณ์

 • Guest

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โลกสีเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  4   มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โลกสีเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่าซางที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โลกสีเขียว กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
   ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่าซาง ภาคเรียน ที่ 1  ปีการศึกษา  2554  จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โลกสีเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 ชุด  แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โลกสีเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 10 แผน เวลา 20 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โลกสีเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โลกสีเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ
   วิธีดำเนินการศึกษามีดังนี้ ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โลกสีเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียน และบันทึกคะแนนเป็นคะแนนก่อนเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โลกสีเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 10 แผน ตรวจ สังเกตพฤติกรรม และบันทึกคะแนน ของนักเรียนระหว่างที่เรียนทุกแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเวลาทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โลกสีเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์     ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับการทดสอบก่อนเรียนและบันทึกคะแนนหลังเรียน เพื่อวัดความรู้หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วบันทึกคะแนนที่ได้เป็นคะแนนการทดสอบหลังเรียน และให้นักเรียนทุกคนตอบแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โลกสีเขียว กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตรวจและบันทึกคะแนนภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวบรวมข้อมูลนำมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สถิติค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

   ผลการศึกษาพบว่า
   1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โลกสีเขียว กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 84.43/83.43  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  80/80
   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่าซางที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โลกสีเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  84.33  ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าร้อยละ 50.00
   3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่าซางมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง โลกสีเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 5,481
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 5,481
 • บ้านพักครู.คอม

инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
 

Page created in 0.14 seconds with 27 queries.