หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนบรบือ  (Read 2233 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นายมนตรี ลุนสมบัติ

 • Guest

ชื่อเรื่อง            รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนบรบือ 
ผู้ศึกษา           นายมนตรี  ลุนสมบัติ    ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สถานศึกษา   โรงเรียนบรบือ  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26
         รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานกระบวนการพัฒนาและศึกษาผลการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนบรบือ  ปีการศึกษา  2555  ตามรูปแบบซิป (CIPP  Model)  เป็นแนวทางการประเมินความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคของโครงการ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนบรบือ และชุมชน จำนวน 763 คน ประกอบด้วย  ฝ่ายบริหารโรงเรียน  ครู นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน   ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  เครื่องมือที่เก็บข้อมูล ได้แก่  แบบประเมิน 
จำนวน 6 ฉบับ  และแบบเก็บข้อมูล  สภาวะสุขภาพนักเรียน  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
         1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนบรบือ
   1.1  ด้านสภาวะแวดล้อม  ประกอบด้วย นโยบาย  จุดมุ่งหมาย  สภาพความต้องการ  สิ่งแวดล้อม  สิ่งอำนวยความสะดวก  และความจำเป็น  ฝ่ายบริหารโรงเรียน  ครู   นักเรียน  ผู้ปกครอง  ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  เห็นด้วยอยู่ในระดับดีมาก
   1.2  ด้านปัจจัยนำเข้า ประกอบด้วย  สื่อ เอกสาร วัสดุอุปกรณ์  งบประมาณ และบุคลากร  ฝ่ายบริหารโรงเรียน  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
   1.3  ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย  การวางแผนการจัดการ และกิจกรรมดำเนินโครงการฝ่ายบริหารโรงเรียน  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง
   1.4  ด้านผลลัพธ์  ประกอบด้วยผลการดำเนินงาน  การบรรลุวัตถุประสงค์ของฝ่ายบริหารโรงเรียน  ครู   นักเรียน  และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก  ส่วนผู้ปกครอง  ผู้นำชุมชน เห็นด้วยในระดับปานกลาง  ส่วนใหญ่ได้รับบริการด้านสุขภาพ  การตรวจสุขภาพ การสอนสุขศึกษาจากครู
         2. ผลการพัฒนา  เมื่อสิ้นปีนักเรียนมีภาวะโภชนาการหลังการพัฒนาต่ำกว่าเกณฑ์ลดลงร้อยละ  5.82  เหลือเพียง 32 คน (ร้อยละ 1.44) และนักเรียนมีสมรรถภาพทางกายต่ำกว่าเกณฑ์หลังพัฒนาลดลงร้อยละ 9.74  เหลือเพียง 11 คน (ร้อยละ 0.50) โดยทั้งสองกลุ่มได้รับแก้ไขผ่านเกณฑ์เมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1/2555
         3. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  บุคลากรส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันดังนี้ 
    3.1  ด้านสภาวะแวดล้อม  โดยส่วนใหญ่ภาครัฐกำหนดนโยบายมาให้  บางครั้งยากต่อการปฏิบัติ  และนโยบายถูกกำหนดไว้มาก
   3.2  ด้านปัจจัยนำเข้า  บุคลากรขาดความรู้  ความเข้าใจในโครงการอย่างชัดเจน  งบที่ได้รับการสนับสนุนไม่พอเพียง  ควรเพิ่มงบประมาณให้ดำเนินงานตามโครงการ
   3.3  ด้านกระบวนการ  ขาดการประสานงานระหว่างชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อหารูปแบบในการดำเนินงาน และให้เข้าใจตรงกัน

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 4,084
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 4,084
 • บ้านพักครู.คอม

инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
 

Page created in 11.023 seconds with 27 queries.