หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดสายสัมพันธ์ไทยพุทธมุสลิม  (Read 2162 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

เสวิกร เรืองกิตติคุณ

 • Guest

ชื่อ      รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดสายสัมพันธ์ไทยพุทธมุสลิม
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้รายงาน   นาง  เสวิกร  เรืองกิตติคุณ
ตำแหน่ง   ครูวิทยฐานะชำนาญการ  โรงเรียนบ้านทุ่งเราะ
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4
ปีการศึกษา   2554
บทคัดย่อ
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   1) เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดสายสัมพันธ์ไทยพุทธมุสลิม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดสายสัมพันธ์ไทยพุทธมุสลิม    3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดสายสัมพันธ์ไทยพุทธมุสลิม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 26 คน ที่ได้มาโดยวิธีเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)  เฉพาะนักเรียน ที่ผู้รายงานเป็นผู้สอน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย   1)หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดสายสัมพันธ์ไทยพุทธมุสลิม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 เล่ม ได้แก่เล่มที่  1เรื่องเพื่อนเกลอเจอกัน   เล่มที่2 เรื่องบ้านเธอบ้านฉัน   เล่มที่ 3  เรื่องจุดหมายเดียวกัน   เล่มที่ 4  เรื่องรื่นเริงวันสำคัญ  เล่มที่ 5  เรื่องสานฝันวันฟ้าใส   2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสายสัมพันธ์ไทยพุทธมุสลิม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 10 แผน เวลา 20 ชั่วโมง   3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82   4) แบบวัดความพึงพอใจหลังเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดสายสัมพันธ์ไทยพุทธมุสลิม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (    S.D) และการทดสอบค่า (t – test Dependent)
\
ผลการศึกษาพบว่า
   1.ประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดสายสัมพันธ์ไทยสัมพันธ์ไทยพุทธมุสลิม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.11/87.48
   2.ผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดสายสัมพันธ์ไทยพุทธมุสลิม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .05
   3.ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดสายสัมพันธ์ไทยพุทธมุสลิมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด

Liaincirl

 • Guest
Новость дня!!!
« Reply #1 on: March 14, 2013, 02:31:25 AM »

Вконтакте больше не сотрудничает с ютубом, просмотры больше не засчитываются(

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 14,553
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 14,553
 • บ้านพักครู.คอม

сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
 

Page created in 0.146 seconds with 27 queries.