หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 1 Guest are viewing this board.
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เลขยกกำลัง เสาวณิต ทัพโยธา 2 1,519 Last post December 09, 2019, 11:58:24 PM
by volsung
การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชัยประเสริฐ 2 1,536 Last post December 10, 2019, 05:53:31 AM
by volsung
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคต photon13 2 1,546 Last post December 05, 2019, 06:53:55 PM
by volsung
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง Flowers nonna 3 1,547 Last post December 06, 2019, 11:06:13 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บุญยัง พ้นภัย 2 1,548 Last post December 09, 2019, 07:00:53 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน ศรีไทย ลือคำ 2 1,552 Last post December 10, 2019, 11:10:57 AM
by volsung
ชุดการเรียนด้วยตนเองท่องไปในช้างกลาง นางสาวจิราทิพย์ สารักษ์ 2 1,557 Last post December 10, 2019, 04:01:28 PM
by volsung
รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้กระบวนการปฏิบั somdet 2 1,582 Last post December 10, 2019, 02:47:28 PM
by volsung
รายงานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียนโรงเรียน นางสุนันท์ วชิรมนตรี 2 1,588 Last post December 09, 2019, 06:08:26 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุดกิจกรรม นางอุษา จันทร์วงศ์ 2 1,589 Last post December 10, 2019, 12:23:23 PM
by volsung
คุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวไปเป็นนักไอทีตัวจริง? บ้านพักครู.คอม 2 1,589 Last post December 08, 2019, 07:52:51 AM
by volsung
รายงานผลการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ใช้แผนผัง นางประภาพรรณ จันทร์วิเศษ 2 1,591 Last post December 09, 2019, 08:36:19 PM
by volsung
เผยแพร่นวัตกรรม เรื่อง แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า 2 1,591 Last post December 09, 2019, 08:28:46 PM
by volsung
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเทคนิค STAD กรวรรณ อุทัยเรือง 2 1,596 Last post December 09, 2019, 04:04:31 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ประกายมาศ รัตนวโรภาศ 2 1,596 Last post December 10, 2019, 01:09:42 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน นพฤทธิ์ (สังคม) นพฤทธิ์ อัมโร 2 1,600 Last post December 10, 2019, 12:46:34 PM
by volsung
somdet 0 1,607 Last post February 11, 2013, 03:34:32 AM
by somdet
ใครอยากเรียนรามฯบ้าง .. มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับนักศึกษาป.ตรี ถึงวันที่ 17 พ.ค บ้านพักครู.คอม 2 1,608 Last post December 08, 2019, 02:38:42 AM
by volsung
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า 2 1,621 Last post December 09, 2019, 08:26:16 PM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง เศษส่ว วลัยรัตน์ 2 1,628 Last post December 09, 2019, 03:29:03 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริหารโดยใช้ท่าศิลปะแม่ไม้มวยไทย ประกอบ photon13 3 1,645 Last post December 06, 2019, 06:08:48 AM
by volsung
Nippon Fever Fest by Mainichi & Siam Center ปีที่ 3 ประจำเดือนพฤจิกายน บ้านพักครู.คอม 2 1,645 Last post December 09, 2019, 03:42:04 AM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก เฉลิมวรรณ์ ลาวิลาศ 1 1,645 Last post December 09, 2019, 07:05:10 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัชมณฑ์ เพชรี 2 1,649 Last post December 09, 2019, 09:26:06 PM
by volsung
กฎของลูกเสือสำรอง-สามัญ บ้านพักครู.คอม 3 1,650 Last post December 06, 2019, 06:16:30 AM
by volsung
การศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพ kruphurida 2 1,652 Last post December 09, 2019, 09:49:33 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ณิชาภัทร หนูเมือง 2 1,659 Last post December 09, 2019, 04:50:51 PM
by volsung
+ทุนการศึกษาดีๆ มาแล้วจ้า บ้านพักครู.คอม 2 1,661 Last post December 08, 2019, 07:09:51 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วรรณรัตน์ 2 1,675 Last post December 09, 2019, 06:47:10 PM
by volsung
การพัฒนาชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา นางกมลวรรณ จันทร์แปลง 2 1,688 Last post December 09, 2019, 08:38:49 PM
by volsung
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พิพัฒน์ 2 1,692 Last post December 09, 2019, 07:34:54 PM
by volsung
++ผู้ช่วยพยาบาล บ้านพักครู.คอม 2 1,692 Last post December 07, 2019, 06:33:23 PM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที พัชรินทร์ จันทร์ชัย 2 1,694 Last post December 10, 2019, 07:35:39 AM
by volsung
หนังสือ Quata ม.เชียงใหม่ คณิต แผนวิทย์ สอบธันวา 53 นี้ สดๆ+++ บ้านพักครู.คอม 2 1,695 Last post December 08, 2019, 12:55:32 PM
by volsung
บาติกประคบสมุนไพร ถวัลย์ สุวรรณอินทร์ 2 1,700 Last post December 08, 2019, 10:17:20 PM
by volsung
รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดเรียนสนุก สุขกับธรรมะ นายประชา จัดของ 2 1,701 Last post December 09, 2019, 02:39:12 PM
by volsung
ผลการใช้ชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ sureeporn2009 3 1,703 Last post December 05, 2019, 09:20:18 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ญานษา 2 1,707 Last post December 10, 2019, 09:17:25 AM
by volsung
ฉันต้องการ ดาวน์โหลดได้ฟรี xrumer 7.0.10 ELITE? NatashaZep 2 1,721 Last post December 09, 2019, 04:07:55 AM
by volsung
รายงานผลการใช้ชุดการเรียน เรื่อง การเจิญเติบโตและชีวิตที่มีความสุขเพื่อพัฒนาผลสั ไข่มุก ภาคภูมิ 2 1,732 Last post December 10, 2019, 12:10:29 PM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก และการ ไพศาล นาสวรรค์ 2 1,738 Last post December 09, 2019, 06:22:39 PM
by volsung
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท่องเมืองขามแก่น สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ครูสัญญพงศ์ 2 1,739 Last post December 09, 2019, 02:34:03 PM
by volsung
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา photon13 2 1,742 Last post December 05, 2019, 01:33:45 PM
by volsung
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องสุขศึกษาดีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา นางณาคี ฉลาดแย้ม 2 1,744 Last post December 09, 2019, 11:02:55 PM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านคลองห้วยท นายวีระพงศ์ คำกมล 2 1,745 Last post December 09, 2019, 05:26:59 PM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนให้เป็นคนดี ชั้นพันธ์ ตั้งยอดชมญาณ 2 1,746 Last post December 09, 2019, 03:41:55 PM
by volsung
รับสร้างสรรค์งานวิจัยครู และออกแบบสื่ออิเล็คทรอนิกส์ RIN 2 1,746 Last post December 09, 2019, 01:05:59 PM
by volsung
ร่างพรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับใหม่ บ้านพักครู.คอม 2 1,747 Last post December 08, 2019, 10:59:23 PM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนฯ เสริมสิริ เยาวพักตร์ 2 1,749 Last post December 10, 2019, 10:09:09 AM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการ ปอ 2 1,760 Last post December 09, 2019, 09:47:00 PM
by volsung
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 1.357 seconds with 19 queries.