หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 1 Guest are viewing this board.
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และจิตวิทยาศาสตร์ ด้วย ราตรี คนเพียร 0 1,483 Last post October 25, 2012, 05:01:08 AM
by ราตรี คนเพียร
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เลขยกกำลัง เสาวณิต ทัพโยธา 0 1,493 Last post November 18, 2012, 01:58:52 AM
by เสาวณิต ทัพโยธา
การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชัยประเสริฐ 0 1,506 Last post December 10, 2012, 05:08:25 AM
by ชัยประเสริฐ
ชุดการเรียนด้วยตนเองท่องไปในช้างกลาง นางสาวจิราทิพย์ สารักษ์ 0 1,514 Last post February 21, 2013, 04:04:18 AM
by นางสาวจิราทิพย์ สารักษ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บุญยัง พ้นภัย 0 1,515 Last post March 15, 2012, 12:11:54 PM
by บุญยัง พ้นภัย
เผยแพร่ผลงาน ศรีไทย ลือคำ 0 1,529 Last post January 18, 2013, 03:56:04 AM
by ศรีไทย ลือคำ
รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้กระบวนการปฏิบั somdet 0 1,552 Last post February 11, 2013, 03:33:54 AM
by somdet
รายงานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียนโรงเรียน นางสุนันท์ วชิรมนตรี 0 1,553 Last post September 19, 2012, 03:54:58 PM
by นางสุนันท์ วชิรมนตรี
รายงานผลการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ใช้แผนผัง นางประภาพรรณ จันทร์วิเศษ 0 1,557 Last post October 19, 2012, 06:01:09 AM
by นางประภาพรรณ จันทร์วิเศษ
คุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวไปเป็นนักไอทีตัวจริง? บ้านพักครู.คอม 0 1,558 Last post November 10, 2010, 09:57:16 AM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุดกิจกรรม นางอุษา จันทร์วงศ์ 0 1,560 Last post January 24, 2013, 07:24:36 AM
by นางอุษา จันทร์วงศ์
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเทคนิค STAD กรวรรณ อุทัยเรือง 0 1,565 Last post August 26, 2012, 07:20:35 AM
by กรวรรณ อุทัยเรือง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ประกายมาศ รัตนวโรภาศ 0 1,566 Last post January 29, 2013, 03:12:20 AM
by ประกายมาศ รัตนวโรภาศ
เผยแพร่นวัตกรรม เรื่อง แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า 0 1,570 Last post October 17, 2012, 09:57:00 PM
by ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า
เผยแพร่ผลงาน นพฤทธิ์ (สังคม) นพฤทธิ์ อัมโร 0 1,575 Last post January 27, 2013, 06:18:47 AM
by นพฤทธิ์ อัมโร
กฎของลูกเสือสำรอง-สามัญ บ้านพักครู.คอม 1 1,578 Last post July 24, 2018, 03:44:43 AM
by Zacharxy
ใครอยากเรียนรามฯบ้าง .. มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับนักศึกษาป.ตรี ถึงวันที่ 17 พ.ค บ้านพักครู.คอม 0 1,579 Last post November 10, 2010, 09:53:14 AM
by บ้านพักครู.คอม
somdet 0 1,580 Last post February 11, 2013, 03:34:32 AM
by somdet
รายงานการพัฒนาบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริหารโดยใช้ท่าศิลปะแม่ไม้มวยไทย ประกอบ photon13 1 1,583 Last post April 27, 2017, 05:26:36 AM
by Abizatos
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า 0 1,598 Last post October 17, 2012, 09:50:42 PM
by ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง เศษส่ว วลัยรัตน์ 0 1,601 Last post August 14, 2012, 03:00:04 PM
by วลัยรัตน์
Nippon Fever Fest by Mainichi & Siam Center ปีที่ 3 ประจำเดือนพฤจิกายน บ้านพักครู.คอม 0 1,615 Last post November 10, 2010, 10:20:13 AM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก เฉลิมวรรณ์ ลาวิลาศ 0 1,616 Last post September 29, 2012, 08:41:55 AM
by เฉลิมวรรณ์ ลาวิลาศ
การศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพ kruphurida 0 1,619 Last post October 30, 2012, 09:32:56 AM
by kruphurida
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัชมณฑ์ เพชรี 0 1,622 Last post October 26, 2012, 05:57:16 AM
by พัชมณฑ์ เพชรี
+ทุนการศึกษาดีๆ มาแล้วจ้า บ้านพักครู.คอม 0 1,622 Last post November 10, 2010, 10:05:42 AM
by บ้านพักครู.คอม
เผยแพร่ผลงาน การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ณิชาภัทร หนูเมือง 0 1,625 Last post September 02, 2012, 10:45:38 AM
by ณิชาภัทร หนูเมือง
ผลการใช้ชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ sureeporn2009 1 1,646 Last post August 26, 2015, 09:23:49 AM
by sofayellow
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วรรณรัตน์ 0 1,646 Last post September 25, 2012, 09:09:38 AM
by วรรณรัตน์
การพัฒนาชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา นางกมลวรรณ จันทร์แปลง 0 1,648 Last post October 19, 2012, 06:03:15 AM
by นางกมลวรรณ จันทร์แปลง
รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดเรียนสนุก สุขกับธรรมะ นายประชา จัดของ 0 1,658 Last post July 30, 2012, 09:14:31 AM
by นายประชา จัดของ
++ผู้ช่วยพยาบาล บ้านพักครู.คอม 0 1,661 Last post November 10, 2010, 09:42:40 AM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที พัชรินทร์ จันทร์ชัย 0 1,662 Last post December 18, 2012, 03:51:30 AM
by พัชรินทร์ จันทร์ชัย
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พิพัฒน์ 0 1,663 Last post October 08, 2012, 11:34:22 PM
by พิพัฒน์
หนังสือ Quata ม.เชียงใหม่ คณิต แผนวิทย์ สอบธันวา 53 นี้ สดๆ+++ บ้านพักครู.คอม 0 1,664 Last post November 10, 2010, 09:58:49 AM
by บ้านพักครู.คอม
บาติกประคบสมุนไพร ถวัลย์ สุวรรณอินทร์ 0 1,665 Last post November 24, 2011, 01:19:03 PM
by ถวัลย์ สุวรรณอินทร์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ญานษา 0 1,686 Last post January 05, 2013, 04:12:00 AM
by ญานษา
ฉันต้องการ ดาวน์โหลดได้ฟรี xrumer 7.0.10 ELITE? NatashaZep 0 1,690 Last post February 07, 2012, 08:08:45 PM
by NatashaZep
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา photon13 0 1,692 Last post April 23, 2013, 10:54:09 AM
by photon13
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท่องเมืองขามแก่น สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ครูสัญญพงศ์ 0 1,702 Last post July 29, 2012, 05:16:48 PM
by ครูสัญญพงศ์
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องสุขศึกษาดีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา นางณาคี ฉลาดแย้ม 0 1,702 Last post November 09, 2012, 08:33:30 AM
by นางณาคี ฉลาดแย้ม
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก และการ ไพศาล นาสวรรค์ 0 1,705 Last post September 20, 2012, 06:11:16 PM
by ไพศาล นาสวรรค์
รายงานผลการใช้ชุดการเรียน เรื่อง การเจิญเติบโตและชีวิตที่มีความสุขเพื่อพัฒนาผลสั ไข่มุก ภาคภูมิ 0 1,710 Last post January 23, 2013, 09:43:05 PM
by ไข่มุก ภาคภูมิ
ร่างพรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับใหม่ บ้านพักครู.คอม 0 1,713 Last post November 27, 2011, 04:11:00 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนให้เป็นคนดี ชั้นพันธ์ ตั้งยอดชมญาณ 0 1,713 Last post August 18, 2012, 10:02:58 AM
by ชั้นพันธ์ ตั้งยอดชมญาณ
รับสร้างสรรค์งานวิจัยครู และออกแบบสื่ออิเล็คทรอนิกส์ RIN 0 1,718 Last post June 28, 2012, 05:25:34 AM
by RIN
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนฯ เสริมสิริ เยาวพักตร์ 0 1,718 Last post January 12, 2013, 06:23:48 AM
by เสริมสิริ เยาวพักตร์
รายงานการประเมินโครงการการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านคลองห้วยท นายวีระพงศ์ คำกมล 0 1,719 Last post September 11, 2012, 05:29:38 AM
by นายวีระพงศ์ คำกมล
วัชรินทร์ ศรีผ่าน 0 1,723 Last post April 06, 2013, 04:34:34 PM
by วัชรินทร์ ศรีผ่าน
โครงการแข่งขันโลจิสติกส์ Logistics Business Plan Challenge 2010 Powered By DHL เ บ้านพักครู.คอม 0 1,724 Last post November 10, 2010, 10:04:49 AM
by บ้านพักครู.คอม
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.465 seconds with 19 queries.