หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 2 Guests are viewing this board.
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง Flowers nonna 3 1,506 Last post December 06, 2019, 11:06:13 AM
by volsung
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เลขยกกำลัง เสาวณิต ทัพโยธา 1 1,510 Last post December 01, 2019, 12:34:01 PM
by volsung
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคต photon13 2 1,513 Last post December 05, 2019, 06:53:55 PM
by volsung
การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชัยประเสริฐ 1 1,523 Last post December 01, 2019, 06:49:56 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บุญยัง พ้นภัย 2 1,535 Last post Today at 07:00:53 AM
by volsung
ชุดการเรียนด้วยตนเองท่องไปในช้างกลาง นางสาวจิราทิพย์ สารักษ์ 1 1,538 Last post December 02, 2019, 06:07:08 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน ศรีไทย ลือคำ 1 1,544 Last post December 02, 2019, 12:37:57 AM
by volsung
รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้กระบวนการปฏิบั somdet 1 1,569 Last post December 02, 2019, 04:12:46 AM
by volsung
รายงานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียนโรงเรียน นางสุนันท์ วชิรมนตรี 1 1,573 Last post December 01, 2019, 06:40:40 AM
by volsung
รายงานผลการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ใช้แผนผัง นางประภาพรรณ จันทร์วิเศษ 1 1,574 Last post December 01, 2019, 09:11:57 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุดกิจกรรม นางอุษา จันทร์วงศ์ 1 1,577 Last post December 02, 2019, 01:49:38 AM
by volsung
คุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวไปเป็นนักไอทีตัวจริง? บ้านพักครู.คอม 2 1,580 Last post December 08, 2019, 07:52:51 AM
by volsung
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเทคนิค STAD กรวรรณ อุทัยเรือง 1 1,582 Last post December 01, 2019, 04:40:41 AM
by volsung
เผยแพร่นวัตกรรม เรื่อง แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า 1 1,585 Last post December 01, 2019, 09:04:15 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ประกายมาศ รัตนวโรภาศ 1 1,587 Last post December 02, 2019, 02:36:45 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน นพฤทธิ์ (สังคม) นพฤทธิ์ อัมโร 1 1,589 Last post December 02, 2019, 02:13:23 AM
by volsung
somdet 0 1,595 Last post February 11, 2013, 03:34:32 AM
by somdet
ใครอยากเรียนรามฯบ้าง .. มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับนักศึกษาป.ตรี ถึงวันที่ 17 พ.ค บ้านพักครู.คอม 2 1,602 Last post December 08, 2019, 02:38:42 AM
by volsung
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า 1 1,615 Last post December 01, 2019, 09:01:47 AM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง เศษส่ว วลัยรัตน์ 1 1,619 Last post December 01, 2019, 04:06:34 AM
by volsung
กฎของลูกเสือสำรอง-สามัญ บ้านพักครู.คอม 3 1,624 Last post December 06, 2019, 06:16:30 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริหารโดยใช้ท่าศิลปะแม่ไม้มวยไทย ประกอบ photon13 3 1,625 Last post December 06, 2019, 06:08:48 AM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก เฉลิมวรรณ์ ลาวิลาศ 0 1,634 Last post September 29, 2012, 08:41:55 AM
by เฉลิมวรรณ์ ลาวิลาศ
Nippon Fever Fest by Mainichi & Siam Center ปีที่ 3 ประจำเดือนพฤจิกายน บ้านพักครู.คอม 2 1,635 Last post Today at 03:42:04 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัชมณฑ์ เพชรี 1 1,638 Last post December 01, 2019, 10:01:42 AM
by volsung
การศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพ kruphurida 1 1,640 Last post December 01, 2019, 10:24:43 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ณิชาภัทร หนูเมือง 1 1,642 Last post December 01, 2019, 05:25:27 AM
by volsung
+ทุนการศึกษาดีๆ มาแล้วจ้า บ้านพักครู.คอม 2 1,650 Last post December 08, 2019, 07:09:51 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วรรณรัตน์ 1 1,667 Last post December 01, 2019, 07:15:04 AM
by volsung
การพัฒนาชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา นางกมลวรรณ จันทร์แปลง 1 1,671 Last post December 01, 2019, 09:14:26 AM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที พัชรินทร์ จันทร์ชัย 1 1,679 Last post December 01, 2019, 08:33:33 PM
by volsung
ผลการใช้ชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ sureeporn2009 3 1,679 Last post December 05, 2019, 09:20:18 PM
by volsung
รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดเรียนสนุก สุขกับธรรมะ นายประชา จัดของ 1 1,681 Last post December 01, 2019, 03:18:27 AM
by volsung
++ผู้ช่วยพยาบาล บ้านพักครู.คอม 2 1,682 Last post December 07, 2019, 06:33:23 PM
by volsung
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พิพัฒน์ 1 1,683 Last post December 01, 2019, 08:11:34 AM
by volsung
บาติกประคบสมุนไพร ถวัลย์ สุวรรณอินทร์ 2 1,684 Last post December 08, 2019, 10:17:20 PM
by volsung
หนังสือ Quata ม.เชียงใหม่ คณิต แผนวิทย์ สอบธันวา 53 นี้ สดๆ+++ บ้านพักครู.คอม 2 1,687 Last post December 08, 2019, 12:55:32 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ญานษา 1 1,701 Last post December 01, 2019, 10:46:30 PM
by volsung
ฉันต้องการ ดาวน์โหลดได้ฟรี xrumer 7.0.10 ELITE? NatashaZep 2 1,710 Last post Today at 04:07:55 AM
by volsung
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท่องเมืองขามแก่น สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ครูสัญญพงศ์ 1 1,717 Last post December 01, 2019, 03:13:22 AM
by volsung
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องสุขศึกษาดีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา นางณาคี ฉลาดแย้ม 1 1,719 Last post December 01, 2019, 11:38:07 AM
by volsung
รายงานผลการใช้ชุดการเรียน เรื่อง การเจิญเติบโตและชีวิตที่มีความสุขเพื่อพัฒนาผลสั ไข่มุก ภาคภูมิ 1 1,723 Last post December 02, 2019, 01:36:54 AM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก และการ ไพศาล นาสวรรค์ 1 1,724 Last post December 01, 2019, 06:52:17 AM
by volsung
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา photon13 2 1,726 Last post December 05, 2019, 01:33:45 PM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนให้เป็นคนดี ชั้นพันธ์ ตั้งยอดชมญาณ 1 1,730 Last post December 01, 2019, 04:19:14 AM
by volsung
ร่างพรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับใหม่ บ้านพักครู.คอม 2 1,733 Last post December 08, 2019, 10:59:23 PM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านคลองห้วยท นายวีระพงศ์ คำกมล 1 1,736 Last post December 01, 2019, 06:00:17 AM
by volsung
รับสร้างสรรค์งานวิจัยครู และออกแบบสื่ออิเล็คทรอนิกส์ RIN 1 1,736 Last post December 01, 2019, 01:42:25 AM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนฯ เสริมสิริ เยาวพักตร์ 1 1,741 Last post December 01, 2019, 11:37:31 PM
by volsung
โครงการแข่งขันโลจิสติกส์ Logistics Business Plan Challenge 2010 Powered By DHL เ บ้านพักครู.คอม 2 1,750 Last post December 08, 2019, 06:29:36 PM
by volsung
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.126 seconds with 19 queries.