หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 1 Guest are viewing this board.
T score Z score ด้านที่ 3 ก.ค.ศ3 nun 2 2,856 Last post December 08, 2019, 04:57:42 PM
by volsung
[คูู่มือทำวิทยานิพนธ์] nun 2 1,979 Last post December 07, 2019, 08:43:06 AM
by volsung
แบบบันทึกการประเมินวิทยฐานชำนาญการ (กรรมการ) nun 2 8,321 Last post December 08, 2019, 05:00:18 PM
by volsung
[แจก ebook โปรแกรมตัดต่อ Ulead ภาษาไทย] nun 2 2,213 Last post December 07, 2019, 08:45:38 AM
by volsung
[รวมดาวน์โหลด]แบบสรุปการส่งผลการประเมินชำนาญการ nun 19 28,508 Last post December 08, 2019, 05:03:19 PM
by volsung
[รวมแนวข้อสอบ กพ. กว่า 600 ข้อ] nun 2 1,986 Last post December 07, 2019, 08:53:17 AM
by volsung
คู่มือการประเมินสายงานการสอน nun 2 1,933 Last post December 08, 2019, 05:06:02 PM
by volsung
แบบคำขอวิทยฐานะ ก.ค.ศ 1 ก.ค.ศ 1/1 ก.ค.ศ 2 และ 3 ฉบับ word nun 2 2,685 Last post December 08, 2019, 05:08:37 PM
by volsung
การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล nun 2 1,991 Last post December 08, 2019, 05:11:13 PM
by volsung
โปรแกรมทางการวัดผลและวิจัยการศึกษา nun 3 2,514 Last post December 08, 2019, 05:13:50 PM
by volsung
[Power Point]บรรยายหลักการวิจัยโดย รศ.ดร.ชุมพล วิเชียรศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุร nun 2 1,850 Last post December 08, 2019, 05:16:26 PM
by volsung
[ ประมวลกฏหมายไทย ทุกๆ มาตรา ] nonpye 2 1,805 Last post December 08, 2019, 05:39:46 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ nonna 4 2,769 Last post December 05, 2019, 07:05:01 PM
by volsung
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง Flowers nonna 3 1,507 Last post December 06, 2019, 11:06:13 AM
by volsung
การพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ nonna 4 2,205 Last post December 06, 2019, 11:08:46 AM
by volsung
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ nonna 2 98 Last post December 07, 2019, 02:31:30 AM
by volsung
ฉันต้องการ ดาวน์โหลดได้ฟรี xrumer 7.0.10 ELITE? NatashaZep 2 1,710 Last post December 09, 2019, 04:07:55 AM
by volsung
ฉันต้องการ ดาวน์โหลด X Rumer 7.0.10 ?? NatashaZep 2 1,821 Last post December 09, 2019, 05:07:03 AM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส napat_koykung 2 3,092 Last post December 09, 2019, 04:59:16 AM
by volsung
I love my facebook account login facebook 2 1,773 Last post December 08, 2019, 05:50:21 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนสนุกกับการผันวรรณยุกต์ไทย kruratree 3 1,809 Last post December 05, 2019, 04:56:32 PM
by volsung
รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน krupiri 2 1,834 Last post December 10, 2019, 03:34:15 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ krupiew 2 1,977 Last post December 09, 2019, 01:11:05 PM
by volsung
การศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพ kruphurida 2 1,644 Last post December 09, 2019, 09:49:33 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 3 ความชื้น" kruaem 2 2,050 Last post December 05, 2019, 11:09:09 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน krooangkana 2 1,423 Last post December 10, 2019, 12:02:25 AM
by volsung
แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดชั้นป.3 โดยนายจิตกร กะการดี korn4152 6 5,790 Last post December 09, 2019, 12:56:00 AM
by volsung
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว นางเนาวรัตน์ กะการดี korn4152 2 2,180 Last post December 09, 2019, 03:39:32 AM
by volsung
รายงานการประเมินผลโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนปากช่อง ๒ kkweerasak 2 2,028 Last post December 05, 2019, 12:50:04 PM
by volsung
โปรแกรม ปพ 12367 ออกเอกสารการศึกษา KHONTAI 4 3,014 Last post December 09, 2019, 12:38:03 AM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกกับการคูณ ของนักเรียน ชั้นประถมศึ jutarat1234 3 1,782 Last post December 06, 2019, 06:26:44 AM
by volsung
brett keisel jersey Jimmyue8dw 2 1,137 Last post December 09, 2019, 08:54:04 PM
by volsung
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม jarain aupatum 1 1,988 Last post December 09, 2019, 08:47:41 AM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดสำนักขัน องค jane3pk 1 1,831 Last post December 10, 2019, 03:09:38 PM
by volsung
Affermzem Fiedaylilueva 2 1,295 Last post December 09, 2019, 06:05:56 PM
by volsung
Escola de Poker Escola de Poker 2 1,820 Last post December 08, 2019, 12:37:33 PM
by volsung
++โหลดฟรี CD ความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับทุกระดับชั้นเรียน Dr.Def 2 2,848 Last post December 07, 2019, 02:14:29 PM
by volsung
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง Flowers Darkness 2 45 Last post December 07, 2019, 05:20:15 AM
by volsung
ฉันชอบ บล็อกของคุณ มาก coupons 2 1,904 Last post December 08, 2019, 09:54:20 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ชั้น ม.3 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ BeThatsani 2 2,388 Last post December 05, 2019, 02:20:15 PM
by volsung
การพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง ธาตุและสารประกอบ โดย ครูมยุรีย์ วงษาสาย BeThatsani 2 2,209 Last post December 05, 2019, 10:23:13 AM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก และการ ไพศาล นาสวรรค์ 2 1,727 Last post December 09, 2019, 06:22:39 PM
by volsung
ไพศาล นาสวรรค์ 0 1,202 Last post September 20, 2012, 06:05:43 PM
by ไพศาล นาสวรรค์
รายงานผลการใช้ชุดการเรียน เรื่อง การเจิญเติบโตและชีวิตที่มีความสุขเพื่อพัฒนาผลสั ไข่มุก ภาคภูมิ 2 1,725 Last post December 10, 2019, 12:10:29 PM
by volsung
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เลขยกกำลัง เสาวณิต ทัพโยธา 2 1,513 Last post December 09, 2019, 11:58:24 PM
by volsung
รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดสายสัมพันธ์ไทยพุทธมุสลิม เสวิกร เรืองกิตติคุณ 3 2,144 Last post December 05, 2019, 08:46:52 AM
by volsung
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและระบบสมการเชิงเส้นสองตั เสรี แข็งแรง 2 2,097 Last post December 10, 2019, 02:01:57 PM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนฯ เสริมสิริ เยาวพักตร์ 2 1,743 Last post December 10, 2019, 10:09:09 AM
by volsung
ผลงานวิชาการ (ปราณี เรียงเงิน) เผยแพร่ผลงาน ปฐมวัย 2 1,989 Last post December 09, 2019, 03:49:54 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3 ป.2 เผยแพร่ผลงาน 2 2,384 Last post December 09, 2019, 12:21:54 PM
by volsung
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 5.399 seconds with 19 queries.