หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 3 Guests are viewing this board.
เผยแพร่ผลงานวิชาการ : ครูทัศนีย์ โกษาแสง นางทัศนีย์ โกษาแสง 0 1,450 Last post November 13, 2012, 08:19:29 PM
by นางทัศนีย์ โกษาแสง
เผยแพร่ผลงานวิจัย นางนุชนาถ สันทัยพร โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง นางนุชนาถ สันทัยพร 0 2,088 Last post February 09, 2012, 02:33:21 PM
by นางนุชนาถ สันทัยพร
รายงานผลการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ใช้แผนผัง นางประภาพรรณ จันทร์วิเศษ 0 1,567 Last post October 19, 2012, 06:01:09 AM
by นางประภาพรรณ จันทร์วิเศษ
รายงานการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนตามมาตราตัวสะกกด นางภัควดี หารปรี 0 1,985 Last post March 23, 2012, 05:37:20 AM
by นางภัควดี หารปรี
นางลัดดา นุ่นขาว 0 1,839 Last post January 16, 2012, 03:59:04 PM
by นางลัดดา นุ่นขาว
นางลัดดา นุ่นขาว 0 1,801 Last post January 16, 2012, 04:00:13 PM
by นางลัดดา นุ่นขาว
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 1,000 นางวันทนา สุจริต 0 2,590 Last post October 13, 2011, 08:09:42 AM
by นางวันทนา สุจริต
นางวันทนีย์ จันทร์เพชร 0 1,474 Last post May 09, 2012, 05:02:36 AM
by นางวันทนีย์ จันทร์เพชร
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสานจากภูมิปัญญาในท้องถิ่น นางสนม ชุมสายญาติ 0 2,048 Last post April 22, 2012, 12:35:10 PM
by นางสนม ชุมสายญาติ
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์ 0 1,896 Last post January 20, 2013, 11:32:50 PM
by นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์
แนวข้อสอบโลก ม.5 นางสาวจินตนา อสิพงษ์ 0 3,113 Last post August 27, 2012, 03:16:22 AM
by นางสาวจินตนา อสิพงษ์
แผนการสอนยุวกาชาด นางสาวจินตนา อสิพงษ์ 0 3,279 Last post August 27, 2012, 03:31:44 AM
by นางสาวจินตนา อสิพงษ์
ชุดการเรียนด้วยตนเองท่องไปในช้างกลาง นางสาวจิราทิพย์ สารักษ์ 0 1,532 Last post February 21, 2013, 04:04:18 AM
by นางสาวจิราทิพย์ สารักษ์
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยากโดยใช้เกม นางสาวชาลิสา เพ็งรักษ์ 0 2,132 Last post June 24, 2012, 04:12:52 PM
by นางสาวชาลิสา เพ็งรักษ์
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนจริง นางสาวสมรักษ์ โสขุมา 0 1,870 Last post November 20, 2012, 04:23:24 PM
by นางสาวสมรักษ์ โสขุมา
รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรองประเภทกาพย์ ชุดสัตว์ในตำนานท้องถิ่ นางสำอางค์ ชัยวิชิต 0 2,733 Last post January 14, 2012, 08:23:30 AM
by นางสำอางค์ ชัยวิชิต
รายงานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียนโรงเรียน นางสุนันท์ วชิรมนตรี 0 1,563 Last post September 19, 2012, 03:54:58 PM
by นางสุนันท์ วชิรมนตรี
การประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ นางสุนันท์ วชิรมนตรี 0 1,913 Last post June 17, 2012, 01:28:15 PM
by นางสุนันท์ วชิรมนตรี
รายงานการพัฒนาศักยภาพครู โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียน นางสุนันท์ วชิรมนตรี 0 1,869 Last post July 23, 2012, 06:01:38 AM
by นางสุนันท์ วชิรมนตรี
รายงานโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายเรียนรู้สู่อาเซียนด้วยนวดแผนโบราณโดยกลุ่มเยาวชนห นางสุมิตรา ชุนรัมย์ 0 2,059 Last post July 11, 2012, 12:04:04 AM
by นางสุมิตรา ชุนรัมย์
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต นางอรอนงค์ ก้อนสำโรง 0 2,420 Last post March 09, 2013, 01:44:44 AM
by นางอรอนงค์ ก้อนสำโรง
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบร่วมมือ นางอัมพร กุฎแก้ววิเศษกิจ 0 2,219 Last post December 31, 2011, 03:41:54 AM
by นางอัมพร กุฎแก้ววิเศษกิจ
รายงานการพัฒนาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุดกิจกรรม นางอุษา จันทร์วงศ์ 0 1,569 Last post January 24, 2013, 07:24:36 AM
by นางอุษา จันทร์วงศ์
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียน นายคณาวุฒิ ตาใย 1 1,823 Last post February 03, 2013, 10:25:32 AM
by นายคณาวุฒิ ตาใย
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษ นายชยันต์ วัฒนวิสุทธิ์ 0 1,361 Last post November 09, 2012, 08:43:00 AM
by นายชยันต์ วัฒนวิสุทธิ์
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเ นายนพฤทธิ์ อัมโร 0 2,247 Last post June 27, 2012, 02:23:36 AM
by นายนพฤทธิ์ อัมโร
รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดเรียนสนุก สุขกับธรรมะ นายประชา จัดของ 0 1,671 Last post July 30, 2012, 09:14:31 AM
by นายประชา จัดของ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายปรเมศวร์ เสพธรรม 0 2,966 Last post February 01, 2013, 08:49:18 AM
by นายปรเมศวร์ เสพธรรม
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนบรบือ นายมนตรี ลุนสมบัติ 0 2,224 Last post March 17, 2013, 04:25:29 AM
by นายมนตรี ลุนสมบัติ
ผลการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนสาธิตเชตวัน นายวัชรินทร์ มารต่อม 0 2,408 Last post September 07, 2012, 03:02:04 AM
by นายวัชรินทร์ มารต่อม
บทคัดย่อ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา เรื่องระบบย่อยอาหาร นายวิโรจน์ บัวศรี 1 2,353 Last post April 24, 2015, 04:59:41 AM
by gg2535
รายงานการประเมินโครงการการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านคลองห้วยท นายวีระพงศ์ คำกมล 0 1,727 Last post September 11, 2012, 05:29:38 AM
by นายวีระพงศ์ คำกมล
รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงโดยใช้หลักกา นายสมบัติ นีกรี 0 2,181 Last post September 25, 2012, 08:16:04 AM
by นายสมบัติ นีกรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา (สุขศึกษา)ชั้นประถมศึกษาปีที่ นายสมหมาย จันทร 0 1,430 Last post November 09, 2012, 06:38:10 AM
by นายสมหมาย จันทร
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษ นายสมหมาย จันทร 0 1,803 Last post November 09, 2012, 08:26:36 AM
by นายสมหมาย จันทร
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้ นายสายัน พิมพขันธ์ 0 2,214 Last post February 13, 2013, 06:25:05 AM
by นายสายัน พิมพขันธ์
รายงานผลการใช้ชุดเอกสารประกอบการสอน เรื่อง สุขภาพของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศ นายสุธมน์ จันชมภู 0 1,826 Last post January 26, 2013, 03:46:56 PM
by นายสุธมน์ จันชมภู
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาฟิสิกส์ ว30203 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง คลื่นเส นายองอาจ ประจันตเสน 2 2,033 Last post December 06, 2012, 04:46:21 PM
by นายองอาจ ประจันตเสน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายอภิชาติ พรหมพื้น 0 1,463 Last post January 29, 2013, 04:07:02 AM
by นายอภิชาติ พรหมพื้น
รายงานผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่นและแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องดนตรีท้องถิ่นภาคอี นิตยา มารยาท 0 1,851 Last post September 01, 2012, 10:02:06 AM
by นิตยา มารยาท
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บุญยัง พ้นภัย 0 1,525 Last post March 15, 2012, 12:11:54 PM
by บุญยัง พ้นภัย
โปรแกรมแก้สมการคณิตศาสตร์ บ้านพักครู.คอม 0 2,342 Last post November 29, 2011, 09:27:28 PM
by บ้านพักครู.คอม
โครงการแข่งขันโลจิสติกส์ Logistics Business Plan Challenge 2010 Powered By DHL เ บ้านพักครู.คอม 0 1,740 Last post November 10, 2010, 10:04:49 AM
by บ้านพักครู.คอม
เทคนิกการสอนคณิศาสตร์ชั้นประถม บ้านพักครู.คอม 0 2,609 Last post May 07, 2011, 03:52:30 AM
by บ้านพักครู.คอม
แบบคำขอใบอนุญาตวิชาชีพทางการศึกษาใหม่ บ้านพักครู.คอม 0 10,142 Last post November 29, 2011, 09:35:12 PM
by บ้านพักครู.คอม
+ทุนการศึกษาดีๆ มาแล้วจ้า บ้านพักครู.คอม 0 1,638 Last post November 10, 2010, 10:05:42 AM
by บ้านพักครู.คอม
[โทรทัศน์ครู] บ้านพักครู.คอม 0 1,770 Last post December 10, 2010, 12:35:24 PM
by บ้านพักครู.คอม
Thinking Mathematically - คิดเชิงคณิตศาสตร์ บ้านพักครู.คอม 0 2,104 Last post June 22, 2011, 11:14:06 AM
by บ้านพักครู.คอม
โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีดมีเสียงประกอบ+เกมส์เพิ่มทักษะ..เด็ก ๆ ชอบมาก บ้านพักครู.คอม 0 3,258 Last post November 29, 2011, 09:57:48 PM
by บ้านพักครู.คอม
เปิดสอนศิลปะการต่อสู้ป้องกันมวยจีนหวิงชุน(สายปรมาจารย์ ยิป มัน) สำหรับบุคคลทั่วไ บ้านพักครู.คอม 0 1,785 Last post November 10, 2010, 10:07:24 AM
by บ้านพักครู.คอม
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.094 seconds with 19 queries.