หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
volsung and 6 Guests are viewing this board.
เผยแพร่ผลงานวิชาการ : ครูทัศนีย์ โกษาแสง นางทัศนีย์ โกษาแสง 2 1,466 Last post December 09, 2019, 11:43:11 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิจัย นางนุชนาถ สันทัยพร โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง นางนุชนาถ สันทัยพร 2 2,105 Last post December 09, 2019, 04:15:34 AM
by volsung
รายงานผลการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ใช้แผนผัง นางประภาพรรณ จันทร์วิเศษ 2 1,590 Last post December 09, 2019, 08:36:19 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนตามมาตราตัวสะกกด นางภัควดี หารปรี 2 2,005 Last post December 09, 2019, 07:21:36 AM
by volsung
นางลัดดา นุ่นขาว 0 1,858 Last post January 16, 2012, 03:59:04 PM
by นางลัดดา นุ่นขาว
นางลัดดา นุ่นขาว 0 1,823 Last post January 16, 2012, 04:00:13 PM
by นางลัดดา นุ่นขาว
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 1,000 นางวันทนา สุจริต 2 2,615 Last post December 08, 2019, 06:51:41 PM
by volsung
นางวันทนีย์ จันทร์เพชร 0 1,499 Last post May 09, 2012, 05:02:36 AM
by นางวันทนีย์ จันทร์เพชร
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสานจากภูมิปัญญาในท้องถิ่น นางสนม ชุมสายญาติ 2 2,067 Last post December 09, 2019, 09:36:58 AM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์ 2 1,915 Last post December 10, 2019, 11:34:03 AM
by volsung
แนวข้อสอบโลก ม.5 นางสาวจินตนา อสิพงษ์ 2 3,146 Last post December 09, 2019, 04:12:20 PM
by volsung
แผนการสอนยุวกาชาด นางสาวจินตนา อสิพงษ์ 2 3,333 Last post December 09, 2019, 04:15:05 PM
by volsung
ชุดการเรียนด้วยตนเองท่องไปในช้างกลาง นางสาวจิราทิพย์ สารักษ์ 2 1,556 Last post December 10, 2019, 04:01:28 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยากโดยใช้เกม นางสาวชาลิสา เพ็งรักษ์ 2 2,149 Last post December 09, 2019, 12:53:04 PM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนจริง นางสาวสมรักษ์ โสขุมา 2 1,883 Last post December 10, 2019, 12:30:10 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรองประเภทกาพย์ ชุดสัตว์ในตำนานท้องถิ่ นางสำอางค์ ชัยวิชิต 2 2,760 Last post December 09, 2019, 02:19:34 AM
by volsung
รายงานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียนโรงเรียน นางสุนันท์ วชิรมนตรี 2 1,588 Last post December 09, 2019, 06:08:26 PM
by volsung
การประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ นางสุนันท์ วชิรมนตรี 2 1,935 Last post December 09, 2019, 12:29:39 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาศักยภาพครู โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียน นางสุนันท์ วชิรมนตรี 2 1,887 Last post December 09, 2019, 02:05:42 PM
by volsung
รายงานโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายเรียนรู้สู่อาเซียนด้วยนวดแผนโบราณโดยกลุ่มเยาวชนห นางสุมิตรา ชุนรัมย์ 2 2,100 Last post December 09, 2019, 01:31:41 PM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต นางอรอนงค์ ก้อนสำโรง 2 2,446 Last post December 10, 2019, 05:03:10 PM
by volsung
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบร่วมมือ นางอัมพร กุฎแก้ววิเศษกิจ 2 2,241 Last post December 09, 2019, 01:37:32 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุดกิจกรรม นางอุษา จันทร์วงศ์ 2 1,589 Last post December 10, 2019, 12:23:23 PM
by volsung
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียน นายคณาวุฒิ ตาใย 3 1,844 Last post December 10, 2019, 01:56:45 PM
by volsung
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษ นายชยันต์ วัฒนวิสุทธิ์ 2 1,393 Last post December 09, 2019, 11:05:25 PM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเ นายนพฤทธิ์ อัมโร 2 2,264 Last post December 09, 2019, 01:03:25 PM
by volsung
รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดเรียนสนุก สุขกับธรรมะ นายประชา จัดของ 2 1,700 Last post December 09, 2019, 02:39:12 PM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายปรเมศวร์ เสพธรรม 2 3,010 Last post December 10, 2019, 01:41:19 PM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนบรบือ นายมนตรี ลุนสมบัติ 2 2,244 Last post December 05, 2019, 09:02:29 AM
by volsung
ผลการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนสาธิตเชตวัน นายวัชรินทร์ มารต่อม 2 2,437 Last post December 09, 2019, 05:12:03 PM
by volsung
บทคัดย่อ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา เรื่องระบบย่อยอาหาร นายวิโรจน์ บัวศรี 3 2,413 Last post December 05, 2019, 12:44:58 PM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านคลองห้วยท นายวีระพงศ์ คำกมล 2 1,745 Last post December 09, 2019, 05:26:59 PM
by volsung
รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงโดยใช้หลักกา นายสมบัติ นีกรี 2 2,205 Last post December 09, 2019, 06:44:34 PM
by volsung
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา (สุขศึกษา)ชั้นประถมศึกษาปีที่ นายสมหมาย จันทร 2 1,452 Last post December 09, 2019, 10:57:46 PM
by volsung
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษ นายสมหมาย จันทร 2 1,831 Last post December 09, 2019, 11:00:21 PM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้ นายสายัน พิมพขันธ์ 2 2,234 Last post December 10, 2019, 03:04:29 PM
by volsung
รายงานผลการใช้ชุดเอกสารประกอบการสอน เรื่อง สุขภาพของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศ นายสุธมน์ จันชมภู 2 1,846 Last post December 10, 2019, 12:41:24 PM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาฟิสิกส์ ว30203 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง คลื่นเส นายองอาจ ประจันตเสน 4 2,053 Last post December 10, 2019, 05:10:40 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายอภิชาติ พรหมพื้น 2 1,484 Last post December 10, 2019, 01:12:19 PM
by volsung
รายงานผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่นและแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องดนตรีท้องถิ่นภาคอี นิตยา มารยาท 2 1,890 Last post December 09, 2019, 04:45:42 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บุญยัง พ้นภัย 2 1,547 Last post December 09, 2019, 07:00:53 AM
by volsung
ดูประเมินอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ บ้านพักครู.คอม 2 2,150 Last post December 09, 2019, 12:48:20 AM
by volsung
Video สอนภาษาอังกฤษ 80 บทเรียนของ EF ที่นีที่เดียว บ้านพักครู.คอม 2 4,510 Last post December 07, 2019, 09:19:00 AM
by volsung
อีบุ๊คส่งเสริมการอ่เล่นกับคอม เป็นไฟล์มีเดียร์ มีเสียงประกอบ มีทั้งหมด 10 เรื่อง บ้านพักครู.คอม 3 2,177 Last post December 07, 2019, 11:58:56 PM
by volsung
เว็บไซด์ทรูปลูกปัญญา บ้านพักครู.คอม 2 2,474 Last post December 09, 2019, 01:32:15 AM
by volsung
คลัง ข้อสอบ ป.1-6.rar บ้านพักครู.คอม 4 4,102 Last post December 07, 2019, 09:21:35 AM
by volsung
[แบบสอนอ่าน]ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บ้านพักครู.คอม 2 3,154 Last post December 08, 2019, 01:46:55 AM
by volsung
คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร่างกายป.1-ม.3 บ้านพักครู.คอม 3 2,311 Last post December 06, 2019, 02:08:37 AM
by volsung
วีดีโอการย่อยอาหารของคน บ้านพักครู.คอม 4 3,088 Last post December 08, 2019, 05:47:50 PM
by volsung
รับออกแบบ CAi บ้านพักครู.คอม 2 2,159 Last post December 09, 2019, 02:14:23 AM
by volsung
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.075 seconds with 19 queries.