หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 2 Guests are viewing this board.
รายงานผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่นและแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องดนตรีท้องถิ่นภาคอี นิตยา มารยาท 1 1,861 Last post December 01, 2019, 05:20:17 AM
by volsung
ข้อสอบคณิตศาสตร์(ชั้นประถมศึกษาปีที่๒) บ้านพักครู.คอม 1 2,182 Last post November 30, 2019, 11:36:36 AM
by volsung
แบบฝึกทักษะภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง+ภาษาสีรุ้ง บ้านพักครู.คอม 1 3,688 Last post November 30, 2019, 11:39:10 AM
by volsung
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ กมลวรรณ โสภา 1 2,423 Last post December 01, 2019, 02:50:44 AM
by volsung
เผยแพร่บทคัดย่อ อรฤทัย 1 1,981 Last post December 01, 2019, 02:12:12 AM
by volsung
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเศรษฐกิจพอเพียง จรัสศรี 1 2,267 Last post November 30, 2019, 08:57:15 PM
by volsung
เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ ครูปราณี 1 1,762 Last post November 30, 2019, 04:27:49 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ ruji 1 2,570 Last post November 30, 2019, 08:23:36 PM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องไฟฟ้ากระแสตรง รัตนาภรณ์ ปะหุสี 1 1,854 Last post November 30, 2019, 07:39:55 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนตามมาตราตัวสะกกด นางภัควดี หารปรี 1 1,992 Last post November 30, 2019, 06:59:41 PM
by volsung
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดแกะรอยคำขวัญอำเภอปง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 A504 1 1,934 Last post November 30, 2019, 06:14:03 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บุญยัง พ้นภัย 1 1,533 Last post November 30, 2019, 06:37:36 PM
by volsung
ฉันต้องการ ดาวน์โหลด X Rumer 7.0.10 ?? NatashaZep 1 1,818 Last post November 30, 2019, 04:43:02 PM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส napat_koykung 1 3,090 Last post November 30, 2019, 04:35:18 PM
by volsung
ฉันต้องการ ดาวน์โหลดได้ฟรี xrumer 7.0.10 ELITE? NatashaZep 1 1,708 Last post November 30, 2019, 03:44:57 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิจัย นางนุชนาถ สันทัยพร โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง นางนุชนาถ สันทัยพร 1 2,094 Last post November 30, 2019, 03:52:39 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สถิตย์ ลิ่มสกุล 1 1,866 Last post November 30, 2019, 03:34:51 PM
by volsung
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว นางเนาวรัตน์ กะการดี korn4152 1 2,178 Last post November 30, 2019, 03:16:55 PM
by volsung
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการเป่าขลุ่ยเพียงออ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ ประพาส ศุภผล 1 2,462 Last post November 30, 2019, 09:14:00 PM
by volsung
หนังสือคำคล้องจอง ปฐมวัย ประภัสรา อุบลวรรณ 1 5,894 Last post November 30, 2019, 02:12:14 PM
by volsung
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง เสื้อผ้าน่าสวมใส่ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ศรีไพร ชาญชัย 1 2,334 Last post November 30, 2019, 09:20:01 PM
by volsung
รายงานโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายเรียนรู้สู่อาเซียนด้วยนวดแผนโบราณโดยกลุ่มเยาวชนห นางสุมิตรา ชุนรัมย์ 1 2,071 Last post December 01, 2019, 02:09:30 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ krupiew 1 1,974 Last post December 01, 2019, 01:47:43 AM
by volsung
ห้องเรียนธรรมชาติผ่านกระบวนการบูรณาการปฐมวัย เรื่อง นกปรอทสวน ครูรุ้ง 1 1,787 Last post December 01, 2019, 01:45:10 AM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเ นายนพฤทธิ์ อัมโร 1 2,257 Last post December 01, 2019, 01:39:37 AM
by volsung
รับสร้างสรรค์งานวิจัยครู และออกแบบสื่ออิเล็คทรอนิกส์ RIN 1 1,736 Last post December 01, 2019, 01:42:25 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรองประเภทกาพย์ ชุดสัตว์ในตำนานท้องถิ่ นางสำอางค์ ชัยวิชิต 1 2,742 Last post November 30, 2019, 01:58:50 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยากโดยใช้เกม นางสาวชาลิสา เพ็งรักษ์ 1 2,140 Last post December 01, 2019, 01:29:10 AM
by volsung
การประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ นางสุนันท์ วชิรมนตรี 1 1,922 Last post December 01, 2019, 01:04:39 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3 ป.2 เผยแพร่ผลงาน 1 2,381 Last post December 01, 2019, 12:56:36 AM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านกระบวยทอง จเร แต้มครู 1 2,253 Last post November 30, 2019, 09:41:21 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสานจากภูมิปัญญาในท้องถิ่น นางสนม ชุมสายญาติ 1 2,058 Last post November 30, 2019, 09:28:52 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สุภาพร กมล 1 1,750 Last post November 30, 2019, 09:38:14 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยม พินิจ ขัติยะ 1 1,992 Last post November 30, 2019, 09:44:20 PM
by volsung
ผลงานวิชาการ (ปราณี เรียงเงิน) เผยแพร่ผลงาน ปฐมวัย 1 1,985 Last post November 30, 2019, 03:27:22 PM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต นางอรอนงค์ ก้อนสำโรง 1 2,427 Last post December 02, 2019, 07:08:12 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน นพฤทธิ์ (สังคม) นพฤทธิ์ อัมโร 1 1,589 Last post December 02, 2019, 02:13:23 AM
by volsung
รายงานผลการใช้ชุดเอกสารประกอบการสอน เรื่อง สุขภาพของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศ นายสุธมน์ จันชมภู 1 1,832 Last post December 02, 2019, 02:08:09 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุดกิจกรรม นางอุษา จันทร์วงศ์ 1 1,576 Last post December 02, 2019, 01:49:38 AM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้ เทคนิค5W1H ของนักเรียนชั้นประถ จันทร์เพ็ญ 1 2,473 Last post December 02, 2019, 01:41:58 AM
by volsung
รายงานผลการใช้ชุดการเรียน เรื่อง การเจิญเติบโตและชีวิตที่มีความสุขเพื่อพัฒนาผลสั ไข่มุก ภาคภูมิ 1 1,723 Last post December 02, 2019, 01:36:54 AM
by volsung
เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พิสมัย 1 1,926 Last post December 02, 2019, 01:24:20 AM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์ 1 1,901 Last post December 02, 2019, 01:00:57 AM
by volsung
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาระคน สำหรับนักเรียนชั้ ผลงานทางวิชาการ 1 2,211 Last post December 02, 2019, 12:40:26 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน ศรีไทย ลือคำ 1 1,544 Last post December 02, 2019, 12:37:57 AM
by volsung
โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง:Together For ASEAN. (อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์) teacher 1 2,358 Last post December 01, 2019, 11:42:32 PM
by volsung
โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง:Together For ASEAN. (อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์) teacher 1 2,217 Last post December 01, 2019, 11:40:02 PM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนฯ เสริมสิริ เยาวพักตร์ 1 1,741 Last post December 01, 2019, 11:37:31 PM
by volsung
รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรณิกา 1 2,184 Last post December 01, 2019, 10:49:07 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ญานษา 1 1,701 Last post December 01, 2019, 10:46:30 PM
by volsung
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.046 seconds with 19 queries.