หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 2 Guests are viewing this board.
การศึกษาการใช้แบบฝึกการเขียนภาพประกอบเรื่องสิ่งแวดล้อม ศิริศิลป์ ผิวพรรณ 2 1,981 Last post December 05, 2019, 11:01:18 AM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด วิทยาศาสตร์รอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช วัชรินทร์ ศรีผ่าน 2 1,829 Last post December 05, 2019, 10:53:22 AM
by volsung
วัชรินทร์ ศรีผ่าน 0 1,752 Last post April 06, 2013, 04:34:34 PM
by วัชรินทร์ ศรีผ่าน
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ photon13 2 4,229 Last post December 05, 2019, 10:44:01 AM
by volsung
การสร้างและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมมงคลชีวิต 38 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ส รัตนา 2 2,253 Last post December 05, 2019, 10:25:52 AM
by volsung
การพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง ธาตุและสารประกอบ โดย ครูมยุรีย์ วงษาสาย BeThatsani 2 2,206 Last post December 05, 2019, 10:23:13 AM
by volsung
การสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับ วัลลภา เสถียรธรรมกิจ 2 2,152 Last post December 05, 2019, 10:12:50 AM
by volsung
แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน นางขวัญใจ วงศ์ศิลป์ 3 4,499 Last post December 05, 2019, 10:10:14 AM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาส เนาวรัตน์ จอมคำ 2 2,026 Last post December 05, 2019, 10:02:26 AM
by volsung
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขกาย สุขใจ เมื่อห่างไกลโรค อัญชลี เกตุพุฒ 3 1,964 Last post December 05, 2019, 09:57:15 AM
by volsung
รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดอนุรักษ์ภูมิปัญญาน่ารู้ กลุ่มสาระการเร หนังสือส่งเสริมการอ่าน 2 2,276 Last post December 05, 2019, 09:39:15 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ yuthana 2 2,064 Last post December 05, 2019, 09:36:39 AM
by volsung
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โลกสีเขียว กัลยาภรณ์ 2 2,117 Last post December 05, 2019, 09:28:40 AM
by volsung
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 จินตนา 2 1,827 Last post December 05, 2019, 09:07:49 AM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนบรบือ นายมนตรี ลุนสมบัติ 2 2,233 Last post December 05, 2019, 09:02:29 AM
by volsung
ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ภัทรวดี เวทะธรรม 2 2,333 Last post December 05, 2019, 08:59:51 AM
by volsung
รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดสายสัมพันธ์ไทยพุทธมุสลิม เสวิกร เรืองกิตติคุณ 3 2,144 Last post December 05, 2019, 08:46:52 AM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต นางอรอนงค์ ก้อนสำโรง 1 2,427 Last post December 02, 2019, 07:08:12 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 ศรี 1 2,002 Last post December 02, 2019, 06:37:33 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะส่งเสริมการอ่านและการเขียน พินิจ พิลาบุตร 1 2,142 Last post December 02, 2019, 06:19:45 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน มนตรี 1 1,819 Last post December 02, 2019, 06:17:17 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อรอุมา 1 1,917 Last post December 02, 2019, 06:09:44 AM
by volsung
ชุดการเรียนด้วยตนเองท่องไปในช้างกลาง นางสาวจิราทิพย์ สารักษ์ 1 1,538 Last post December 02, 2019, 06:07:08 AM
by volsung
รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน krupiri 1 1,832 Last post December 02, 2019, 05:40:02 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ชั้น สุกัญญา แสงจันทร์ 1 1,810 Last post December 02, 2019, 05:19:18 AM
by volsung
สุกัญญา แสงจันทร์ 0 1,428 Last post February 14, 2013, 10:58:23 PM
by สุกัญญา แสงจันทร์
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดสำนักขัน องค jane3pk 0 1,829 Last post February 14, 2013, 09:40:15 AM
by jane3pk
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้ นายสายัน พิมพขันธ์ 1 2,221 Last post December 02, 2019, 04:30:02 AM
by volsung
รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การปลูกผักสวนครัว และการเลี้ย somdet 1 2,218 Last post December 02, 2019, 04:16:57 AM
by volsung
somdet 0 1,594 Last post February 11, 2013, 03:34:32 AM
by somdet
รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้กระบวนการปฏิบั somdet 1 1,568 Last post December 02, 2019, 04:12:46 AM
by volsung
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง งานปูน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโ somdet 1 1,751 Last post December 02, 2019, 04:10:11 AM
by volsung
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและระบบสมการเชิงเส้นสองตั เสรี แข็งแรง 1 2,094 Last post December 02, 2019, 03:27:42 AM
by volsung
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียน นายคณาวุฒิ ตาใย 2 1,828 Last post December 02, 2019, 03:22:35 AM
by volsung
รายงานผลการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กรรณิกา อุดหนุนกาญจน์ 2 2,172 Last post December 02, 2019, 03:20:05 AM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายปรเมศวร์ เสพธรรม 1 2,977 Last post December 02, 2019, 03:07:13 AM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว 1 2,523 Last post December 02, 2019, 03:04:36 AM
by volsung
ดาวน์โหลดโปรแกรม ปพ.1 ใหม่ 2556 บ้านพักครู.คอม 1 3,383 Last post December 02, 2019, 02:54:31 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายอภิชาติ พรหมพื้น 1 1,468 Last post December 02, 2019, 02:39:14 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ประกายมาศ รัตนวโรภาศ 1 1,586 Last post December 02, 2019, 02:36:45 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน นพฤทธิ์ (สังคม) นพฤทธิ์ อัมโร 1 1,589 Last post December 02, 2019, 02:13:23 AM
by volsung
รายงานผลการใช้ชุดเอกสารประกอบการสอน เรื่อง สุขภาพของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศ นายสุธมน์ จันชมภู 1 1,832 Last post December 02, 2019, 02:08:09 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุดกิจกรรม นางอุษา จันทร์วงศ์ 1 1,576 Last post December 02, 2019, 01:49:38 AM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้ เทคนิค5W1H ของนักเรียนชั้นประถ จันทร์เพ็ญ 1 2,473 Last post December 02, 2019, 01:41:58 AM
by volsung
รายงานผลการใช้ชุดการเรียน เรื่อง การเจิญเติบโตและชีวิตที่มีความสุขเพื่อพัฒนาผลสั ไข่มุก ภาคภูมิ 1 1,723 Last post December 02, 2019, 01:36:54 AM
by volsung
เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พิสมัย 1 1,926 Last post December 02, 2019, 01:24:20 AM
by volsung
เบญจวรรณ 0 1,339 Last post January 21, 2013, 11:03:46 PM
by เบญจวรรณ
เบญจวรรณ 0 1,465 Last post January 21, 2013, 11:02:49 PM
by เบญจวรรณ
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์ 1 1,901 Last post December 02, 2019, 01:00:57 AM
by volsung
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาระคน สำหรับนักเรียนชั้ ผลงานทางวิชาการ 1 2,211 Last post December 02, 2019, 12:40:26 AM
by volsung
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.086 seconds with 19 queries.