หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
volsung and 6 Guests are viewing this board.
เผยแพร่ผลงาน นพฤทธิ์ (สังคม) นพฤทธิ์ อัมโร 2 1,600 Last post December 10, 2019, 12:46:34 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะส่งเสริมการอ่านและการเขียน พินิจ พิลาบุตร 2 2,155 Last post December 10, 2019, 04:14:18 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ณิชาภัทร หนูเมือง 2 1,659 Last post December 09, 2019, 04:50:51 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน ครูรัตนา เมืองแก้ว โรงเรียนบ้านใหม่ สพป ลำปาง เขต 1 รัตนา เมืองแก้ว 3 2,631 Last post December 10, 2019, 08:03:04 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน สื่อนวัตกรรม นันท์นภัส 6 2,167 Last post December 06, 2019, 02:36:59 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สุภาพร กมล 2 1,766 Last post December 09, 2019, 09:44:45 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อรอุมา 2 1,927 Last post December 10, 2019, 04:04:02 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วรรณะ ไชยสุข 3 2,669 Last post December 10, 2019, 10:16:52 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บุญยัง พ้นภัย 2 1,548 Last post December 09, 2019, 07:00:53 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สถิตย์ ลิ่มสกุล 2 1,875 Last post December 09, 2019, 03:57:31 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วรรณรัตน์ 2 1,675 Last post December 09, 2019, 06:47:10 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ yuthana 2 2,085 Last post December 05, 2019, 09:36:39 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 3 ความชื้น" kruaem 2 2,064 Last post December 05, 2019, 11:09:09 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ญานษา 2 1,707 Last post December 10, 2019, 09:17:25 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางสาวฉัฐนันท์ พุ่มเรือง path_cha 2 1,932 Last post December 08, 2019, 09:28:19 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิจัย นางนุชนาถ สันทัยพร โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง นางนุชนาถ สันทัยพร 2 2,105 Last post December 09, 2019, 04:15:34 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สมนภา 3 1,848 Last post December 10, 2019, 10:32:25 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายอภิชาติ พรหมพื้น 2 1,485 Last post December 10, 2019, 01:12:19 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ประกายมาศ รัตนวโรภาศ 2 1,596 Last post December 10, 2019, 01:09:42 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการ : ครูทัศนีย์ โกษาแสง นางทัศนีย์ โกษาแสง 2 1,466 Last post December 09, 2019, 11:43:11 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางวนิดา เที่ยงสงค์ วนิดา 2 2,286 Last post December 09, 2019, 01:11:33 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 ศรี 2 2,020 Last post December 10, 2019, 04:32:16 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการนางลักษณ์เสด็จ บุญหล้า ลักษณ์เสด็จ 2 1,393 Last post December 09, 2019, 08:41:24 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานสร้างสื่อ GSP เรื่องความคล้าย สุจริยา ขมสนิท 2 2,089 Last post December 09, 2019, 11:07:55 PM
by volsung
เรียนที่อินเดีย + เก่งภาษาอังกฤษ บ้านพักครู.คอม 6 2,108 Last post December 07, 2019, 02:50:23 PM
by volsung
เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พิสมัย 2 1,933 Last post December 10, 2019, 11:57:34 AM
by volsung
เว็บไซด์ทรูปลูกปัญญา บ้านพักครู.คอม 2 2,474 Last post December 09, 2019, 01:32:15 AM
by volsung
เอกสารประกอบการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา บ้านพักครู.คอม 1 3,149 Last post December 10, 2019, 08:08:10 AM
by volsung
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พิพัฒน์ 2 1,692 Last post December 09, 2019, 07:34:54 PM
by volsung
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องอาหารและโภชนาการ ชุด อาหารชาวดอยที่หนูทำได้ นันตพร 2 2,020 Last post December 09, 2019, 06:28:21 PM
by volsung
เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ กฤตติกา 2 2,293 Last post December 08, 2019, 10:14:48 PM
by volsung
แจกโปรแกรมทำปพ1.:ป หลักสูตรใหม่ 52 บ้านพักครู.คอม 2 2,767 Last post December 07, 2019, 10:15:23 AM
by volsung
แนวข้อสอบโลก ม.5 นางสาวจินตนา อสิพงษ์ 2 3,146 Last post December 09, 2019, 04:12:20 PM
by volsung
แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สุวิทย์ เหลืองทอง 2 2,817 Last post December 09, 2019, 11:40:39 PM
by volsung
แบบกรอกคะแนนสำเร็จรูป 9 สาระใช้สูตร/ปรับแต่ง/ตัดเกรดเต็มรูปแบบ บ้านพักครู.คอม 9 11,286 Last post December 08, 2019, 12:04:27 PM
by volsung
แบบคำขอวิทยฐานะ ก.ค.ศ 1 ก.ค.ศ 1/1 ก.ค.ศ 2 และ 3 ฉบับ word nun 2 2,695 Last post December 08, 2019, 05:08:37 PM
by volsung
แบบคำขอใบอนุญาตวิชาชีพทางการศึกษาใหม่ บ้านพักครู.คอม 2 10,190 Last post December 08, 2019, 11:18:28 PM
by volsung
แบบคู่มื่อประเมินคุณภาพจากภายนอก สมศ.54-58 บ้านพักครู.คอม 3 3,704 Last post December 07, 2019, 10:12:50 AM
by volsung
แบบทดสอบ คอมพิวเตอร์ 48 ชุด กว่า 4,700 ข้อ มีเฉลย ด้านใน บ้านพักครู.คอม 2 2,040 Last post December 07, 2019, 10:26:09 AM
by volsung
แบบบันทึกการประเมินวิทยฐานชำนาญการ (กรรมการ) nun 2 8,329 Last post December 08, 2019, 05:00:18 PM
by volsung
แบบฝีก เล่ม ๑ [ แม่กง ป้าติ๋ม] บ้านพักครู.คอม 2 2,883 Last post December 08, 2019, 06:54:20 PM
by volsung
แบบฝีกทักษะ เล่ม ๒ ป้าติ๋ม บ้านพักครู.คอม 2 2,495 Last post December 08, 2019, 06:56:56 PM
by volsung
แบบฝึก แม่กก เล่ม ๓ จำนิจ บ้านพักครู.คอม 2 3,391 Last post December 08, 2019, 06:59:28 PM
by volsung
แบบฝึก การเรียนการสอนเรื่อง [สระ ไทย] บ้านพักครู.คอม 2 5,511 Last post December 08, 2019, 12:52:57 PM
by volsung
แบบฝึก เล่ม ๔ ป้าติ๋ม บ้านพักครู.คอม 2 3,715 Last post December 08, 2019, 07:02:01 PM
by volsung
แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน นางขวัญใจ วงศ์ศิลป์ 3 4,515 Last post December 05, 2019, 10:10:14 AM
by volsung
แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำตามสระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ sakthana chaima 2 4,752 Last post December 09, 2019, 02:41:49 PM
by volsung
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า 2 1,621 Last post December 09, 2019, 08:26:16 PM
by volsung
แบบฝึกทักษะภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง+ภาษาสีรุ้ง บ้านพักครู.คอม 2 3,713 Last post December 08, 2019, 11:56:53 PM
by volsung
แบบฝึกที่ เล่ม ๑ การอ่านคิดวิเคราะห์.doc บ้านพักครู.คอม 2 12,005 Last post December 08, 2019, 07:04:35 PM
by volsung
Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.113 seconds with 19 queries.