หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 1 Guest are viewing this board.
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ธเนตร โชควิเศษชัยสิทธิ์ 0 1,866 Last post April 17, 2013, 02:54:20 AM
by ธเนตร โชควิเศษชัยสิทธิ์
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์ 0 1,870 Last post April 13, 2013, 08:50:34 AM
by ดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์ 0 2,084 Last post April 13, 2013, 08:47:53 AM
by ดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์
เผยแพร่บทคัดย่อเอกสารประกอบการเรียน ประทุม วรรณสุวรรณ 0 1,848 Last post April 14, 2013, 03:17:56 AM
by ประทุม วรรณสุวรรณ
รายงานการประเมินผลโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนปากช่อง ๒ kkweerasak 0 2,012 Last post April 17, 2013, 04:13:14 PM
by kkweerasak
บ้านโซนประเวศ : เลือกซื้อที่อยู่อาศัย ที่แรกในชีวิต ต้องเลือกยังไง ? panne rattana 0 31 Last post September 11, 2019, 11:18:31 AM
by panne rattana
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องอาหารและโภชนาการ ชุด อาหารชาวดอยที่หนูทำได้ นันตพร 0 1,987 Last post September 22, 2012, 10:22:29 AM
by นันตพร
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ราตรี คนเพียร 0 1,333 Last post October 25, 2012, 05:08:49 AM
by ราตรี คนเพียร
รายงานการประเมินโครงการเด็กไทยไร้พุงของโรงเรียนวัดใหม่อมตรส สำนักงานเขตพระนคร ครูดีดี 0 1,813 Last post October 22, 2012, 03:48:57 PM
by ครูดีดี
รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ดาวเรือง 0 2,058 Last post October 22, 2012, 03:52:16 PM
by ดาวเรือง
ไพศาล นาสวรรค์ 0 1,193 Last post September 20, 2012, 06:05:43 PM
by ไพศาล นาสวรรค์
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการ ปอ 0 1,743 Last post October 30, 2012, 07:39:06 AM
by ปอ
Affermzem Fiedaylilueva 0 1,282 Last post September 19, 2012, 12:21:19 PM
by Fiedaylilueva
ชื่อเรื่องรายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรุ้สุขศึกษาและพลศึกษา มยุรี ฤทธิรัตน์ 0 1,752 Last post October 28, 2012, 02:23:43 PM
by มยุรี ฤทธิรัตน์
การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM) ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ 0 1,420 Last post October 30, 2012, 02:35:16 AM
by ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์
การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM) ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ 0 2,788 Last post October 30, 2012, 03:55:34 AM
by ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์
การศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพ kruphurida 0 1,631 Last post October 30, 2012, 09:32:56 AM
by kruphurida
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา (สุขศึกษา)ชั้นประถมศึกษาปีที่ นายสมหมาย จันทร 0 1,430 Last post November 09, 2012, 06:38:10 AM
by นายสมหมาย จันทร
เผยแพร่ผลงาน pang1 0 1,434 Last post November 12, 2012, 04:04:26 PM
by pang1
การสร้างแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว 0 1,993 Last post November 06, 2012, 02:32:36 AM
by ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว
งานออนไลน์ได้เงินจริง srimokunzz 0 2,128 Last post November 08, 2012, 09:44:01 AM
by srimokunzz
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษ นายสมหมาย จันทร 0 1,803 Last post November 09, 2012, 08:26:36 AM
by นายสมหมาย จันทร
brett keisel jersey Jimmyue8dw 0 1,128 Last post October 22, 2012, 11:57:13 AM
by Jimmyue8dw
ราตรี คนเพียร 0 1,055 Last post October 25, 2012, 04:55:53 AM
by ราตรี คนเพียร
ผลการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนสาธิตเชตวัน นายวัชรินทร์ มารต่อม 0 2,408 Last post September 07, 2012, 03:02:04 AM
by นายวัชรินทร์ มารต่อม
ผลงานทางวิชาการ นางจรรยา ชัยชนะ 0 1,446 Last post September 25, 2012, 06:47:51 AM
by นางจรรยา ชัยชนะ
รายงานการประเมินโครงการการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านคลองห้วยท นายวีระพงศ์ คำกมล 0 1,727 Last post September 11, 2012, 05:29:38 AM
by นายวีระพงศ์ คำกมล
รายงานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียนโรงเรียน นางสุนันท์ วชิรมนตรี 0 1,563 Last post September 19, 2012, 03:54:58 PM
by นางสุนันท์ วชิรมนตรี
รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงโดยใช้หลักกา นายสมบัติ นีกรี 0 2,181 Last post September 25, 2012, 08:16:04 AM
by นายสมบัติ นีกรี
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วรรณรัตน์ 0 1,661 Last post September 25, 2012, 09:09:38 AM
by วรรณรัตน์
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก เฉลิมวรรณ์ ลาวิลาศ 0 1,626 Last post September 29, 2012, 08:41:55 AM
by เฉลิมวรรณ์ ลาวิลาศ
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พิพัฒน์ 0 1,672 Last post October 08, 2012, 11:34:22 PM
by พิพัฒน์
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด งานประดิษฐ์จากไม้ ครูสุเนตร อัดอั้น 0 2,102 Last post October 09, 2012, 05:39:55 AM
by ครูสุเนตร อัดอั้น
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า 0 1,606 Last post October 17, 2012, 09:50:42 PM
by ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า
เผยแพร่นวัตกรรม เรื่อง แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า 0 1,577 Last post October 17, 2012, 09:57:00 PM
by ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า
รายงานผลการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ใช้แผนผัง นางประภาพรรณ จันทร์วิเศษ 0 1,567 Last post October 19, 2012, 06:01:09 AM
by นางประภาพรรณ จันทร์วิเศษ
การพัฒนาชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา นางกมลวรรณ จันทร์แปลง 0 1,661 Last post October 19, 2012, 06:03:15 AM
by นางกมลวรรณ จันทร์แปลง
เผยแพร่ผลงานวิชาการนางลักษณ์เสด็จ บุญหล้า ลักษณ์เสด็จ 0 1,370 Last post October 19, 2012, 08:37:48 AM
by ลักษณ์เสด็จ
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และจิตวิทยาศาสตร์ ด้วย ราตรี คนเพียร 0 1,493 Last post October 25, 2012, 05:01:08 AM
by ราตรี คนเพียร
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัชมณฑ์ เพชรี 0 1,630 Last post October 26, 2012, 05:57:16 AM
by พัชมณฑ์ เพชรี
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องสุขศึกษาดีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา นางณาคี ฉลาดแย้ม 0 1,710 Last post November 09, 2012, 08:33:30 AM
by นางณาคี ฉลาดแย้ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท่องเมืองขามแก่น สาระที่ 5 ภู ครูสัญญพงศ์ 0 1,785 Last post July 29, 2012, 05:14:12 PM
by ครูสัญญพงศ์
เผยแพร่ผลงาน krooangkana 0 1,413 Last post November 18, 2012, 08:40:55 PM
by krooangkana
CD ROM ป.1 หรรษา ชุดใหม่ มีใบโบก ใบบัว nun 0 2,853 Last post December 02, 2012, 08:06:51 AM
by nun
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สุนันทา บุญคง 0 2,017 Last post August 10, 2012, 02:52:10 AM
by สุนันทา บุญคง
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้น ม.2 ทัศนีย์ โกษาแสง 0 2,044 Last post December 08, 2012, 07:15:27 AM
by ทัศนีย์ โกษาแสง
การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชัยประเสริฐ 0 1,514 Last post December 10, 2012, 05:08:25 AM
by ชัยประเสริฐ
พัชรินทร์ จันทร์ชัย 0 1,187 Last post December 18, 2012, 03:48:33 AM
by พัชรินทร์ จันทร์ชัย
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที พัชรินทร์ จันทร์ชัย 0 1,671 Last post December 18, 2012, 03:51:30 AM
by พัชรินทร์ จันทร์ชัย
แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำตามสระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ sakthana chaima 0 4,695 Last post July 30, 2012, 09:39:25 AM
by sakthana chaima
Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 4.31 seconds with 19 queries.