หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 2 Guests are viewing this board.
รายงานการศึกษาความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ ชัญญา 0 1,746 Last post April 16, 2013, 01:15:34 AM
by ชัญญา
เผยแพร่บทคัดย่อเอกสารประกอบการเรียน ประทุม วรรณสุวรรณ 0 1,837 Last post April 14, 2013, 03:17:56 AM
by ประทุม วรรณสุวรรณ
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์ 0 1,851 Last post April 13, 2013, 08:50:34 AM
by ดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์ 0 2,072 Last post April 13, 2013, 08:47:53 AM
by ดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์
บ้านโซนประเวศ : เลือกซื้อที่อยู่อาศัย ที่แรกในชีวิต ต้องเลือกยังไง ? panne rattana 0 11 Last post September 11, 2019, 11:18:31 AM
by panne rattana
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องอาหารและโภชนาการ ชุด อาหารชาวดอยที่หนูทำได้ นันตพร 0 1,979 Last post September 22, 2012, 10:22:29 AM
by นันตพร
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และจิตวิทยาศาสตร์ ด้วย ราตรี คนเพียร 0 1,483 Last post October 25, 2012, 05:01:08 AM
by ราตรี คนเพียร
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ราตรี คนเพียร 0 1,325 Last post October 25, 2012, 05:08:49 AM
by ราตรี คนเพียร
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัชมณฑ์ เพชรี 0 1,622 Last post October 26, 2012, 05:57:16 AM
by พัชมณฑ์ เพชรี
ชื่อเรื่องรายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรุ้สุขศึกษาและพลศึกษา มยุรี ฤทธิรัตน์ 0 1,742 Last post October 28, 2012, 02:23:43 PM
by มยุรี ฤทธิรัตน์
การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM) ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ 0 1,411 Last post October 30, 2012, 02:35:16 AM
by ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์
การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM) ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ 0 2,770 Last post October 30, 2012, 03:55:34 AM
by ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์
Affermzem Fiedaylilueva 0 1,270 Last post September 19, 2012, 12:21:19 PM
by Fiedaylilueva
รายงานการประเมินโครงการการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านคลองห้วยท นายวีระพงศ์ คำกมล 0 1,719 Last post September 11, 2012, 05:29:38 AM
by นายวีระพงศ์ คำกมล
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการ ปอ 0 1,733 Last post October 30, 2012, 07:39:06 AM
by ปอ
การศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพ kruphurida 0 1,619 Last post October 30, 2012, 09:32:56 AM
by kruphurida
การสร้างแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว 0 1,983 Last post November 06, 2012, 02:32:36 AM
by ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว
งานออนไลน์ได้เงินจริง srimokunzz 0 2,119 Last post November 08, 2012, 09:44:01 AM
by srimokunzz
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา (สุขศึกษา)ชั้นประถมศึกษาปีที่ นายสมหมาย จันทร 0 1,422 Last post November 09, 2012, 06:38:10 AM
by นายสมหมาย จันทร
ผลการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนสาธิตเชตวัน นายวัชรินทร์ มารต่อม 0 2,399 Last post September 07, 2012, 03:02:04 AM
by นายวัชรินทร์ มารต่อม
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษ นายสมหมาย จันทร 0 1,794 Last post November 09, 2012, 08:26:36 AM
by นายสมหมาย จันทร
ราตรี คนเพียร 0 1,045 Last post October 25, 2012, 04:55:53 AM
by ราตรี คนเพียร
รายงานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียนโรงเรียน นางสุนันท์ วชิรมนตรี 0 1,553 Last post September 19, 2012, 03:54:58 PM
by นางสุนันท์ วชิรมนตรี
รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ดาวเรือง 0 2,048 Last post October 22, 2012, 03:52:16 PM
by ดาวเรือง
ผลงานทางวิชาการ นางจรรยา ชัยชนะ 0 1,437 Last post September 25, 2012, 06:47:51 AM
by นางจรรยา ชัยชนะ
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก และการ ไพศาล นาสวรรค์ 0 1,705 Last post September 20, 2012, 06:11:16 PM
by ไพศาล นาสวรรค์
รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงโดยใช้หลักกา นายสมบัติ นีกรี 0 2,170 Last post September 25, 2012, 08:16:04 AM
by นายสมบัติ นีกรี
ไพศาล นาสวรรค์ 0 1,184 Last post September 20, 2012, 06:05:43 PM
by ไพศาล นาสวรรค์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วรรณรัตน์ 0 1,646 Last post September 25, 2012, 09:09:38 AM
by วรรณรัตน์
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก เฉลิมวรรณ์ ลาวิลาศ 0 1,616 Last post September 29, 2012, 08:41:55 AM
by เฉลิมวรรณ์ ลาวิลาศ
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พิพัฒน์ 0 1,663 Last post October 08, 2012, 11:34:22 PM
by พิพัฒน์
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด งานประดิษฐ์จากไม้ ครูสุเนตร อัดอั้น 0 2,093 Last post October 09, 2012, 05:39:55 AM
by ครูสุเนตร อัดอั้น
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า 0 1,598 Last post October 17, 2012, 09:50:42 PM
by ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า
เผยแพร่นวัตกรรม เรื่อง แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า 0 1,570 Last post October 17, 2012, 09:57:00 PM
by ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า
รายงานผลการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ใช้แผนผัง นางประภาพรรณ จันทร์วิเศษ 0 1,557 Last post October 19, 2012, 06:01:09 AM
by นางประภาพรรณ จันทร์วิเศษ
การพัฒนาชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา นางกมลวรรณ จันทร์แปลง 0 1,648 Last post October 19, 2012, 06:03:15 AM
by นางกมลวรรณ จันทร์แปลง
เผยแพร่ผลงานวิชาการนางลักษณ์เสด็จ บุญหล้า ลักษณ์เสด็จ 0 1,359 Last post October 19, 2012, 08:37:48 AM
by ลักษณ์เสด็จ
brett keisel jersey Jimmyue8dw 0 1,118 Last post October 22, 2012, 11:57:13 AM
by Jimmyue8dw
รายงานการประเมินโครงการเด็กไทยไร้พุงของโรงเรียนวัดใหม่อมตรส สำนักงานเขตพระนคร ครูดีดี 0 1,803 Last post October 22, 2012, 03:48:57 PM
by ครูดีดี
เผยแพร่ผลงาน การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ณิชาภัทร หนูเมือง 0 1,625 Last post September 02, 2012, 10:45:38 AM
by ณิชาภัทร หนูเมือง
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องสุขศึกษาดีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา นางณาคี ฉลาดแย้ม 0 1,702 Last post November 09, 2012, 08:33:30 AM
by นางณาคี ฉลาดแย้ม
รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรณิกา 0 2,164 Last post January 05, 2013, 05:05:04 AM
by กรรณิกา
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เลขยกกำลัง เสาวณิต ทัพโยธา 0 1,493 Last post November 18, 2012, 01:58:52 AM
by เสาวณิต ทัพโยธา
เผยแพร่ผลงาน krooangkana 0 1,400 Last post November 18, 2012, 08:40:55 PM
by krooangkana
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนจริง นางสาวสมรักษ์ โสขุมา 0 1,862 Last post November 20, 2012, 04:23:24 PM
by นางสาวสมรักษ์ โสขุมา
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สุนันทา บุญคง 0 2,008 Last post August 10, 2012, 02:52:10 AM
by สุนันทา บุญคง
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้น ม.2 ทัศนีย์ โกษาแสง 0 2,031 Last post December 08, 2012, 07:15:27 AM
by ทัศนีย์ โกษาแสง
การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชัยประเสริฐ 0 1,506 Last post December 10, 2012, 05:08:25 AM
by ชัยประเสริฐ
พัชรินทร์ จันทร์ชัย 0 1,179 Last post December 18, 2012, 03:48:33 AM
by พัชรินทร์ จันทร์ชัย
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที พัชรินทร์ จันทร์ชัย 0 1,662 Last post December 18, 2012, 03:51:30 AM
by พัชรินทร์ จันทร์ชัย
Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.054 seconds with 19 queries.