หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 1 Guest are viewing this board.
เผยแพร่ผลงาน pang1 0 1,434 Last post November 12, 2012, 04:04:26 PM
by pang1
hello โลก :) yoyonoob 0 1,319 Last post November 12, 2012, 09:21:51 PM
by yoyonoob
แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สุวิทย์ เหลืองทอง 0 2,793 Last post November 13, 2012, 08:32:11 AM
by สุวิทย์ เหลืองทอง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ : ครูทัศนีย์ โกษาแสง นางทัศนีย์ โกษาแสง 0 1,450 Last post November 13, 2012, 08:19:29 PM
by นางทัศนีย์ โกษาแสง
เผยแพร่ผลงาน an 0 1,269 Last post November 17, 2012, 08:02:25 AM
by an
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เลขยกกำลัง เสาวณิต ทัพโยธา 0 1,502 Last post November 18, 2012, 01:58:52 AM
by เสาวณิต ทัพโยธา
เผยแพร่ผลงาน krooangkana 0 1,412 Last post November 18, 2012, 08:40:55 PM
by krooangkana
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนจริง นางสาวสมรักษ์ โสขุมา 0 1,870 Last post November 20, 2012, 04:23:24 PM
by นางสาวสมรักษ์ โสขุมา
ผลการใช้หนังสือชุด “Adventure in Surin” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ สิตานัน 1 1,382 Last post November 27, 2012, 04:38:45 AM
by pluskit029
CD ROM ป.1 หรรษา ชุดใหม่ มีใบโบก ใบบัว nun 0 2,853 Last post December 02, 2012, 08:06:51 AM
by nun
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาฟิสิกส์ ว30203 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง คลื่นเส นายองอาจ ประจันตเสน 2 2,033 Last post December 06, 2012, 04:46:21 PM
by นายองอาจ ประจันตเสน
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้น ม.2 ทัศนีย์ โกษาแสง 0 2,044 Last post December 08, 2012, 07:15:27 AM
by ทัศนีย์ โกษาแสง
การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชัยประเสริฐ 0 1,514 Last post December 10, 2012, 05:08:25 AM
by ชัยประเสริฐ
พัชรินทร์ จันทร์ชัย 0 1,186 Last post December 18, 2012, 03:48:33 AM
by พัชรินทร์ จันทร์ชัย
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที พัชรินทร์ จันทร์ชัย 0 1,671 Last post December 18, 2012, 03:51:30 AM
by พัชรินทร์ จันทร์ชัย
[เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 96 ชั่วโมงด้วยตัวเองlสุดยอดครับ] บ้านพักครู.คอม 4 8,649 Last post December 19, 2012, 10:08:02 AM
by youneverwalkalon
เผยแพร่ผลงาน 0 1,432 Last post December 21, 2012, 05:42:08 AM
by เผยแพร่ผลงาน
เอกสารประกอบการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา บ้านพักครู.คอม 0 3,129 Last post December 23, 2012, 12:50:43 AM
by บ้านพักครู.คอม
เผยแพร่ผลงาน ครูรัตนา เมืองแก้ว โรงเรียนบ้านใหม่ สพป ลำปาง เขต 1 รัตนา เมืองแก้ว 1 2,611 Last post January 04, 2013, 08:08:09 AM
by นางสาวพัทปิยา มุงคุณ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ญานษา 0 1,694 Last post January 05, 2013, 04:12:00 AM
by ญานษา
รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรณิกา 0 2,173 Last post January 05, 2013, 05:05:04 AM
by กรรณิกา
[รวมดาวน์โหลด]แบบสรุปการส่งผลการประเมินชำนาญการ nun 17 28,445 Last post January 09, 2013, 01:55:32 PM
by maitee
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนฯ เสริมสิริ เยาวพักตร์ 0 1,729 Last post January 12, 2013, 06:23:48 AM
by เสริมสิริ เยาวพักตร์
โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง:Together For ASEAN. (อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์) teacher 0 2,210 Last post January 12, 2013, 06:45:29 AM
by teacher
โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง:Together For ASEAN. (อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์) teacher 0 2,350 Last post January 12, 2013, 06:48:26 AM
by teacher
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วรรณะ ไชยสุข 1 2,656 Last post January 13, 2013, 03:24:13 PM
by Zvnaogqt
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สมนภา 1 1,831 Last post January 15, 2013, 08:50:47 AM
by สมนภา
เผยแพร่ผลงาน ศรีไทย ลือคำ 0 1,538 Last post January 18, 2013, 03:56:04 AM
by ศรีไทย ลือคำ
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาระคน สำหรับนักเรียนชั้ ผลงานทางวิชาการ 0 2,204 Last post January 18, 2013, 11:42:17 AM
by ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์ 0 1,896 Last post January 20, 2013, 11:32:50 PM
by นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์
เบญจวรรณ 0 1,460 Last post January 21, 2013, 11:02:49 PM
by เบญจวรรณ
เบญจวรรณ 0 1,334 Last post January 21, 2013, 11:03:46 PM
by เบญจวรรณ
เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พิสมัย 0 1,918 Last post January 22, 2013, 01:23:26 AM
by พิสมัย
รายงานผลการใช้ชุดการเรียน เรื่อง การเจิญเติบโตและชีวิตที่มีความสุขเพื่อพัฒนาผลสั ไข่มุก ภาคภูมิ 0 1,718 Last post January 23, 2013, 09:43:05 PM
by ไข่มุก ภาคภูมิ
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้ เทคนิค5W1H ของนักเรียนชั้นประถ จันทร์เพ็ญ 0 2,465 Last post January 24, 2013, 04:08:57 AM
by จันทร์เพ็ญ
รายงานการพัฒนาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุดกิจกรรม นางอุษา จันทร์วงศ์ 0 1,569 Last post January 24, 2013, 07:24:36 AM
by นางอุษา จันทร์วงศ์
รายงานผลการใช้ชุดเอกสารประกอบการสอน เรื่อง สุขภาพของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศ นายสุธมน์ จันชมภู 0 1,826 Last post January 26, 2013, 03:46:56 PM
by นายสุธมน์ จันชมภู
เผยแพร่ผลงาน นพฤทธิ์ (สังคม) นพฤทธิ์ อัมโร 0 1,581 Last post January 27, 2013, 06:18:47 AM
by นพฤทธิ์ อัมโร
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ประกายมาศ รัตนวโรภาศ 0 1,577 Last post January 29, 2013, 03:12:20 AM
by ประกายมาศ รัตนวโรภาศ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายอภิชาติ พรหมพื้น 0 1,462 Last post January 29, 2013, 04:07:02 AM
by นายอภิชาติ พรหมพื้น
ดาวน์โหลดโปรแกรม ปพ.1 ใหม่ 2556 บ้านพักครู.คอม 0 3,378 Last post January 30, 2013, 11:55:24 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว 0 2,516 Last post February 01, 2013, 06:49:51 AM
by ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายปรเมศวร์ เสพธรรม 0 2,965 Last post February 01, 2013, 08:49:18 AM
by นายปรเมศวร์ เสพธรรม
รายงานผลการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กรรณิกา อุดหนุนกาญจน์ 1 2,165 Last post February 03, 2013, 06:20:20 AM
by Ohptzmue
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียน นายคณาวุฒิ ตาใย 1 1,823 Last post February 03, 2013, 10:25:32 AM
by นายคณาวุฒิ ตาใย
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและระบบสมการเชิงเส้นสองตั เสรี แข็งแรง 0 2,088 Last post February 04, 2013, 09:21:57 AM
by เสรี แข็งแรง
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง งานปูน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโ somdet 0 1,746 Last post February 11, 2013, 03:33:05 AM
by somdet
รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้กระบวนการปฏิบั somdet 0 1,563 Last post February 11, 2013, 03:33:54 AM
by somdet
somdet 0 1,588 Last post February 11, 2013, 03:34:32 AM
by somdet
รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การปลูกผักสวนครัว และการเลี้ย somdet 0 2,203 Last post February 11, 2013, 03:35:16 AM
by somdet
Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.084 seconds with 19 queries.