หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 4 Guests are viewing this board.
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด งานประดิษฐ์จากไม้ ครูสุเนตร อัดอั้น 1 2,110 Last post December 01, 2019, 08:16:42 AM
by volsung
โปรแกรมแก้พิมพ์ผิดภาษาแบบอัตโนมัติ [ทดลองเองแล้ว 100%] บ้านพักครู.คอม 1 2,113 Last post November 30, 2019, 11:05:51 AM
by volsung
+สุดยอดเนื้อหา คณิตศาสตร์ แผนวิทย์ บ้านพักครู.คอม 2 2,113 Last post Today at 04:53:42 AM
by volsung
Thinking Mathematically - คิดเชิงคณิตศาสตร์ บ้านพักครู.คอม 2 2,114 Last post December 07, 2019, 09:24:19 PM
by volsung
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โลกสีเขียว กัลยาภรณ์ 2 2,117 Last post December 05, 2019, 09:28:40 AM
by volsung
คูู่มือทำวิทยนิพนธ์ บ้านพักครู.คอม 2 2,126 Last post December 07, 2019, 11:27:46 AM
by volsung
งานออนไลน์ได้เงินจริง srimokunzz 1 2,137 Last post December 01, 2019, 11:27:52 AM
by volsung
ดูประเมินอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ บ้านพักครู.คอม 1 2,139 Last post November 30, 2019, 12:30:33 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยากโดยใช้เกม นางสาวชาลิสา เพ็งรักษ์ 1 2,140 Last post December 01, 2019, 01:29:10 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะส่งเสริมการอ่านและการเขียน พินิจ พิลาบุตร 1 2,142 Last post December 02, 2019, 06:19:45 AM
by volsung
รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดสายสัมพันธ์ไทยพุทธมุสลิม เสวิกร เรืองกิตติคุณ 3 2,144 Last post December 05, 2019, 08:46:52 AM
by volsung
ชุดฝึกทักษะการประโดิษฐ์โคมไฟยี่เป็งปีนักษัตรจากกระดาษสา วิชัย ชื่อหลาย 2 2,149 Last post November 30, 2019, 08:14:09 PM
by volsung
การสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับ วัลลภา เสถียรธรรมกิจ 2 2,152 Last post December 05, 2019, 10:12:50 AM
by volsung
รับออกแบบ CAi บ้านพักครู.คอม 1 2,153 Last post November 30, 2019, 01:53:51 PM
by volsung
อีบุ๊คส่งเสริมการอ่เล่นกับคอม เป็นไฟล์มีเดียร์ มีเสียงประกอบ มีทั้งหมด 10 เรื่อง บ้านพักครู.คอม 3 2,170 Last post December 07, 2019, 11:58:56 PM
by volsung
รายงานผลการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กรรณิกา อุดหนุนกาญจน์ 2 2,172 Last post December 02, 2019, 03:20:05 AM
by volsung
การหา คุณภาพของแบบทดสอบ nun 1 2,172 Last post November 30, 2019, 05:11:23 AM
by volsung
คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี วิทยฐานะและเลื่อนวิท nun 1 2,176 Last post November 30, 2019, 05:18:56 AM
by volsung
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มุทิกา ปัทมเจริญ 2 2,177 Last post December 01, 2019, 10:39:48 AM
by volsung
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว นางเนาวรัตน์ กะการดี korn4152 1 2,178 Last post November 30, 2019, 03:16:55 PM
by volsung
หม้อแปลงไฟฟ้า nun 1 2,179 Last post November 30, 2019, 05:36:31 AM
by volsung
กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก บ้านพักครู.คอม 1 2,181 Last post November 30, 2019, 01:48:39 AM
by volsung
ข้อสอบคณิตศาสตร์(ชั้นประถมศึกษาปีที่๒) บ้านพักครู.คอม 1 2,182 Last post November 30, 2019, 11:36:36 AM
by volsung
รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรณิกา 1 2,184 Last post December 01, 2019, 10:49:07 PM
by volsung
รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงโดยใช้หลักกา นายสมบัติ นีกรี 1 2,189 Last post December 01, 2019, 07:12:22 AM
by volsung
การพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ nonna 4 2,201 Last post December 06, 2019, 11:08:46 AM
by volsung
การพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง ธาตุและสารประกอบ โดย ครูมยุรีย์ วงษาสาย BeThatsani 2 2,206 Last post December 05, 2019, 10:23:13 AM
by volsung
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาระคน สำหรับนักเรียนชั้ ผลงานทางวิชาการ 1 2,211 Last post December 02, 2019, 12:40:26 AM
by volsung
[แจก ebook โปรแกรมตัดต่อ Ulead ภาษาไทย] nun 2 2,212 Last post December 07, 2019, 08:45:38 AM
by volsung
โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง:Together For ASEAN. (อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์) teacher 1 2,217 Last post December 01, 2019, 11:40:02 PM
by volsung
รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การปลูกผักสวนครัว และการเลี้ย somdet 1 2,218 Last post December 02, 2019, 04:16:57 AM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้ นายสายัน พิมพขันธ์ 1 2,221 Last post December 02, 2019, 04:30:02 AM
by volsung
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบร่วมมือ นางอัมพร กุฎแก้ววิเศษกิจ 1 2,226 Last post November 30, 2019, 01:18:58 PM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนบรบือ นายมนตรี ลุนสมบัติ 2 2,233 Last post December 05, 2019, 09:02:29 AM
by volsung
การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษา somrak 1 2,250 Last post November 30, 2019, 11:28:48 AM
by volsung
การสร้างและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมมงคลชีวิต 38 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ส รัตนา 2 2,253 Last post December 05, 2019, 10:25:52 AM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านกระบวยทอง จเร แต้มครู 1 2,253 Last post November 30, 2019, 09:41:21 PM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเ นายนพฤทธิ์ อัมโร 1 2,257 Last post December 01, 2019, 01:39:37 AM
by volsung
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเศรษฐกิจพอเพียง จรัสศรี 1 2,267 Last post November 30, 2019, 08:57:15 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางวนิดา เที่ยงสงค์ วนิดา 1 2,272 Last post November 30, 2019, 12:53:15 PM
by volsung
รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดอนุรักษ์ภูมิปัญญาน่ารู้ กลุ่มสาระการเร หนังสือส่งเสริมการอ่าน 2 2,276 Last post December 05, 2019, 09:39:15 AM
by volsung
เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ กฤตติกา 1 2,284 Last post November 30, 2019, 09:59:29 AM
by volsung
คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร่างกายป.1-ม.3 บ้านพักครู.คอม 3 2,290 Last post December 06, 2019, 02:08:37 AM
by volsung
ย้ายแล้ว: แผนการสอน ป. 1-3 บ้านพักครู.คอม 0 2,297 Last post March 06, 2011, 11:12:35 PM
by บ้านพักครู.คอม
รวมกฏหมายเตรียมสอบเนติ บ้านพักครู.คอม 2 2,315 Last post December 07, 2019, 07:19:54 PM
by volsung
ขอแนะนำ "เว็บบอร์ดครูดี" pongthorn 2 2,316 Last post December 07, 2019, 08:34:29 PM
by volsung
ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ภัทรวดี เวทะธรรม 2 2,333 Last post December 05, 2019, 08:59:51 AM
by volsung
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง เสื้อผ้าน่าสวมใส่ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ศรีไพร ชาญชัย 1 2,334 Last post November 30, 2019, 09:20:01 PM
by volsung
โปรแกรมแก้สมการคณิตศาสตร์ บ้านพักครู.คอม 1 2,350 Last post November 30, 2019, 10:58:06 AM
by volsung
Word by Word - Picture Dictionary สําหรับเด็กครับ บ้านพักครู.คอม 0 2,354 Last post September 21, 2011, 02:42:15 PM
by บ้านพักครู.คอม
Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.12 seconds with 19 queries.