หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 1 Guest are viewing this board.
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง เศษส่ว วลัยรัตน์ 0 1,612 Last post August 14, 2012, 03:00:04 PM
by วลัยรัตน์
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนให้เป็นคนดี ชั้นพันธ์ ตั้งยอดชมญาณ 0 1,722 Last post August 18, 2012, 10:02:58 AM
by ชั้นพันธ์ ตั้งยอดชมญาณ
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเทคนิค STAD กรวรรณ อุทัยเรือง 0 1,572 Last post August 26, 2012, 07:20:35 AM
by กรวรรณ อุทัยเรือง
แนวข้อสอบโลก ม.5 นางสาวจินตนา อสิพงษ์ 0 3,113 Last post August 27, 2012, 03:16:22 AM
by นางสาวจินตนา อสิพงษ์
แผนการสอนยุวกาชาด นางสาวจินตนา อสิพงษ์ 0 3,279 Last post August 27, 2012, 03:31:44 AM
by นางสาวจินตนา อสิพงษ์
จิตราภรณ์ ปานช้าง 0 1,313 Last post August 28, 2012, 03:40:22 AM
by จิตราภรณ์ ปานช้าง
รายงานผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่นและแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องดนตรีท้องถิ่นภาคอี นิตยา มารยาท 0 1,851 Last post September 01, 2012, 10:02:06 AM
by นิตยา มารยาท
เผยแพร่ผลงาน การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ณิชาภัทร หนูเมือง 0 1,633 Last post September 02, 2012, 10:45:38 AM
by ณิชาภัทร หนูเมือง
ผลการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนสาธิตเชตวัน นายวัชรินทร์ มารต่อม 0 2,408 Last post September 07, 2012, 03:02:04 AM
by นายวัชรินทร์ มารต่อม
รายงานการประเมินโครงการการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านคลองห้วยท นายวีระพงศ์ คำกมล 0 1,727 Last post September 11, 2012, 05:29:38 AM
by นายวีระพงศ์ คำกมล
แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดชั้นป.3 โดยนายจิตกร กะการดี korn4152 4 5,772 Last post September 15, 2012, 01:06:01 PM
by ธนาเทพ
การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูเรศ 1 2,092 Last post September 19, 2012, 04:08:27 AM
by ครูเอื้อง
Affermzem Fiedaylilueva 0 1,282 Last post September 19, 2012, 12:21:19 PM
by Fiedaylilueva
รายงานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียนโรงเรียน นางสุนันท์ วชิรมนตรี 0 1,563 Last post September 19, 2012, 03:54:58 PM
by นางสุนันท์ วชิรมนตรี
ไพศาล นาสวรรค์ 0 1,193 Last post September 20, 2012, 06:05:43 PM
by ไพศาล นาสวรรค์
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก และการ ไพศาล นาสวรรค์ 0 1,715 Last post September 20, 2012, 06:11:16 PM
by ไพศาล นาสวรรค์
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องอาหารและโภชนาการ ชุด อาหารชาวดอยที่หนูทำได้ นันตพร 0 1,987 Last post September 22, 2012, 10:22:29 AM
by นันตพร
ผลงานทางวิชาการ นางจรรยา ชัยชนะ 0 1,446 Last post September 25, 2012, 06:47:51 AM
by นางจรรยา ชัยชนะ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงโดยใช้หลักกา นายสมบัติ นีกรี 0 2,181 Last post September 25, 2012, 08:16:04 AM
by นายสมบัติ นีกรี
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วรรณรัตน์ 0 1,661 Last post September 25, 2012, 09:09:38 AM
by วรรณรัตน์
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก เฉลิมวรรณ์ ลาวิลาศ 0 1,626 Last post September 29, 2012, 08:41:55 AM
by เฉลิมวรรณ์ ลาวิลาศ
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พิพัฒน์ 0 1,672 Last post October 08, 2012, 11:34:22 PM
by พิพัฒน์
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด งานประดิษฐ์จากไม้ ครูสุเนตร อัดอั้น 0 2,102 Last post October 09, 2012, 05:39:55 AM
by ครูสุเนตร อัดอั้น
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า 0 1,606 Last post October 17, 2012, 09:50:42 PM
by ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า
เผยแพร่นวัตกรรม เรื่อง แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า 0 1,577 Last post October 17, 2012, 09:57:00 PM
by ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า
รายงานผลการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ใช้แผนผัง นางประภาพรรณ จันทร์วิเศษ 0 1,567 Last post October 19, 2012, 06:01:09 AM
by นางประภาพรรณ จันทร์วิเศษ
การพัฒนาชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา นางกมลวรรณ จันทร์แปลง 0 1,661 Last post October 19, 2012, 06:03:15 AM
by นางกมลวรรณ จันทร์แปลง
เผยแพร่ผลงานวิชาการนางลักษณ์เสด็จ บุญหล้า ลักษณ์เสด็จ 0 1,370 Last post October 19, 2012, 08:37:48 AM
by ลักษณ์เสด็จ
brett keisel jersey Jimmyue8dw 0 1,128 Last post October 22, 2012, 11:57:13 AM
by Jimmyue8dw
รายงานการประเมินโครงการเด็กไทยไร้พุงของโรงเรียนวัดใหม่อมตรส สำนักงานเขตพระนคร ครูดีดี 0 1,813 Last post October 22, 2012, 03:48:57 PM
by ครูดีดี
รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ดาวเรือง 0 2,058 Last post October 22, 2012, 03:52:16 PM
by ดาวเรือง
ราตรี คนเพียร 0 1,055 Last post October 25, 2012, 04:55:53 AM
by ราตรี คนเพียร
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และจิตวิทยาศาสตร์ ด้วย ราตรี คนเพียร 0 1,493 Last post October 25, 2012, 05:01:08 AM
by ราตรี คนเพียร
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ราตรี คนเพียร 0 1,334 Last post October 25, 2012, 05:08:49 AM
by ราตรี คนเพียร
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัชมณฑ์ เพชรี 0 1,630 Last post October 26, 2012, 05:57:16 AM
by พัชมณฑ์ เพชรี
[ซาวต์เพลงสยามเมืองยิ้มล้นเกล้าเผ่าไทยไว้ซ้อมแข่งงานศิลปะหัตถกรรมฉบับตัด Melody] บ้านพักครู.คอม 2 8,531 Last post October 27, 2012, 08:49:55 AM
by กิตติศักดิ์
ชื่อเรื่องรายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรุ้สุขศึกษาและพลศึกษา มยุรี ฤทธิรัตน์ 0 1,752 Last post October 28, 2012, 02:23:43 PM
by มยุรี ฤทธิรัตน์
การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM) ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ 0 1,420 Last post October 30, 2012, 02:35:16 AM
by ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์
การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM) ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ 0 2,788 Last post October 30, 2012, 03:55:34 AM
by ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการ ปอ 0 1,743 Last post October 30, 2012, 07:39:06 AM
by ปอ
การศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพ kruphurida 0 1,631 Last post October 30, 2012, 09:32:56 AM
by kruphurida
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มุทิกา ปัทมเจริญ 1 2,167 Last post October 31, 2012, 12:13:18 PM
by คุณครูคงกลิ่น
การสร้างแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว 0 1,993 Last post November 06, 2012, 02:32:36 AM
by ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว
แบบกรอกคะแนนสำเร็จรูป 9 สาระใช้สูตร/ปรับแต่ง/ตัดเกรดเต็มรูปแบบ บ้านพักครู.คอม 7 11,250 Last post November 06, 2012, 12:44:33 PM
by m&t
งานออนไลน์ได้เงินจริง srimokunzz 0 2,128 Last post November 08, 2012, 09:44:01 AM
by srimokunzz
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา (สุขศึกษา)ชั้นประถมศึกษาปีที่ นายสมหมาย จันทร 0 1,430 Last post November 09, 2012, 06:38:10 AM
by นายสมหมาย จันทร
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษ นายสมหมาย จันทร 0 1,803 Last post November 09, 2012, 08:26:36 AM
by นายสมหมาย จันทร
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องสุขศึกษาดีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา นางณาคี ฉลาดแย้ม 0 1,710 Last post November 09, 2012, 08:33:30 AM
by นางณาคี ฉลาดแย้ม
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษ นายชยันต์ วัฒนวิสุทธิ์ 0 1,361 Last post November 09, 2012, 08:43:00 AM
by นายชยันต์ วัฒนวิสุทธิ์
เผยแพร่ผลงานสร้างสื่อ GSP เรื่องความคล้าย สุจริยา ขมสนิท 0 2,063 Last post November 10, 2012, 06:24:43 PM
by สุจริยา ขมสนิท
Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.184 seconds with 19 queries.