หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 1 Guest are viewing this board.
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ชั้น สุกัญญา แสงจันทร์ 0 1,804 Last post February 14, 2013, 11:00:12 PM
by สุกัญญา แสงจันทร์
สุกัญญา แสงจันทร์ 0 1,423 Last post February 14, 2013, 10:58:23 PM
by สุกัญญา แสงจันทร์
รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ชั้น ม.3 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ BeThatsani 0 2,370 Last post May 07, 2013, 04:37:12 AM
by BeThatsani
รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ดาวเรือง 0 2,060 Last post October 22, 2012, 03:52:16 PM
by ดาวเรือง
นางลัดดา นุ่นขาว 0 1,841 Last post January 16, 2012, 03:59:04 PM
by นางลัดดา นุ่นขาว
นางลัดดา นุ่นขาว 0 1,803 Last post January 16, 2012, 04:00:13 PM
by นางลัดดา นุ่นขาว
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ธเนตร โชควิเศษชัยสิทธิ์ 0 1,872 Last post April 17, 2013, 02:54:20 AM
by ธเนตร โชควิเศษชัยสิทธิ์
รายงานการพัฒนาบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริหารโดยใช้ท่าศิลปะแม่ไม้มวยไทย ประกอบ photon13 1 1,609 Last post April 27, 2017, 05:26:36 AM
by Abizatos
เบญจวรรณ 0 1,460 Last post January 21, 2013, 11:02:49 PM
by เบญจวรรณ
เบญจวรรณ 0 1,334 Last post January 21, 2013, 11:03:46 PM
by เบญจวรรณ
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัชมณฑ์ เพชรี 0 1,631 Last post October 26, 2012, 05:57:16 AM
by พัชมณฑ์ เพชรี
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และจิตวิทยาศาสตร์ ด้วย ราตรี คนเพียร 0 1,494 Last post October 25, 2012, 05:01:08 AM
by ราตรี คนเพียร
ราตรี คนเพียร 0 1,057 Last post October 25, 2012, 04:55:53 AM
by ราตรี คนเพียร
รายงานการพัฒนาศักยภาพครู โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียน นางสุนันท์ วชิรมนตรี 0 1,872 Last post July 23, 2012, 06:01:38 AM
by นางสุนันท์ วชิรมนตรี
รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรองประเภทกาพย์ ชุดสัตว์ในตำนานท้องถิ่ นางสำอางค์ ชัยวิชิต 0 2,736 Last post January 14, 2012, 08:23:30 AM
by นางสำอางค์ ชัยวิชิต
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสานจากภูมิปัญญาในท้องถิ่น นางสนม ชุมสายญาติ 0 2,051 Last post April 22, 2012, 12:35:10 PM
by นางสนม ชุมสายญาติ
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ krupiew 0 1,966 Last post July 01, 2012, 05:09:12 AM
by krupiew
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 1,000 นางวันทนา สุจริต 0 2,594 Last post October 13, 2011, 08:09:42 AM
by นางวันทนา สุจริต
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3 ป.2 เผยแพร่ผลงาน 0 2,377 Last post June 17, 2012, 05:07:37 AM
by เผยแพร่ผลงาน
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยากโดยใช้เกม นางสาวชาลิสา เพ็งรักษ์ 0 2,134 Last post June 24, 2012, 04:12:52 PM
by นางสาวชาลิสา เพ็งรักษ์
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยม พินิจ ขัติยะ 0 1,987 Last post April 23, 2012, 01:37:44 PM
by พินิจ ขัติยะ
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนสนุกกับการผันวรรณยุกต์ไทย kruratree 1 1,796 Last post March 24, 2015, 02:18:03 AM
by kok2535
รายงานการศึกษาความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ ชัญญา 1 1,988 Last post March 12, 2015, 09:34:22 AM
by bot2535
รายงานการศึกษาความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ ชัญญา 0 1,768 Last post April 16, 2013, 01:15:34 AM
by ชัญญา
รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดสายสัมพันธ์ไทยพุทธมุสลิม เสวิกร เรืองกิตติคุณ 1 2,137 Last post March 14, 2013, 02:31:25 AM
by Liaincirl
รายงานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียนโรงเรียน นางสุนันท์ วชิรมนตรี 0 1,566 Last post September 19, 2012, 03:54:58 PM
by นางสุนันท์ วชิรมนตรี
รายงานการใช้ชุดการสอน ชุดการประดิษฐ์บายศรีปากชาม รัชนี 4 3,589 Last post May 19, 2012, 05:20:26 PM
by Hk
รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรณิกา 0 2,177 Last post January 05, 2013, 05:05:04 AM
by กรรณิกา
รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน krupiri 0 1,827 Last post February 18, 2013, 05:06:18 PM
by krupiri
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขกาย สุขใจ เมื่อห่างไกลโรค อัญชลี เกตุพุฒ 1 1,956 Last post March 26, 2013, 05:15:56 PM
by อัญชลี เกตุพุฒ
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องสุขศึกษาดีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา นางณาคี ฉลาดแย้ม 0 1,712 Last post November 09, 2012, 08:33:30 AM
by นางณาคี ฉลาดแย้ม
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด งานประดิษฐ์จากไม้ ครูสุเนตร อัดอั้น 0 2,105 Last post October 09, 2012, 05:39:55 AM
by ครูสุเนตร อัดอั้น
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษ นายสมหมาย จันทร 0 1,806 Last post November 09, 2012, 08:26:36 AM
by นายสมหมาย จันทร
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษ นายชยันต์ วัฒนวิสุทธิ์ 0 1,364 Last post November 09, 2012, 08:43:00 AM
by นายชยันต์ วัฒนวิสุทธิ์
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการเป่าขลุ่ยเพียงออ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ ประพาส ศุภผล 0 2,453 Last post April 19, 2012, 12:21:34 AM
by ประพาส ศุภผล
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง เสื้อผ้าน่าสวมใส่ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ศรีไพร ชาญชัย 0 2,329 Last post April 19, 2012, 01:01:29 PM
by ศรีไพร ชาญชัย
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียน นายคณาวุฒิ ตาใย 1 1,823 Last post February 03, 2013, 10:25:32 AM
by นายคณาวุฒิ ตาใย
somdet 0 1,588 Last post February 11, 2013, 03:34:32 AM
by somdet
รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงโดยใช้หลักกา นายสมบัติ นีกรี 0 2,183 Last post September 25, 2012, 08:16:04 AM
by นายสมบัติ นีกรี
รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้กระบวนการปฏิบั somdet 0 1,563 Last post February 11, 2013, 03:33:54 AM
by somdet
รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การปลูกผักสวนครัว และการเลี้ย somdet 0 2,207 Last post February 11, 2013, 03:35:16 AM
by somdet
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้น ม.2 ทัศนีย์ โกษาแสง 0 2,047 Last post December 08, 2012, 07:15:27 AM
by ทัศนีย์ โกษาแสง
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เลขยกกำลัง เสาวณิต ทัพโยธา 0 1,505 Last post November 18, 2012, 01:58:52 AM
by เสาวณิต ทัพโยธา
รายงานผลการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ใช้แผนผัง นางประภาพรรณ จันทร์วิเศษ 0 1,569 Last post October 19, 2012, 06:01:09 AM
by นางประภาพรรณ จันทร์วิเศษ
รายงานผลการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กรรณิกา อุดหนุนกาญจน์ 1 2,166 Last post February 03, 2013, 06:20:20 AM
by Ohptzmue
รายงานผลการใช้ชุดการเรียน เรื่อง การเจิญเติบโตและชีวิตที่มีความสุขเพื่อพัฒนาผลสั ไข่มุก ภาคภูมิ 0 1,718 Last post January 23, 2013, 09:43:05 PM
by ไข่มุก ภาคภูมิ
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์ 0 2,088 Last post April 13, 2013, 08:47:53 AM
by ดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์ 0 1,874 Last post April 13, 2013, 08:50:34 AM
by ดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มุทิกา ปัทมเจริญ 1 2,169 Last post October 31, 2012, 12:13:18 PM
by คุณครูคงกลิ่น
รายงานผลการใช้ชุดเอกสารประกอบการสอน เรื่อง สุขภาพของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศ นายสุธมน์ จันชมภู 0 1,826 Last post January 26, 2013, 03:46:56 PM
by นายสุธมน์ จันชมภู
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.108 seconds with 19 queries.