หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 1 Guest are viewing this board.
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด งานประดิษฐ์จากไม้ ครูสุเนตร อัดอั้น 0 2,095 Last post October 09, 2012, 05:39:55 AM
by ครูสุเนตร อัดอั้น
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พิพัฒน์ 0 1,665 Last post October 08, 2012, 11:34:22 PM
by พิพัฒน์
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก เฉลิมวรรณ์ ลาวิลาศ 0 1,617 Last post September 29, 2012, 08:41:55 AM
by เฉลิมวรรณ์ ลาวิลาศ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วรรณรัตน์ 0 1,648 Last post September 25, 2012, 09:09:38 AM
by วรรณรัตน์
รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงโดยใช้หลักกา นายสมบัติ นีกรี 0 2,171 Last post September 25, 2012, 08:16:04 AM
by นายสมบัติ นีกรี
ผลงานทางวิชาการ นางจรรยา ชัยชนะ 0 1,438 Last post September 25, 2012, 06:47:51 AM
by นางจรรยา ชัยชนะ
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องอาหารและโภชนาการ ชุด อาหารชาวดอยที่หนูทำได้ นันตพร 0 1,981 Last post September 22, 2012, 10:22:29 AM
by นันตพร
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก และการ ไพศาล นาสวรรค์ 0 1,707 Last post September 20, 2012, 06:11:16 PM
by ไพศาล นาสวรรค์
ไพศาล นาสวรรค์ 0 1,187 Last post September 20, 2012, 06:05:43 PM
by ไพศาล นาสวรรค์
รายงานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียนโรงเรียน นางสุนันท์ วชิรมนตรี 0 1,557 Last post September 19, 2012, 03:54:58 PM
by นางสุนันท์ วชิรมนตรี
Affermzem Fiedaylilueva 0 1,273 Last post September 19, 2012, 12:21:19 PM
by Fiedaylilueva
การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูเรศ 1 2,085 Last post September 19, 2012, 04:08:27 AM
by ครูเอื้อง
รายงานการประเมินโครงการการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านคลองห้วยท นายวีระพงศ์ คำกมล 0 1,721 Last post September 11, 2012, 05:29:38 AM
by นายวีระพงศ์ คำกมล
ผลการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนสาธิตเชตวัน นายวัชรินทร์ มารต่อม 0 2,401 Last post September 07, 2012, 03:02:04 AM
by นายวัชรินทร์ มารต่อม
เผยแพร่ผลงาน การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ณิชาภัทร หนูเมือง 0 1,627 Last post September 02, 2012, 10:45:38 AM
by ณิชาภัทร หนูเมือง
รายงานผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่นและแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องดนตรีท้องถิ่นภาคอี นิตยา มารยาท 0 1,842 Last post September 01, 2012, 10:02:06 AM
by นิตยา มารยาท
จิตราภรณ์ ปานช้าง 0 1,306 Last post August 28, 2012, 03:40:22 AM
by จิตราภรณ์ ปานช้าง
แผนการสอนยุวกาชาด นางสาวจินตนา อสิพงษ์ 0 3,256 Last post August 27, 2012, 03:31:44 AM
by นางสาวจินตนา อสิพงษ์
แนวข้อสอบโลก ม.5 นางสาวจินตนา อสิพงษ์ 0 3,106 Last post August 27, 2012, 03:16:22 AM
by นางสาวจินตนา อสิพงษ์
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเทคนิค STAD กรวรรณ อุทัยเรือง 0 1,566 Last post August 26, 2012, 07:20:35 AM
by กรวรรณ อุทัยเรือง
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนให้เป็นคนดี ชั้นพันธ์ ตั้งยอดชมญาณ 0 1,715 Last post August 18, 2012, 10:02:58 AM
by ชั้นพันธ์ ตั้งยอดชมญาณ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง เศษส่ว วลัยรัตน์ 0 1,604 Last post August 14, 2012, 03:00:04 PM
by วลัยรัตน์
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สุนันทา บุญคง 0 2,009 Last post August 10, 2012, 02:52:10 AM
by สุนันทา บุญคง
แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำตามสระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ sakthana chaima 0 4,679 Last post July 30, 2012, 09:39:25 AM
by sakthana chaima
รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดเรียนสนุก สุขกับธรรมะ นายประชา จัดของ 0 1,660 Last post July 30, 2012, 09:14:31 AM
by นายประชา จัดของ
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท่องเมืองขามแก่น สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ครูสัญญพงศ์ 0 1,703 Last post July 29, 2012, 05:16:48 PM
by ครูสัญญพงศ์
ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท่องเมืองขามแก่น สาระที่ 5 ภู ครูสัญญพงศ์ 0 1,777 Last post July 29, 2012, 05:14:12 PM
by ครูสัญญพงศ์
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ กมลวรรณ โสภา 0 2,410 Last post July 23, 2012, 03:42:54 PM
by กมลวรรณ โสภา
รายงานการพัฒนาศักยภาพครู โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียน นางสุนันท์ วชิรมนตรี 0 1,862 Last post July 23, 2012, 06:01:38 AM
by นางสุนันท์ วชิรมนตรี
เผยแพร่บทคัดย่อ อรฤทัย 0 1,964 Last post July 12, 2012, 12:44:32 PM
by อรฤทัย
รายงานโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายเรียนรู้สู่อาเซียนด้วยนวดแผนโบราณโดยกลุ่มเยาวชนห นางสุมิตรา ชุนรัมย์ 0 2,049 Last post July 11, 2012, 12:04:04 AM
by นางสุมิตรา ชุนรัมย์
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ krupiew 0 1,957 Last post July 01, 2012, 05:09:12 AM
by krupiew
ห้องเรียนธรรมชาติผ่านกระบวนการบูรณาการปฐมวัย เรื่อง นกปรอทสวน ครูรุ้ง 0 1,771 Last post June 28, 2012, 04:40:16 PM
by ครูรุ้ง
รับสร้างสรรค์งานวิจัยครู และออกแบบสื่ออิเล็คทรอนิกส์ RIN 0 1,721 Last post June 28, 2012, 05:25:34 AM
by RIN
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเ นายนพฤทธิ์ อัมโร 0 2,241 Last post June 27, 2012, 02:23:36 AM
by นายนพฤทธิ์ อัมโร
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยากโดยใช้เกม นางสาวชาลิสา เพ็งรักษ์ 0 2,125 Last post June 24, 2012, 04:12:52 PM
by นางสาวชาลิสา เพ็งรักษ์
การประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ นางสุนันท์ วชิรมนตรี 0 1,905 Last post June 17, 2012, 01:28:15 PM
by นางสุนันท์ วชิรมนตรี
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3 ป.2 เผยแพร่ผลงาน 0 2,368 Last post June 17, 2012, 05:07:37 AM
by เผยแพร่ผลงาน
รายงานการใช้ชุดการสอน ชุดการประดิษฐ์บายศรีปากชาม รัชนี 4 3,578 Last post May 19, 2012, 05:20:26 PM
by Hk
นางวันทนีย์ จันทร์เพชร 0 1,468 Last post May 09, 2012, 05:02:36 AM
by นางวันทนีย์ จันทร์เพชร
โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 5อ. และ2ส.โรงเรียนบ้านแหลมไทร พีรภัทร ซุ้นสั้น 1 2,533 Last post May 28, 2012, 06:50:36 AM
by Wouffifesob
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยม พินิจ ขัติยะ 0 1,975 Last post April 23, 2012, 01:37:44 PM
by พินิจ ขัติยะ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านกระบวยทอง จเร แต้มครู 0 2,233 Last post April 23, 2012, 09:29:13 AM
by จเร แต้มครู
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สุภาพร กมล 0 1,733 Last post April 23, 2012, 07:16:41 AM
by สุภาพร กมล
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสานจากภูมิปัญญาในท้องถิ่น นางสนม ชุมสายญาติ 0 2,041 Last post April 22, 2012, 12:35:10 PM
by นางสนม ชุมสายญาติ
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง เสื้อผ้าน่าสวมใส่ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ศรีไพร ชาญชัย 0 2,318 Last post April 19, 2012, 01:01:29 PM
by ศรีไพร ชาญชัย
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการเป่าขลุ่ยเพียงออ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ ประพาส ศุภผล 0 2,442 Last post April 19, 2012, 12:21:34 AM
by ประพาส ศุภผล
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเศรษฐกิจพอเพียง จรัสศรี 0 2,249 Last post April 15, 2012, 04:47:20 AM
by จรัสศรี
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม jarain aupatum 0 1,966 Last post April 07, 2012, 11:01:28 AM
by jarain aupatum
รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ ruji 0 2,555 Last post April 03, 2012, 06:44:07 PM
by ruji
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.276 seconds with 19 queries.