หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 2 Guests are viewing this board.
เผยแพร่ผลงาน ศรีไทย ลือคำ 1 1,544 Last post December 02, 2019, 12:37:57 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สมนภา 2 1,840 Last post December 02, 2019, 12:00:06 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วรรณะ ไชยสุข 2 2,663 Last post December 01, 2019, 11:45:06 PM
by volsung
โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง:Together For ASEAN. (อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์) teacher 1 2,358 Last post December 01, 2019, 11:42:32 PM
by volsung
โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง:Together For ASEAN. (อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์) teacher 1 2,217 Last post December 01, 2019, 11:40:02 PM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนฯ เสริมสิริ เยาวพักตร์ 1 1,741 Last post December 01, 2019, 11:37:31 PM
by volsung
รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรณิกา 1 2,184 Last post December 01, 2019, 10:49:07 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ญานษา 1 1,701 Last post December 01, 2019, 10:46:30 PM
by volsung
เอกสารประกอบการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา บ้านพักครู.คอม 0 3,138 Last post December 23, 2012, 12:50:43 AM
by บ้านพักครู.คอม
เผยแพร่ผลงาน ครูรัตนา เมืองแก้ว โรงเรียนบ้านใหม่ สพป ลำปาง เขต 1 รัตนา เมืองแก้ว 2 2,618 Last post December 01, 2019, 09:01:51 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน 0 1,441 Last post December 21, 2012, 05:42:08 AM
by เผยแพร่ผลงาน
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที พัชรินทร์ จันทร์ชัย 1 1,678 Last post December 01, 2019, 08:33:33 PM
by volsung
พัชรินทร์ จันทร์ชัย 0 1,195 Last post December 18, 2012, 03:48:33 AM
by พัชรินทร์ จันทร์ชัย
การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชัยประเสริฐ 1 1,523 Last post December 01, 2019, 06:49:56 PM
by volsung
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้น ม.2 ทัศนีย์ โกษาแสง 1 2,053 Last post December 01, 2019, 06:21:10 PM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาฟิสิกส์ ว30203 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง คลื่นเส นายองอาจ ประจันตเสน 3 2,043 Last post December 01, 2019, 06:05:32 PM
by volsung
CD ROM ป.1 หรรษา ชุดใหม่ มีใบโบก ใบบัว nun 1 2,859 Last post December 01, 2019, 04:03:37 PM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนจริง นางสาวสมรักษ์ โสขุมา 1 1,878 Last post December 01, 2019, 01:06:14 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน krooangkana 1 1,419 Last post December 01, 2019, 12:38:06 PM
by volsung
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เลขยกกำลัง เสาวณิต ทัพโยธา 1 1,510 Last post December 01, 2019, 12:34:01 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน an 1 1,278 Last post December 01, 2019, 12:31:32 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการ : ครูทัศนีย์ โกษาแสง นางทัศนีย์ โกษาแสง 1 1,458 Last post December 01, 2019, 12:18:38 PM
by volsung
แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สุวิทย์ เหลืองทอง 1 2,803 Last post December 01, 2019, 12:16:02 PM
by volsung
hello โลก :) yoyonoob 1 1,328 Last post December 01, 2019, 12:05:49 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน pang1 1 1,442 Last post December 01, 2019, 12:00:40 PM
by volsung
ผลการใช้หนังสือชุด “Adventure in Surin” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ สิตานัน 2 1,391 Last post December 01, 2019, 11:58:12 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานสร้างสื่อ GSP เรื่องความคล้าย สุจริยา ขมสนิท 1 2,077 Last post December 01, 2019, 11:43:11 AM
by volsung
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษ นายชยันต์ วัฒนวิสุทธิ์ 1 1,370 Last post December 01, 2019, 11:40:42 AM
by volsung
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องสุขศึกษาดีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา นางณาคี ฉลาดแย้ม 1 1,718 Last post December 01, 2019, 11:38:07 AM
by volsung
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษ นายสมหมาย จันทร 1 1,812 Last post December 01, 2019, 11:35:31 AM
by volsung
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา (สุขศึกษา)ชั้นประถมศึกษาปีที่ นายสมหมาย จันทร 1 1,438 Last post December 01, 2019, 11:32:50 AM
by volsung
งานออนไลน์ได้เงินจริง srimokunzz 1 2,137 Last post December 01, 2019, 11:27:52 AM
by volsung
การสร้างแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว 1 2,001 Last post December 01, 2019, 11:00:17 AM
by volsung
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มุทิกา ปัทมเจริญ 2 2,177 Last post December 01, 2019, 10:39:48 AM
by volsung
การศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพ kruphurida 1 1,640 Last post December 01, 2019, 10:24:43 AM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการ ปอ 1 1,752 Last post December 01, 2019, 10:22:10 AM
by volsung
การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM) ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ 1 2,804 Last post December 01, 2019, 10:19:38 AM
by volsung
การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM) ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ 1 1,429 Last post December 01, 2019, 10:17:04 AM
by volsung
ชื่อเรื่องรายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรุ้สุขศึกษาและพลศึกษา มยุรี ฤทธิรัตน์ 1 1,760 Last post December 01, 2019, 10:06:56 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัชมณฑ์ เพชรี 1 1,638 Last post December 01, 2019, 10:01:42 AM
by volsung
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ราตรี คนเพียร 1 1,342 Last post December 01, 2019, 09:56:37 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และจิตวิทยาศาสตร์ ด้วย ราตรี คนเพียร 1 1,503 Last post December 01, 2019, 09:54:08 AM
by volsung
ราตรี คนเพียร 0 1,061 Last post October 25, 2012, 04:55:53 AM
by ราตรี คนเพียร
รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ดาวเรือง 1 2,067 Last post December 01, 2019, 09:37:25 AM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการเด็กไทยไร้พุงของโรงเรียนวัดใหม่อมตรส สำนักงานเขตพระนคร ครูดีดี 1 1,822 Last post December 01, 2019, 09:34:56 AM
by volsung
brett keisel jersey Jimmyue8dw 1 1,134 Last post December 01, 2019, 09:29:43 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการนางลักษณ์เสด็จ บุญหล้า ลักษณ์เสด็จ 1 1,377 Last post December 01, 2019, 09:17:00 AM
by volsung
การพัฒนาชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา นางกมลวรรณ จันทร์แปลง 1 1,671 Last post December 01, 2019, 09:14:26 AM
by volsung
รายงานผลการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ใช้แผนผัง นางประภาพรรณ จันทร์วิเศษ 1 1,574 Last post December 01, 2019, 09:11:57 AM
by volsung
เผยแพร่นวัตกรรม เรื่อง แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า 1 1,585 Last post December 01, 2019, 09:04:15 AM
by volsung
Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 8.02 seconds with 19 queries.