หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 1 Guest are viewing this board.
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สมนภา 1 1,824 Last post January 15, 2013, 08:50:47 AM
by สมนภา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วรรณะ ไชยสุข 1 2,650 Last post January 13, 2013, 03:24:13 PM
by Zvnaogqt
โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง:Together For ASEAN. (อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์) teacher 0 2,344 Last post January 12, 2013, 06:48:26 AM
by teacher
โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง:Together For ASEAN. (อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์) teacher 0 2,204 Last post January 12, 2013, 06:45:29 AM
by teacher
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนฯ เสริมสิริ เยาวพักตร์ 0 1,722 Last post January 12, 2013, 06:23:48 AM
by เสริมสิริ เยาวพักตร์
รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรณิกา 0 2,166 Last post January 05, 2013, 05:05:04 AM
by กรรณิกา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ญานษา 0 1,687 Last post January 05, 2013, 04:12:00 AM
by ญานษา
เอกสารประกอบการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา บ้านพักครู.คอม 0 3,121 Last post December 23, 2012, 12:50:43 AM
by บ้านพักครู.คอม
เผยแพร่ผลงาน ครูรัตนา เมืองแก้ว โรงเรียนบ้านใหม่ สพป ลำปาง เขต 1 รัตนา เมืองแก้ว 1 2,607 Last post January 04, 2013, 08:08:09 AM
by นางสาวพัทปิยา มุงคุณ
เผยแพร่ผลงาน 0 1,427 Last post December 21, 2012, 05:42:08 AM
by เผยแพร่ผลงาน
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที พัชรินทร์ จันทร์ชัย 0 1,666 Last post December 18, 2012, 03:51:30 AM
by พัชรินทร์ จันทร์ชัย
พัชรินทร์ จันทร์ชัย 0 1,180 Last post December 18, 2012, 03:48:33 AM
by พัชรินทร์ จันทร์ชัย
การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชัยประเสริฐ 0 1,508 Last post December 10, 2012, 05:08:25 AM
by ชัยประเสริฐ
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้น ม.2 ทัศนีย์ โกษาแสง 0 2,037 Last post December 08, 2012, 07:15:27 AM
by ทัศนีย์ โกษาแสง
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาฟิสิกส์ ว30203 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง คลื่นเส นายองอาจ ประจันตเสน 2 2,027 Last post December 06, 2012, 04:46:21 PM
by นายองอาจ ประจันตเสน
CD ROM ป.1 หรรษา ชุดใหม่ มีใบโบก ใบบัว nun 0 2,844 Last post December 02, 2012, 08:06:51 AM
by nun
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนจริง นางสาวสมรักษ์ โสขุมา 0 1,863 Last post November 20, 2012, 04:23:24 PM
by นางสาวสมรักษ์ โสขุมา
เผยแพร่ผลงาน krooangkana 0 1,402 Last post November 18, 2012, 08:40:55 PM
by krooangkana
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เลขยกกำลัง เสาวณิต ทัพโยธา 0 1,495 Last post November 18, 2012, 01:58:52 AM
by เสาวณิต ทัพโยธา
เผยแพร่ผลงาน an 0 1,261 Last post November 17, 2012, 08:02:25 AM
by an
เผยแพร่ผลงานวิชาการ : ครูทัศนีย์ โกษาแสง นางทัศนีย์ โกษาแสง 0 1,441 Last post November 13, 2012, 08:19:29 PM
by นางทัศนีย์ โกษาแสง
แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สุวิทย์ เหลืองทอง 0 2,782 Last post November 13, 2012, 08:32:11 AM
by สุวิทย์ เหลืองทอง
hello โลก :) yoyonoob 0 1,312 Last post November 12, 2012, 09:21:51 PM
by yoyonoob
เผยแพร่ผลงาน pang1 0 1,425 Last post November 12, 2012, 04:04:26 PM
by pang1
ผลการใช้หนังสือชุด “Adventure in Surin” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ สิตานัน 1 1,377 Last post November 27, 2012, 04:38:45 AM
by pluskit029
เผยแพร่ผลงานสร้างสื่อ GSP เรื่องความคล้าย สุจริยา ขมสนิท 0 2,056 Last post November 10, 2012, 06:24:43 PM
by สุจริยา ขมสนิท
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษ นายชยันต์ วัฒนวิสุทธิ์ 0 1,353 Last post November 09, 2012, 08:43:00 AM
by นายชยันต์ วัฒนวิสุทธิ์
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องสุขศึกษาดีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา นางณาคี ฉลาดแย้ม 0 1,703 Last post November 09, 2012, 08:33:30 AM
by นางณาคี ฉลาดแย้ม
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษ นายสมหมาย จันทร 0 1,795 Last post November 09, 2012, 08:26:36 AM
by นายสมหมาย จันทร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา (สุขศึกษา)ชั้นประถมศึกษาปีที่ นายสมหมาย จันทร 0 1,423 Last post November 09, 2012, 06:38:10 AM
by นายสมหมาย จันทร
งานออนไลน์ได้เงินจริง srimokunzz 0 2,120 Last post November 08, 2012, 09:44:01 AM
by srimokunzz
การสร้างแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว 0 1,985 Last post November 06, 2012, 02:32:36 AM
by ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มุทิกา ปัทมเจริญ 1 2,159 Last post October 31, 2012, 12:13:18 PM
by คุณครูคงกลิ่น
การศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพ kruphurida 0 1,622 Last post October 30, 2012, 09:32:56 AM
by kruphurida
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการ ปอ 0 1,734 Last post October 30, 2012, 07:39:06 AM
by ปอ
การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM) ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ 0 2,777 Last post October 30, 2012, 03:55:34 AM
by ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์
การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM) ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ 0 1,413 Last post October 30, 2012, 02:35:16 AM
by ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์
ชื่อเรื่องรายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรุ้สุขศึกษาและพลศึกษา มยุรี ฤทธิรัตน์ 0 1,744 Last post October 28, 2012, 02:23:43 PM
by มยุรี ฤทธิรัตน์
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัชมณฑ์ เพชรี 0 1,623 Last post October 26, 2012, 05:57:16 AM
by พัชมณฑ์ เพชรี
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ราตรี คนเพียร 0 1,326 Last post October 25, 2012, 05:08:49 AM
by ราตรี คนเพียร
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และจิตวิทยาศาสตร์ ด้วย ราตรี คนเพียร 0 1,484 Last post October 25, 2012, 05:01:08 AM
by ราตรี คนเพียร
ราตรี คนเพียร 0 1,048 Last post October 25, 2012, 04:55:53 AM
by ราตรี คนเพียร
รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ดาวเรือง 0 2,051 Last post October 22, 2012, 03:52:16 PM
by ดาวเรือง
รายงานการประเมินโครงการเด็กไทยไร้พุงของโรงเรียนวัดใหม่อมตรส สำนักงานเขตพระนคร ครูดีดี 0 1,808 Last post October 22, 2012, 03:48:57 PM
by ครูดีดี
brett keisel jersey Jimmyue8dw 0 1,122 Last post October 22, 2012, 11:57:13 AM
by Jimmyue8dw
เผยแพร่ผลงานวิชาการนางลักษณ์เสด็จ บุญหล้า ลักษณ์เสด็จ 0 1,363 Last post October 19, 2012, 08:37:48 AM
by ลักษณ์เสด็จ
การพัฒนาชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา นางกมลวรรณ จันทร์แปลง 0 1,653 Last post October 19, 2012, 06:03:15 AM
by นางกมลวรรณ จันทร์แปลง
รายงานผลการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ใช้แผนผัง นางประภาพรรณ จันทร์วิเศษ 0 1,559 Last post October 19, 2012, 06:01:09 AM
by นางประภาพรรณ จันทร์วิเศษ
เผยแพร่นวัตกรรม เรื่อง แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า 0 1,572 Last post October 17, 2012, 09:57:00 PM
by ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า 0 1,599 Last post October 17, 2012, 09:50:42 PM
by ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า
Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.04 seconds with 19 queries.