หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 5 Guests are viewing this board.
สื่อ เพลง ประกอบรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ใบโบก ใบบัว ชั้น ป.1 บ้านพักครู.คอม 3 6,813 Last post April 10, 2018, 03:26:37 AM
by Uisanaka
แจก_vcd คำพื้นฐานป.1 โดยครูสวัสดิ์ บ้านพักครู.คอม 6 16,249 Last post January 29, 2014, 06:30:41 AM
by goonner
ตัวอย่างกคศ.123แบบส่งชำนาญการ « 1 2 » บ้านพักครู.คอม 27 54,839 Last post August 26, 2016, 04:06:01 AM
by Pitakchai
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ nonna 0 44 Last post July 02, 2019, 09:12:56 AM
by nonna
เฉลย แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.2 บ้านพักครู.คอม 0 188 Last post January 21, 2019, 02:39:59 PM
by บ้านพักครู.คอม
เฉลย แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1 บ้านพักครู.คอม 0 193 Last post January 21, 2019, 02:32:24 PM
by บ้านพักครู.คอม
เฉลย แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3 บ้านพักครู.คอม 0 208 Last post January 21, 2019, 02:56:40 PM
by บ้านพักครู.คอม
คีย์แบบวัดฯ ม 1.rar (รวมทุกสาระ)- 107 MB บ้านพักครู.คอม 0 214 Last post January 21, 2019, 09:59:18 AM
by บ้านพักครู.คอม
ราตรี คนเพียร 0 1,031 Last post October 25, 2012, 04:55:53 AM
by ราตรี คนเพียร
brett keisel jersey Jimmyue8dw 0 1,104 Last post October 22, 2012, 11:57:13 AM
by Jimmyue8dw
พัชรินทร์ จันทร์ชัย 0 1,161 Last post December 18, 2012, 03:48:33 AM
by พัชรินทร์ จันทร์ชัย
ไพศาล นาสวรรค์ 0 1,169 Last post September 20, 2012, 06:05:43 PM
by ไพศาล นาสวรรค์
เผยแพร่ผลงาน an 0 1,248 Last post November 17, 2012, 08:02:25 AM
by an
Affermzem Fiedaylilueva 0 1,256 Last post September 19, 2012, 12:21:19 PM
by Fiedaylilueva
จิตราภรณ์ ปานช้าง 0 1,289 Last post August 28, 2012, 03:40:22 AM
by จิตราภรณ์ ปานช้าง
hello โลก :) yoyonoob 0 1,297 Last post November 12, 2012, 09:21:51 PM
by yoyonoob
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ราตรี คนเพียร 0 1,309 Last post October 25, 2012, 05:08:49 AM
by ราตรี คนเพียร
เบญจวรรณ 0 1,315 Last post January 21, 2013, 11:03:46 PM
by เบญจวรรณ
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษ นายชยันต์ วัฒนวิสุทธิ์ 0 1,335 Last post November 09, 2012, 08:43:00 AM
by นายชยันต์ วัฒนวิสุทธิ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการนางลักษณ์เสด็จ บุญหล้า ลักษณ์เสด็จ 0 1,346 Last post October 19, 2012, 08:37:48 AM
by ลักษณ์เสด็จ
ผลการใช้หนังสือชุด “Adventure in Surin” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ สิตานัน 1 1,361 Last post November 27, 2012, 04:38:45 AM
by pluskit029
SIT KMUTT เปิดรับสมัครนักศึกษาป.ตรีเพิ่มเติม บ้านพักครู.คอม 0 1,367 Last post November 10, 2010, 09:52:03 AM
by บ้านพักครู.คอม
เผยแพร่ผลงาน krooangkana 0 1,384 Last post November 18, 2012, 08:40:55 PM
by krooangkana
การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM) ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ 0 1,394 Last post October 30, 2012, 02:35:16 AM
by ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์
สุกัญญา แสงจันทร์ 0 1,403 Last post February 14, 2013, 10:58:23 PM
by สุกัญญา แสงจันทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา (สุขศึกษา)ชั้นประถมศึกษาปีที่ นายสมหมาย จันทร 0 1,405 Last post November 09, 2012, 06:38:10 AM
by นายสมหมาย จันทร
เผยแพร่ผลงาน pang1 0 1,409 Last post November 12, 2012, 04:04:26 PM
by pang1
เผยแพร่ผลงาน 0 1,409 Last post December 21, 2012, 05:42:08 AM
by เผยแพร่ผลงาน
ผลงานทางวิชาการ นางจรรยา ชัยชนะ 0 1,422 Last post September 25, 2012, 06:47:51 AM
by นางจรรยา ชัยชนะ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ : ครูทัศนีย์ โกษาแสง นางทัศนีย์ โกษาแสง 0 1,428 Last post November 13, 2012, 08:19:29 PM
by นางทัศนีย์ โกษาแสง
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง Flowers nonna 1 1,432 Last post June 05, 2018, 07:50:59 AM
by CruzDoyle
ย้ายแล้ว: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ บ้านพักครู.คอม 0 1,435 Last post September 12, 2011, 05:28:27 AM
by บ้านพักครู.คอม
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายอภิชาติ พรหมพื้น 0 1,437 Last post January 29, 2013, 04:07:02 AM
by นายอภิชาติ พรหมพื้น
เบญจวรรณ 0 1,441 Last post January 21, 2013, 11:02:49 PM
by เบญจวรรณ
นางวันทนีย์ จันทร์เพชร 0 1,449 Last post May 09, 2012, 05:02:36 AM
by นางวันทนีย์ จันทร์เพชร
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคต photon13 0 1,456 Last post September 12, 2013, 01:23:58 AM
by photon13
กลองยาว บ้านพักครู.คอม 0 1,458 Last post November 10, 2010, 10:10:21 AM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และจิตวิทยาศาสตร์ ด้วย ราตรี คนเพียร 0 1,468 Last post October 25, 2012, 05:01:08 AM
by ราตรี คนเพียร
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เลขยกกำลัง เสาวณิต ทัพโยธา 0 1,479 Last post November 18, 2012, 01:58:52 AM
by เสาวณิต ทัพโยธา
การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชัยประเสริฐ 0 1,491 Last post December 10, 2012, 05:08:25 AM
by ชัยประเสริฐ
ชุดการเรียนด้วยตนเองท่องไปในช้างกลาง นางสาวจิราทิพย์ สารักษ์ 0 1,499 Last post February 21, 2013, 04:04:18 AM
by นางสาวจิราทิพย์ สารักษ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บุญยัง พ้นภัย 0 1,500 Last post March 15, 2012, 12:11:54 PM
by บุญยัง พ้นภัย
เผยแพร่ผลงาน ศรีไทย ลือคำ 0 1,516 Last post January 18, 2013, 03:56:04 AM
by ศรีไทย ลือคำ
รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้กระบวนการปฏิบั somdet 0 1,538 Last post February 11, 2013, 03:33:54 AM
by somdet
รายงานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียนโรงเรียน นางสุนันท์ วชิรมนตรี 0 1,541 Last post September 19, 2012, 03:54:58 PM
by นางสุนันท์ วชิรมนตรี
คุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวไปเป็นนักไอทีตัวจริง? บ้านพักครู.คอม 0 1,541 Last post November 10, 2010, 09:57:16 AM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานผลการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ใช้แผนผัง นางประภาพรรณ จันทร์วิเศษ 0 1,542 Last post October 19, 2012, 06:01:09 AM
by นางประภาพรรณ จันทร์วิเศษ
กฎของลูกเสือสำรอง-สามัญ บ้านพักครู.คอม 1 1,544 Last post July 24, 2018, 03:44:43 AM
by Zacharxy
รายงานการพัฒนาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุดกิจกรรม นางอุษา จันทร์วงศ์ 0 1,544 Last post January 24, 2013, 07:24:36 AM
by นางอุษา จันทร์วงศ์
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเทคนิค STAD กรวรรณ อุทัยเรือง 0 1,548 Last post August 26, 2012, 07:20:35 AM
by กรวรรณ อุทัยเรือง
Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.142 seconds with 18 queries.