หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 1 Guest are viewing this board.
สื่อ เพลง ประกอบรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ใบโบก ใบบัว ชั้น ป.1 บ้านพักครู.คอม 3 6,904 Last post April 10, 2018, 03:26:37 AM
by Uisanaka
แจก_vcd คำพื้นฐานป.1 โดยครูสวัสดิ์ บ้านพักครู.คอม 6 16,320 Last post January 29, 2014, 06:30:41 AM
by goonner
ตัวอย่างกคศ.123แบบส่งชำนาญการ « 1 2 » บ้านพักครู.คอม 27 54,981 Last post August 26, 2016, 04:06:01 AM
by Pitakchai
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดแกะรอยคำขวัญอำเภอปง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 A504 0 1,914 Last post March 05, 2012, 05:15:53 PM
by A504
เผยแพร่ผลงาน an 0 1,261 Last post November 17, 2012, 08:02:25 AM
by an
รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง คำควบกล้ำ aoddy 0 2,495 Last post January 13, 2012, 06:11:44 AM
by aoddy
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ กมลวรรณ โสภา 0 2,410 Last post July 23, 2012, 03:42:54 PM
by กมลวรรณ โสภา
รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรณิกา 0 2,166 Last post January 05, 2013, 05:05:04 AM
by กรรณิกา
รายงานผลการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กรรณิกา อุดหนุนกาญจน์ 1 2,155 Last post February 03, 2013, 06:20:20 AM
by Ohptzmue
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเทคนิค STAD กรวรรณ อุทัยเรือง 0 1,566 Last post August 26, 2012, 07:20:35 AM
by กรวรรณ อุทัยเรือง
เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ กฤตติกา 0 2,269 Last post November 22, 2011, 03:53:34 PM
by กฤตติกา
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โลกสีเขียว กัลยาภรณ์ 0 2,096 Last post March 20, 2013, 01:09:52 PM
by กัลยาภรณ์
รายงานการประเมินโครงการเด็กไทยไร้พุงของโรงเรียนวัดใหม่อมตรส สำนักงานเขตพระนคร ครูดีดี 0 1,808 Last post October 22, 2012, 03:48:57 PM
by ครูดีดี
เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เรื่อง Pets สัตว์เลี้ยงน่ารัก ครูนพ 0 2,742 Last post September 14, 2011, 05:24:14 AM
by ครูนพ
เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ ครูปราณี 0 1,744 Last post February 14, 2012, 08:37:59 AM
by ครูปราณี
ห้องเรียนธรรมชาติผ่านกระบวนการบูรณาการปฐมวัย เรื่อง นกปรอทสวน ครูรุ้ง 0 1,771 Last post June 28, 2012, 04:40:16 PM
by ครูรุ้ง
ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท่องเมืองขามแก่น สาระที่ 5 ภู ครูสัญญพงศ์ 0 1,777 Last post July 29, 2012, 05:14:12 PM
by ครูสัญญพงศ์
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท่องเมืองขามแก่น สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ครูสัญญพงศ์ 0 1,703 Last post July 29, 2012, 05:16:48 PM
by ครูสัญญพงศ์
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด งานประดิษฐ์จากไม้ ครูสุเนตร อัดอั้น 0 2,095 Last post October 09, 2012, 05:39:55 AM
by ครูสุเนตร อัดอั้น
การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูเรศ 1 2,085 Last post September 19, 2012, 04:08:27 AM
by ครูเอื้อง
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเศรษฐกิจพอเพียง จรัสศรี 0 2,249 Last post April 15, 2012, 04:47:20 AM
by จรัสศรี
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้ เทคนิค5W1H ของนักเรียนชั้นประถ จันทร์เพ็ญ 0 2,457 Last post January 24, 2013, 04:08:57 AM
by จันทร์เพ็ญ
การสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน โดยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา จิตภินันท์ 0 2,342 Last post April 12, 2013, 08:53:04 AM
by จิตภินันท์
จิตราภรณ์ ปานช้าง 0 1,306 Last post August 28, 2012, 03:40:22 AM
by จิตราภรณ์ ปานช้าง
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 จินตนา 0 1,811 Last post March 18, 2013, 08:07:04 AM
by จินตนา
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านกระบวยทอง จเร แต้มครู 0 2,233 Last post April 23, 2012, 09:29:13 AM
by จเร แต้มครู
รายงานการศึกษาความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ ชัญญา 0 1,750 Last post April 16, 2013, 01:15:34 AM
by ชัญญา
รายงานการศึกษาความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ ชัญญา 1 1,971 Last post March 12, 2015, 09:34:22 AM
by bot2535
การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชัยประเสริฐ 0 1,508 Last post December 10, 2012, 05:08:25 AM
by ชัยประเสริฐ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนให้เป็นคนดี ชั้นพันธ์ ตั้งยอดชมญาณ 0 1,715 Last post August 18, 2012, 10:02:58 AM
by ชั้นพันธ์ ตั้งยอดชมญาณ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ญานษา 0 1,687 Last post January 05, 2013, 04:12:00 AM
by ญานษา
เผยแพร่ผลงาน การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ณิชาภัทร หนูเมือง 0 1,627 Last post September 02, 2012, 10:45:38 AM
by ณิชาภัทร หนูเมือง
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์ 0 2,075 Last post April 13, 2013, 08:47:53 AM
by ดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์ 0 1,856 Last post April 13, 2013, 08:50:34 AM
by ดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์
แผนการสอนประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย ดารารายณ์ พรหมพื้น 0 3,730 Last post April 09, 2013, 11:22:11 AM
by ดารารายณ์ พรหมพื้น
รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ดาวเรือง 0 2,051 Last post October 22, 2012, 03:52:16 PM
by ดาวเรือง
บาติกประคบสมุนไพร ถวัลย์ สุวรรณอินทร์ 0 1,667 Last post November 24, 2011, 01:19:03 PM
by ถวัลย์ สุวรรณอินทร์
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้น ม.2 ทัศนีย์ โกษาแสง 0 2,037 Last post December 08, 2012, 07:15:27 AM
by ทัศนีย์ โกษาแสง
การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM) ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ 0 1,413 Last post October 30, 2012, 02:35:16 AM
by ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์
การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM) ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ 0 2,777 Last post October 30, 2012, 03:55:34 AM
by ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว 0 2,507 Last post February 01, 2013, 06:49:51 AM
by ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว
การสร้างแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว 0 1,985 Last post November 06, 2012, 02:32:36 AM
by ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ธเนตร โชควิเศษชัยสิทธิ์ 0 1,856 Last post April 17, 2013, 02:54:20 AM
by ธเนตร โชควิเศษชัยสิทธิ์
เผยแพร่ผลงาน นพฤทธิ์ (สังคม) นพฤทธิ์ อัมโร 0 1,576 Last post January 27, 2013, 06:18:47 AM
by นพฤทธิ์ อัมโร
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องอาหารและโภชนาการ ชุด อาหารชาวดอยที่หนูทำได้ นันตพร 0 1,981 Last post September 22, 2012, 10:22:29 AM
by นันตพร
เผยแพร่ผลงาน สื่อนวัตกรรม นันท์นภัส 4 2,048 Last post June 05, 2018, 10:21:55 AM
by Frankasomfong
การพัฒนาชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา นางกมลวรรณ จันทร์แปลง 0 1,653 Last post October 19, 2012, 06:03:15 AM
by นางกมลวรรณ จันทร์แปลง
แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน นางขวัญใจ วงศ์ศิลป์ 1 4,473 Last post May 31, 2016, 10:45:09 AM
by Mackenzie
ผลงานทางวิชาการ นางจรรยา ชัยชนะ 0 1,438 Last post September 25, 2012, 06:47:51 AM
by นางจรรยา ชัยชนะ
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องสุขศึกษาดีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา นางณาคี ฉลาดแย้ม 0 1,703 Last post November 09, 2012, 08:33:30 AM
by นางณาคี ฉลาดแย้ม
Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.456 seconds with 18 queries.