หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 2 Guests are viewing this board.
ตัวอย่างกคศ.123แบบส่งชำนาญการ « 1 2 » บ้านพักครู.คอม 29 55,121 Last post Today at 08:55:52 AM
by volsung
แจก_vcd คำพื้นฐานป.1 โดยครูสวัสดิ์ บ้านพักครู.คอม 7 16,370 Last post December 01, 2019, 02:01:20 AM
by volsung
สื่อ เพลง ประกอบรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ใบโบก ใบบัว ชั้น ป.1 บ้านพักครู.คอม 4 6,985 Last post December 02, 2019, 12:22:56 AM
by volsung
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดแกะรอยคำขวัญอำเภอปง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 A504 1 1,934 Last post November 30, 2019, 06:14:03 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน an 1 1,278 Last post December 01, 2019, 12:31:32 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง คำควบกล้ำ aoddy 1 2,513 Last post November 30, 2019, 01:56:21 PM
by volsung
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ กมลวรรณ โสภา 1 2,423 Last post December 01, 2019, 02:50:44 AM
by volsung
รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรณิกา 1 2,184 Last post December 01, 2019, 10:49:07 PM
by volsung
รายงานผลการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กรรณิกา อุดหนุนกาญจน์ 2 2,172 Last post December 02, 2019, 03:20:05 AM
by volsung
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเทคนิค STAD กรวรรณ อุทัยเรือง 1 1,582 Last post December 01, 2019, 04:40:41 AM
by volsung
เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ กฤตติกา 1 2,284 Last post November 30, 2019, 09:59:29 AM
by volsung
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โลกสีเขียว กัลยาภรณ์ 2 2,117 Last post December 05, 2019, 09:28:40 AM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการเด็กไทยไร้พุงของโรงเรียนวัดใหม่อมตรส สำนักงานเขตพระนคร ครูดีดี 1 1,822 Last post December 01, 2019, 09:34:56 AM
by volsung
เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เรื่อง Pets สัตว์เลี้ยงน่ารัก ครูนพ 1 2,761 Last post November 30, 2019, 12:14:59 AM
by volsung
เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ ครูปราณี 1 1,762 Last post November 30, 2019, 04:27:49 PM
by volsung
ห้องเรียนธรรมชาติผ่านกระบวนการบูรณาการปฐมวัย เรื่อง นกปรอทสวน ครูรุ้ง 1 1,787 Last post December 01, 2019, 01:45:10 AM
by volsung
ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท่องเมืองขามแก่น สาระที่ 5 ภู ครูสัญญพงศ์ 1 1,794 Last post December 01, 2019, 03:10:48 AM
by volsung
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท่องเมืองขามแก่น สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ครูสัญญพงศ์ 1 1,717 Last post December 01, 2019, 03:13:22 AM
by volsung
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด งานประดิษฐ์จากไม้ ครูสุเนตร อัดอั้น 1 2,110 Last post December 01, 2019, 08:16:42 AM
by volsung
การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูเรศ 2 2,102 Last post December 01, 2019, 06:30:32 AM
by volsung
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเศรษฐกิจพอเพียง จรัสศรี 1 2,267 Last post November 30, 2019, 08:57:15 PM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้ เทคนิค5W1H ของนักเรียนชั้นประถ จันทร์เพ็ญ 1 2,473 Last post December 02, 2019, 01:41:58 AM
by volsung
การสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน โดยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา จิตภินันท์ 2 2,374 Last post December 05, 2019, 12:06:24 PM
by volsung
จิตราภรณ์ ปานช้าง 0 1,324 Last post August 28, 2012, 03:40:22 AM
by จิตราภรณ์ ปานช้าง
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 จินตนา 2 1,827 Last post December 05, 2019, 09:07:49 AM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านกระบวยทอง จเร แต้มครู 1 2,253 Last post November 30, 2019, 09:41:21 PM
by volsung
รายงานการศึกษาความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ ชัญญา 3 2,000 Last post December 05, 2019, 12:29:33 PM
by volsung
รายงานการศึกษาความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ ชัญญา 2 1,778 Last post December 05, 2019, 12:26:59 PM
by volsung
การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชัยประเสริฐ 1 1,523 Last post December 01, 2019, 06:49:56 PM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนให้เป็นคนดี ชั้นพันธ์ ตั้งยอดชมญาณ 1 1,730 Last post December 01, 2019, 04:19:14 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ญานษา 1 1,701 Last post December 01, 2019, 10:46:30 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ณิชาภัทร หนูเมือง 1 1,642 Last post December 01, 2019, 05:25:27 AM
by volsung
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์ 2 1,886 Last post December 05, 2019, 12:11:32 PM
by volsung
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์ 2 2,098 Last post December 05, 2019, 12:08:57 PM
by volsung
แผนการสอนประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย ดารารายณ์ พรหมพื้น 2 3,779 Last post December 05, 2019, 11:04:02 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ดาวเรือง 1 2,067 Last post December 01, 2019, 09:37:25 AM
by volsung
บาติกประคบสมุนไพร ถวัลย์ สุวรรณอินทร์ 1 1,682 Last post November 30, 2019, 10:01:58 AM
by volsung
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้น ม.2 ทัศนีย์ โกษาแสง 1 2,053 Last post December 01, 2019, 06:21:10 PM
by volsung
การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM) ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ 1 1,429 Last post December 01, 2019, 10:17:04 AM
by volsung
การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM) ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ 1 2,804 Last post December 01, 2019, 10:19:38 AM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว 1 2,523 Last post December 02, 2019, 03:04:36 AM
by volsung
การสร้างแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว 1 2,001 Last post December 01, 2019, 11:00:17 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ธเนตร โชควิเศษชัยสิทธิ์ 2 1,882 Last post December 05, 2019, 12:39:49 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน นพฤทธิ์ (สังคม) นพฤทธิ์ อัมโร 1 1,589 Last post December 02, 2019, 02:13:23 AM
by volsung
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องอาหารและโภชนาการ ชุด อาหารชาวดอยที่หนูทำได้ นันตพร 1 1,995 Last post December 01, 2019, 06:57:23 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน สื่อนวัตกรรม นันท์นภัส 6 2,101 Last post December 06, 2019, 02:36:59 AM
by volsung
การพัฒนาชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา นางกมลวรรณ จันทร์แปลง 1 1,671 Last post December 01, 2019, 09:14:26 AM
by volsung
แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน นางขวัญใจ วงศ์ศิลป์ 3 4,499 Last post December 05, 2019, 10:10:14 AM
by volsung
ผลงานทางวิชาการ นางจรรยา ชัยชนะ 1 1,454 Last post December 01, 2019, 07:09:54 AM
by volsung
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องสุขศึกษาดีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา นางณาคี ฉลาดแย้ม 1 1,718 Last post December 01, 2019, 11:38:07 AM
by volsung
Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 21.199 seconds with 18 queries.