หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 1 Guest are viewing this board.
ตัวอย่างกคศ.123แบบส่งชำนาญการ « 1 2 » บ้านพักครู.คอม 29 55,200 Last post December 07, 2019, 08:55:52 AM
by volsung
สื่อ เพลง ประกอบรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ใบโบก ใบบัว ชั้น ป.1 บ้านพักครู.คอม 5 7,039 Last post December 10, 2019, 10:55:35 AM
by volsung
แจก_vcd คำพื้นฐานป.1 โดยครูสวัสดิ์ บ้านพักครู.คอม 8 16,427 Last post December 09, 2019, 01:23:56 PM
by volsung
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดแกะรอยคำขวัญอำเภอปง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 A504 2 1,942 Last post December 09, 2019, 06:37:35 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน an 2 1,287 Last post December 09, 2019, 11:55:55 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง คำควบกล้ำ aoddy 2 2,524 Last post December 09, 2019, 02:16:57 AM
by volsung
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ กมลวรรณ โสภา 2 2,438 Last post December 09, 2019, 02:10:53 PM
by volsung
รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรณิกา 2 2,194 Last post December 10, 2019, 09:19:58 AM
by volsung
รายงานผลการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประโยค กรรณิกา อุดหนุนกาญจน์ 3 2,188 Last post December 10, 2019, 01:54:12 PM
by volsung
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางร่วมกับเทคนิค STAD กรวรรณ อุทัยเรือง 2 1,596 Last post December 09, 2019, 04:04:31 PM
by volsung
เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ กฤตติกา 2 2,293 Last post December 08, 2019, 10:14:48 PM
by volsung
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โลกสีเขียว กัลยาภรณ์ 2 2,142 Last post December 05, 2019, 09:28:40 AM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการเด็กไทยไร้พุงของโรงเรียนวัดใหม่อมตรส สำนักงานเขตพระนคร ครูดีดี 2 1,843 Last post December 09, 2019, 08:59:13 PM
by volsung
เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เรื่อง Pets สัตว์เลี้ยงน่ารัก ครูนพ 2 2,772 Last post December 08, 2019, 12:14:18 PM
by volsung
เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ ครูปราณี 2 1,773 Last post December 09, 2019, 04:51:29 AM
by volsung
ห้องเรียนธรรมชาติผ่านกระบวนการบูรณาการปฐมวัย เรื่อง นกปรอทสวน ครูรุ้ง 2 1,798 Last post December 09, 2019, 01:08:32 PM
by volsung
ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท่องเมืองขามแก่น สาระที่ 5 ภู ครูสัญญพงศ์ 2 1,810 Last post December 09, 2019, 02:31:29 PM
by volsung
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ท่องเมืองขามแก่น สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ครูสัญญพงศ์ 2 1,739 Last post December 09, 2019, 02:34:03 PM
by volsung
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด งานประดิษฐ์จากไม้ ครูสุเนตร อัดอั้น 2 2,118 Last post December 09, 2019, 07:40:22 PM
by volsung
การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูเรศ 3 2,119 Last post December 09, 2019, 05:58:19 PM
by volsung
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเศรษฐกิจพอเพียง จรัสศรี 2 2,278 Last post December 09, 2019, 09:08:25 AM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้ เทคนิค5W1H ของนักเรียนชั้นประถ จันทร์เพ็ญ 2 2,498 Last post December 10, 2019, 12:15:37 PM
by volsung
การสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน โดยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา จิตภินันท์ 2 2,398 Last post December 05, 2019, 12:06:24 PM
by volsung
จิตราภรณ์ ปานช้าง 0 1,341 Last post August 28, 2012, 03:40:22 AM
by จิตราภรณ์ ปานช้าง
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 « 1 2 3 4 5 6 ... 9 » จินตนา 224 2,064 Last post January 19, 2020, 01:11:32 PM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านกระบวยทอง จเร แต้มครู 2 2,276 Last post December 09, 2019, 09:47:20 AM
by volsung
รายงานการศึกษาความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ ชัญญา 3 2,028 Last post December 05, 2019, 12:29:33 PM
by volsung
รายงานการศึกษาความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ ชัญญา 2 1,790 Last post December 05, 2019, 12:26:59 PM
by volsung
การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชัยประเสริฐ 2 1,536 Last post December 10, 2019, 05:53:31 AM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนให้เป็นคนดี ชั้นพันธ์ ตั้งยอดชมญาณ 2 1,746 Last post December 09, 2019, 03:41:55 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ญานษา 2 1,707 Last post December 10, 2019, 09:17:25 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ณิชาภัทร หนูเมือง 2 1,659 Last post December 09, 2019, 04:50:51 PM
by volsung
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์ 2 1,906 Last post December 05, 2019, 12:11:32 PM
by volsung
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์ 2 2,129 Last post December 05, 2019, 12:08:57 PM
by volsung
แผนการสอนประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย ดารารายณ์ พรหมพื้น 2 3,799 Last post December 05, 2019, 11:04:02 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ดาวเรือง 2 2,075 Last post December 09, 2019, 09:01:47 PM
by volsung
บาติกประคบสมุนไพร ถวัลย์ สุวรรณอินทร์ 2 1,700 Last post December 08, 2019, 10:17:20 PM
by volsung
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้น ม.2 ทัศนีย์ โกษาแสง 2 2,078 Last post December 10, 2019, 05:25:49 AM
by volsung
การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM) ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ 2 1,439 Last post December 09, 2019, 09:41:56 PM
by volsung
การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM) ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ 2 2,821 Last post December 09, 2019, 09:44:27 PM
by volsung
การสร้างแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว 2 2,013 Last post December 09, 2019, 10:24:55 PM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว 2 2,545 Last post December 10, 2019, 01:38:39 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ธเนตร โชควิเศษชัยสิทธิ์ 2 1,898 Last post December 05, 2019, 12:39:49 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน นพฤทธิ์ (สังคม) นพฤทธิ์ อัมโร 2 1,600 Last post December 10, 2019, 12:46:34 PM
by volsung
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องอาหารและโภชนาการ ชุด อาหารชาวดอยที่หนูทำได้ นันตพร 2 2,020 Last post December 09, 2019, 06:28:21 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน สื่อนวัตกรรม นันท์นภัส 6 2,173 Last post December 06, 2019, 02:36:59 AM
by volsung
การพัฒนาชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา นางกมลวรรณ จันทร์แปลง 2 1,688 Last post December 09, 2019, 08:38:49 PM
by volsung
แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน นางขวัญใจ วงศ์ศิลป์ 3 4,515 Last post December 05, 2019, 10:10:14 AM
by volsung
ผลงานทางวิชาการ นางจรรยา ชัยชนะ 2 1,477 Last post December 09, 2019, 06:41:55 PM
by volsung
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องสุขศึกษาดีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา นางณาคี ฉลาดแย้ม 2 1,745 Last post December 09, 2019, 11:02:55 PM
by volsung
Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.364 seconds with 18 queries.