หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 2 Guests are viewing this board.
สื่อ เพลง ประกอบรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ใบโบก ใบบัว ชั้น ป.1 บ้านพักครู.คอม 4 6,985 Last post December 02, 2019, 12:22:56 AM
by volsung
แจก_vcd คำพื้นฐานป.1 โดยครูสวัสดิ์ บ้านพักครู.คอม 7 16,370 Last post December 01, 2019, 02:01:20 AM
by volsung
ตัวอย่างกคศ.123แบบส่งชำนาญการ « 1 2 » บ้านพักครู.คอม 29 55,122 Last post December 07, 2019, 08:55:52 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน 0 1,441 Last post December 21, 2012, 05:42:08 AM
by เผยแพร่ผลงาน
เอกสารประกอบการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา บ้านพักครู.คอม 0 3,138 Last post December 23, 2012, 12:50:43 AM
by บ้านพักครู.คอม
เบญจวรรณ 0 1,465 Last post January 21, 2013, 11:02:49 PM
by เบญจวรรณ
เบญจวรรณ 0 1,339 Last post January 21, 2013, 11:03:46 PM
by เบญจวรรณ
somdet 0 1,594 Last post February 11, 2013, 03:34:32 AM
by somdet
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดสำนักขัน องค jane3pk 0 1,829 Last post February 14, 2013, 09:40:15 AM
by jane3pk
วัชรินทร์ ศรีผ่าน 0 1,752 Last post April 06, 2013, 04:34:34 PM
by วัชรินทร์ ศรีผ่าน
สุกัญญา แสงจันทร์ 0 1,428 Last post February 14, 2013, 10:58:23 PM
by สุกัญญา แสงจันทร์
พัชรินทร์ จันทร์ชัย 0 1,195 Last post December 18, 2012, 03:48:33 AM
by พัชรินทร์ จันทร์ชัย
ราตรี คนเพียร 0 1,061 Last post October 25, 2012, 04:55:53 AM
by ราตรี คนเพียร
ย้ายแล้ว: แผนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.1 ถึง ป.6 บ้านพักครู.คอม 0 2,100 Last post March 06, 2011, 11:12:17 PM
by บ้านพักครู.คอม
ย้ายแล้ว: แผนการสอน ป. 1-3 บ้านพักครู.คอม 0 2,297 Last post March 06, 2011, 11:12:35 PM
by บ้านพักครู.คอม
ย้ายแล้ว: VCD สอนเล่นกีตาร์โปร่ง+คลาสสิค ++ชุด 2++ 3แผ่น บ้านพักครู.คอม 0 2,379 Last post August 16, 2011, 04:16:33 PM
by บ้านพักครู.คอม
Word by Word - Picture Dictionary สําหรับเด็กครับ บ้านพักครู.คอม 0 2,354 Last post September 21, 2011, 02:42:15 PM
by บ้านพักครู.คอม
นางลัดดา นุ่นขาว 0 1,845 Last post January 16, 2012, 03:59:04 PM
by นางลัดดา นุ่นขาว
นางลัดดา นุ่นขาว 0 1,808 Last post January 16, 2012, 04:00:13 PM
by นางลัดดา นุ่นขาว
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม jarain aupatum 0 1,983 Last post April 07, 2012, 11:01:28 AM
by jarain aupatum
นางวันทนีย์ จันทร์เพชร 0 1,482 Last post May 09, 2012, 05:02:36 AM
by นางวันทนีย์ จันทร์เพชร
จิตราภรณ์ ปานช้าง 0 1,324 Last post August 28, 2012, 03:40:22 AM
by จิตราภรณ์ ปานช้าง
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก เฉลิมวรรณ์ ลาวิลาศ 0 1,634 Last post September 29, 2012, 08:41:55 AM
by เฉลิมวรรณ์ ลาวิลาศ
ไพศาล นาสวรรค์ 0 1,199 Last post September 20, 2012, 06:05:43 PM
by ไพศาล นาสวรรค์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วรรณรัตน์ 1 1,667 Last post December 01, 2019, 07:15:04 AM
by volsung
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พิพัฒน์ 1 1,683 Last post December 01, 2019, 08:11:34 AM
by volsung
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด งานประดิษฐ์จากไม้ ครูสุเนตร อัดอั้น 1 2,110 Last post December 01, 2019, 08:16:42 AM
by volsung
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า 1 1,615 Last post December 01, 2019, 09:01:47 AM
by volsung
รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงโดยใช้หลักกา นายสมบัติ นีกรี 1 2,189 Last post December 01, 2019, 07:12:22 AM
by volsung
ผลงานทางวิชาการ นางจรรยา ชัยชนะ 1 1,454 Last post December 01, 2019, 07:09:54 AM
by volsung
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องอาหารและโภชนาการ ชุด อาหารชาวดอยที่หนูทำได้ นันตพร 1 1,995 Last post December 01, 2019, 06:57:23 AM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก และการ ไพศาล นาสวรรค์ 1 1,724 Last post December 01, 2019, 06:52:17 AM
by volsung
รายงานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียนโรงเรียน นางสุนันท์ วชิรมนตรี 1 1,573 Last post December 01, 2019, 06:40:40 AM
by volsung
Affermzem Fiedaylilueva 1 1,291 Last post December 01, 2019, 06:38:03 AM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านคลองห้วยท นายวีระพงศ์ คำกมล 1 1,736 Last post December 01, 2019, 06:00:17 AM
by volsung
เผยแพร่นวัตกรรม เรื่อง แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า 1 1,585 Last post December 01, 2019, 09:04:15 AM
by volsung
รายงานผลการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ใช้แผนผัง นางประภาพรรณ จันทร์วิเศษ 1 1,574 Last post December 01, 2019, 09:11:57 AM
by volsung
การพัฒนาชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา นางกมลวรรณ จันทร์แปลง 1 1,671 Last post December 01, 2019, 09:14:26 AM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการ ปอ 1 1,752 Last post December 01, 2019, 10:22:10 AM
by volsung
การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM) ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ 1 2,804 Last post December 01, 2019, 10:19:38 AM
by volsung
การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM) ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ 1 1,429 Last post December 01, 2019, 10:17:04 AM
by volsung
ชื่อเรื่องรายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรุ้สุขศึกษาและพลศึกษา มยุรี ฤทธิรัตน์ 1 1,760 Last post December 01, 2019, 10:06:56 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัชมณฑ์ เพชรี 1 1,638 Last post December 01, 2019, 10:01:42 AM
by volsung
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ราตรี คนเพียร 1 1,342 Last post December 01, 2019, 09:56:37 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และจิตวิทยาศาสตร์ ด้วย ราตรี คนเพียร 1 1,503 Last post December 01, 2019, 09:54:08 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ดาวเรือง 1 2,067 Last post December 01, 2019, 09:37:25 AM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการเด็กไทยไร้พุงของโรงเรียนวัดใหม่อมตรส สำนักงานเขตพระนคร ครูดีดี 1 1,822 Last post December 01, 2019, 09:34:56 AM
by volsung
brett keisel jersey Jimmyue8dw 1 1,134 Last post December 01, 2019, 09:29:43 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานวิชาการนางลักษณ์เสด็จ บุญหล้า ลักษณ์เสด็จ 1 1,377 Last post December 01, 2019, 09:17:00 AM
by volsung
ผลการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนสาธิตเชตวัน นายวัชรินทร์ มารต่อม 1 2,416 Last post December 01, 2019, 05:46:08 AM
by volsung
Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 2.842 seconds with 18 queries.