หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 5 Guests are viewing this board.
สื่อ เพลง ประกอบรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ใบโบก ใบบัว ชั้น ป.1 บ้านพักครู.คอม 3 6,813 Last post April 10, 2018, 03:26:37 AM
by Uisanaka
แจก_vcd คำพื้นฐานป.1 โดยครูสวัสดิ์ บ้านพักครู.คอม 6 16,249 Last post January 29, 2014, 06:30:41 AM
by goonner
ตัวอย่างกคศ.123แบบส่งชำนาญการ « 1 2 » บ้านพักครู.คอม 27 54,839 Last post August 26, 2016, 04:06:01 AM
by Pitakchai
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก เฉลิมวรรณ์ ลาวิลาศ 0 1,600 Last post September 29, 2012, 08:41:55 AM
by เฉลิมวรรณ์ ลาวิลาศ
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พิพัฒน์ 0 1,648 Last post October 08, 2012, 11:34:22 PM
by พิพัฒน์
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด งานประดิษฐ์จากไม้ ครูสุเนตร อัดอั้น 0 2,077 Last post October 09, 2012, 05:39:55 AM
by ครูสุเนตร อัดอั้น
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า 0 1,584 Last post October 17, 2012, 09:50:42 PM
by ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า
เผยแพร่นวัตกรรม เรื่อง แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า 0 1,554 Last post October 17, 2012, 09:57:00 PM
by ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า
รายงานผลการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ใช้แผนผัง นางประภาพรรณ จันทร์วิเศษ 0 1,542 Last post October 19, 2012, 06:01:09 AM
by นางประภาพรรณ จันทร์วิเศษ
การพัฒนาชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา นางกมลวรรณ จันทร์แปลง 0 1,632 Last post October 19, 2012, 06:03:15 AM
by นางกมลวรรณ จันทร์แปลง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วรรณรัตน์ 0 1,631 Last post September 25, 2012, 09:09:38 AM
by วรรณรัตน์
รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงโดยใช้หลักกา นายสมบัติ นีกรี 0 2,156 Last post September 25, 2012, 08:16:04 AM
by นายสมบัติ นีกรี
เผยแพร่ผลงาน การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ณิชาภัทร หนูเมือง 0 1,609 Last post September 02, 2012, 10:45:38 AM
by ณิชาภัทร หนูเมือง
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก และการ ไพศาล นาสวรรค์ 0 1,691 Last post September 20, 2012, 06:11:16 PM
by ไพศาล นาสวรรค์
Affermzem Fiedaylilueva 0 1,256 Last post September 19, 2012, 12:21:19 PM
by Fiedaylilueva
ไพศาล นาสวรรค์ 0 1,169 Last post September 20, 2012, 06:05:43 PM
by ไพศาล นาสวรรค์
ผลการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนสาธิตเชตวัน นายวัชรินทร์ มารต่อม 0 2,381 Last post September 07, 2012, 03:02:04 AM
by นายวัชรินทร์ มารต่อม
รายงานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียนโรงเรียน นางสุนันท์ วชิรมนตรี 0 1,541 Last post September 19, 2012, 03:54:58 PM
by นางสุนันท์ วชิรมนตรี
รายงานการประเมินโครงการการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านคลองห้วยท นายวีระพงศ์ คำกมล 0 1,705 Last post September 11, 2012, 05:29:38 AM
by นายวีระพงศ์ คำกมล
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องอาหารและโภชนาการ ชุด อาหารชาวดอยที่หนูทำได้ นันตพร 0 1,962 Last post September 22, 2012, 10:22:29 AM
by นันตพร
ผลงานทางวิชาการ นางจรรยา ชัยชนะ 0 1,422 Last post September 25, 2012, 06:47:51 AM
by นางจรรยา ชัยชนะ
เผยแพร่ผลงานวิชาการนางลักษณ์เสด็จ บุญหล้า ลักษณ์เสด็จ 0 1,346 Last post October 19, 2012, 08:37:48 AM
by ลักษณ์เสด็จ
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และจิตวิทยาศาสตร์ ด้วย ราตรี คนเพียร 0 1,468 Last post October 25, 2012, 05:01:08 AM
by ราตรี คนเพียร
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัชมณฑ์ เพชรี 0 1,607 Last post October 26, 2012, 05:57:16 AM
by พัชมณฑ์ เพชรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา (สุขศึกษา)ชั้นประถมศึกษาปีที่ นายสมหมาย จันทร 0 1,405 Last post November 09, 2012, 06:38:10 AM
by นายสมหมาย จันทร
เผยแพร่ผลงาน pang1 0 1,409 Last post November 12, 2012, 04:04:26 PM
by pang1
การสร้างแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว 0 1,968 Last post November 06, 2012, 02:32:36 AM
by ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว
งานออนไลน์ได้เงินจริง srimokunzz 0 2,102 Last post November 08, 2012, 09:44:01 AM
by srimokunzz
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษ นายสมหมาย จันทร 0 1,775 Last post November 09, 2012, 08:26:36 AM
by นายสมหมาย จันทร
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องสุขศึกษาดีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา นางณาคี ฉลาดแย้ม 0 1,685 Last post November 09, 2012, 08:33:30 AM
by นางณาคี ฉลาดแย้ม
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษ นายชยันต์ วัฒนวิสุทธิ์ 0 1,335 Last post November 09, 2012, 08:43:00 AM
by นายชยันต์ วัฒนวิสุทธิ์
hello โลก :) yoyonoob 0 1,297 Last post November 12, 2012, 09:21:51 PM
by yoyonoob
การศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพ kruphurida 0 1,604 Last post October 30, 2012, 09:32:56 AM
by kruphurida
การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM) ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ 0 2,743 Last post October 30, 2012, 03:55:34 AM
by ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์
ชื่อเรื่องรายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรุ้สุขศึกษาและพลศึกษา มยุรี ฤทธิรัตน์ 0 1,729 Last post October 28, 2012, 02:23:43 PM
by มยุรี ฤทธิรัตน์
ราตรี คนเพียร 0 1,031 Last post October 25, 2012, 04:55:53 AM
by ราตรี คนเพียร
brett keisel jersey Jimmyue8dw 0 1,104 Last post October 22, 2012, 11:57:13 AM
by Jimmyue8dw
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ราตรี คนเพียร 0 1,309 Last post October 25, 2012, 05:08:49 AM
by ราตรี คนเพียร
รายงานการประเมินโครงการเด็กไทยไร้พุงของโรงเรียนวัดใหม่อมตรส สำนักงานเขตพระนคร ครูดีดี 0 1,789 Last post October 22, 2012, 03:48:57 PM
by ครูดีดี
รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ดาวเรือง 0 2,035 Last post October 22, 2012, 03:52:16 PM
by ดาวเรือง
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการ ปอ 0 1,719 Last post October 30, 2012, 07:39:06 AM
by ปอ
การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM) ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ 0 1,394 Last post October 30, 2012, 02:35:16 AM
by ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ : ครูทัศนีย์ โกษาแสง นางทัศนีย์ โกษาแสง 0 1,428 Last post November 13, 2012, 08:19:29 PM
by นางทัศนีย์ โกษาแสง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สถิตย์ ลิ่มสกุล 0 1,836 Last post February 04, 2012, 01:35:29 PM
by สถิตย์ ลิ่มสกุล
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการเป่าขลุ่ยเพียงออ สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ ประพาส ศุภผล 0 2,416 Last post April 19, 2012, 12:21:34 AM
by ประพาส ศุภผล
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง เสื้อผ้าน่าสวมใส่ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ศรีไพร ชาญชัย 0 2,300 Last post April 19, 2012, 01:01:29 PM
by ศรีไพร ชาญชัย
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยม พินิจ ขัติยะ 0 1,959 Last post April 23, 2012, 01:37:44 PM
by พินิจ ขัติยะ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สุภาพร กมล 0 1,714 Last post April 23, 2012, 07:16:41 AM
by สุภาพร กมล
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสานจากภูมิปัญญาในท้องถิ่น นางสนม ชุมสายญาติ 0 2,023 Last post April 22, 2012, 12:35:10 PM
by นางสนม ชุมสายญาติ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านกระบวยทอง จเร แต้มครู 0 2,207 Last post April 23, 2012, 09:29:13 AM
by จเร แต้มครู
Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.07 seconds with 18 queries.