หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 8   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 1 Guest are viewing this board.
สื่อ เพลง ประกอบรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ใบโบก ใบบัว ชั้น ป.1 บ้านพักครู.คอม 3 6,904 Last post April 10, 2018, 03:26:37 AM
by Uisanaka
แจก_vcd คำพื้นฐานป.1 โดยครูสวัสดิ์ บ้านพักครู.คอม 6 16,320 Last post January 29, 2014, 06:30:41 AM
by goonner
ตัวอย่างกคศ.123แบบส่งชำนาญการ « 1 2 » บ้านพักครู.คอม 27 54,980 Last post August 26, 2016, 04:06:01 AM
by Pitakchai
เผยแพร่ผลงานวิชาการนางลักษณ์เสด็จ บุญหล้า ลักษณ์เสด็จ 0 1,363 Last post October 19, 2012, 08:37:48 AM
by ลักษณ์เสด็จ
brett keisel jersey Jimmyue8dw 0 1,122 Last post October 22, 2012, 11:57:13 AM
by Jimmyue8dw
รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ดาวเรือง 0 2,051 Last post October 22, 2012, 03:52:16 PM
by ดาวเรือง
ราตรี คนเพียร 0 1,048 Last post October 25, 2012, 04:55:53 AM
by ราตรี คนเพียร
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และจิตวิทยาศาสตร์ ด้วย ราตรี คนเพียร 0 1,484 Last post October 25, 2012, 05:01:08 AM
by ราตรี คนเพียร
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ราตรี คนเพียร 0 1,326 Last post October 25, 2012, 05:08:49 AM
by ราตรี คนเพียร
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัชมณฑ์ เพชรี 0 1,623 Last post October 26, 2012, 05:57:16 AM
by พัชมณฑ์ เพชรี
ชื่อเรื่องรายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรุ้สุขศึกษาและพลศึกษา มยุรี ฤทธิรัตน์ 0 1,744 Last post October 28, 2012, 02:23:43 PM
by มยุรี ฤทธิรัตน์
การพัฒนาชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา นางกมลวรรณ จันทร์แปลง 0 1,653 Last post October 19, 2012, 06:03:15 AM
by นางกมลวรรณ จันทร์แปลง
รายงานผลการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ใช้แผนผัง นางประภาพรรณ จันทร์วิเศษ 0 1,559 Last post October 19, 2012, 06:01:09 AM
by นางประภาพรรณ จันทร์วิเศษ
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องอาหารและโภชนาการ ชุด อาหารชาวดอยที่หนูทำได้ นันตพร 0 1,981 Last post September 22, 2012, 10:22:29 AM
by นันตพร
ผลงานทางวิชาการ นางจรรยา ชัยชนะ 0 1,438 Last post September 25, 2012, 06:47:51 AM
by นางจรรยา ชัยชนะ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงโดยใช้หลักกา นายสมบัติ นีกรี 0 2,171 Last post September 25, 2012, 08:16:04 AM
by นายสมบัติ นีกรี
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วรรณรัตน์ 0 1,648 Last post September 25, 2012, 09:09:38 AM
by วรรณรัตน์
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก เฉลิมวรรณ์ ลาวิลาศ 0 1,617 Last post September 29, 2012, 08:41:55 AM
by เฉลิมวรรณ์ ลาวิลาศ
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พิพัฒน์ 0 1,665 Last post October 08, 2012, 11:34:22 PM
by พิพัฒน์
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด งานประดิษฐ์จากไม้ ครูสุเนตร อัดอั้น 0 2,095 Last post October 09, 2012, 05:39:55 AM
by ครูสุเนตร อัดอั้น
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า 0 1,599 Last post October 17, 2012, 09:50:42 PM
by ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า
เผยแพร่นวัตกรรม เรื่อง แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า 0 1,572 Last post October 17, 2012, 09:57:00 PM
by ลักษณ์เสด็จ บุญหล้า
การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM) ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ 0 1,413 Last post October 30, 2012, 02:35:16 AM
by ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์
การบริหารงานงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ (Results Based Management ; RBM) ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ 0 2,777 Last post October 30, 2012, 03:55:34 AM
by ทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการ ปอ 0 1,734 Last post October 30, 2012, 07:39:06 AM
by ปอ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ : ครูทัศนีย์ โกษาแสง นางทัศนีย์ โกษาแสง 0 1,441 Last post November 13, 2012, 08:19:29 PM
by นางทัศนีย์ โกษาแสง
เผยแพร่ผลงาน an 0 1,261 Last post November 17, 2012, 08:02:25 AM
by an
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เลขยกกำลัง เสาวณิต ทัพโยธา 0 1,495 Last post November 18, 2012, 01:58:52 AM
by เสาวณิต ทัพโยธา
เผยแพร่ผลงาน krooangkana 0 1,402 Last post November 18, 2012, 08:40:55 PM
by krooangkana
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนจริง นางสาวสมรักษ์ โสขุมา 0 1,863 Last post November 20, 2012, 04:23:24 PM
by นางสาวสมรักษ์ โสขุมา
CD ROM ป.1 หรรษา ชุดใหม่ มีใบโบก ใบบัว nun 0 2,844 Last post December 02, 2012, 08:06:51 AM
by nun
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้น ม.2 ทัศนีย์ โกษาแสง 0 2,037 Last post December 08, 2012, 07:15:27 AM
by ทัศนีย์ โกษาแสง
การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชัยประเสริฐ 0 1,508 Last post December 10, 2012, 05:08:25 AM
by ชัยประเสริฐ
แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สุวิทย์ เหลืองทอง 0 2,782 Last post November 13, 2012, 08:32:11 AM
by สุวิทย์ เหลืองทอง
hello โลก :) yoyonoob 0 1,312 Last post November 12, 2012, 09:21:51 PM
by yoyonoob
เผยแพร่ผลงาน pang1 0 1,425 Last post November 12, 2012, 04:04:26 PM
by pang1
การศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพ kruphurida 0 1,622 Last post October 30, 2012, 09:32:56 AM
by kruphurida
การสร้างแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว 0 1,985 Last post November 06, 2012, 02:32:36 AM
by ธวัชชัย ศรีแสงแก้ว
งานออนไลน์ได้เงินจริง srimokunzz 0 2,120 Last post November 08, 2012, 09:44:01 AM
by srimokunzz
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา (สุขศึกษา)ชั้นประถมศึกษาปีที่ นายสมหมาย จันทร 0 1,423 Last post November 09, 2012, 06:38:10 AM
by นายสมหมาย จันทร
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษ นายสมหมาย จันทร 0 1,795 Last post November 09, 2012, 08:26:36 AM
by นายสมหมาย จันทร
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องสุขศึกษาดีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา นางณาคี ฉลาดแย้ม 0 1,703 Last post November 09, 2012, 08:33:30 AM
by นางณาคี ฉลาดแย้ม
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษ นายชยันต์ วัฒนวิสุทธิ์ 0 1,353 Last post November 09, 2012, 08:43:00 AM
by นายชยันต์ วัฒนวิสุทธิ์
เผยแพร่ผลงานสร้างสื่อ GSP เรื่องความคล้าย สุจริยา ขมสนิท 0 2,056 Last post November 10, 2012, 06:24:43 PM
by สุจริยา ขมสนิท
พัชรินทร์ จันทร์ชัย 0 1,180 Last post December 18, 2012, 03:48:33 AM
by พัชรินทร์ จันทร์ชัย
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บุญยัง พ้นภัย 0 1,517 Last post March 15, 2012, 12:11:54 PM
by บุญยัง พ้นภัย
รายงานการประเมินโครงการเด็กไทยไร้พุงของโรงเรียนวัดใหม่อมตรส สำนักงานเขตพระนคร ครูดีดี 0 1,808 Last post October 22, 2012, 03:48:57 PM
by ครูดีดี
นางวันทนีย์ จันทร์เพชร 0 1,468 Last post May 09, 2012, 05:02:36 AM
by นางวันทนีย์ จันทร์เพชร
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3 ป.2 เผยแพร่ผลงาน 0 2,368 Last post June 17, 2012, 05:07:37 AM
by เผยแพร่ผลงาน
การประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ นางสุนันท์ วชิรมนตรี 0 1,905 Last post June 17, 2012, 01:28:15 PM
by นางสุนันท์ วชิรมนตรี
Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 8   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.284 seconds with 18 queries.