หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 [2] 3 4   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 1 Guest are viewing this board.
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ พิทักษ์ ทวีแสง 1 2,653 Last post October 31, 2011, 04:43:00 AM
by e
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 nonna 2 261 Last post August 20, 2019, 09:02:10 AM
by Isintako
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ : [25/04/2011] - (31/0) บ้านพักครู.คอม 0 2,216 Last post August 01, 2011, 04:23:16 PM
by บ้านพักครู.คอม
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง เส้นทางพระพุทธศาสนาสำหรั กมลทิพย์ สงค์ดำ 0 2,287 Last post October 17, 2011, 10:48:49 AM
by กมลทิพย์ สงค์ดำ
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียน photon13 0 905 Last post August 20, 2013, 12:09:53 AM
by photon13
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล อนุบาล2 อัมพร กุฏแก้ววิเศษกิจ 0 2,456 Last post January 01, 2012, 07:08:33 AM
by อัมพร กุฏแก้ววิเศษกิจ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่าน และเขีย บ้านพักครู.คอม 0 3,586 Last post November 10, 2010, 10:20:43 AM
by บ้านพักครู.คอม
การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจ amnuay190 0 19 Last post August 31, 2019, 05:31:46 AM
by amnuay190
การอ่าน คำพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บ้านพักครู.คอม 0 3,550 Last post August 01, 2011, 03:47:40 PM
by บ้านพักครู.คอม
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ เรื่อง ทศนิยม บ้านพักครู.คอม 0 833 Last post January 03, 2014, 10:44:13 PM
by บ้านพักครู.คอม
การใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่2 krooaoy 0 1,991 Last post February 29, 2012, 03:05:08 PM
by krooaoy
การใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สารที่ 2 : ดนตรี ชั้นประถมศ นางเกษร ศุภผล 0 1,679 Last post May 15, 2012, 06:03:41 PM
by นางเกษร ศุภผล
ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ เอกอนันตื มงคล 0 1,946 Last post July 13, 2012, 03:03:45 PM
by เอกอนันตื มงคล
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กานต์ 0 10,089 Last post March 24, 2013, 06:23:34 AM
by กานต์
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะวิจัยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโครงการ ระดับปร นางจุฑามาศ พรสินชัย 0 1,414 Last post December 12, 2012, 03:16:10 AM
by นางจุฑามาศ พรสินชัย
ชุดการสอนวิชาภาษาไทย รหัส ท21102 กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธ petchuda 0 2,449 Last post December 19, 2011, 02:38:50 AM
by petchuda
ทางวิชาการเผยแพร่ผลงาน สถาพร เสาวรัจ 0 1,740 Last post April 22, 2012, 05:31:45 PM
by สถาพร เสาวรัจ
บทคัดย่อ ครูละออง 0 1,101 Last post December 23, 2012, 09:46:08 AM
by ครูละออง
บทคัดย่อ เรื่องการเงินและการบัญชี พรพิมล 0 1,876 Last post April 15, 2012, 08:28:25 AM
by พรพิมล
บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ pickguitar 4 4,129 Last post March 11, 2013, 12:57:41 PM
by พรรณอร เกลี้ยงประไพ
บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ บ้านพักครู.คอม 0 790 Last post January 03, 2014, 01:20:07 PM
by บ้านพักครู.คอม
บทคัดย่อ รายงานการใช้แบบฝึกการเขียนภาษาอังกฤษ...... บ้านพักครู.คอม 0 859 Last post January 03, 2014, 01:18:32 PM
by บ้านพักครู.คอม
บทคัดย่อ รายงานการใช้แบบฝึกการเขียนภาษาอังกฤษ...... วิมล สร้อยไทร 0 1,578 Last post January 16, 2013, 06:59:49 PM
by วิมล สร้อยไทร
บทคัดย่อ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ บ้านพักครู.คอม 0 704 Last post January 03, 2014, 01:18:02 PM
by บ้านพักครู.คอม
บทคัดย่อ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สุชาติ ปาณะศรี 0 1,676 Last post January 15, 2013, 06:13:31 PM
by สุชาติ ปาณะศรี
บทคัดย่อ รายงานโครงการ wsankuml 0 2,229 Last post April 29, 2012, 02:44:08 AM
by wsankuml
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 nop2500 0 1,513 Last post April 05, 2012, 09:34:58 AM
by nop2500
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 nop2500 0 1,336 Last post April 05, 2012, 09:30:45 AM
by nop2500
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 nop2500 0 1,474 Last post April 05, 2012, 09:40:49 AM
by nop2500
บทคัดย่อรายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง หลักธรรมของศาสนา เชิดพงษ์ อุดรพันธ์ 0 3,042 Last post June 09, 2012, 11:33:19 AM
by เชิดพงษ์ อุดรพันธ์
ประกาศจาก ADMIN ย้ายกระดานเผยแพร่บทคัดย่อ บ้านพักครู.คอม 0 1,020 Last post April 25, 2013, 10:26:05 AM
by บ้านพักครู.คอม
ประกาศย้ายบอร์ด บทคัดย่อเก่า บ้านพักครู.คอม 0 4,006 Last post August 01, 2011, 04:30:41 PM
by บ้านพักครู.คอม
ผลการจัดประสบการณ์แบบทีพีอาร์(Total Physical Response)ที่มีต่อพัฒนาการทางภาษา นางสาวเสาวลักษณ์ คงแทน 0 1,465 Last post August 28, 2012, 01:13:48 AM
by นางสาวเสาวลักษณ์ คงแทน
ผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านชุด Improve Your eugene 0 1,473 Last post November 06, 2012, 09:51:03 AM
by eugene
ผลการพัฒนาทางการเรียนโดยใช้เอกสารการสอน รายวิชางานเครื่องยนต์เล็ก(รหัสวิชา 2101- บ้านพักครู.คอม 0 852 Last post January 03, 2014, 10:38:59 PM
by บ้านพักครู.คอม
ผลการใช้ผลการใช้ชุดกิจกรรม เสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษ นางสมพิศ สัทธาประสิทธิ์ 1 2,306 Last post September 06, 2012, 12:51:19 PM
by antelpblato
ผลการใช้ผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางอรพินท์ สินธุเศรษฐ 0 1,431 Last post September 01, 2012, 03:58:50 PM
by นางอรพินท์ สินธุเศรษฐ
ผลการใช้ผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 นางอรพินท์ สินธุเศรษฐ 0 1,357 Last post August 30, 2012, 03:50:25 PM
by นางอรพินท์ สินธุเศรษฐ
ผลการใช้แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง นายสมพงษ์ พรหมสว่าง 0 1,542 Last post August 28, 2012, 01:12:09 AM
by นายสมพงษ์ พรหมสว่าง
ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรี สุกัญญา ภิรมย์ 0 2,094 Last post May 09, 2012, 10:19:08 AM
by สุกัญญา ภิรมย์
อุทัยทิพย์ จริงจิตร 0 1,099 Last post November 18, 2012, 11:17:09 AM
by อุทัยทิพย์ จริงจิตร
ระบบรักษาความปลอดภัยที่ บ้านชั้นเดียว แบบไหนบ้างที่บ้านคุณควรมี siritidaphon 2 287 Last post May 15, 2019, 06:55:25 AM
by Latpulldx
รายงานการประเมินผลโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา นายปราโมทย์ วงค์กาอินทร์ 0 3,648 Last post August 02, 2011, 12:27:32 AM
by นายปราโมทย์ วงค์กาอินทร์
รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการเป็นบุคคล บ้านพักครู.คอม 0 917 Last post January 03, 2014, 10:47:12 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยชนะศึก นายมานพ คำชู 0 2,459 Last post October 15, 2011, 03:00:39 AM
by นายมานพ คำชู
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน บ้านพักครู.คอม 0 852 Last post January 03, 2014, 10:43:04 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน [29/04/2011] - (172/0) บ้านพักครู.คอม 0 3,178 Last post August 01, 2011, 04:24:11 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีปฏิบัติสู่วิถีปฏิบัติโรงเรียนดงใหญ่ บ้านพักครู.คอม 0 840 Last post January 19, 2015, 09:16:29 AM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีปฏิบัติสู่วิถีปฏิบัติโรงเรียนดงใหญ่ บ้านพักครู.คอม 1 1,049 Last post July 24, 2014, 04:57:06 AM
by dokapoon
รายงานการพัฒนา CAI เรื่อง แผนที่ฯ วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางมุกดา เมืองนาม 0 1,761 Last post December 07, 2012, 12:10:56 AM
by นางมุกดา เมืองนาม
Pages: 1 [2] 3 4   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.089 seconds with 19 queries.