หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 [2] 3 4   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 10 Guests are viewing this board.
รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ วิชางานธุรกิจพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 บ้านพักครู.คอม 0 885 Last post January 03, 2014, 10:45:42 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการเป็นบุคคล บ้านพักครู.คอม 0 919 Last post January 03, 2014, 10:47:12 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชั้น ป.6 บ้านพักครู.คอม 0 2,967 Last post August 01, 2011, 03:55:10 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป หน่วย สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้น ม.2 บ้านพักครู.คอม 0 845 Last post January 03, 2014, 10:48:25 PM
by บ้านพักครู.คอม
การอ่าน คำพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บ้านพักครู.คอม 0 3,553 Last post August 01, 2011, 03:47:40 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะเสริมการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค21102 บ้านพักครู.คอม 0 880 Last post January 03, 2014, 10:49:17 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้สื่อประสม[ย้าย] บ้านพักครู.คอม 0 2,322 Last post August 01, 2011, 04:13:48 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ม.2 บ้านพักครู.คอม 0 861 Last post January 03, 2014, 10:51:59 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สนุกกับของเล่น-นางเพ็ญสุข :(100/0) บ้านพักครู.คอม 0 2,267 Last post August 01, 2011, 04:15:30 PM
by บ้านพักครู.คอม
โครงงานภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง My Healthy Dish.(อาหารเพื่อสุขภาพ) บ้านพักครู.คอม 0 962 Last post January 03, 2014, 10:52:50 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุด สุขภาพดีถ้วนหน้าชีวิตปลอดภัย (53/0) บ้านพักครู.คอม 0 2,431 Last post August 01, 2011, 04:16:54 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาหนังสือประกอบการเรียน เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต บ้านพักครู.คอม 0 925 Last post January 03, 2014, 10:53:29 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน บ้านพักครู.คอม 0 3,861 Last post August 01, 2011, 04:17:42 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บ้านพักครู.คอม 0 956 Last post January 03, 2014, 10:54:26 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาประกอบการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ชุด เรือมปกาสตราว [05/04/2011] - (47/0) บ้านพักครู.คอม 0 2,317 Last post August 01, 2011, 04:19:03 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวน บ้านพักครู.คอม 0 867 Last post January 03, 2014, 10:56:16 PM
by บ้านพักครู.คอม
การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 บ้านพักครู.คอม 0 3,665 Last post August 01, 2011, 04:19:55 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีปฏิบัติสู่วิถีปฏิบัติโรงเรียนดงใหญ่ บ้านพักครู.คอม 1 1,051 Last post July 24, 2014, 04:57:06 AM
by dokapoon
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชั้นป.6:20/04/2011] - (102/0) บ้านพักครู.คอม 0 2,658 Last post August 01, 2011, 04:21:22 PM
by บ้านพักครู.คอม
ประกาศจาก ADMIN ย้ายกระดานเผยแพร่บทคัดย่อ บ้านพักครู.คอม 0 1,022 Last post April 25, 2013, 10:26:05 AM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ บ้านพักครู.คอม 0 1,008 Last post January 03, 2014, 10:59:35 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ : [25/04/2011] - (31/0) บ้านพักครู.คอม 0 2,218 Last post August 01, 2011, 04:23:16 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวน บ้านพักครู.คอม 1 1,099 Last post October 14, 2014, 07:26:38 AM
by maragugui
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน [29/04/2011] - (172/0) บ้านพักครู.คอม 0 3,179 Last post August 01, 2011, 04:24:11 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาหนังสือประกอบการเรียน เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต บ้านพักครู.คอม 0 697 Last post December 22, 2013, 05:44:12 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาแบบฝึกทักษะชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นป.6 บ้านพักครู.คอม 0 1,432 Last post January 03, 2014, 11:01:30 PM
by บ้านพักครู.คอม
ลักษณะคำไทยและคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย[08/05/2011] - (52/0) บ้านพักครู.คอม 0 2,706 Last post August 01, 2011, 04:26:05 PM
by บ้านพักครู.คอม
เผยแพร่ผลงานครูบังอร ใจวงศ์ บ้านพักครู.คอม 0 791 Last post January 03, 2014, 01:17:30 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาชุดการสอนนาฏศิลป์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นป.5 บ้านพักครู.คอม 0 994 Last post January 03, 2014, 11:03:13 PM
by บ้านพักครู.คอม
เผยแพร่ผลงาน - เพลินพิศ ดาศักดิ์ : [21/05/2011] - (95/0) บ้านพักครู.คอม 0 1,872 Last post August 01, 2011, 04:27:20 PM
by บ้านพักครู.คอม
บทคัดย่อ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ บ้านพักครู.คอม 0 705 Last post January 03, 2014, 01:18:02 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชาฟิสิกส์ เรื่องเสียง ม.5 บ้านพักครู.คอม 2 1,184 Last post September 01, 2015, 09:11:09 AM
by Kebgetyi
การประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน [26/06/2011] - (45/0) บ้านพักครู.คอม 0 2,395 Last post August 01, 2011, 04:28:55 PM
by บ้านพักครู.คอม
บทคัดย่อ รายงานการใช้แบบฝึกการเขียนภาษาอังกฤษ...... บ้านพักครู.คอม 0 860 Last post January 03, 2014, 01:18:32 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลป.6 บ้านพักครู.คอม 0 1,000 Last post January 03, 2014, 11:05:02 PM
by บ้านพักครู.คอม
ประกาศย้ายบอร์ด บทคัดย่อเก่า บ้านพักครู.คอม 0 4,006 Last post August 01, 2011, 04:30:41 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย บ้านพักครู.คอม 0 736 Last post January 03, 2014, 01:19:16 PM
by บ้านพักครู.คอม
บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ บ้านพักครู.คอม 0 791 Last post January 03, 2014, 01:20:07 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ สาระทัศนศิลป์ ชั้น ป.2 บ้านพักครู.คอม 0 936 Last post January 03, 2014, 01:21:24 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บ้านพักครู.คอม 0 785 Last post January 03, 2014, 01:21:54 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม การฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน บ้านพักครู.คอม 0 814 Last post January 03, 2014, 01:22:36 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สารรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ บ้านพักครู.คอม 0 822 Last post January 03, 2014, 01:23:32 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีปฏิบัติสู่วิถีปฏิบัติโรงเรียนดงใหญ่ บ้านพักครู.คอม 0 843 Last post January 19, 2015, 09:16:29 AM
by บ้านพักครู.คอม
##การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการกัลยาณมิตรวิจัย## บ้านพักครู.คอม 0 702 Last post January 03, 2014, 01:24:10 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช บ้านพักครู.คอม 0 807 Last post January 03, 2014, 01:24:52 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด หลักธรรมนำความสุข บ้านพักครู.คอม 0 823 Last post January 03, 2014, 10:38:18 PM
by บ้านพักครู.คอม
ผลการพัฒนาทางการเรียนโดยใช้เอกสารการสอน รายวิชางานเครื่องยนต์เล็ก(รหัสวิชา 2101- บ้านพักครู.คอม 0 853 Last post January 03, 2014, 10:38:59 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ บ้านพักครู.คอม 0 903 Last post January 03, 2014, 10:39:40 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ชั้น ม.3 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ บ้านพักครู.คอม 0 888 Last post January 03, 2014, 10:40:25 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการใช้และพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บ้านพักครู.คอม 0 970 Last post January 03, 2014, 10:41:14 PM
by บ้านพักครู.คอม
Pages: 1 [2] 3 4   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.091 seconds with 19 queries.