หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 [2] 3 4   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 3 Guests are viewing this board.
การประเมินโครงการส่งเสริมการรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี nonna 0 1,055 Last post March 27, 2015, 09:30:56 AM
by nonna
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำคุณศัพท์และการเปรียบเทียบ ชั้นมัธยม นงนุช โชควิเศษชัยสิทธิ์ 0 1,219 Last post March 22, 2016, 06:05:04 AM
by นงนุช โชควิเศษชัยสิทธิ์
รายงานผลการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่อง Happy To R แมว 0 1,971 Last post May 08, 2016, 06:27:42 AM
by แมว
แนะนำวิธีเลือกหูฟังให้เหมาะกับตัวเองและสมาร์ทโฟนที่ใช้ Onamii 0 169 Last post March 01, 2019, 03:04:25 AM
by Onamii
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน nonna 0 86 Last post June 09, 2019, 04:12:28 AM
by nonna
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเร amnuay190 0 20 Last post August 27, 2019, 02:33:09 PM
by amnuay190
การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจ amnuay190 0 19 Last post August 31, 2019, 05:31:46 AM
by amnuay190
การพัฒนาแบบฝึกทักษะชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นป.6 บ้านพักครู.คอม 0 1,430 Last post January 03, 2014, 11:01:30 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ บ้านพักครู.คอม 0 1,006 Last post January 03, 2014, 10:59:35 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวน บ้านพักครู.คอม 0 866 Last post January 03, 2014, 10:56:16 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช บ้านพักครู.คอม 0 806 Last post January 03, 2014, 01:24:52 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด หลักธรรมนำความสุข บ้านพักครู.คอม 0 822 Last post January 03, 2014, 10:38:18 PM
by บ้านพักครู.คอม
ผลการพัฒนาทางการเรียนโดยใช้เอกสารการสอน รายวิชางานเครื่องยนต์เล็ก(รหัสวิชา 2101- บ้านพักครู.คอม 0 852 Last post January 03, 2014, 10:38:59 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ บ้านพักครู.คอม 0 901 Last post January 03, 2014, 10:39:40 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ชั้น ม.3 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ บ้านพักครู.คอม 0 886 Last post January 03, 2014, 10:40:25 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการใช้และพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บ้านพักครู.คอม 0 966 Last post January 03, 2014, 10:41:14 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน บ้านพักครู.คอม 0 852 Last post January 03, 2014, 10:43:04 PM
by บ้านพักครู.คอม
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ เรื่อง ทศนิยม บ้านพักครู.คอม 0 833 Last post January 03, 2014, 10:44:13 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศษส่วน ป.5 บ้านพักครู.คอม 0 952 Last post January 03, 2014, 10:44:54 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ วิชางานธุรกิจพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 บ้านพักครู.คอม 0 881 Last post January 03, 2014, 10:45:42 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการเป็นบุคคล บ้านพักครู.คอม 0 917 Last post January 03, 2014, 10:47:12 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป หน่วย สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้น ม.2 บ้านพักครู.คอม 0 842 Last post January 03, 2014, 10:48:25 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะเสริมการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค21102 บ้านพักครู.คอม 0 878 Last post January 03, 2014, 10:49:17 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ม.2 บ้านพักครู.คอม 0 859 Last post January 03, 2014, 10:51:59 PM
by บ้านพักครู.คอม
โครงงานภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง My Healthy Dish.(อาหารเพื่อสุขภาพ) บ้านพักครู.คอม 0 960 Last post January 03, 2014, 10:52:50 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาหนังสือประกอบการเรียน เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต บ้านพักครู.คอม 0 923 Last post January 03, 2014, 10:53:29 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บ้านพักครู.คอม 0 955 Last post January 03, 2014, 10:54:26 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ชุดนาฏศิลป์ถิ่นเพชรบูรณ์ nonna 0 25 Last post September 03, 2019, 03:02:51 PM
by nonna
รายงานการพัฒนาและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเด็กดีทรายกองดิน อุสณี บุษราคัมวดี 0 1,584 Last post October 22, 2012, 08:53:36 AM
by อุสณี บุษราคัมวดี
เผยแพร่ผลงาน ครูฆาสินี พญามงคล โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร krukasinee 0 2,966 Last post January 09, 2011, 02:29:05 AM
by krukasinee
เผยแพร่บทคัดย่อ : การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน wanpen 0 2,423 Last post October 10, 2011, 10:23:21 AM
by wanpen
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยชนะศึก นายมานพ คำชู 0 2,459 Last post October 15, 2011, 03:00:39 AM
by นายมานพ คำชู
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง เส้นทางพระพุทธศาสนาสำหรั กมลทิพย์ สงค์ดำ 0 2,287 Last post October 17, 2011, 10:48:49 AM
by กมลทิพย์ สงค์ดำ
ชุดการสอนวิชาภาษาไทย รหัส ท21102 กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธ petchuda 0 2,450 Last post December 19, 2011, 02:38:50 AM
by petchuda
การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ aoddy 0 1,635 Last post December 20, 2011, 08:18:00 AM
by aoddy
เผยแพร่บทคัดย่อ ผลงานทางวิชาการ นายสิทธิชัย สาารมาศ 0 1,566 Last post December 28, 2011, 03:20:39 PM
by นายสิทธิชัย สาารมาศ
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล อนุบาล2 อัมพร กุฏแก้ววิเศษกิจ 0 2,457 Last post January 01, 2012, 07:08:33 AM
by อัมพร กุฏแก้ววิเศษกิจ
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 aoddy 0 2,287 Last post January 08, 2012, 03:32:59 AM
by aoddy
รายงานการพัฒนาแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ นางพัสดี อุทาทิพย์ 0 2,040 Last post January 22, 2012, 04:53:26 AM
by นางพัสดี อุทาทิพย์
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาหลักภาษาไทย เรื่อง เรียนรู้ชนิดประโยคชั้น ป.6 สุจิตรา พรมเทพ 0 2,133 Last post January 23, 2012, 02:15:30 PM
by สุจิตรา พรมเทพ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 sirintip 0 2,503 Last post February 07, 2012, 07:10:48 AM
by sirintip
ารพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึ ครูปราณี 0 1,882 Last post February 14, 2012, 08:50:49 AM
by ครูปราณี
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรียนรู้ภาษาไทย สนอง พูลโพธิ์ 0 1,822 Last post February 21, 2012, 02:41:08 PM
by สนอง พูลโพธิ์
การพัฒนาชุดการเรียน ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) นางสาวธาริณี สิทธิ 0 1,735 Last post February 24, 2012, 10:26:15 PM
by นางสาวธาริณี สิทธิ
การใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่2 krooaoy 0 1,991 Last post February 29, 2012, 03:05:08 PM
by krooaoy
การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาธรรมชาติด้านการพูด บัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล 0 1,908 Last post March 13, 2012, 06:31:27 AM
by บัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 nop2500 0 1,337 Last post April 05, 2012, 09:30:45 AM
by nop2500
เผยแพร่ผลงานครับ wsankuml 0 2,134 Last post September 19, 2011, 01:36:12 PM
by wsankuml
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ พรจีรา สายนุ้ย 0 2,639 Last post September 11, 2011, 01:43:40 PM
by พรจีรา สายนุ้ย
รายงานการประเมินผลโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา นายปราโมทย์ วงค์กาอินทร์ 0 3,650 Last post August 02, 2011, 12:27:32 AM
by นายปราโมทย์ วงค์กาอินทร์
Pages: 1 [2] 3 4   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.304 seconds with 19 queries.