หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 [2] 3 4   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 2 Guests are viewing this board.
รายงานผลการใช้นวัตกรรม แบบฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต บทคัดย่อ 0 2,252 Last post July 09, 2012, 04:27:43 PM
by บทคัดย่อ
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา โดยใช้สื่อของจร จันทร์จิรา คำยัง 0 1,903 Last post July 10, 2012, 05:29:28 AM
by จันทร์จิรา คำยัง
เผยแพร่บทคัดย่อ ภุมริน คำเย็น 2 2,456 Last post July 11, 2012, 02:42:40 AM
by นางภุมริน คำเย็น
ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ เอกอนันตื มงคล 0 1,947 Last post July 13, 2012, 03:03:45 PM
by เอกอนันตื มงคล
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายเกียรติพงษ์ ชาวบัวใหญ่ kiatpong 0 2,003 Last post July 17, 2012, 04:08:49 AM
by kiatpong
รายงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สุจินันท์ มุกดา 0 3,530 Last post July 24, 2012, 07:44:42 AM
by สุจินันท์ มุกดา
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน waya 0 2,151 Last post August 10, 2012, 04:08:27 PM
by waya
การพัฒนาตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูที่ดี นายสมจิตร ยุเหล็ก 0 2,043 Last post August 12, 2012, 02:39:28 PM
by นายสมจิตร ยุเหล็ก
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายสมจิตร ยุเหล็ก 0 2,720 Last post August 12, 2012, 02:41:01 PM
by นายสมจิตร ยุเหล็ก
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลังงานแสงและระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนเรียนรู นายสงคราม เจนกิจ 0 2,090 Last post August 18, 2012, 12:17:32 AM
by นายสงคราม เจนกิจ
มณทิพย์ ศรีวิเชียรอำไพ 0 1,019 Last post August 19, 2012, 01:09:01 PM
by มณทิพย์ ศรีวิเชียรอำไพ
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ มณทิพย์ ศรีวิเชียรอำไพ 0 2,071 Last post August 22, 2012, 02:18:14 PM
by มณทิพย์ ศรีวิเชียรอำไพ
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง พืชน่ารู้ ครูสวัสดิ์ ปุญยะสาร 0 2,057 Last post August 23, 2012, 12:15:52 PM
by ครูสวัสดิ์ ปุญยะสาร
การช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดทักษะการคำนวณในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ นางสาวจินตนา อสิพงษ์ 0 1,533 Last post August 27, 2012, 03:06:00 AM
by นางสาวจินตนา อสิพงษ์
ผลการใช้แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง นายสมพงษ์ พรหมสว่าง 0 1,545 Last post August 28, 2012, 01:12:09 AM
by นายสมพงษ์ พรหมสว่าง
ผลการจัดประสบการณ์แบบทีพีอาร์(Total Physical Response)ที่มีต่อพัฒนาการทางภาษา นางสาวเสาวลักษณ์ คงแทน 0 1,467 Last post August 28, 2012, 01:13:48 AM
by นางสาวเสาวลักษณ์ คงแทน
รายงานผลการเล่านิทานเชิงคณิตเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ นางเพียงแข เปลี่ยวดี 0 1,596 Last post August 28, 2012, 01:14:33 AM
by นางเพียงแข เปลี่ยวดี
รายงานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียน นางสุนันท์ วชิรมนตรี 0 2,144 Last post August 28, 2012, 05:26:05 PM
by นางสุนันท์ วชิรมนตรี
ผลการใช้ผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 นางอรพินท์ สินธุเศรษฐ 0 1,359 Last post August 30, 2012, 03:50:25 PM
by นางอรพินท์ สินธุเศรษฐ
ผลการใช้ผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางอรพินท์ สินธุเศรษฐ 0 1,433 Last post September 01, 2012, 03:58:50 PM
by นางอรพินท์ สินธุเศรษฐ
ผลการใช้ผลการใช้ชุดกิจกรรม เสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษ นางสมพิศ สัทธาประสิทธิ์ 1 2,309 Last post September 06, 2012, 12:51:19 PM
by antelpblato
ครูแม็ค 0 1,138 Last post September 10, 2012, 01:57:49 PM
by ครูแม็ค
เผยแพร่บทคัดย่อทางวิชาการภาษาไทย ครูรัศมีจันทร์ หงส์โตสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านปากปาด ratsamejan 0 1,533 Last post September 10, 2012, 02:09:20 PM
by ratsamejan
เผยเแพร่ผลาน lสุพรรณี สีสุวอ 0 1,288 Last post September 19, 2012, 12:31:15 AM
by lสุพรรณี สีสุวอ
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ บัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล 0 1,743 Last post September 20, 2012, 04:25:49 AM
by บัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เศรษฐกิจพอเพียง ครูวันทนา ท้าวเงิน 0 1,770 Last post September 25, 2012, 04:04:22 AM
by ครูวันทนา ท้าวเงิน
เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วน พิทักษ์ ทวีแสง 0 3,094 Last post October 14, 2012, 08:27:00 AM
by พิทักษ์ ทวีแสง
รายงานพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องระบบย่อยอาหารฯ วิชาชีววิทยา ชั้น ม.4 วิจัย5บท 0 2,399 Last post October 16, 2012, 01:28:31 AM
by วิจัย5บท
รายงานการพัฒนาและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเด็กดีทรายกองดิน อุสณี บุษราคัมวดี 0 1,584 Last post October 22, 2012, 08:53:36 AM
by อุสณี บุษราคัมวดี
ผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านชุด Improve Your eugene 0 1,473 Last post November 06, 2012, 09:51:03 AM
by eugene
การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ นางรัตนา มุตตะโสภา 0 1,633 Last post November 13, 2012, 02:15:53 AM
by นางรัตนา มุตตะโสภา
อุทัยทิพย์ จริงจิตร 0 1,099 Last post November 18, 2012, 11:17:09 AM
by อุทัยทิพย์ จริงจิตร
รายงานการพัฒนา CAI เรื่อง แผนที่ฯ วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางมุกดา เมืองนาม 0 1,763 Last post December 07, 2012, 12:10:56 AM
by นางมุกดา เมืองนาม
รายงานการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ มาลี สุภิรัตน์ 0 1,313 Last post December 08, 2012, 05:20:34 AM
by มาลี สุภิรัตน์
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะวิจัยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโครงการ ระดับปร นางจุฑามาศ พรสินชัย 0 1,415 Last post December 12, 2012, 03:16:10 AM
by นางจุฑามาศ พรสินชัย
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับ นางจุฑามาศ พรสินชัย 0 1,594 Last post December 12, 2012, 03:17:46 AM
by นางจุฑามาศ พรสินชัย
บทคัดย่อ ครูละออง 0 1,102 Last post December 23, 2012, 09:46:08 AM
by ครูละออง
เผยแพร่ผลงานครูบังอร ใจวงศ์ jinda2012 0 1,083 Last post January 07, 2013, 10:24:57 AM
by jinda2012
บทคัดย่อ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สุชาติ ปาณะศรี 0 1,676 Last post January 15, 2013, 06:13:31 PM
by สุชาติ ปาณะศรี
บทคัดย่อ รายงานการใช้แบบฝึกการเขียนภาษาอังกฤษ...... วิมล สร้อยไทร 0 1,578 Last post January 16, 2013, 06:59:49 PM
by วิมล สร้อยไทร
##การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการกัลยาณมิตรวิจัย## tamnetwong 0 11,332 Last post January 20, 2013, 04:48:52 AM
by tamnetwong
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย นางกมลวรรณ อุยสุย 0 1,818 Last post February 09, 2013, 06:17:36 PM
by นางกมลวรรณ อุยสุย
นางกมลวรรณ อุยสุย 0 1,400 Last post February 09, 2013, 06:22:40 PM
by นางกมลวรรณ อุยสุย
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สารรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางผโลทัย ทองย้อย 0 1,103 Last post February 16, 2013, 06:35:17 PM
by นางผโลทัย ทองย้อย
รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม การฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน นายจักฤทธิ์ สงศรีจันทร์ 0 1,292 Last post February 18, 2013, 07:24:23 PM
by นายจักฤทธิ์ สงศรีจันทร์
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรีย นางสุธิมา สงสุข 0 1,278 Last post February 19, 2013, 05:19:29 PM
by นางสุธิมา สงสุข
นางสายรุ้ง สังเกตุ 0 1,125 Last post February 20, 2013, 08:17:16 AM
by นางสายรุ้ง สังเกตุ
รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เยาวลักษณ์ เลียบวงศ์ 0 1,431 Last post February 28, 2013, 02:30:12 PM
by เยาวลักษณ์ เลียบวงศ์
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ สาระทัศนศิลป์ ชั้น ป.2 นายวุฒิกร อินกะสังข์ 0 1,428 Last post March 02, 2013, 08:21:35 AM
by นายวุฒิกร อินกะสังข์
บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ pickguitar 4 4,132 Last post March 11, 2013, 12:57:41 PM
by พรรณอร เกลี้ยงประไพ
Pages: 1 [2] 3 4   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.694 seconds with 19 queries.