หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 [3] 4   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 3 Guests are viewing this board.
การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ นางรัตนา มุตตะโสภา 0 1,632 Last post November 13, 2012, 02:15:53 AM
by นางรัตนา มุตตะโสภา
การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ aoddy 0 1,635 Last post December 20, 2011, 08:18:00 AM
by aoddy
บทคัดย่อ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สุชาติ ปาณะศรี 0 1,676 Last post January 15, 2013, 06:13:31 PM
by สุชาติ ปาณะศรี
การใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สารที่ 2 : ดนตรี ชั้นประถมศ นางเกษร ศุภผล 0 1,680 Last post May 15, 2012, 06:03:41 PM
by นางเกษร ศุภผล
การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาต สุทร เพียรเสมอ 0 1,680 Last post April 14, 2012, 05:37:29 AM
by สุทร เพียรเสมอ
การพัฒนาชุดการเรียน ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) นางสาวธาริณี สิทธิ 0 1,735 Last post February 24, 2012, 10:26:15 PM
by นางสาวธาริณี สิทธิ
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง คำศัพท์ นางสิริกัญญา คาเนดะ 0 1,735 Last post March 28, 2013, 04:34:07 PM
by นางสิริกัญญา คาเนดะ
ทางวิชาการเผยแพร่ผลงาน สถาพร เสาวรัจ 0 1,741 Last post April 22, 2012, 05:31:45 PM
by สถาพร เสาวรัจ
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ บัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล 0 1,742 Last post September 20, 2012, 04:25:49 AM
by บัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล
รายงานการพัฒนา CAI เรื่อง แผนที่ฯ วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางมุกดา เมืองนาม 0 1,761 Last post December 07, 2012, 12:10:56 AM
by นางมุกดา เมืองนาม
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เศรษฐกิจพอเพียง ครูวันทนา ท้าวเงิน 0 1,768 Last post September 25, 2012, 04:04:22 AM
by ครูวันทนา ท้าวเงิน
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย นางกมลวรรณ อุยสุย 0 1,816 Last post February 09, 2013, 06:17:36 PM
by นางกมลวรรณ อุยสุย
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรียนรู้ภาษาไทย สนอง พูลโพธิ์ 0 1,822 Last post February 21, 2012, 02:41:08 PM
by สนอง พูลโพธิ์
เผยแพร่ผลงาน - เพลินพิศ ดาศักดิ์ : [21/05/2011] - (95/0) บ้านพักครู.คอม 0 1,871 Last post August 01, 2011, 04:27:20 PM
by บ้านพักครู.คอม
บทคัดย่อ เรื่องการเงินและการบัญชี พรพิมล 0 1,877 Last post April 15, 2012, 08:28:25 AM
by พรพิมล
ารพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึ ครูปราณี 0 1,882 Last post February 14, 2012, 08:50:49 AM
by ครูปราณี
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา โดยใช้สื่อของจร จันทร์จิรา คำยัง 0 1,902 Last post July 10, 2012, 05:29:28 AM
by จันทร์จิรา คำยัง
การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาธรรมชาติด้านการพูด บัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล 0 1,908 Last post March 13, 2012, 06:31:27 AM
by บัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล
ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ เอกอนันตื มงคล 0 1,947 Last post July 13, 2012, 03:03:45 PM
by เอกอนันตื มงคล
รายงานผลการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่อง Happy To R แมว 0 1,971 Last post May 08, 2016, 06:27:42 AM
by แมว
การใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่2 krooaoy 0 1,991 Last post February 29, 2012, 03:05:08 PM
by krooaoy
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายเกียรติพงษ์ ชาวบัวใหญ่ kiatpong 0 2,002 Last post July 17, 2012, 04:08:49 AM
by kiatpong
รายงานการพัฒนาแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ นางพัสดี อุทาทิพย์ 0 2,040 Last post January 22, 2012, 04:53:26 AM
by นางพัสดี อุทาทิพย์
การพัฒนาตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูที่ดี นายสมจิตร ยุเหล็ก 0 2,042 Last post August 12, 2012, 02:39:28 PM
by นายสมจิตร ยุเหล็ก
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง พืชน่ารู้ ครูสวัสดิ์ ปุญยะสาร 0 2,056 Last post August 23, 2012, 12:15:52 PM
by ครูสวัสดิ์ ปุญยะสาร
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ มณทิพย์ ศรีวิเชียรอำไพ 0 2,071 Last post August 22, 2012, 02:18:14 PM
by มณทิพย์ ศรีวิเชียรอำไพ
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลังงานแสงและระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนเรียนรู นายสงคราม เจนกิจ 0 2,089 Last post August 18, 2012, 12:17:32 AM
by นายสงคราม เจนกิจ
ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรี สุกัญญา ภิรมย์ 0 2,095 Last post May 09, 2012, 10:19:08 AM
by สุกัญญา ภิรมย์
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาหลักภาษาไทย เรื่อง เรียนรู้ชนิดประโยคชั้น ป.6 สุจิตรา พรมเทพ 0 2,133 Last post January 23, 2012, 02:15:30 PM
by สุจิตรา พรมเทพ
เผยแพร่ผลงานครับ wsankuml 0 2,134 Last post September 19, 2011, 01:36:12 PM
by wsankuml
รายงานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียน นางสุนันท์ วชิรมนตรี 0 2,142 Last post August 28, 2012, 05:26:05 PM
by นางสุนันท์ วชิรมนตรี
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน waya 0 2,151 Last post August 10, 2012, 04:08:27 PM
by waya
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ : [25/04/2011] - (31/0) บ้านพักครู.คอม 0 2,217 Last post August 01, 2011, 04:23:16 PM
by บ้านพักครู.คอม
บทคัดย่อ รายงานโครงการ wsankuml 0 2,230 Last post April 29, 2012, 02:44:08 AM
by wsankuml
รายงานผลการใช้นวัตกรรม แบบฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต บทคัดย่อ 0 2,251 Last post July 09, 2012, 04:27:43 PM
by บทคัดย่อ
รายงานการพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สนุกกับของเล่น-นางเพ็ญสุข :(100/0) บ้านพักครู.คอม 0 2,267 Last post August 01, 2011, 04:15:30 PM
by บ้านพักครู.คอม
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง เส้นทางพระพุทธศาสนาสำหรั กมลทิพย์ สงค์ดำ 0 2,287 Last post October 17, 2011, 10:48:49 AM
by กมลทิพย์ สงค์ดำ
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 aoddy 0 2,287 Last post January 08, 2012, 03:32:59 AM
by aoddy
ผลการใช้ผลการใช้ชุดกิจกรรม เสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษ นางสมพิศ สัทธาประสิทธิ์ 1 2,307 Last post September 06, 2012, 12:51:19 PM
by antelpblato
การพัฒนาประกอบการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ชุด เรือมปกาสตราว [05/04/2011] - (47/0) บ้านพักครู.คอม 0 2,317 Last post August 01, 2011, 04:19:03 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้สื่อประสม[ย้าย] บ้านพักครู.คอม 0 2,322 Last post August 01, 2011, 04:13:48 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต นางจำเนียร มีแก้วน้อย 0 2,351 Last post May 25, 2012, 10:15:59 AM
by นางจำเนียร มีแก้วน้อย
การประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน [26/06/2011] - (45/0) บ้านพักครู.คอม 0 2,395 Last post August 01, 2011, 04:28:55 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องระบบย่อยอาหารฯ วิชาชีววิทยา ชั้น ม.4 วิจัย5บท 0 2,397 Last post October 16, 2012, 01:28:31 AM
by วิจัย5บท
เผยแพร่บทคัดย่อ : การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน wanpen 0 2,423 Last post October 10, 2011, 10:23:21 AM
by wanpen
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุด สุขภาพดีถ้วนหน้าชีวิตปลอดภัย (53/0) บ้านพักครู.คอม 0 2,430 Last post August 01, 2011, 04:16:54 PM
by บ้านพักครู.คอม
ชุดการสอนวิชาภาษาไทย รหัส ท21102 กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธ petchuda 0 2,450 Last post December 19, 2011, 02:38:50 AM
by petchuda
เผยแพร่บทคัดย่อ ภุมริน คำเย็น 2 2,455 Last post July 11, 2012, 02:42:40 AM
by นางภุมริน คำเย็น
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล อนุบาล2 อัมพร กุฏแก้ววิเศษกิจ 0 2,457 Last post January 01, 2012, 07:08:33 AM
by อัมพร กุฏแก้ววิเศษกิจ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยชนะศึก นายมานพ คำชู 0 2,459 Last post October 15, 2011, 03:00:39 AM
by นายมานพ คำชู
Pages: 1 2 [3] 4   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.086 seconds with 19 queries.