หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 [3] 4   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 2 Guests are viewing this board.
รายงานการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ มาลี สุภิรัตน์ 0 1,313 Last post December 08, 2012, 05:20:34 AM
by มาลี สุภิรัตน์
รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ วิชางานธุรกิจพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 บ้านพักครู.คอม 0 885 Last post January 03, 2014, 10:45:42 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชั้นป.6:20/04/2011] - (102/0) บ้านพักครู.คอม 0 2,658 Last post August 01, 2011, 04:21:22 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สนุกกับของเล่น-นางเพ็ญสุข :(100/0) บ้านพักครู.คอม 0 2,267 Last post August 01, 2011, 04:15:30 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ชั้น ม.3 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ บ้านพักครู.คอม 0 888 Last post January 03, 2014, 10:40:25 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้สื่อประสม[ย้าย] บ้านพักครู.คอม 0 2,322 Last post August 01, 2011, 04:13:48 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 nonna 1 1,311 Last post September 23, 2015, 04:11:29 AM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป หน่วย สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้น ม.2 บ้านพักครู.คอม 0 845 Last post January 03, 2014, 10:48:25 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลังงานแสงและระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนเรียนรู นายสงคราม เจนกิจ 0 2,090 Last post August 18, 2012, 12:17:32 AM
by นายสงคราม เจนกิจ
รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สาร nonna 0 825 Last post October 12, 2014, 05:09:57 PM
by nonna
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ สาระทัศนศิลป์ ชั้น ป.2 นายวุฒิกร อินกะสังข์ 0 1,428 Last post March 02, 2013, 08:21:35 AM
by นายวุฒิกร อินกะสังข์
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ สาระทัศนศิลป์ ชั้น ป.2 บ้านพักครู.คอม 0 936 Last post January 03, 2014, 01:21:24 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ม.2 บ้านพักครู.คอม 0 861 Last post January 03, 2014, 10:51:59 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 aoddy 0 2,288 Last post January 08, 2012, 03:32:59 AM
by aoddy
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะเสริมการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค21102 บ้านพักครู.คอม 0 880 Last post January 03, 2014, 10:49:17 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเด็กดีทรายกองดิน อุสณี บุษราคัมวดี 0 1,584 Last post October 22, 2012, 08:53:36 AM
by อุสณี บุษราคัมวดี
รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ บ้านพักครู.คอม 0 1,008 Last post January 03, 2014, 10:59:35 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียน นางสุนันท์ วชิรมนตรี 0 2,144 Last post August 28, 2012, 05:26:05 PM
by นางสุนันท์ วชิรมนตรี
รายงานการใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บ้านพักครู.คอม 0 956 Last post January 03, 2014, 10:54:26 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนร ครูศิรินารถ บลัวศรี 0 1,172 Last post April 18, 2013, 03:48:17 PM
by ครูศิรินารถ บลัวศรี
รายงานการใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนร ขออนุญาตเผยแพร่ผลงาน 0 1,091 Last post April 18, 2013, 03:43:03 PM
by ขออนุญาตเผยแพร่ผลงาน
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุด สุขภาพดีถ้วนหน้าชีวิตปลอดภัย (53/0) บ้านพักครู.คอม 0 2,431 Last post August 01, 2011, 04:16:54 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ บ้านพักครู.คอม 0 903 Last post January 03, 2014, 10:39:40 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ชุดนาฏศิลป์ถิ่นเพชรบูรณ์ nonna 0 32 Last post September 03, 2019, 03:02:51 PM
by nonna
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ครูกฤษฎา 0 1,305 Last post April 13, 2013, 12:53:40 PM
by ครูกฤษฎา
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชั้น ป.6 บ้านพักครู.คอม 0 2,967 Last post August 01, 2011, 03:55:10 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต นางจำเนียร มีแก้วน้อย 0 2,352 Last post May 25, 2012, 10:15:59 AM
by นางจำเนียร มีแก้วน้อย
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวน บ้านพักครู.คอม 1 1,099 Last post October 14, 2014, 07:26:38 AM
by maragugui
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวน บ้านพักครู.คอม 0 867 Last post January 03, 2014, 10:56:16 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การประมาณค่า คู่อันดับและกราฟ วราภรณ์ บุ่งวิเศษ 0 1,064 Last post February 17, 2014, 05:01:51 AM
by วราภรณ์ บุ่งวิเศษ
รายงานการใช้และพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บ้านพักครู.คอม 0 970 Last post January 03, 2014, 10:41:14 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ บัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล 0 1,743 Last post September 20, 2012, 04:25:49 AM
by บัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล
รายงานผลการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่อง Happy To R แมว 0 1,975 Last post May 08, 2016, 06:27:42 AM
by แมว
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา โดยใช้สื่อของจร จันทร์จิรา คำยัง 0 1,903 Last post July 10, 2012, 05:29:28 AM
by จันทร์จิรา คำยัง
รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เยาวลักษณ์ เลียบวงศ์ 0 1,431 Last post February 28, 2013, 02:30:12 PM
by เยาวลักษณ์ เลียบวงศ์
รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บ้านพักครู.คอม 0 785 Last post January 03, 2014, 01:21:54 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานผลการเล่านิทานเชิงคณิตเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ นางเพียงแข เปลี่ยวดี 0 1,596 Last post August 28, 2012, 01:14:33 AM
by นางเพียงแข เปลี่ยวดี
มณทิพย์ ศรีวิเชียรอำไพ 0 1,019 Last post August 19, 2012, 01:09:01 PM
by มณทิพย์ ศรีวิเชียรอำไพ
รายงานผลการใช้นวัตกรรม แบบฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต บทคัดย่อ 0 2,252 Last post July 09, 2012, 04:27:43 PM
by บทคัดย่อ
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง พืชน่ารู้ ครูสวัสดิ์ ปุญยะสาร 0 2,057 Last post August 23, 2012, 12:15:52 PM
by ครูสวัสดิ์ ปุญยะสาร
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย นางกมลวรรณ อุยสุย 0 1,818 Last post February 09, 2013, 06:17:36 PM
by นางกมลวรรณ อุยสุย
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย บ้านพักครู.คอม 0 736 Last post January 03, 2014, 01:19:16 PM
by บ้านพักครู.คอม
นางกมลวรรณ อุยสุย 0 1,400 Last post February 09, 2013, 06:22:40 PM
by นางกมลวรรณ อุยสุย
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สารรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ บ้านพักครู.คอม 0 822 Last post January 03, 2014, 01:23:32 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช บ้านพักครู.คอม 0 807 Last post January 03, 2014, 01:24:52 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรีย นางสุธิมา สงสุข 0 1,278 Last post February 19, 2013, 05:19:29 PM
by นางสุธิมา สงสุข
นางสายรุ้ง สังเกตุ 0 1,125 Last post February 20, 2013, 08:17:16 AM
by นางสายรุ้ง สังเกตุ
รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม การฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน นายจักฤทธิ์ สงศรีจันทร์ 0 1,292 Last post February 18, 2013, 07:24:23 PM
by นายจักฤทธิ์ สงศรีจันทร์
รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม การฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน บ้านพักครู.คอม 0 814 Last post January 03, 2014, 01:22:36 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการขยายพันธุ์พืช เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ประทุม วรรณสุวรรณ 0 1,281 Last post April 14, 2013, 03:05:20 AM
by ประทุม วรรณสุวรรณ
Pages: 1 2 [3] 4   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.69 seconds with 19 queries.