หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 [3] 4   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 1 Guest are viewing this board.
รายงานการใช้และพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บ้านพักครู.คอม 0 970 Last post January 03, 2014, 10:41:14 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ชั้น ม.3 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ บ้านพักครู.คอม 0 888 Last post January 03, 2014, 10:40:25 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ บ้านพักครู.คอม 0 903 Last post January 03, 2014, 10:39:40 PM
by บ้านพักครู.คอม
ผลการพัฒนาทางการเรียนโดยใช้เอกสารการสอน รายวิชางานเครื่องยนต์เล็ก(รหัสวิชา 2101- บ้านพักครู.คอม 0 852 Last post January 03, 2014, 10:38:59 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการขยายพันธุ์พืช เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ประทุม วรรณสุวรรณ 0 1,281 Last post April 14, 2013, 03:05:20 AM
by ประทุม วรรณสุวรรณ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ พรจีรา สายนุ้ย 0 2,640 Last post September 11, 2011, 01:43:40 PM
by พรจีรา สายนุ้ย
บทคัดย่อ เรื่องการเงินและการบัญชี พรพิมล 0 1,878 Last post April 15, 2012, 08:28:25 AM
by พรพิมล
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ พิทักษ์ ทวีแสง 1 2,654 Last post October 31, 2011, 04:43:00 AM
by e
เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วน พิทักษ์ ทวีแสง 0 3,094 Last post October 14, 2012, 08:27:00 AM
by พิทักษ์ ทวีแสง
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ภัทรภร ทาอุปรงค์ 0 1,110 Last post February 17, 2014, 07:12:10 PM
by ภัทรภร ทาอุปรงค์
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมบูรณาการเศรษฐกิจ ภุมริน คำเย็น 0 2,546 Last post June 24, 2012, 03:53:04 AM
by ภุมริน คำเย็น
เผยแพร่บทคัดย่อ ภุมริน คำเย็น 2 2,456 Last post July 11, 2012, 02:42:40 AM
by นางภุมริน คำเย็น
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ มณทิพย์ ศรีวิเชียรอำไพ 0 2,071 Last post August 22, 2012, 02:18:14 PM
by มณทิพย์ ศรีวิเชียรอำไพ
มณทิพย์ ศรีวิเชียรอำไพ 0 1,019 Last post August 19, 2012, 01:09:01 PM
by มณทิพย์ ศรีวิเชียรอำไพ
รายงานการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ มาลี สุภิรัตน์ 0 1,313 Last post December 08, 2012, 05:20:34 AM
by มาลี สุภิรัตน์
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การประมาณค่า คู่อันดับและกราฟ วราภรณ์ บุ่งวิเศษ 0 1,064 Last post February 17, 2014, 05:01:51 AM
by วราภรณ์ บุ่งวิเศษ
รายงานพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องระบบย่อยอาหารฯ วิชาชีววิทยา ชั้น ม.4 วิจัย5บท 0 2,399 Last post October 16, 2012, 01:28:31 AM
by วิจัย5บท
บทคัดย่อ รายงานการใช้แบบฝึกการเขียนภาษาอังกฤษ...... วิมล สร้อยไทร 0 1,578 Last post January 16, 2013, 06:59:49 PM
by วิมล สร้อยไทร
ทางวิชาการเผยแพร่ผลงาน สถาพร เสาวรัจ 0 1,742 Last post April 22, 2012, 05:31:45 PM
by สถาพร เสาวรัจ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรียนรู้ภาษาไทย สนอง พูลโพธิ์ 0 1,822 Last post February 21, 2012, 02:41:08 PM
by สนอง พูลโพธิ์
ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรี สุกัญญา ภิรมย์ 0 2,095 Last post May 09, 2012, 10:19:08 AM
by สุกัญญา ภิรมย์
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาหลักภาษาไทย เรื่อง เรียนรู้ชนิดประโยคชั้น ป.6 สุจิตรา พรมเทพ 0 2,133 Last post January 23, 2012, 02:15:30 PM
by สุจิตรา พรมเทพ
รายงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สุจินันท์ มุกดา 0 3,530 Last post July 24, 2012, 07:44:42 AM
by สุจินันท์ มุกดา
บทคัดย่อ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สุชาติ ปาณะศรี 0 1,676 Last post January 15, 2013, 06:13:31 PM
by สุชาติ ปาณะศรี
การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาต สุทร เพียรเสมอ 0 1,680 Last post April 14, 2012, 05:37:29 AM
by สุทร เพียรเสมอ
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล อนุบาล2 อัมพร กุฏแก้ววิเศษกิจ 0 2,457 Last post January 01, 2012, 07:08:33 AM
by อัมพร กุฏแก้ววิเศษกิจ
อุทัยทิพย์ จริงจิตร 0 1,099 Last post November 18, 2012, 11:17:09 AM
by อุทัยทิพย์ จริงจิตร
รายงานการพัฒนาและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเด็กดีทรายกองดิน อุสณี บุษราคัมวดี 0 1,584 Last post October 22, 2012, 08:53:36 AM
by อุสณี บุษราคัมวดี
บทคัดย่อรายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง หลักธรรมของศาสนา เชิดพงษ์ อุดรพันธ์ 0 3,044 Last post June 09, 2012, 11:33:19 AM
by เชิดพงษ์ อุดรพันธ์
รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เยาวลักษณ์ เลียบวงศ์ 0 1,431 Last post February 28, 2013, 02:30:12 PM
by เยาวลักษณ์ เลียบวงศ์
ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ เอกอนันตื มงคล 0 1,947 Last post July 13, 2012, 03:03:45 PM
by เอกอนันตื มงคล
รายงานผลการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่อง Happy To R แมว 0 1,975 Last post May 08, 2016, 06:27:42 AM
by แมว
เผยแพร่รายงานผลการใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ประถมศึกษาปีที่4 banpukkroo01 0 1,038 Last post January 23, 2015, 08:08:08 AM
by banpukkroo01
ผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านชุด Improve Your eugene 0 1,473 Last post November 06, 2012, 09:51:03 AM
by eugene
เผยแพร่ผลงานครูบังอร ใจวงศ์ jinda2012 0 1,083 Last post January 07, 2013, 10:24:57 AM
by jinda2012
การประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านวังเจ้า สำนักงานเขตพื khrongchanok 0 3,105 Last post June 26, 2011, 03:24:16 AM
by khrongchanok
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายเกียรติพงษ์ ชาวบัวใหญ่ kiatpong 0 2,002 Last post July 17, 2012, 04:08:49 AM
by kiatpong
การใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่2 krooaoy 0 1,991 Last post February 29, 2012, 03:05:08 PM
by krooaoy
เผยแพร่ผลงาน ครูฆาสินี พญามงคล โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร krukasinee 0 2,966 Last post January 09, 2011, 02:29:05 AM
by krukasinee
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พืชน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ kruusa 1 287 Last post March 12, 2019, 04:15:18 AM
by Aphano
เผยเแพร่ผลาน lสุพรรณี สีสุวอ 0 1,288 Last post September 19, 2012, 12:31:15 AM
by lสุพรรณี สีสุวอ
รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สาร nonna 0 825 Last post October 12, 2014, 05:09:57 PM
by nonna
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ชุดนาฏศิลป์ถิ่นเพชรบูรณ์ nonna 0 32 Last post September 03, 2019, 03:02:51 PM
by nonna
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน nonna 0 89 Last post June 09, 2019, 04:12:28 AM
by nonna
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ nonna 1 303 Last post March 27, 2019, 03:16:35 AM
by Smitto
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 nonna 2 264 Last post August 20, 2019, 09:02:10 AM
by Isintako
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี nonna 1 739 Last post March 04, 2019, 06:59:52 AM
by Robertos
การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ nonna 1 712 Last post March 29, 2019, 03:25:06 AM
by Chivato
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง nonna 1 654 Last post April 25, 2019, 07:20:46 AM
by Yochito
โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม nonna 1 696 Last post April 23, 2019, 08:32:01 AM
by Chicaa
Pages: 1 2 [3] 4   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.269 seconds with 19 queries.