หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 [3] 4   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 3 Guests are viewing this board.
เผยแพร่บทคัดย่อทางวิชาการภาษาไทย ครูรัศมีจันทร์ หงส์โตสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านปากปาด ratsamejan 2 1,545 Last post December 09, 2019, 05:24:22 PM
by volsung
ครูแม็ค 0 1,150 Last post September 10, 2012, 01:57:49 PM
by ครูแม็ค
ผลการใช้ผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางอรพินท์ สินธุเศรษฐ 2 1,445 Last post December 09, 2019, 04:48:16 PM
by volsung
ผลการใช้ผลการใช้ชุดกิจกรรม เสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษ นางสมพิศ สัทธาประสิทธิ์ 3 2,322 Last post December 09, 2019, 04:43:02 PM
by volsung
ผลการใช้ผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 นางอรพินท์ สินธุเศรษฐ 2 1,370 Last post December 09, 2019, 04:40:25 PM
by volsung
รายงานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียน นางสุนันท์ วชิรมนตรี 2 2,159 Last post December 09, 2019, 04:32:17 PM
by volsung
รายงานผลการเล่านิทานเชิงคณิตเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ นางเพียงแข เปลี่ยวดี 2 1,608 Last post December 09, 2019, 04:25:39 PM
by volsung
ผลการจัดประสบการณ์แบบทีพีอาร์(Total Physical Response)ที่มีต่อพัฒนาการทางภาษา นางสาวเสาวลักษณ์ คงแทน 2 1,479 Last post December 09, 2019, 04:23:00 PM
by volsung
ผลการใช้แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง นายสมพงษ์ พรหมสว่าง 2 1,559 Last post December 09, 2019, 04:20:23 PM
by volsung
การช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดทักษะการคำนวณในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ นางสาวจินตนา อสิพงษ์ 2 1,545 Last post December 09, 2019, 04:09:39 PM
by volsung
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง พืชน่ารู้ ครูสวัสดิ์ ปุญยะสาร 2 2,068 Last post December 09, 2019, 03:59:18 PM
by volsung
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ มณทิพย์ ศรีวิเชียรอำไพ 2 2,087 Last post December 09, 2019, 03:54:00 PM
by volsung
มณทิพย์ ศรีวิเชียรอำไพ 0 1,032 Last post August 19, 2012, 01:09:01 PM
by มณทิพย์ ศรีวิเชียรอำไพ
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลังงานแสงและระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนเรียนรู นายสงคราม เจนกิจ 2 2,105 Last post December 09, 2019, 03:39:21 PM
by volsung
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายสมจิตร ยุเหล็ก 2 2,732 Last post December 09, 2019, 03:23:55 PM
by volsung
การพัฒนาตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูที่ดี นายสมจิตร ยุเหล็ก 2 2,055 Last post December 09, 2019, 03:21:18 PM
by volsung
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน waya 2 2,163 Last post December 09, 2019, 03:13:22 PM
by volsung
รายงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สุจินันท์ มุกดา 2 3,548 Last post December 09, 2019, 02:13:27 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายเกียรติพงษ์ ชาวบัวใหญ่ kiatpong 2 2,015 Last post December 09, 2019, 01:55:11 PM
by volsung
ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ เอกอนันตื มงคล 2 1,961 Last post December 09, 2019, 01:44:36 PM
by volsung
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา โดยใช้สื่อของจร จันทร์จิรา คำยัง 2 1,915 Last post December 09, 2019, 01:29:08 PM
by volsung
รายงานผลการใช้นวัตกรรม แบบฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต บทคัดย่อ 2 2,263 Last post December 09, 2019, 01:26:33 PM
by volsung
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมบูรณาการเศรษฐกิจ ภุมริน คำเย็น 2 2,559 Last post December 09, 2019, 12:50:30 PM
by volsung
เผยแพร่บทคัดย่อ ภุมริน คำเย็น 4 2,471 Last post December 09, 2019, 12:47:57 PM
by volsung
บทคัดย่อรายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง หลักธรรมของศาสนา เชิดพงษ์ อุดรพันธ์ 2 3,055 Last post December 09, 2019, 12:01:23 PM
by volsung
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต นางจำเนียร มีแก้วน้อย 2 2,366 Last post December 09, 2019, 11:24:05 AM
by volsung
การใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สารที่ 2 : ดนตรี ชั้นประถมศ นางเกษร ศุภผล 1 1,695 Last post December 09, 2019, 10:53:07 AM
by volsung
ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรี สุกัญญา ภิรมย์ 2 2,109 Last post December 09, 2019, 10:32:37 AM
by volsung
บทคัดย่อ รายงานโครงการ wsankuml 2 2,244 Last post December 09, 2019, 10:02:50 AM
by volsung
ทางวิชาการเผยแพร่ผลงาน สถาพร เสาวรัจ 2 1,754 Last post December 09, 2019, 09:39:37 AM
by volsung
บทคัดย่อ เรื่องการเงินและการบัญชี พรพิมล 2 1,891 Last post December 09, 2019, 09:11:03 AM
by volsung
การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาต สุทร เพียรเสมอ 2 1,693 Last post December 09, 2019, 09:05:50 AM
by volsung
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 nop2500 2 1,487 Last post December 09, 2019, 08:45:09 AM
by volsung
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 nop2500 2 1,528 Last post December 09, 2019, 08:42:36 AM
by volsung
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 nop2500 2 1,349 Last post December 09, 2019, 08:40:01 AM
by volsung
การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาธรรมชาติด้านการพูด บัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล 2 1,924 Last post December 09, 2019, 06:50:24 AM
by volsung
การใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่2 krooaoy 2 2,007 Last post December 09, 2019, 06:16:56 AM
by volsung
การพัฒนาชุดการเรียน ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) นางสาวธาริณี สิทธิ 2 1,748 Last post December 09, 2019, 05:38:30 AM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรียนรู้ภาษาไทย สนอง พูลโพธิ์ 2 1,836 Last post December 09, 2019, 05:17:32 AM
by volsung
ารพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึ ครูปราณี 2 1,894 Last post December 09, 2019, 04:54:04 AM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 sirintip 2 2,516 Last post December 09, 2019, 04:02:42 AM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาหลักภาษาไทย เรื่อง เรียนรู้ชนิดประโยคชั้น ป.6 สุจิตรา พรมเทพ 1 2,148 Last post December 09, 2019, 03:06:12 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ นางพัสดี อุทาทิพย์ 2 2,066 Last post December 09, 2019, 02:48:16 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 aoddy 2 2,308 Last post December 09, 2019, 01:58:29 AM
by volsung
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล อนุบาล2 อัมพร กุฏแก้ววิเศษกิจ 2 2,478 Last post December 09, 2019, 01:42:51 AM
by volsung
เผยแพร่บทคัดย่อ ผลงานทางวิชาการ นายสิทธิชัย สาารมาศ 2 1,585 Last post December 09, 2019, 01:34:54 AM
by volsung
การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ aoddy 2 1,648 Last post December 09, 2019, 12:43:13 AM
by volsung
ชุดการสอนวิชาภาษาไทย รหัส ท21102 กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธ petchuda 2 2,464 Last post December 09, 2019, 12:40:36 AM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ พิทักษ์ ทวีแสง 3 2,668 Last post December 08, 2019, 09:38:50 PM
by volsung
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง เส้นทางพระพุทธศาสนาสำหรั กมลทิพย์ สงค์ดำ 2 2,302 Last post December 08, 2019, 07:36:30 PM
by volsung
Pages: 1 2 [3] 4   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.118 seconds with 19 queries.