หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: 1 2 [3] 4   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 1 Guest are viewing this board.
เผยแพร่บทคัดย่อทางวิชาการภาษาไทย ครูรัศมีจันทร์ หงส์โตสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านปากปาด ratsamejan 0 1,527 Last post September 10, 2012, 02:09:20 PM
by ratsamejan
ครูแม็ค 0 1,130 Last post September 10, 2012, 01:57:49 PM
by ครูแม็ค
ผลการใช้ผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางอรพินท์ สินธุเศรษฐ 0 1,427 Last post September 01, 2012, 03:58:50 PM
by นางอรพินท์ สินธุเศรษฐ
ผลการใช้ผลการใช้ชุดกิจกรรม เสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษ นางสมพิศ สัทธาประสิทธิ์ 1 2,300 Last post September 06, 2012, 12:51:19 PM
by antelpblato
ผลการใช้ผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 นางอรพินท์ สินธุเศรษฐ 0 1,351 Last post August 30, 2012, 03:50:25 PM
by นางอรพินท์ สินธุเศรษฐ
รายงานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียน นางสุนันท์ วชิรมนตรี 0 2,134 Last post August 28, 2012, 05:26:05 PM
by นางสุนันท์ วชิรมนตรี
รายงานผลการเล่านิทานเชิงคณิตเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ นางเพียงแข เปลี่ยวดี 0 1,588 Last post August 28, 2012, 01:14:33 AM
by นางเพียงแข เปลี่ยวดี
ผลการจัดประสบการณ์แบบทีพีอาร์(Total Physical Response)ที่มีต่อพัฒนาการทางภาษา นางสาวเสาวลักษณ์ คงแทน 0 1,460 Last post August 28, 2012, 01:13:48 AM
by นางสาวเสาวลักษณ์ คงแทน
ผลการใช้แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง นายสมพงษ์ พรหมสว่าง 0 1,537 Last post August 28, 2012, 01:12:09 AM
by นายสมพงษ์ พรหมสว่าง
การช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดทักษะการคำนวณในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ นางสาวจินตนา อสิพงษ์ 0 1,526 Last post August 27, 2012, 03:06:00 AM
by นางสาวจินตนา อสิพงษ์
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง พืชน่ารู้ ครูสวัสดิ์ ปุญยะสาร 0 2,050 Last post August 23, 2012, 12:15:52 PM
by ครูสวัสดิ์ ปุญยะสาร
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ มณทิพย์ ศรีวิเชียรอำไพ 0 2,062 Last post August 22, 2012, 02:18:14 PM
by มณทิพย์ ศรีวิเชียรอำไพ
มณทิพย์ ศรีวิเชียรอำไพ 0 1,014 Last post August 19, 2012, 01:09:01 PM
by มณทิพย์ ศรีวิเชียรอำไพ
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลังงานแสงและระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนเรียนรู นายสงคราม เจนกิจ 0 2,081 Last post August 18, 2012, 12:17:32 AM
by นายสงคราม เจนกิจ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายสมจิตร ยุเหล็ก 0 2,711 Last post August 12, 2012, 02:41:01 PM
by นายสมจิตร ยุเหล็ก
การพัฒนาตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูที่ดี นายสมจิตร ยุเหล็ก 0 2,036 Last post August 12, 2012, 02:39:28 PM
by นายสมจิตร ยุเหล็ก
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน waya 0 2,144 Last post August 10, 2012, 04:08:27 PM
by waya
รายงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สุจินันท์ มุกดา 0 3,522 Last post July 24, 2012, 07:44:42 AM
by สุจินันท์ มุกดา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายเกียรติพงษ์ ชาวบัวใหญ่ kiatpong 0 1,996 Last post July 17, 2012, 04:08:49 AM
by kiatpong
ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ เอกอนันตื มงคล 0 1,941 Last post July 13, 2012, 03:03:45 PM
by เอกอนันตื มงคล
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา โดยใช้สื่อของจร จันทร์จิรา คำยัง 0 1,896 Last post July 10, 2012, 05:29:28 AM
by จันทร์จิรา คำยัง
รายงานผลการใช้นวัตกรรม แบบฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต บทคัดย่อ 0 2,244 Last post July 09, 2012, 04:27:43 PM
by บทคัดย่อ
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมบูรณาการเศรษฐกิจ ภุมริน คำเย็น 0 2,540 Last post June 24, 2012, 03:53:04 AM
by ภุมริน คำเย็น
เผยแพร่บทคัดย่อ ภุมริน คำเย็น 2 2,449 Last post July 11, 2012, 02:42:40 AM
by นางภุมริน คำเย็น
บทคัดย่อรายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง หลักธรรมของศาสนา เชิดพงษ์ อุดรพันธ์ 0 3,038 Last post June 09, 2012, 11:33:19 AM
by เชิดพงษ์ อุดรพันธ์
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต นางจำเนียร มีแก้วน้อย 0 2,343 Last post May 25, 2012, 10:15:59 AM
by นางจำเนียร มีแก้วน้อย
การใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สารที่ 2 : ดนตรี ชั้นประถมศ นางเกษร ศุภผล 0 1,674 Last post May 15, 2012, 06:03:41 PM
by นางเกษร ศุภผล
ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรี สุกัญญา ภิรมย์ 0 2,089 Last post May 09, 2012, 10:19:08 AM
by สุกัญญา ภิรมย์
บทคัดย่อ รายงานโครงการ wsankuml 0 2,223 Last post April 29, 2012, 02:44:08 AM
by wsankuml
ทางวิชาการเผยแพร่ผลงาน สถาพร เสาวรัจ 0 1,735 Last post April 22, 2012, 05:31:45 PM
by สถาพร เสาวรัจ
บทคัดย่อ เรื่องการเงินและการบัญชี พรพิมล 0 1,872 Last post April 15, 2012, 08:28:25 AM
by พรพิมล
การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาต สุทร เพียรเสมอ 0 1,673 Last post April 14, 2012, 05:37:29 AM
by สุทร เพียรเสมอ
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 nop2500 0 1,468 Last post April 05, 2012, 09:40:49 AM
by nop2500
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 nop2500 0 1,506 Last post April 05, 2012, 09:34:58 AM
by nop2500
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 nop2500 0 1,331 Last post April 05, 2012, 09:30:45 AM
by nop2500
การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาธรรมชาติด้านการพูด บัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล 0 1,902 Last post March 13, 2012, 06:31:27 AM
by บัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล
การใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่2 krooaoy 0 1,985 Last post February 29, 2012, 03:05:08 PM
by krooaoy
การพัฒนาชุดการเรียน ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) นางสาวธาริณี สิทธิ 0 1,728 Last post February 24, 2012, 10:26:15 PM
by นางสาวธาริณี สิทธิ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรียนรู้ภาษาไทย สนอง พูลโพธิ์ 0 1,817 Last post February 21, 2012, 02:41:08 PM
by สนอง พูลโพธิ์
ารพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึ ครูปราณี 0 1,877 Last post February 14, 2012, 08:50:49 AM
by ครูปราณี
การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 sirintip 0 2,495 Last post February 07, 2012, 07:10:48 AM
by sirintip
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาหลักภาษาไทย เรื่อง เรียนรู้ชนิดประโยคชั้น ป.6 สุจิตรา พรมเทพ 0 2,128 Last post January 23, 2012, 02:15:30 PM
by สุจิตรา พรมเทพ
รายงานการพัฒนาแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ นางพัสดี อุทาทิพย์ 0 2,034 Last post January 22, 2012, 04:53:26 AM
by นางพัสดี อุทาทิพย์
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 aoddy 0 2,280 Last post January 08, 2012, 03:32:59 AM
by aoddy
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล อนุบาล2 อัมพร กุฏแก้ววิเศษกิจ 0 2,450 Last post January 01, 2012, 07:08:33 AM
by อัมพร กุฏแก้ววิเศษกิจ
เผยแพร่บทคัดย่อ ผลงานทางวิชาการ นายสิทธิชัย สาารมาศ 0 1,559 Last post December 28, 2011, 03:20:39 PM
by นายสิทธิชัย สาารมาศ
การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ aoddy 0 1,629 Last post December 20, 2011, 08:18:00 AM
by aoddy
ชุดการสอนวิชาภาษาไทย รหัส ท21102 กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธ petchuda 0 2,443 Last post December 19, 2011, 02:38:50 AM
by petchuda
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ พิทักษ์ ทวีแสง 1 2,647 Last post October 31, 2011, 04:43:00 AM
by e
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง เส้นทางพระพุทธศาสนาสำหรั กมลทิพย์ สงค์ดำ 0 2,282 Last post October 17, 2011, 10:48:49 AM
by กมลทิพย์ สงค์ดำ
Pages: 1 2 [3] 4   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.043 seconds with 19 queries.