หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: [1] 2 3 4   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 3 Guests are viewing this board.
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน wachira 1 1,031 Last post October 30, 2014, 06:24:55 AM
by siwakorn
รายงานการพัฒนาแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ นางพัสดี อุทาทิพย์ 0 2,032 Last post January 22, 2012, 04:53:26 AM
by นางพัสดี อุทาทิพย์
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ มณทิพย์ ศรีวิเชียรอำไพ 0 2,061 Last post August 22, 2012, 02:18:14 PM
by มณทิพย์ ศรีวิเชียรอำไพ
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สารรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางผโลทัย ทองย้อย 0 1,093 Last post February 16, 2013, 06:35:17 PM
by นางผโลทัย ทองย้อย
##การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการกัลยาณมิตรวิจัย## tamnetwong 0 11,318 Last post January 20, 2013, 04:48:52 AM
by tamnetwong
##การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการกัลยาณมิตรวิจัย## บ้านพักครู.คอม 0 694 Last post January 03, 2014, 01:24:10 PM
by บ้านพักครู.คอม
การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 บ้านพักครู.คอม 0 3,655 Last post August 01, 2011, 04:19:55 PM
by บ้านพักครู.คอม
การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาธรรมชาติด้านการพูด บัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล 0 1,901 Last post March 13, 2012, 06:31:27 AM
by บัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล
การช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดทักษะการคำนวณในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ นางสาวจินตนา อสิพงษ์ 0 1,525 Last post August 27, 2012, 03:06:00 AM
by นางสาวจินตนา อสิพงษ์
การประเมินโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ photon13 0 934 Last post February 01, 2015, 02:36:55 PM
by photon13
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน waya 0 2,143 Last post August 10, 2012, 04:08:27 PM
by waya
การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ nonna 1 693 Last post March 29, 2019, 03:25:06 AM
by Chivato
การประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน [26/06/2011] - (45/0) บ้านพักครู.คอม 0 2,388 Last post August 01, 2011, 04:28:55 PM
by บ้านพักครู.คอม
การประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านวังเจ้า สำนักงานเขตพื khrongchanok 0 3,098 Last post June 26, 2011, 03:24:16 AM
by khrongchanok
การประเมินโครงการส่งเสริมการรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี nonna 0 1,039 Last post March 27, 2015, 09:30:56 AM
by nonna
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน nonna 0 80 Last post June 09, 2019, 04:12:28 AM
by nonna
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง คำศัพท์ นางสิริกัญญา คาเนดะ 0 1,728 Last post March 28, 2013, 04:34:07 PM
by นางสิริกัญญา คาเนดะ
การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ aoddy 0 1,628 Last post December 20, 2011, 08:18:00 AM
by aoddy
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เศรษฐกิจพอเพียง ครูวันทนา ท้าวเงิน 0 1,762 Last post September 25, 2012, 04:04:22 AM
by ครูวันทนา ท้าวเงิน
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมบูรณาการเศรษฐกิจ ภุมริน คำเย็น 0 2,539 Last post June 24, 2012, 03:53:04 AM
by ภุมริน คำเย็น
การพัฒนาชุดการสอนนาฏศิลป์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นป.5 บ้านพักครู.คอม 0 979 Last post January 03, 2014, 11:03:13 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาชุดการเรียน ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) นางสาวธาริณี สิทธิ 0 1,727 Last post February 24, 2012, 10:26:15 PM
by นางสาวธาริณี สิทธิ
การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ นางรัตนา มุตตะโสภา 0 1,624 Last post November 13, 2012, 02:15:53 AM
by นางรัตนา มุตตะโสภา
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี nonna 1 719 Last post March 04, 2019, 06:59:52 AM
by Robertos
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พืชน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ kruusa 1 273 Last post March 12, 2019, 04:15:18 AM
by Aphano
การพัฒนาตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูที่ดี นายสมจิตร ยุเหล็ก 0 2,035 Last post August 12, 2012, 02:39:28 PM
by นายสมจิตร ยุเหล็ก
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับ นางจุฑามาศ พรสินชัย 0 1,587 Last post December 12, 2012, 03:17:46 AM
by นางจุฑามาศ พรสินชัย
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธ nonna 2 965 Last post March 21, 2015, 06:18:42 AM
by faster01tbb
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำคุณศัพท์และการเปรียบเทียบ ชั้นมัธยม นงนุช โชควิเศษชัยสิทธิ์ 0 1,205 Last post March 22, 2016, 06:05:04 AM
by นงนุช โชควิเศษชัยสิทธิ์
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศษส่วน ป.5 บ้านพักครู.คอม 0 943 Last post January 03, 2014, 10:44:54 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชาฟิสิกส์ เรื่องเสียง ม.5 บ้านพักครู.คอม 2 1,166 Last post September 01, 2015, 09:11:09 AM
by Kebgetyi
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลป.6 บ้านพักครู.คอม 0 985 Last post January 03, 2014, 11:05:02 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด หลักธรรมนำความสุข นางพิมพ์ใจ ธนะนิมิตร 0 1,196 Last post April 14, 2013, 01:47:22 PM
by นางพิมพ์ใจ ธนะนิมิตร
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด หลักธรรมนำความสุข บ้านพักครู.คอม 0 814 Last post January 03, 2014, 10:38:18 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาประกอบการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ชุด เรือมปกาสตราว [05/04/2011] - (47/0) บ้านพักครู.คอม 0 2,309 Last post August 01, 2011, 04:19:03 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาต สุทร เพียรเสมอ 0 1,672 Last post April 14, 2012, 05:37:29 AM
by สุทร เพียรเสมอ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายสมจิตร ยุเหล็ก 0 2,710 Last post August 12, 2012, 02:41:01 PM
by นายสมจิตร ยุเหล็ก
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา photon13 1 991 Last post March 06, 2015, 04:04:04 AM
by mon2535
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเร amnuay190 0 13 Last post August 27, 2019, 02:33:09 PM
by amnuay190
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ พรจีรา สายนุ้ย 0 2,632 Last post September 11, 2011, 01:43:40 PM
by พรจีรา สายนุ้ย
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน บ้านพักครู.คอม 0 3,853 Last post August 01, 2011, 04:17:42 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาหนังสือประกอบการเรียน เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต บ้านพักครู.คอม 0 687 Last post December 22, 2013, 05:44:12 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาหนังสือประกอบการเรียน เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต บ้านพักครู.คอม 0 915 Last post January 03, 2014, 10:53:29 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมนิทานก้อม เพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านก yupapron 0 744 Last post September 15, 2014, 05:25:40 PM
by yupapron
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง nonna 1 634 Last post April 25, 2019, 07:20:46 AM
by Yochito
การพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที nonna 0 882 Last post March 22, 2015, 03:09:18 AM
by nonna
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรียนรู้ภาษาไทย สนอง พูลโพธิ์ 0 1,816 Last post February 21, 2012, 02:41:08 PM
by สนอง พูลโพธิ์
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ nonna 1 284 Last post March 27, 2019, 03:16:35 AM
by Smitto
การพัฒนาแบบฝึกทักษะชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นป.6 บ้านพักครู.คอม 0 1,403 Last post January 03, 2014, 11:01:30 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 sirintip 0 2,494 Last post February 07, 2012, 07:10:48 AM
by sirintip
Pages: [1] 2 3 4   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 2.142 seconds with 18 queries.