หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: [1] 2 3 4   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 1 Guest are viewing this board.
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน wachira 3 1,057 Last post December 06, 2019, 06:59:21 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ นางพัสดี อุทาทิพย์ 1 2,049 Last post November 30, 2019, 02:27:16 PM
by volsung
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ มณทิพย์ ศรีวิเชียรอำไพ 1 2,079 Last post December 01, 2019, 04:30:38 AM
by volsung
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สารรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางผโลทัย ทองย้อย 1 1,110 Last post December 02, 2019, 05:29:41 AM
by volsung
##การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการกัลยาณมิตรวิจัย## บ้านพักครู.คอม 2 710 Last post December 05, 2019, 11:43:34 PM
by volsung
##การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการกัลยาณมิตรวิจัย## tamnetwong 1 11,342 Last post December 02, 2019, 12:58:27 AM
by volsung
การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 บ้านพักครู.คอม 2 3,674 Last post Today at 12:52:26 AM
by volsung
การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาธรรมชาติด้านการพูด บัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล 1 1,914 Last post November 30, 2019, 06:26:56 PM
by volsung
การช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดทักษะการคำนวณในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ นางสาวจินตนา อสิพงษ์ 1 1,539 Last post December 01, 2019, 04:45:38 AM
by volsung
การประเมินโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ photon13 2 963 Last post December 06, 2019, 07:53:15 AM
by volsung
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน waya 1 2,156 Last post December 01, 2019, 03:51:23 AM
by volsung
การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ nonna 3 725 Last post December 06, 2019, 11:53:15 AM
by volsung
การประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน [26/06/2011] - (45/0) บ้านพักครู.คอม 2 2,403 Last post Today at 01:08:56 AM
by volsung
การประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านวังเจ้า สำนักงานเขตพื khrongchanok 2 3,113 Last post December 07, 2019, 10:13:15 PM
by volsung
การประเมินโครงการส่งเสริมการรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี nonna 2 1,067 Last post December 06, 2019, 10:40:33 AM
by volsung
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน nonna 2 96 Last post December 07, 2019, 02:28:58 AM
by volsung
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง คำศัพท์ นางสิริกัญญา คาเนดะ 2 1,744 Last post December 05, 2019, 10:15:23 AM
by volsung
การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ aoddy 1 1,641 Last post November 30, 2019, 12:25:24 PM
by volsung
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เศรษฐกิจพอเพียง ครูวันทนา ท้าวเงิน 1 1,776 Last post December 01, 2019, 07:07:22 AM
by volsung
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมบูรณาการเศรษฐกิจ ภุมริน คำเย็น 1 2,553 Last post December 01, 2019, 01:26:36 AM
by volsung
การพัฒนาชุดการสอนนาฏศิลป์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นป.5 บ้านพักครู.คอม 2 1,004 Last post December 06, 2019, 12:43:05 AM
by volsung
การพัฒนาชุดการเรียน ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) นางสาวธาริณี สิทธิ 1 1,740 Last post November 30, 2019, 05:14:32 PM
by volsung
การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ นางรัตนา มุตตะโสภา 1 1,638 Last post December 01, 2019, 12:08:23 PM
by volsung
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี nonna 3 751 Last post December 06, 2019, 12:49:40 PM
by volsung
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พืชน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ kruusa 3 299 Last post December 07, 2019, 12:41:05 AM
by volsung
การพัฒนาตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูที่ดี นายสมจิตร ยุเหล็ก 1 2,048 Last post December 01, 2019, 03:58:58 AM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับ นางจุฑามาศ พรสินชัย 1 1,602 Last post December 01, 2019, 07:38:42 PM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธ nonna 4 991 Last post December 06, 2019, 08:03:39 AM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำคุณศัพท์และการเปรียบเทียบ ชั้นมัธยม นงนุช โชควิเศษชัยสิทธิ์ 2 1,232 Last post December 06, 2019, 11:42:57 AM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศษส่วน ป.5 บ้านพักครู.คอม 2 965 Last post December 06, 2019, 12:06:57 AM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชาฟิสิกส์ เรื่องเสียง ม.5 บ้านพักครู.คอม 4 1,200 Last post December 06, 2019, 12:48:19 AM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลป.6 บ้านพักครู.คอม 2 1,010 Last post December 06, 2019, 12:50:54 AM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด หลักธรรมนำความสุข นางพิมพ์ใจ ธนะนิมิตร 2 1,211 Last post December 05, 2019, 12:21:49 PM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด หลักธรรมนำความสุข บ้านพักครู.คอม 2 830 Last post December 05, 2019, 11:48:43 PM
by volsung
การพัฒนาประกอบการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ชุด เรือมปกาสตราว [05/04/2011] - (47/0) บ้านพักครู.คอม 2 2,324 Last post Today at 12:49:24 AM
by volsung
การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาต สุทร เพียรเสมอ 1 1,686 Last post November 30, 2019, 08:54:31 PM
by volsung
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายสมจิตร ยุเหล็ก 1 2,725 Last post December 01, 2019, 04:01:26 AM
by volsung
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา photon13 3 1,020 Last post December 06, 2019, 07:55:56 AM
by volsung
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเร amnuay190 2 31 Last post December 07, 2019, 05:04:59 AM
by volsung
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ พรจีรา สายนุ้ย 3 2,650 Last post Today at 11:47:02 AM
by volsung
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน บ้านพักครู.คอม 2 3,869 Last post Today at 12:46:32 AM
by volsung
การพัฒนาหนังสือประกอบการเรียน เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต บ้านพักครู.คอม 2 705 Last post December 05, 2019, 10:26:28 PM
by volsung
การพัฒนาหนังสือประกอบการเรียน เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต บ้านพักครู.คอม 2 937 Last post December 06, 2019, 12:24:57 AM
by volsung
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมนิทานก้อม เพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านก yupapron 2 766 Last post December 06, 2019, 06:42:53 AM
by volsung
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง nonna 3 669 Last post December 06, 2019, 11:50:43 AM
by volsung
การพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที nonna 3 907 Last post December 06, 2019, 10:34:19 AM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรียนรู้ภาษาไทย สนอง พูลโพธิ์ 1 1,830 Last post November 30, 2019, 04:53:06 PM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ nonna 3 318 Last post December 07, 2019, 01:01:30 AM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกทักษะชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นป.6 บ้านพักครู.คอม 2 1,446 Last post December 06, 2019, 12:40:32 AM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 sirintip 1 2,510 Last post November 30, 2019, 03:39:53 PM
by volsung
Pages: [1] 2 3 4   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.607 seconds with 18 queries.