หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: [1] 2 3 4   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 3 Guests are viewing this board.
การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจ amnuay190 2 34 Last post December 07, 2019, 05:27:54 AM
by volsung
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเร amnuay190 2 37 Last post December 07, 2019, 05:04:59 AM
by volsung
การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ aoddy 2 1,648 Last post December 09, 2019, 12:43:13 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 aoddy 2 2,308 Last post December 09, 2019, 01:58:29 AM
by volsung
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง เส้นทางพระพุทธศาสนาสำหรั กมลทิพย์ สงค์ดำ 2 2,302 Last post December 08, 2019, 07:36:30 PM
by volsung
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กานต์ 2 10,104 Last post December 05, 2019, 09:41:50 AM
by volsung
รายงานการใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนร ขออนุญาตเผยแพร่ผลงาน 2 1,102 Last post December 05, 2019, 01:05:31 PM
by volsung
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ครูกฤษฎา 2 1,318 Last post December 05, 2019, 12:14:04 PM
by volsung
ารพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึ ครูปราณี 2 1,894 Last post December 09, 2019, 04:54:04 AM
by volsung
บทคัดย่อ ครูละออง 1 1,117 Last post December 10, 2019, 08:13:29 AM
by volsung
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เศรษฐกิจพอเพียง ครูวันทนา ท้าวเงิน 2 1,782 Last post December 09, 2019, 06:39:14 PM
by volsung
รายงานการใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนร ครูศิรินารถ บลัวศรี 2 1,184 Last post December 05, 2019, 01:08:07 PM
by volsung
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง พืชน่ารู้ ครูสวัสดิ์ ปุญยะสาร 2 2,068 Last post December 09, 2019, 03:59:18 PM
by volsung
ครูแม็ค 0 1,150 Last post September 10, 2012, 01:57:49 PM
by ครูแม็ค
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา โดยใช้สื่อของจร จันทร์จิรา คำยัง 2 1,915 Last post December 09, 2019, 01:29:08 PM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำคุณศัพท์และการเปรียบเทียบ ชั้นมัธยม นงนุช โชควิเศษชัยสิทธิ์ 2 1,240 Last post December 06, 2019, 11:42:57 AM
by volsung
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย นางกมลวรรณ อุยสุย 2 1,834 Last post December 10, 2019, 02:38:19 PM
by volsung
นางกมลวรรณ อุยสุย 0 1,413 Last post February 09, 2013, 06:22:40 PM
by นางกมลวรรณ อุยสุย
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต นางจำเนียร มีแก้วน้อย 2 2,366 Last post December 09, 2019, 11:24:05 AM
by volsung
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะวิจัยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโครงการ ระดับปร นางจุฑามาศ พรสินชัย 2 1,448 Last post December 10, 2019, 06:38:42 AM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับ นางจุฑามาศ พรสินชัย 2 1,616 Last post December 10, 2019, 06:41:12 AM
by volsung
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สารรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางผโลทัย ทองย้อย 2 1,118 Last post December 10, 2019, 03:23:56 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ นางพัสดี อุทาทิพย์ 2 2,066 Last post December 09, 2019, 02:48:16 AM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด หลักธรรมนำความสุข นางพิมพ์ใจ ธนะนิมิตร 2 1,215 Last post December 05, 2019, 12:21:49 PM
by volsung
รายงานการพัฒนา CAI เรื่อง แผนที่ฯ วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางมุกดา เมืองนาม 2 1,782 Last post December 10, 2019, 05:13:13 AM
by volsung
การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ นางรัตนา มุตตะโสภา 2 1,646 Last post December 09, 2019, 11:33:06 PM
by volsung
ผลการใช้ผลการใช้ชุดกิจกรรม เสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษ นางสมพิศ สัทธาประสิทธิ์ 3 2,322 Last post December 09, 2019, 04:43:02 PM
by volsung
นางสายรุ้ง สังเกตุ 0 1,136 Last post February 20, 2013, 08:17:16 AM
by นางสายรุ้ง สังเกตุ
การช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดทักษะการคำนวณในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ นางสาวจินตนา อสิพงษ์ 2 1,545 Last post December 09, 2019, 04:09:39 PM
by volsung
การพัฒนาชุดการเรียน ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) นางสาวธาริณี สิทธิ 2 1,748 Last post December 09, 2019, 05:38:30 AM
by volsung
ผลการจัดประสบการณ์แบบทีพีอาร์(Total Physical Response)ที่มีต่อพัฒนาการทางภาษา นางสาวเสาวลักษณ์ คงแทน 2 1,479 Last post December 09, 2019, 04:23:00 PM
by volsung
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง คำศัพท์ นางสิริกัญญา คาเนดะ 2 1,748 Last post December 05, 2019, 10:15:23 AM
by volsung
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรีย นางสุธิมา สงสุข 2 1,292 Last post December 10, 2019, 03:52:19 PM
by volsung
รายงานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียน นางสุนันท์ วชิรมนตรี 2 2,159 Last post December 09, 2019, 04:32:17 PM
by volsung
ผลการใช้ผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางอรพินท์ สินธุเศรษฐ 2 1,445 Last post December 09, 2019, 04:48:16 PM
by volsung
ผลการใช้ผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 นางอรพินท์ สินธุเศรษฐ 2 1,370 Last post December 09, 2019, 04:40:25 PM
by volsung
การใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สารที่ 2 : ดนตรี ชั้นประถมศ นางเกษร ศุภผล 1 1,695 Last post December 09, 2019, 10:53:07 AM
by volsung
รายงานผลการเล่านิทานเชิงคณิตเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ นางเพียงแข เปลี่ยวดี 2 1,608 Last post December 09, 2019, 04:25:39 PM
by volsung
รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม การฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน นายจักฤทธิ์ สงศรีจันทร์ 2 1,304 Last post December 10, 2019, 03:36:47 PM
by volsung
รายงานการประเมินผลโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา นายปราโมทย์ วงค์กาอินทร์ 2 3,664 Last post December 08, 2019, 01:20:16 AM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยชนะศึก นายมานพ คำชู 2 2,472 Last post December 08, 2019, 07:31:17 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ สาระทัศนศิลป์ ชั้น ป.2 นายวุฒิกร อินกะสังข์ 2 1,446 Last post December 10, 2019, 04:42:28 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลังงานแสงและระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนเรียนรู นายสงคราม เจนกิจ 2 2,105 Last post December 09, 2019, 03:39:21 PM
by volsung
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายสมจิตร ยุเหล็ก 2 2,732 Last post December 09, 2019, 03:23:55 PM
by volsung
การพัฒนาตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูที่ดี นายสมจิตร ยุเหล็ก 2 2,055 Last post December 09, 2019, 03:21:18 PM
by volsung
ผลการใช้แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง นายสมพงษ์ พรหมสว่าง 2 1,559 Last post December 09, 2019, 04:20:23 PM
by volsung
เผยแพร่บทคัดย่อ ผลงานทางวิชาการ นายสิทธิชัย สาารมาศ 2 1,585 Last post December 09, 2019, 01:34:54 AM
by volsung
รายงานผลการใช้นวัตกรรม แบบฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต บทคัดย่อ 2 2,263 Last post December 09, 2019, 01:26:33 PM
by volsung
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ บัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล 2 1,757 Last post December 09, 2019, 06:13:39 PM
by volsung
การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาธรรมชาติด้านการพูด บัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล 2 1,924 Last post December 09, 2019, 06:50:24 AM
by volsung
Pages: [1] 2 3 4   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.53 seconds with 18 queries.