หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: [1] 2 3 4   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 1 Guest are viewing this board.
การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจ amnuay190 0 10 Last post August 31, 2019, 05:31:46 AM
by amnuay190
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเร amnuay190 0 14 Last post August 27, 2019, 02:33:09 PM
by amnuay190
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 aoddy 0 2,280 Last post January 08, 2012, 03:32:59 AM
by aoddy
การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ aoddy 0 1,629 Last post December 20, 2011, 08:18:00 AM
by aoddy
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง เส้นทางพระพุทธศาสนาสำหรั กมลทิพย์ สงค์ดำ 0 2,282 Last post October 17, 2011, 10:48:49 AM
by กมลทิพย์ สงค์ดำ
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กานต์ 0 10,082 Last post March 24, 2013, 06:23:34 AM
by กานต์
รายงานการใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนร ขออนุญาตเผยแพร่ผลงาน 0 1,084 Last post April 18, 2013, 03:43:03 PM
by ขออนุญาตเผยแพร่ผลงาน
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ครูกฤษฎา 0 1,299 Last post April 13, 2013, 12:53:40 PM
by ครูกฤษฎา
ารพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึ ครูปราณี 0 1,877 Last post February 14, 2012, 08:50:49 AM
by ครูปราณี
บทคัดย่อ ครูละออง 0 1,096 Last post December 23, 2012, 09:46:08 AM
by ครูละออง
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เศรษฐกิจพอเพียง ครูวันทนา ท้าวเงิน 0 1,763 Last post September 25, 2012, 04:04:22 AM
by ครูวันทนา ท้าวเงิน
รายงานการใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนร ครูศิรินารถ บลัวศรี 0 1,166 Last post April 18, 2013, 03:48:17 PM
by ครูศิรินารถ บลัวศรี
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง พืชน่ารู้ ครูสวัสดิ์ ปุญยะสาร 0 2,050 Last post August 23, 2012, 12:15:52 PM
by ครูสวัสดิ์ ปุญยะสาร
ครูแม็ค 0 1,130 Last post September 10, 2012, 01:57:49 PM
by ครูแม็ค
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา โดยใช้สื่อของจร จันทร์จิรา คำยัง 0 1,896 Last post July 10, 2012, 05:29:28 AM
by จันทร์จิรา คำยัง
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำคุณศัพท์และการเปรียบเทียบ ชั้นมัธยม นงนุช โชควิเศษชัยสิทธิ์ 0 1,208 Last post March 22, 2016, 06:05:04 AM
by นงนุช โชควิเศษชัยสิทธิ์
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย นางกมลวรรณ อุยสุย 0 1,812 Last post February 09, 2013, 06:17:36 PM
by นางกมลวรรณ อุยสุย
นางกมลวรรณ อุยสุย 0 1,394 Last post February 09, 2013, 06:22:40 PM
by นางกมลวรรณ อุยสุย
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต นางจำเนียร มีแก้วน้อย 0 2,343 Last post May 25, 2012, 10:15:59 AM
by นางจำเนียร มีแก้วน้อย
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับ นางจุฑามาศ พรสินชัย 0 1,588 Last post December 12, 2012, 03:17:46 AM
by นางจุฑามาศ พรสินชัย
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะวิจัยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโครงการ ระดับปร นางจุฑามาศ พรสินชัย 0 1,408 Last post December 12, 2012, 03:16:10 AM
by นางจุฑามาศ พรสินชัย
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สารรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางผโลทัย ทองย้อย 0 1,094 Last post February 16, 2013, 06:35:17 PM
by นางผโลทัย ทองย้อย
รายงานการพัฒนาแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ นางพัสดี อุทาทิพย์ 0 2,034 Last post January 22, 2012, 04:53:26 AM
by นางพัสดี อุทาทิพย์
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด หลักธรรมนำความสุข นางพิมพ์ใจ ธนะนิมิตร 0 1,197 Last post April 14, 2013, 01:47:22 PM
by นางพิมพ์ใจ ธนะนิมิตร
รายงานการพัฒนา CAI เรื่อง แผนที่ฯ วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางมุกดา เมืองนาม 0 1,755 Last post December 07, 2012, 12:10:56 AM
by นางมุกดา เมืองนาม
การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ นางรัตนา มุตตะโสภา 0 1,625 Last post November 13, 2012, 02:15:53 AM
by นางรัตนา มุตตะโสภา
ผลการใช้ผลการใช้ชุดกิจกรรม เสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษ นางสมพิศ สัทธาประสิทธิ์ 1 2,300 Last post September 06, 2012, 12:51:19 PM
by antelpblato
นางสายรุ้ง สังเกตุ 0 1,116 Last post February 20, 2013, 08:17:16 AM
by นางสายรุ้ง สังเกตุ
การช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดทักษะการคำนวณในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ นางสาวจินตนา อสิพงษ์ 0 1,526 Last post August 27, 2012, 03:06:00 AM
by นางสาวจินตนา อสิพงษ์
การพัฒนาชุดการเรียน ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) นางสาวธาริณี สิทธิ 0 1,728 Last post February 24, 2012, 10:26:15 PM
by นางสาวธาริณี สิทธิ
ผลการจัดประสบการณ์แบบทีพีอาร์(Total Physical Response)ที่มีต่อพัฒนาการทางภาษา นางสาวเสาวลักษณ์ คงแทน 0 1,460 Last post August 28, 2012, 01:13:48 AM
by นางสาวเสาวลักษณ์ คงแทน
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง คำศัพท์ นางสิริกัญญา คาเนดะ 0 1,729 Last post March 28, 2013, 04:34:07 PM
by นางสิริกัญญา คาเนดะ
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรีย นางสุธิมา สงสุข 0 1,269 Last post February 19, 2013, 05:19:29 PM
by นางสุธิมา สงสุข
รายงานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียน นางสุนันท์ วชิรมนตรี 0 2,134 Last post August 28, 2012, 05:26:05 PM
by นางสุนันท์ วชิรมนตรี
ผลการใช้ผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 นางอรพินท์ สินธุเศรษฐ 0 1,351 Last post August 30, 2012, 03:50:25 PM
by นางอรพินท์ สินธุเศรษฐ
ผลการใช้ผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางอรพินท์ สินธุเศรษฐ 0 1,427 Last post September 01, 2012, 03:58:50 PM
by นางอรพินท์ สินธุเศรษฐ
การใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สารที่ 2 : ดนตรี ชั้นประถมศ นางเกษร ศุภผล 0 1,674 Last post May 15, 2012, 06:03:41 PM
by นางเกษร ศุภผล
รายงานผลการเล่านิทานเชิงคณิตเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ นางเพียงแข เปลี่ยวดี 0 1,588 Last post August 28, 2012, 01:14:33 AM
by นางเพียงแข เปลี่ยวดี
รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม การฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน นายจักฤทธิ์ สงศรีจันทร์ 0 1,283 Last post February 18, 2013, 07:24:23 PM
by นายจักฤทธิ์ สงศรีจันทร์
รายงานการประเมินผลโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา นายปราโมทย์ วงค์กาอินทร์ 0 3,642 Last post August 02, 2011, 12:27:32 AM
by นายปราโมทย์ วงค์กาอินทร์
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยชนะศึก นายมานพ คำชู 0 2,454 Last post October 15, 2011, 03:00:39 AM
by นายมานพ คำชู
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ สาระทัศนศิลป์ ชั้น ป.2 นายวุฒิกร อินกะสังข์ 0 1,419 Last post March 02, 2013, 08:21:35 AM
by นายวุฒิกร อินกะสังข์
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลังงานแสงและระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนเรียนรู นายสงคราม เจนกิจ 0 2,081 Last post August 18, 2012, 12:17:32 AM
by นายสงคราม เจนกิจ
การพัฒนาตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูที่ดี นายสมจิตร ยุเหล็ก 0 2,036 Last post August 12, 2012, 02:39:28 PM
by นายสมจิตร ยุเหล็ก
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายสมจิตร ยุเหล็ก 0 2,711 Last post August 12, 2012, 02:41:01 PM
by นายสมจิตร ยุเหล็ก
ผลการใช้แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง นายสมพงษ์ พรหมสว่าง 0 1,537 Last post August 28, 2012, 01:12:09 AM
by นายสมพงษ์ พรหมสว่าง
เผยแพร่บทคัดย่อ ผลงานทางวิชาการ นายสิทธิชัย สาารมาศ 0 1,559 Last post December 28, 2011, 03:20:39 PM
by นายสิทธิชัย สาารมาศ
รายงานผลการใช้นวัตกรรม แบบฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต บทคัดย่อ 0 2,244 Last post July 09, 2012, 04:27:43 PM
by บทคัดย่อ
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ บัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล 0 1,736 Last post September 20, 2012, 04:25:49 AM
by บัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล
การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาธรรมชาติด้านการพูด บัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล 0 1,902 Last post March 13, 2012, 06:31:27 AM
by บัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล
Pages: [1] 2 3 4   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 1.206 seconds with 18 queries.