หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: [1] 2 3 4   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 1 Guest are viewing this board.
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาหลักภาษาไทย เรื่อง เรียนรู้ชนิดประโยคชั้น ป.6 สุจิตรา พรมเทพ 0 2,140 Last post January 23, 2012, 02:15:30 PM
by สุจิตรา พรมเทพ
นางสายรุ้ง สังเกตุ 0 1,129 Last post February 20, 2013, 08:17:16 AM
by นางสายรุ้ง สังเกตุ
นางกมลวรรณ อุยสุย 0 1,406 Last post February 09, 2013, 06:22:40 PM
by นางกมลวรรณ อุยสุย
บทคัดย่อ ครูละออง 0 1,105 Last post December 23, 2012, 09:46:08 AM
by ครูละออง
อุทัยทิพย์ จริงจิตร 0 1,104 Last post November 18, 2012, 11:17:09 AM
by อุทัยทิพย์ จริงจิตร
ครูแม็ค 0 1,143 Last post September 10, 2012, 01:57:49 PM
by ครูแม็ค
มณทิพย์ ศรีวิเชียรอำไพ 0 1,026 Last post August 19, 2012, 01:09:01 PM
by มณทิพย์ ศรีวิเชียรอำไพ
การใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สารที่ 2 : ดนตรี ชั้นประถมศ นางเกษร ศุภผล 0 1,686 Last post May 15, 2012, 06:03:41 PM
by นางเกษร ศุภผล
ผลการใช้ผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางอรพินท์ สินธุเศรษฐ 1 1,439 Last post December 01, 2019, 05:22:54 AM
by volsung
เผยแพร่บทคัดย่อทางวิชาการภาษาไทย ครูรัศมีจันทร์ หงส์โตสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านปากปาด ratsamejan 1 1,540 Last post December 01, 2019, 05:57:46 AM
by volsung
เผยเแพร่ผลาน lสุพรรณี สีสุวอ 1 1,294 Last post December 01, 2019, 06:33:06 AM
by volsung
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ บัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล 1 1,748 Last post December 01, 2019, 06:45:40 AM
by volsung
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เศรษฐกิจพอเพียง ครูวันทนา ท้าวเงิน 1 1,776 Last post December 01, 2019, 07:07:22 AM
by volsung
เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วน พิทักษ์ ทวีแสง 1 3,102 Last post December 01, 2019, 08:34:39 AM
by volsung
รายงานพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องระบบย่อยอาหารฯ วิชาชีววิทยา ชั้น ม.4 วิจัย5บท 1 2,409 Last post December 01, 2019, 08:42:23 AM
by volsung
ผลการใช้ผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 นางอรพินท์ สินธุเศรษฐ 1 1,363 Last post December 01, 2019, 05:15:16 AM
by volsung
รายงานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียน นางสุนันท์ วชิรมนตรี 1 2,150 Last post December 01, 2019, 05:07:32 AM
by volsung
รายงานผลการเล่านิทานเชิงคณิตเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ นางเพียงแข เปลี่ยวดี 1 1,601 Last post December 01, 2019, 05:00:54 AM
by volsung
ผลการจัดประสบการณ์แบบทีพีอาร์(Total Physical Response)ที่มีต่อพัฒนาการทางภาษา นางสาวเสาวลักษณ์ คงแทน 1 1,473 Last post December 01, 2019, 04:58:25 AM
by volsung
ผลการใช้แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง นายสมพงษ์ พรหมสว่าง 1 1,553 Last post December 01, 2019, 04:55:51 AM
by volsung
การช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดทักษะการคำนวณในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ นางสาวจินตนา อสิพงษ์ 1 1,539 Last post December 01, 2019, 04:45:38 AM
by volsung
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง พืชน่ารู้ ครูสวัสดิ์ ปุญยะสาร 1 2,062 Last post December 01, 2019, 04:35:41 AM
by volsung
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ มณทิพย์ ศรีวิเชียรอำไพ 1 2,079 Last post December 01, 2019, 04:30:38 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลังงานแสงและระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนเรียนรู นายสงคราม เจนกิจ 1 2,096 Last post December 01, 2019, 04:16:39 AM
by volsung
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายสมจิตร ยุเหล็ก 1 2,725 Last post December 01, 2019, 04:01:26 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเด็กดีทรายกองดิน อุสณี บุษราคัมวดี 1 1,592 Last post December 01, 2019, 09:27:06 AM
by volsung
ผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านชุด Improve Your eugene 1 1,479 Last post December 01, 2019, 11:10:12 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ สาระทัศนศิลป์ ชั้น ป.2 นายวุฒิกร อินกะสังข์ 1 1,434 Last post December 02, 2019, 06:47:42 AM
by volsung
รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เยาวลักษณ์ เลียบวงศ์ 1 1,438 Last post December 02, 2019, 06:35:03 AM
by volsung
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรีย นางสุธิมา สงสุข 1 1,283 Last post December 02, 2019, 05:57:53 AM
by volsung
รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม การฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน นายจักฤทธิ์ สงศรีจันทร์ 1 1,298 Last post December 02, 2019, 05:42:32 AM
by volsung
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สารรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางผโลทัย ทองย้อย 1 1,110 Last post December 02, 2019, 05:29:41 AM
by volsung
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย นางกมลวรรณ อุยสุย 1 1,826 Last post December 02, 2019, 04:03:39 AM
by volsung
##การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการกัลยาณมิตรวิจัย## tamnetwong 1 11,342 Last post December 02, 2019, 12:58:27 AM
by volsung
บทคัดย่อ รายงานการใช้แบบฝึกการเขียนภาษาอังกฤษ...... วิมล สร้อยไทร 1 1,585 Last post December 02, 2019, 12:12:43 AM
by volsung
บทคัดย่อ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สุชาติ ปาณะศรี 1 1,684 Last post December 02, 2019, 12:05:11 AM
by volsung
เผยแพร่ผลงานครูบังอร ใจวงศ์ jinda2012 1 1,089 Last post December 01, 2019, 11:04:35 PM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับ นางจุฑามาศ พรสินชัย 1 1,602 Last post December 01, 2019, 07:38:42 PM
by volsung
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะวิจัยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโครงการ ระดับปร นางจุฑามาศ พรสินชัย 1 1,424 Last post December 01, 2019, 07:36:04 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ มาลี สุภิรัตน์ 1 1,320 Last post December 01, 2019, 06:18:23 PM
by volsung
รายงานการพัฒนา CAI เรื่อง แผนที่ฯ วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางมุกดา เมืองนาม 1 1,768 Last post December 01, 2019, 06:08:02 PM
by volsung
เผยแพร่ผลงาน ครูฆาสินี พญามงคล โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร krukasinee 1 2,973 Last post December 01, 2019, 04:06:14 PM
by volsung
การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ นางรัตนา มุตตะโสภา 1 1,638 Last post December 01, 2019, 12:08:23 PM
by volsung
รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ บ้านพักครู.คอม 1 1,021 Last post December 06, 2019, 12:35:18 AM
by volsung
การพัฒนาตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูที่ดี นายสมจิตร ยุเหล็ก 1 2,048 Last post December 01, 2019, 03:58:58 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชั้นป.6:20/04/2011] - (102/0) บ้านพักครู.คอม 1 2,665 Last post November 29, 2019, 06:04:41 PM
by volsung
การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาธรรมชาติด้านการพูด บัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล 1 1,914 Last post November 30, 2019, 06:26:56 PM
by volsung
การใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่2 krooaoy 1 2,001 Last post November 30, 2019, 05:52:28 PM
by volsung
การพัฒนาชุดการเรียน ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) นางสาวธาริณี สิทธิ 1 1,740 Last post November 30, 2019, 05:14:32 PM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรียนรู้ภาษาไทย สนอง พูลโพธิ์ 1 1,830 Last post November 30, 2019, 04:53:06 PM
by volsung
Pages: [1] 2 3 4   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.221 seconds with 18 queries.