หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: [1] 2 3 4   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 2 Guests are viewing this board.
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่าน และเขีย บ้านพักครู.คอม 0 3,586 Last post November 10, 2010, 10:20:43 AM
by บ้านพักครู.คอม
เผยแพร่ผลงาน ครูฆาสินี พญามงคล โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร krukasinee 0 2,965 Last post January 09, 2011, 02:29:05 AM
by krukasinee
การประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านวังเจ้า สำนักงานเขตพื khrongchanok 0 3,105 Last post June 26, 2011, 03:24:16 AM
by khrongchanok
การอ่าน คำพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บ้านพักครู.คอม 0 3,550 Last post August 01, 2011, 03:47:40 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชั้น ป.6 บ้านพักครู.คอม 0 2,965 Last post August 01, 2011, 03:55:10 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้สื่อประสม[ย้าย] บ้านพักครู.คอม 0 2,320 Last post August 01, 2011, 04:13:48 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สนุกกับของเล่น-นางเพ็ญสุข :(100/0) บ้านพักครู.คอม 0 2,264 Last post August 01, 2011, 04:15:30 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุด สุขภาพดีถ้วนหน้าชีวิตปลอดภัย (53/0) บ้านพักครู.คอม 0 2,429 Last post August 01, 2011, 04:16:54 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน บ้านพักครู.คอม 0 3,861 Last post August 01, 2011, 04:17:42 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาประกอบการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ชุด เรือมปกาสตราว [05/04/2011] - (47/0) บ้านพักครู.คอม 0 2,316 Last post August 01, 2011, 04:19:03 PM
by บ้านพักครู.คอม
การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 บ้านพักครู.คอม 0 3,664 Last post August 01, 2011, 04:19:55 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชั้นป.6:20/04/2011] - (102/0) บ้านพักครู.คอม 0 2,657 Last post August 01, 2011, 04:21:22 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ : [25/04/2011] - (31/0) บ้านพักครู.คอม 0 2,216 Last post August 01, 2011, 04:23:16 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน [29/04/2011] - (172/0) บ้านพักครู.คอม 0 3,178 Last post August 01, 2011, 04:24:11 PM
by บ้านพักครู.คอม
ลักษณะคำไทยและคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย[08/05/2011] - (52/0) บ้านพักครู.คอม 0 2,706 Last post August 01, 2011, 04:26:05 PM
by บ้านพักครู.คอม
เผยแพร่ผลงาน - เพลินพิศ ดาศักดิ์ : [21/05/2011] - (95/0) บ้านพักครู.คอม 0 1,871 Last post August 01, 2011, 04:27:20 PM
by บ้านพักครู.คอม
การประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน [26/06/2011] - (45/0) บ้านพักครู.คอม 0 2,395 Last post August 01, 2011, 04:28:55 PM
by บ้านพักครู.คอม
ประกาศย้ายบอร์ด บทคัดย่อเก่า บ้านพักครู.คอม 0 4,006 Last post August 01, 2011, 04:30:41 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการประเมินผลโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา นายปราโมทย์ วงค์กาอินทร์ 0 3,648 Last post August 02, 2011, 12:27:32 AM
by นายปราโมทย์ วงค์กาอินทร์
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ พรจีรา สายนุ้ย 0 2,639 Last post September 11, 2011, 01:43:40 PM
by พรจีรา สายนุ้ย
เผยแพร่ผลงานครับ wsankuml 0 2,133 Last post September 19, 2011, 01:36:12 PM
by wsankuml
เผยแพร่บทคัดย่อ : การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน wanpen 0 2,422 Last post October 10, 2011, 10:23:21 AM
by wanpen
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยชนะศึก นายมานพ คำชู 0 2,459 Last post October 15, 2011, 03:00:39 AM
by นายมานพ คำชู
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง เส้นทางพระพุทธศาสนาสำหรั กมลทิพย์ สงค์ดำ 0 2,287 Last post October 17, 2011, 10:48:49 AM
by กมลทิพย์ สงค์ดำ
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ พิทักษ์ ทวีแสง 1 2,653 Last post October 31, 2011, 04:43:00 AM
by e
ชุดการสอนวิชาภาษาไทย รหัส ท21102 กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธ petchuda 0 2,449 Last post December 19, 2011, 02:38:50 AM
by petchuda
การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ aoddy 0 1,633 Last post December 20, 2011, 08:18:00 AM
by aoddy
เผยแพร่บทคัดย่อ ผลงานทางวิชาการ นายสิทธิชัย สาารมาศ 0 1,565 Last post December 28, 2011, 03:20:39 PM
by นายสิทธิชัย สาารมาศ
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล อนุบาล2 อัมพร กุฏแก้ววิเศษกิจ 0 2,456 Last post January 01, 2012, 07:08:33 AM
by อัมพร กุฏแก้ววิเศษกิจ
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 aoddy 0 2,286 Last post January 08, 2012, 03:32:59 AM
by aoddy
รายงานการพัฒนาแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ นางพัสดี อุทาทิพย์ 0 2,039 Last post January 22, 2012, 04:53:26 AM
by นางพัสดี อุทาทิพย์
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาหลักภาษาไทย เรื่อง เรียนรู้ชนิดประโยคชั้น ป.6 สุจิตรา พรมเทพ 0 2,132 Last post January 23, 2012, 02:15:30 PM
by สุจิตรา พรมเทพ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 sirintip 0 2,501 Last post February 07, 2012, 07:10:48 AM
by sirintip
ารพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึ ครูปราณี 0 1,881 Last post February 14, 2012, 08:50:49 AM
by ครูปราณี
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรียนรู้ภาษาไทย สนอง พูลโพธิ์ 0 1,822 Last post February 21, 2012, 02:41:08 PM
by สนอง พูลโพธิ์
การพัฒนาชุดการเรียน ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) นางสาวธาริณี สิทธิ 0 1,734 Last post February 24, 2012, 10:26:15 PM
by นางสาวธาริณี สิทธิ
การใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่2 krooaoy 0 1,991 Last post February 29, 2012, 03:05:08 PM
by krooaoy
การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาธรรมชาติด้านการพูด บัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล 0 1,907 Last post March 13, 2012, 06:31:27 AM
by บัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 nop2500 0 1,336 Last post April 05, 2012, 09:30:45 AM
by nop2500
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 nop2500 0 1,513 Last post April 05, 2012, 09:34:58 AM
by nop2500
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำเภอปง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 nop2500 0 1,474 Last post April 05, 2012, 09:40:49 AM
by nop2500
การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาต สุทร เพียรเสมอ 0 1,679 Last post April 14, 2012, 05:37:29 AM
by สุทร เพียรเสมอ
บทคัดย่อ เรื่องการเงินและการบัญชี พรพิมล 0 1,876 Last post April 15, 2012, 08:28:25 AM
by พรพิมล
ทางวิชาการเผยแพร่ผลงาน สถาพร เสาวรัจ 0 1,740 Last post April 22, 2012, 05:31:45 PM
by สถาพร เสาวรัจ
บทคัดย่อ รายงานโครงการ wsankuml 0 2,229 Last post April 29, 2012, 02:44:08 AM
by wsankuml
ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรี สุกัญญา ภิรมย์ 0 2,094 Last post May 09, 2012, 10:19:08 AM
by สุกัญญา ภิรมย์
การใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สารที่ 2 : ดนตรี ชั้นประถมศ นางเกษร ศุภผล 0 1,679 Last post May 15, 2012, 06:03:41 PM
by นางเกษร ศุภผล
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต นางจำเนียร มีแก้วน้อย 0 2,350 Last post May 25, 2012, 10:15:59 AM
by นางจำเนียร มีแก้วน้อย
บทคัดย่อรายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง หลักธรรมของศาสนา เชิดพงษ์ อุดรพันธ์ 0 3,042 Last post June 09, 2012, 11:33:19 AM
by เชิดพงษ์ อุดรพันธ์
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมบูรณาการเศรษฐกิจ ภุมริน คำเย็น 0 2,544 Last post June 24, 2012, 03:53:04 AM
by ภุมริน คำเย็น
Pages: [1] 2 3 4   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.167 seconds with 18 queries.