หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: [1] 2 3 4   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 1 Guest are viewing this board.
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ชุดนาฏศิลป์ถิ่นเพชรบูรณ์ nonna 0 32 Last post September 03, 2019, 03:02:51 PM
by nonna
การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจ amnuay190 0 21 Last post August 31, 2019, 05:31:46 AM
by amnuay190
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเร amnuay190 0 23 Last post August 27, 2019, 02:33:09 PM
by amnuay190
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน nonna 0 89 Last post June 09, 2019, 04:12:28 AM
by nonna
แนะนำวิธีเลือกหูฟังให้เหมาะกับตัวเองและสมาร์ทโฟนที่ใช้ Onamii 0 170 Last post March 01, 2019, 03:04:25 AM
by Onamii
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ nonna 1 303 Last post March 27, 2019, 03:16:35 AM
by Smitto
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 nonna 2 264 Last post August 20, 2019, 09:02:10 AM
by Isintako
ระบบรักษาความปลอดภัยที่ บ้านชั้นเดียว แบบไหนบ้างที่บ้านคุณควรมี siritidaphon 2 293 Last post May 15, 2019, 06:55:25 AM
by Latpulldx
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พืชน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ kruusa 1 287 Last post March 12, 2019, 04:15:18 AM
by Aphano
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี nonna 1 739 Last post March 04, 2019, 06:59:52 AM
by Robertos
การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ nonna 1 712 Last post March 29, 2019, 03:25:06 AM
by Chivato
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง nonna 1 654 Last post April 25, 2019, 07:20:46 AM
by Yochito
โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม nonna 1 696 Last post April 23, 2019, 08:32:01 AM
by Chicaa
รายงานผลการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่อง Happy To R แมว 0 1,975 Last post May 08, 2016, 06:27:42 AM
by แมว
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำคุณศัพท์และการเปรียบเทียบ ชั้นมัธยม นงนุช โชควิเศษชัยสิทธิ์ 0 1,221 Last post March 22, 2016, 06:05:04 AM
by นงนุช โชควิเศษชัยสิทธิ์
รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 nonna 1 1,311 Last post September 23, 2015, 04:11:29 AM
by บ้านพักครู.คอม
การประเมินโครงการส่งเสริมการรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี nonna 0 1,057 Last post March 27, 2015, 09:30:56 AM
by nonna
การพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที nonna 0 896 Last post March 22, 2015, 03:09:18 AM
by nonna
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธ nonna 2 977 Last post March 21, 2015, 06:18:42 AM
by faster01tbb
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา photon13 1 1,006 Last post March 06, 2015, 04:04:04 AM
by mon2535
การประเมินโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ photon13 0 951 Last post February 01, 2015, 02:36:55 PM
by photon13
เผยแพร่รายงานผลการใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ประถมศึกษาปีที่4 banpukkroo01 0 1,038 Last post January 23, 2015, 08:08:08 AM
by banpukkroo01
รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีปฏิบัติสู่วิถีปฏิบัติโรงเรียนดงใหญ่ บ้านพักครู.คอม 0 843 Last post January 19, 2015, 09:16:29 AM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สาร nonna 0 825 Last post October 12, 2014, 05:09:57 PM
by nonna
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน wachira 1 1,045 Last post October 30, 2014, 06:24:55 AM
by siwakorn
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมนิทานก้อม เพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านก yupapron 0 757 Last post September 15, 2014, 05:25:40 PM
by yupapron
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ภัทรภร ทาอุปรงค์ 0 1,110 Last post February 17, 2014, 07:12:10 PM
by ภัทรภร ทาอุปรงค์
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การประมาณค่า คู่อันดับและกราฟ วราภรณ์ บุ่งวิเศษ 0 1,064 Last post February 17, 2014, 05:01:51 AM
by วราภรณ์ บุ่งวิเศษ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลป.6 บ้านพักครู.คอม 0 1,000 Last post January 03, 2014, 11:05:02 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชาฟิสิกส์ เรื่องเสียง ม.5 บ้านพักครู.คอม 2 1,184 Last post September 01, 2015, 09:11:09 AM
by Kebgetyi
การพัฒนาชุดการสอนนาฏศิลป์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นป.5 บ้านพักครู.คอม 0 994 Last post January 03, 2014, 11:03:13 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาแบบฝึกทักษะชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นป.6 บ้านพักครู.คอม 0 1,432 Last post January 03, 2014, 11:01:30 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวน บ้านพักครู.คอม 1 1,099 Last post October 14, 2014, 07:26:38 AM
by maragugui
รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ บ้านพักครู.คอม 0 1,008 Last post January 03, 2014, 10:59:35 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีปฏิบัติสู่วิถีปฏิบัติโรงเรียนดงใหญ่ บ้านพักครู.คอม 1 1,051 Last post July 24, 2014, 04:57:06 AM
by dokapoon
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวน บ้านพักครู.คอม 0 867 Last post January 03, 2014, 10:56:16 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บ้านพักครู.คอม 0 956 Last post January 03, 2014, 10:54:26 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาหนังสือประกอบการเรียน เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต บ้านพักครู.คอม 0 925 Last post January 03, 2014, 10:53:29 PM
by บ้านพักครู.คอม
โครงงานภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง My Healthy Dish.(อาหารเพื่อสุขภาพ) บ้านพักครู.คอม 0 961 Last post January 03, 2014, 10:52:50 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ม.2 บ้านพักครู.คอม 0 861 Last post January 03, 2014, 10:51:59 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะเสริมการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค21102 บ้านพักครู.คอม 0 880 Last post January 03, 2014, 10:49:17 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป หน่วย สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้น ม.2 บ้านพักครู.คอม 0 845 Last post January 03, 2014, 10:48:25 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการเป็นบุคคล บ้านพักครู.คอม 0 919 Last post January 03, 2014, 10:47:12 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ วิชางานธุรกิจพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 บ้านพักครู.คอม 0 885 Last post January 03, 2014, 10:45:42 PM
by บ้านพักครู.คอม
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศษส่วน ป.5 บ้านพักครู.คอม 0 954 Last post January 03, 2014, 10:44:54 PM
by บ้านพักครู.คอม
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ เรื่อง ทศนิยม บ้านพักครู.คอม 0 834 Last post January 03, 2014, 10:44:13 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน บ้านพักครู.คอม 0 854 Last post January 03, 2014, 10:43:04 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการใช้และพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บ้านพักครู.คอม 0 970 Last post January 03, 2014, 10:41:14 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ชั้น ม.3 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ บ้านพักครู.คอม 0 888 Last post January 03, 2014, 10:40:25 PM
by บ้านพักครู.คอม
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ บ้านพักครู.คอม 0 903 Last post January 03, 2014, 10:39:40 PM
by บ้านพักครู.คอม
Pages: [1] 2 3 4   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 0.125 seconds with 18 queries.