หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: [1] 2 3 4   Go Down
  Subject Started by Replies Views Last post
0 Members and 5 Guests are viewing this board.
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ชุดนาฏศิลป์ถิ่นเพชรบูรณ์ nonna 2 55 Last post December 07, 2019, 05:30:29 AM
by volsung
การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจ amnuay190 2 35 Last post December 07, 2019, 05:27:54 AM
by volsung
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเร amnuay190 2 37 Last post December 07, 2019, 05:04:59 AM
by volsung
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน nonna 2 106 Last post December 07, 2019, 02:28:58 AM
by volsung
แนะนำวิธีเลือกหูฟังให้เหมาะกับตัวเองและสมาร์ทโฟนที่ใช้ Onamii 2 190 Last post December 07, 2019, 02:21:13 AM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ nonna 3 332 Last post December 07, 2019, 01:01:30 AM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 nonna 4 293 Last post December 07, 2019, 12:58:58 AM
by volsung
ระบบรักษาความปลอดภัยที่ บ้านชั้นเดียว แบบไหนบ้างที่บ้านคุณควรมี siritidaphon 4 325 Last post December 07, 2019, 12:51:17 AM
by volsung
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พืชน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ kruusa 3 307 Last post December 07, 2019, 12:41:05 AM
by volsung
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี nonna 3 771 Last post December 06, 2019, 12:49:40 PM
by volsung
การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ nonna 3 747 Last post December 06, 2019, 11:53:15 AM
by volsung
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง nonna 3 697 Last post December 06, 2019, 11:50:43 AM
by volsung
โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม nonna 3 723 Last post December 06, 2019, 11:48:10 AM
by volsung
รายงานผลการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่อง Happy To R แมว 2 1,999 Last post December 06, 2019, 11:45:34 AM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำคุณศัพท์และการเปรียบเทียบ ชั้นมัธยม นงนุช โชควิเศษชัยสิทธิ์ 2 1,240 Last post December 06, 2019, 11:42:57 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 nonna 3 1,333 Last post December 06, 2019, 11:40:11 AM
by volsung
การประเมินโครงการส่งเสริมการรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี nonna 2 1,074 Last post December 06, 2019, 10:40:33 AM
by volsung
การพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที nonna 3 915 Last post December 06, 2019, 10:34:19 AM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธ nonna 4 1,000 Last post December 06, 2019, 08:03:39 AM
by volsung
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา photon13 3 1,029 Last post December 06, 2019, 07:55:56 AM
by volsung
การประเมินโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ photon13 2 976 Last post December 06, 2019, 07:53:15 AM
by volsung
เผยแพร่รายงานผลการใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ประถมศึกษาปีที่4 banpukkroo01 2 1,062 Last post December 06, 2019, 07:07:10 AM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีปฏิบัติสู่วิถีปฏิบัติโรงเรียนดงใหญ่ บ้านพักครู.คอม 3 860 Last post December 06, 2019, 07:04:37 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สาร nonna 2 846 Last post December 06, 2019, 07:01:57 AM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน wachira 3 1,068 Last post December 06, 2019, 06:59:21 AM
by volsung
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมนิทานก้อม เพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านก yupapron 2 778 Last post December 06, 2019, 06:42:53 AM
by volsung
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ภัทรภร ทาอุปรงค์ 2 1,138 Last post December 06, 2019, 04:33:12 AM
by volsung
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การประมาณค่า คู่อันดับและกราฟ วราภรณ์ บุ่งวิเศษ 2 1,085 Last post December 06, 2019, 04:30:39 AM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลป.6 บ้านพักครู.คอม 2 1,019 Last post December 06, 2019, 12:50:54 AM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชาฟิสิกส์ เรื่องเสียง ม.5 บ้านพักครู.คอม 4 1,206 Last post December 06, 2019, 12:48:19 AM
by volsung
การพัฒนาชุดการสอนนาฏศิลป์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นป.5 บ้านพักครู.คอม 2 1,015 Last post December 06, 2019, 12:43:05 AM
by volsung
การพัฒนาแบบฝึกทักษะชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นป.6 บ้านพักครู.คอม 2 1,466 Last post December 06, 2019, 12:40:32 AM
by volsung
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวน บ้านพักครู.คอม 3 1,124 Last post December 06, 2019, 12:37:58 AM
by volsung
รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ บ้านพักครู.คอม 1 1,028 Last post December 06, 2019, 12:35:18 AM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีปฏิบัติสู่วิถีปฏิบัติโรงเรียนดงใหญ่ บ้านพักครู.คอม 3 1,075 Last post December 06, 2019, 12:32:42 AM
by volsung
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวน บ้านพักครู.คอม 2 887 Last post December 06, 2019, 12:30:05 AM
by volsung
รายงานการใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บ้านพักครู.คอม 2 976 Last post December 06, 2019, 12:27:30 AM
by volsung
การพัฒนาหนังสือประกอบการเรียน เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต บ้านพักครู.คอม 2 944 Last post December 06, 2019, 12:24:57 AM
by volsung
โครงงานภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง My Healthy Dish.(อาหารเพื่อสุขภาพ) บ้านพักครู.คอม 2 989 Last post December 06, 2019, 12:22:23 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ม.2 บ้านพักครู.คอม 2 877 Last post December 06, 2019, 12:19:44 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะเสริมการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค21102 บ้านพักครู.คอม 2 898 Last post December 06, 2019, 12:17:11 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป หน่วย สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้น ม.2 บ้านพักครู.คอม 2 870 Last post December 06, 2019, 12:14:37 AM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการเป็นบุคคล บ้านพักครู.คอม 2 931 Last post December 06, 2019, 12:12:03 AM
by volsung
รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ วิชางานธุรกิจพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 บ้านพักครู.คอม 2 899 Last post December 06, 2019, 12:09:29 AM
by volsung
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศษส่วน ป.5 บ้านพักครู.คอม 2 974 Last post December 06, 2019, 12:06:57 AM
by volsung
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ เรื่อง ทศนิยม บ้านพักครู.คอม 2 850 Last post December 06, 2019, 12:04:19 AM
by volsung
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน บ้านพักครู.คอม 2 870 Last post December 06, 2019, 12:01:41 AM
by volsung
รายงานการใช้และพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บ้านพักครู.คอม 2 993 Last post December 05, 2019, 11:59:04 PM
by volsung
รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ชั้น ม.3 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ บ้านพักครู.คอม 2 903 Last post December 05, 2019, 11:56:26 PM
by volsung
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ บ้านพักครู.คอม 2 923 Last post December 05, 2019, 11:53:52 PM
by volsung
Pages: [1] 2 3 4   Go Up

 

  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 30 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
  • Locked Topic
  • Sticky Topic

Page created in 3.455 seconds with 18 queries.