Home
สื่อนวัตกรรม  |  
วิทยฐานะ  |  
บทคัดย่อ  |  
แผนการเรียนรู้  |  
วิจัยในชั้นเรียน  |  
E-Book-ข้อสอบ  
  Login    Register      

 
วิจัยในชั้นเรียน
 
แบบฝึกหัด
on January 26, 2013, 05:51:33 PM
7,205 | 3
สื่อการเรียนการสอน
on January 26, 2013, 05:50:06 PM
5,253 | 1
 
ผลงานอ.3
on January 26, 2013, 05:48:13 PM
3,444 | 0
 
 
 
 
 
 
 
วิจัยผลการสอนคณิตศาสตร์
on September 25, 2011, 08:51:48 AM
16,654 | 2
 
 
 
รวมวิจัย 5 บท [สำหรับปฐมวัย]
on September 25, 2011, 08:31:46 AM
54,550 | 8
 
การประเมินโครงการพัฒ...
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเล...
การพัฒนาหลักสูตรท้อง...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง ...
โปรแกรมการพัฒนาสมรรถ...
ชื่อเรื่อง โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนร...
รายงานผลการพัฒนาการอ...
ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดย...
การพัฒนาบทเรียนคอมพิ...
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำคุ...
รายงานการพัฒนาทักษะพ...
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด...
สงสารคุณครูทั้งหลาย...
อยากกลับบ้านแต่ไม่ได้ เหมือนกับหมอที่จบใหม่ต้องทำงานใช้ห...
My Community