หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
 1 
 on: June 09, 2019, 04:12:28 AM 
Started by nonna - Last post by nonna
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
ชื่อผู้ประเมิน นายปรีชา พุทธลา
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

   รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านขี้เหล็กในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ เกี่ยวกับ 4.1) ศึกษาและเปรียบเทียบคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการของนักเรียน ก่อนและหลังการดำเนินโครงการ 4.2) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการดำเนินโครงการ การประเมินใช้รูปแบบ CIPP Model กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการบริหารโครงการ จำนวน 6 คน คณะกรรมการดำเนินโครงการ จำนวน 15 คน ครู จำนวน 6 คน คณะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 22 คน และผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 42 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 14 ฉบับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test
   ผลการประเมินโครงการปรากฏดังนี้
   1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.38,  = 0.49)
   2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.46,  = 0.51)
   3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินกระบวนการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.46,  = 0.51)
   4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลผลิต โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ดังนี้
      4.1 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียน ก่อนการดำเนินโครงการ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.10,  = 0.66) และหลังการดำเนินโครงการ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.39,  = 0.55) ผลการเปรียบเทียบคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก่อนและหลังการดำเนินโครงการพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังการดำเนินโครงการสูงกว่าก่อนการดำเนินโครงการทุกด้าน
      4.2 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก พบว่าคณะกรรมการดำเนินโครงการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.53,  = 0.51) ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.40,  = 0.59) และ นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.58,  = 0.50)

 2 
 on: May 15, 2019, 06:58:08 AM 
Started by sutat - Last post by Latpulldx
ตอนนี้ผ่านหรือยังครับ

 3 
 on: May 15, 2019, 06:55:25 AM 
Started by siritidaphon - Last post by Latpulldx
มีข้อมูลมากกว่านี้ใหมครับ

 4 
 on: April 25, 2019, 07:21:36 AM 
Started by บ้านพักครู.คอม - Last post by Yochito
ผมลองให้ลูกดูลูกชอบมากเลยครับเป็นนิทานที่ดีให้แง่คิดดีๆ เยอะเลย

 5 
 on: April 25, 2019, 07:20:46 AM 
Started by nonna - Last post by Yochito
ไม่ทราบว่าข้อมูลพวกนี้จะหารายละเอียดเพิ่มได้จากที่ไหนบ้างครับ

 6 
 on: April 23, 2019, 08:32:01 AM 
Started by nonna - Last post by Chicaa
เป็นข้อมูลที่ผมกำลังต้องการเป็นอย่างมาก

 7 
 on: April 23, 2019, 08:31:27 AM 
Started by jpkk - Last post by Chicaa
สอบถามหน่อยครับว่าผมจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ไหนได้บ้าง

 8 
 on: April 22, 2019, 09:01:39 AM 
Started by nun - Last post by Thanaratt
เยี่ยมมาก

 9 
 on: April 22, 2019, 09:01:10 AM 
Started by บ้านพักครู.คอม - Last post by Thanaratt
เป็นความรู้ที่ดีมาก

 10 
 on: April 22, 2019, 04:58:56 AM 
Started by nun - Last post by Kainova
ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากครับเลยครับผมกำลังต้องข้อมูลนี้อยู่พอดี

Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 10

Page created in 0.219 seconds with 20 queries.