หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน


Post reply

Name:
Email:
Subject:
Message icon:

Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image

Type the letters shown in the picture:
"บ้าน พัก ครู ดอท คอม" มีกี่พยางค์? (ตอบเป็นตัวเลขอารบิก):
ธงชาติไทย มีกี่สี? (ตอบเป็นตัวเลขอารบิก):

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: ธเนตร โชควิเศษชัยสิทธิ์
« on: April 17, 2013, 02:54:20 AM »

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้รายงาน   นายธเนตร  โชควิเศษชัยสิทธิ์
สังกัด   โรงเรียนปัญญาวรคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ปีที่รายงาน   2556
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 4) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ    การเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 5) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 6) ศึกษาความคงทนของการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนปัญญาวรคุณ จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ บทเรียน แบบประเมินคุณภาพบทเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent Sample) ผลการวิจัยพบว่า
   บทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ คือ 86.10/87.25 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
   คุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด                  ("X"  ̅ = 4.61 , S.D. = 0.49)
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
   ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยบทเรียนมีค่าเท่ากับ 0.8211 คิดเป็นร้อยละ 82.11
   ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนในระดับมากที่สุด  ("X"  ̅ = 4.70 , S.D. = 0.46)
   ผู้เรียนมีความคงทนของการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์หลังเรียนผ่านไป 7 วัน และ 30 วัน นับจากวันที่ทดสอบหลังเรียน

Page created in 0.092 seconds with 21 queries.