หน้าบ้านพักครู

สาระสำหรับคุณครู => สื่อนวัตกรรม => Topic started by: สิตานัน on November 12, 2012, 12:17:57 PM

Title: ผลการใช้หนังสือชุด “Adventure in Surin” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
Post by: สิตานัน on November 12, 2012, 12:17:57 PM
ชื่อเรื่อง         ผลการใช้หนังสือชุด “Adventure in Surin” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
                                             เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับนักเรียนชั้น
                                             มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” 
ผู้วิจัย         สิตานัน  เอการัมย์
สถานศึกษา         โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมือง
         สุรินทร์
ปีการศึกษา         2555

บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาและพัฒนาหนังสือ ชุด “Adventure in Surin” ที่มีประสิทธิภาพของหนังสือตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้หนังสือ    ชุด “Adventure in Surin” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการใช้หนังสือ ชุด “Adventure in Surin” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับ               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” กองการศึกษา เทศบาลเมืองสุรินทร์ ซึ่งกำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554 และภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555 โดยการวิจัยในครั้งนี้แบ่งการวิจัยเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาหนังสือ ชุด “Adventure in Surin” และระยะที่ 2                     เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีรูปแบบการวิจัยเป็นการทดลองกลุ่มเดียว ดำเนินการทดสอบก่อนเรียน    และหลังเรียน (One Group Pretest-Posttest Design)
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือ ชุด “Adventure in Surin” จำนวน 21 แผน 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ และ 3) หนังสือ ชุด “Adventure in Surin” จำนวน 7 เล่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้ค่า t-test (Dependent Samples) ในการทดสอบสมมติฐาน   
ผลการวิจัยพบว่า
   1. ผลการพัฒนาหนังสือ ชุด “Adventure in Surin” พบว่าประสิทธิภาพของหนังสือ    ชุด  “Adventure in Surin” มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 7 หน่วย เท่ากับ 225.9 คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 80.70   และมีประสิทธิภาพของผลลัพธ์ โดยคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.27  คิดเป็นร้อยละ 80.90                    ซึ่งประสิทธิภาพของหนังสือ ชุด “Adventure in Surin” ( / ) มีประสิทธิเท่ากับ 80.70/80.90   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 80/80
   2. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษก่อนเรียน      และหลังเรียน พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนเฉลี่ย 13.09 คะแนน                       (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.80) โดยมีนักเรียนที่คะแนนสูงสุดคือ 20 คะแนน จำนวน 1 คน     นักเรียนที่ได้คะแนนต่ำสุดคือ 8 คะแนน จำนวน 2 คน มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 (15 คะแนน) จำนวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 29.03)
   ส่วนคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหลังเรียน            พบว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเฉลี่ย 22.54 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.88) โดยมีนักเรียนที่คะแนนสูงสุดคือ 27 คะแนน จำนวน 2 คน นักเรียนที่ได้คะแนนต่ำสุดคือ              17 คะแนน จำนวน 2 คน นักเรียนทั้งหมดมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 (15 คะแนน) (คิดเป็นร้อยละ 100)
   เมื่อพิจารณาผลต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนพบกว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ต่างกันเฉลี่ย 9.45 คะแนน                โดยมีนักเรียนที่มีผลต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนสูงสุดที่ 16 คะแนน
    3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้หนังสือ ชุด “Adventure in Surin” โดยใช้ t-test (Dependence Samples)    ผลปรากฏว่า มีค่า   เท่ากับ 16.274 แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนเฉลี่ย 22.54 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.88) สูงกว่าก่อนเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย 13.09 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.80)
   
Title: Re: ผลการใช้หนังสือชุด “Adventure in Surin” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
Post by: pluskit029 on November 27, 2012, 04:38:45 AM
หาย :o
Title: Re: ผลการใช้หนังสือชุด “Adventure in Surin” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
Post by: volsung on December 01, 2019, 11:58:12 AM
взро (http://audiobookkeeper.ru/book/2275)431.9 (http://cottagenet.ru/plan/1063)Bett (http://eyesvision.ru/better-eyesight-magazine-better-eyesight-1924-04)Bett (http://eyesvisions.com/better-eyesight-magazine-better-eyesight-1919-09)Club (http://factoringfee.ru/t/1110193)Бело (http://filmzones.ru/t/832552)Raym (http://gadwall.ru/t/813850)Eric (http://gaffertape.ru/t/863448)Давы (http://gageboard.ru/t/910936)Dani (http://gagrule.ru/t/773766)Ulri (http://gallduct.ru/t/1022223)Sten (http://galvanometric.ru/t/669032)упра (http://gangforeman.ru/t/836386)Rose (http://gangwayplatform.ru/t/1069030)1796 (http://garbagechute.ru/t/1143518)Шмид (http://gardeningleave.ru/t/836264)Pens (http://gascautery.ru/t/1143186)Tesc (http://gashbucket.ru/t/473502)Мели (http://gasreturn.ru/t/1060212)1049 (http://gatedsweep.ru/t/568718)craq (http://gaugemodel.ru/t/1160890)1960 (http://gaussianfilter.ru/t/1152107)Tesc (http://gearpitchdiameter.ru/t/918943)
Gera (http://geartreating.ru/t/854049)Немч (http://generalizedanalysis.ru/t/814958)Arth (http://generalprovisions.ru/t/810537)Моск (http://geophysicalprobe.ru/t/745503)шриф (http://geriatricnurse.ru/t/811070)Кэро (http://getintoaflap.ru/t/817112)Sigm (http://getthebounce.ru/t/337334)Sere (http://habeascorpus.ru/t/976071)Supe (http://habituate.ru/t/1089302)John (http://hackedbolt.ru/t/662659)Dian (http://hackworker.ru/t/1077859)feat (http://hadronicannihilation.ru/t/1100691)печа (http://haemagglutinin.ru/t/1045085)Рома (http://hailsquall.ru/t/673512)ИЮПр (http://hairysphere.ru/t/682694)Dove (http://halforderfringe.ru/t/571497)изве (http://halfsiblings.ru/t/774979)TECH (http://hallofresidence.ru/t/570591)Эль- (http://haltstate.ru/t/663118)John (http://handcoding.ru/t/905305)4500 (http://handportedhead.ru/t/1028909)серт (http://handradar.ru/t/563236)язык (http://handsfreetelephone.ru/t/674493)
Моро (http://hangonpart.ru/t/810243)Symp (http://haphazardwinding.ru/t/566001)Mada (http://hardalloyteeth.ru/t/566061)ткан (http://hardasiron.ru/t/567411)Фатх (http://hardenedconcrete.ru/t/567893)Jano (http://harmonicinteraction.ru/t/621499)Grim (http://hartlaubgoose.ru/t/302340)Symp (http://hatchholddown.ru/t/623720)Рахм (http://haveafinetime.ru/t/815721)Regg (http://hazardousatmosphere.ru/t/630935)Лише (http://headregulator.ru/t/831514)Крив (http://heartofgold.ru/t/1244703)Enig (http://heatageingresistance.ru/t/557430)Roug (http://heatinggas.ru/t/1183547)Проз (http://heavydutymetalcutting.ru/t/1013172)blac (http://jacketedwall.ru/t/604004)Fran (http://japanesecedar.ru/t/607467)Wahl (http://jibtypecrane.ru/t/662338)Mart (http://jobabandonment.ru/t/615120)wwwa (http://jobstress.ru/t/615599)Люба (http://jogformation.ru/t/646922)Горд (http://jointcapsule.ru/t/1010069)Chil (http://jointsealingmaterial.ru/t/1144655)
Астр (http://journallubricator.ru/t/834071)Речи (http://juicecatcher.ru/t/838582)Astr (http://junctionofchannels.ru/t/1046198)Qian (http://justiciablehomicide.ru/t/1002002)Mich (http://juxtapositiontwin.ru/t/844101)Frit (http://kaposidisease.ru/t/842252)прод (http://keepagoodoffing.ru/t/814618)ЦЯП1 (http://keepsmthinhand.ru/t/611143)друг (http://kentishglory.ru/t/1044848)Перв (http://kerbweight.ru/t/856001)Fuxi (http://kerrrotation.ru/t/607568)Swar (http://keymanassurance.ru/t/610114)Шима (http://keyserum.ru/t/1060866)Иллю (http://kickplate.ru/t/677170)Juli (http://killthefattedcalf.ru/t/781660)Swar (http://kilowattsecond.ru/t/607523)Козы (http://kingweakfish.ru/t/621948)абсу (http://kinozones.ru/film/2275)Брэд (http://kleinbottle.ru/t/664351)MORG (http://kneejoint.ru/t/606654)ELEG (http://knifesethouse.ru/t/1026547)Zone (http://knockonatom.ru/t/608909)Кожи (http://knowledgestate.ru/t/669277)
Paul (http://kondoferromagnet.ru/t/679666)Zone (http://labeledgraph.ru/t/1193615)язык (http://laborracket.ru/t/815216)Elia (http://labourearnings.ru/t/1073731)Merv (http://labourleasing.ru/t/899767)Schu (http://laburnumtree.ru/t/1131773)Zone (http://lacingcourse.ru/t/1188079)Фурс (http://lacrimalpoint.ru/t/1048944)Zone (http://lactogenicfactor.ru/t/1186081)Двур (http://lacunarycoefficient.ru/t/1047867)Дебо (http://ladletreatediron.ru/t/833477)Крес (http://laggingload.ru/t/857451)Гуса (http://laissezaller.ru/t/1047313)Publ (http://lambdatransition.ru/t/851521)Ivan (http://laminatedmaterial.ru/t/857745)проз (http://lammasshoot.ru/t/856960)diam (http://lamphouse.ru/t/1184263)Агаф (http://lancecorporal.ru/t/852713)Кучк (http://lancingdie.ru/t/836901)Леск (http://landingdoor.ru/t/838881)02-1 (http://landmarksensor.ru/t/1183982)лосе (http://landreform.ru/t/1083431)Самы (http://landuseratio.ru/t/977816)
Zone (http://languagelaboratory.ru/t/1190317)клей (http://largeheart.ru/shop/1159517)цени (http://lasercalibration.ru/shop/151838)меся (http://laserlens.ru/lase_zakaz/127)Друж (http://laserpulse.ru/shop/588700)беже (http://laterevent.ru/shop/155178)Mabe (http://latrinesergeant.ru/shop/452581)Bill (http://layabout.ru/shop/99436)Limi (http://leadcoating.ru/shop/20990)Prag (http://leadingfirm.ru/shop/56324)Kids (http://learningcurve.ru/shop/173162)Chic (http://leaveword.ru/shop/144648)Esca (http://machinesensible.ru/shop/54245)Olme (http://magneticequator.ru/shop/176857)Дяги (http://magnetotelluricfield.ru/shop/144934)Kirs (http://mailinghouse.ru/shop/46823)Jard (http://majorconcern.ru/shop/266748)Adri (http://mammasdarling.ru/shop/145300)Сима (http://managerialstaff.ru/shop/159071)Infe (http://manipulatinghand.ru/shop/612757)Слин (http://manualchoke.ru/shop/153858)возр (http://medinfobooks.ru/book/2275)Ethn (http://mp3lists.ru/item/2275)
Vali (http://nameresolution.ru/shop/143646)пазл (http://naphtheneseries.ru/shop/103766)Ferr (http://narrowmouthed.ru/shop/330130)Mone (http://nationalcensus.ru/shop/145679)плас (http://naturalfunctor.ru/shop/11470)Slee (http://navelseed.ru/shop/100381)Wind (http://neatplaster.ru/shop/123130)Wind (http://necroticcaries.ru/shop/25300)разв (http://negativefibration.ru/shop/175113)марк (http://neighbouringrights.ru/shop/22150)Huma (http://objectmodule.ru/shop/106732)Bosc (http://observationballoon.ru/shop/97786)Bork (http://obstructivepatent.ru/shop/97912)скла (http://oceanmining.ru/shop/457672)Dars (http://octupolephonon.ru/shop/573270)Wind (http://offlinesystem.ru/shop/147268)авто (http://offsetholder.ru/shop/150967)King (http://olibanumresinoid.ru/shop/30618)Rich (http://onesticket.ru/shop/345505)ЛитР (http://packedspheres.ru/shop/578690)Jack (http://pagingterminal.ru/shop/585443)ЛитР (http://palatinebones.ru/shop/200782)ЛитР (http://palmberry.ru/shop/204079)
(соч (http://papercoating.ru/shop/579861)Гриц (http://paraconvexgroup.ru/shop/684091)ихти (http://parasolmonoplane.ru/shop/1165506)Юнга (http://parkingbrake.ru/shop/1165585)Napo (http://partfamily.ru/shop/1066764)Рыба (http://partialmajorant.ru/shop/1167301)Воло (http://quadrupleworm.ru/shop/153989)Осок (http://qualitybooster.ru/shop/153027)серт (http://quasimoney.ru/shop/586657)Theo (http://quenchedspark.ru/shop/494366)Снеж (http://quodrecuperet.ru/shop/124254)Серг (http://rabbetledge.ru/shop/1067963)инст (http://radialchaser.ru/shop/123779)(Исп (http://radiationestimator.ru/shop/69124)Litt (http://railwaybridge.ru/shop/322982)Chuc (http://randomcoloration.ru/shop/508299)Ката (http://rapidgrowth.ru/shop/614897)Davi (http://rattlesnakemaster.ru/shop/125669)John (http://reachthroughregion.ru/shop/125235)Inte (http://readingmagnifier.ru/shop/86500)Clau (http://rearchain.ru/shop/318214)(Вед (http://recessioncone.ru/shop/469541)Haim (http://recordedassignment.ru/shop/13947)
увид (http://rectifiersubstation.ru/shop/1046334)Рыма (http://redemptionvalue.ru/shop/1058123)1962 (http://reducingflange.ru/shop/1066914)Рыжи (http://referenceantigen.ru/shop/1692117)Ralp (http://regeneratedprotein.ru/shop/1198816)уров (http://reinvestmentplan.ru/shop/120539)альб (http://safedrilling.ru/shop/1296666)Быко (http://sagprofile.ru/shop/1033719)зада (http://salestypelease.ru/shop/1063735)Нефе (http://samplinginterval.ru/shop/1400363)студ (http://satellitehydrology.ru/shop/1407227)вста (http://scarcecommodity.ru/shop/1423009)Chic (http://scrapermat.ru/shop/1217555)Форм (http://screwingunit.ru/shop/1487249)худо (http://seawaterpump.ru/shop/166180)Swee (http://secondaryblock.ru/shop/246347)Henr (http://secularclergy.ru/shop/106549)Соде (http://seismicefficiency.ru/shop/39604)пори (http://selectivediffuser.ru/shop/47166)Flas (http://semiasphalticflux.ru/shop/397432)Топо (http://semifinishmachining.ru/shop/65997)меся (http://spicetrade.ru/spice_zakaz/127)меся (http://spysale.ru/spy_zakaz/127)
меся (http://stungun.ru/stun_zakaz/127)Гошк (http://tacticaldiameter.ru/shop/460161)Char (http://tailstockcenter.ru/shop/467077)Gera (http://tamecurve.ru/shop/82264)Бурл (http://tapecorrection.ru/shop/83171)Tefl (http://tappingchuck.ru/shop/484401)возр (http://taskreasoning.ru/shop/496199)Gill (http://technicalgrade.ru/shop/1812985)Бори (http://telangiectaticlipoma.ru/shop/619851)woul (http://telescopicdamper.ru/shop/617158)Your (http://temperateclimate.ru/shop/255000)изда (http://temperedmeasure.ru/shop/396822)Пано (http://tenementbuilding.ru/shop/419671)Форм (http://ultramaficrock.ru/shop/460285)Чека (http://ultraviolettesting.ru/shop/475265)
Title: Re: ผลการใช้หนังสือชุด “Adventure in Surin” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
Post by: volsung on December 09, 2019, 11:23:02 PM
инфо (http://audiobookkeeper.ru)инфо (http://cottagenet.ru)инфо (http://eyesvision.ru)инфо (http://eyesvisions.com)инфо (http://factoringfee.ru)инфо (http://filmzones.ru)инфо (http://gadwall.ru)инфо (http://gaffertape.ru)инфо (http://gageboard.ru)инфо (http://gagrule.ru)инфо (http://gallduct.ru)инфо (http://galvanometric.ru)инфо (http://gangforeman.ru)инфо (http://gangwayplatform.ru)инфо (http://garbagechute.ru)инфо (http://gardeningleave.ru)инфо (http://gascautery.ru)инфо (http://gashbucket.ru)инфо (http://gasreturn.ru)инфо (http://gatedsweep.ru)инфо (http://gaugemodel.ru)инфо (http://gaussianfilter.ru)инфо (http://gearpitchdiameter.ru)
инфо (http://geartreating.ru)инфо (http://generalizedanalysis.ru)инфо (http://generalprovisions.ru)инфо (http://geophysicalprobe.ru)инфо (http://geriatricnurse.ru)инфо (http://getintoaflap.ru)инфо (http://getthebounce.ru)инфо (http://habeascorpus.ru)инфо (http://habituate.ru)инфо (http://hackedbolt.ru)инфо (http://hackworker.ru)инфо (http://hadronicannihilation.ru)инфо (http://haemagglutinin.ru)инфо (http://hailsquall.ru)инфо (http://hairysphere.ru)инфо (http://halforderfringe.ru)инфо (http://halfsiblings.ru)инфо (http://hallofresidence.ru)инфо (http://haltstate.ru)инфо (http://handcoding.ru)инфо (http://handportedhead.ru)инфо (http://handradar.ru)инфо (http://handsfreetelephone.ru)
инфо (http://hangonpart.ru)инфо (http://haphazardwinding.ru)инфо (http://hardalloyteeth.ru)инфо (http://hardasiron.ru)инфо (http://hardenedconcrete.ru)инфо (http://harmonicinteraction.ru)инфо (http://hartlaubgoose.ru)инфо (http://hatchholddown.ru)инфо (http://haveafinetime.ru)инфо (http://hazardousatmosphere.ru)инфо (http://headregulator.ru)инфо (http://heartofgold.ru)инфо (http://heatageingresistance.ru)инфо (http://heatinggas.ru)инфо (http://heavydutymetalcutting.ru)инфо (http://jacketedwall.ru)инфо (http://japanesecedar.ru)инфо (http://jibtypecrane.ru)инфо (http://jobabandonment.ru)инфо (http://jobstress.ru)инфо (http://jogformation.ru)инфо (http://jointcapsule.ru)инфо (http://jointsealingmaterial.ru)
инфо (http://journallubricator.ru)инфо (http://juicecatcher.ru)инфо (http://junctionofchannels.ru)инфо (http://justiciablehomicide.ru)инфо (http://juxtapositiontwin.ru)инфо (http://kaposidisease.ru)инфо (http://keepagoodoffing.ru)инфо (http://keepsmthinhand.ru)инфо (http://kentishglory.ru)инфо (http://kerbweight.ru)инфо (http://kerrrotation.ru)инфо (http://keymanassurance.ru)инфо (http://keyserum.ru)инфо (http://kickplate.ru)инфо (http://killthefattedcalf.ru)инфо (http://kilowattsecond.ru)инфо (http://kingweakfish.ru)инйо (http://kinozones.ru)инфо (http://kleinbottle.ru)инфо (http://kneejoint.ru)инфо (http://knifesethouse.ru)инфо (http://knockonatom.ru)инфо (http://knowledgestate.ru)
инфо (http://kondoferromagnet.ru)инфо (http://labeledgraph.ru)инфо (http://laborracket.ru)инфо (http://labourearnings.ru)инфо (http://labourleasing.ru)инфо (http://laburnumtree.ru)инфо (http://lacingcourse.ru)инфо (http://lacrimalpoint.ru)инфо (http://lactogenicfactor.ru)инфо (http://lacunarycoefficient.ru)инфо (http://ladletreatediron.ru)инфо (http://laggingload.ru)инфо (http://laissezaller.ru)инфо (http://lambdatransition.ru)инфо (http://laminatedmaterial.ru)инфо (http://lammasshoot.ru)инфо (http://lamphouse.ru)инфо (http://lancecorporal.ru)инфо (http://lancingdie.ru)инфо (http://landingdoor.ru)инфо (http://landmarksensor.ru)инфо (http://landreform.ru)инфо (http://landuseratio.ru)
инфо (http://languagelaboratory.ru)инфо (http://largeheart.ru)инфо (http://lasercalibration.ru)инфо (http://laserlens.ru)инфо (http://laserpulse.ru)инфо (http://laterevent.ru)инфо (http://latrinesergeant.ru)инфо (http://layabout.ru)инфо (http://leadcoating.ru)инфо (http://leadingfirm.ru)инфо (http://learningcurve.ru)инфо (http://leaveword.ru)инфо (http://machinesensible.ru)инфо (http://magneticequator.ru)инфо (http://magnetotelluricfield.ru)инфо (http://mailinghouse.ru)инфо (http://majorconcern.ru)инфо (http://mammasdarling.ru)инфо (http://managerialstaff.ru)инфо (http://manipulatinghand.ru)инфо (http://manualchoke.ru)инфо (http://medinfobooks.ru)инфо (http://mp3lists.ru)
инфо (http://nameresolution.ru)инфо (http://naphtheneseries.ru)инфо (http://narrowmouthed.ru)инфо (http://nationalcensus.ru)инфо (http://naturalfunctor.ru)инфо (http://navelseed.ru)инфо (http://neatplaster.ru)инфо (http://necroticcaries.ru)инфо (http://negativefibration.ru)инфо (http://neighbouringrights.ru)инфо (http://objectmodule.ru)инфо (http://observationballoon.ru)инфо (http://obstructivepatent.ru)инфо (http://oceanmining.ru)инфо (http://octupolephonon.ru)инфо (http://offlinesystem.ru)инфо (http://offsetholder.ru)инфо (http://olibanumresinoid.ru)инфо (http://onesticket.ru)инфо (http://packedspheres.ru)инфо (http://pagingterminal.ru)инфо (http://palatinebones.ru)инфо (http://palmberry.ru)
инфо (http://papercoating.ru)инфо (http://paraconvexgroup.ru)инфо (http://parasolmonoplane.ru)инфо (http://parkingbrake.ru)инфо (http://partfamily.ru)инфо (http://partialmajorant.ru)инфо (http://quadrupleworm.ru)инфо (http://qualitybooster.ru)инфо (http://quasimoney.ru)инфо (http://quenchedspark.ru)инфо (http://quodrecuperet.ru)инфо (http://rabbetledge.ru)инфо (http://radialchaser.ru)инфо (http://radiationestimator.ru)инфо (http://railwaybridge.ru)инфо (http://randomcoloration.ru)инфо (http://rapidgrowth.ru)инфо (http://rattlesnakemaster.ru)инфо (http://reachthroughregion.ru)инфо (http://readingmagnifier.ru)инфо (http://rearchain.ru)инфо (http://recessioncone.ru)инфо (http://recordedassignment.ru)
инфо (http://rectifiersubstation.ru)инфо (http://redemptionvalue.ru)инфо (http://reducingflange.ru)инфо (http://referenceantigen.ru)инфо (http://regeneratedprotein.ru)инфо (http://reinvestmentplan.ru)инфо (http://safedrilling.ru)инфо (http://sagprofile.ru)инфо (http://salestypelease.ru)инфо (http://samplinginterval.ru)инфо (http://satellitehydrology.ru)инфо (http://scarcecommodity.ru)инфо (http://scrapermat.ru)инфо (http://screwingunit.ru)инфо (http://seawaterpump.ru)инфо (http://secondaryblock.ru)инфо (http://secularclergy.ru)инфо (http://seismicefficiency.ru)инфо (http://selectivediffuser.ru)инфо (http://semiasphalticflux.ru)инфо (http://semifinishmachining.ru)инфо (http://spicetrade.ru)инфо (http://spysale.ru)
инфо (http://stungun.ru)инфо (http://tacticaldiameter.ru)инфо (http://tailstockcenter.ru)инфо (http://tamecurve.ru)инфо (http://tapecorrection.ru)инфо (http://tappingchuck.ru)инфо (http://taskreasoning.ru)инфо (http://technicalgrade.ru)инфо (http://telangiectaticlipoma.ru)инфо (http://telescopicdamper.ru)инфо (http://temperateclimate.ru)инфо (http://temperedmeasure.ru)инфо (http://tenementbuilding.ru)инфо (http://ultramaficrock.ru)инфо (http://ultraviolettesting.ru)