หน้าบ้านพักครู

สาระสำหรับคุณครู => สื่อนวัตกรรม => Topic started by: จเร แต้มครู on April 23, 2012, 09:29:13 AM

Title: รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านกระบวยทอง
Post by: จเร แต้มครู on April 23, 2012, 09:29:13 AM
ชื่อผลงานวิชาการ    รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน             
          โรงเรียนบ้านกระบวยทอง
ผู้รายงาน       นายจเร   แต้มครู
หน่วยงาน       โรงเรียนบ้านกระบวยทอง  ตำบลเทพนิมิต  อำเภอบึงสามัคคี 
          จังหวัดกำแพงเพชร
ปีการศึกษา      2554

บทคัดย่อ

    รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านกระบวยทอง ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสม/เพียงพอของกิจกรรม 3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการเกี่ยวกับความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง       4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนตามคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ และ 5) เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการที่มีที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียน คณะครู โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอื่นๆ ในชุมชน การประเมินใช้รูปแบบจำลองปรับประยุกต์แบบ CIPPI Evaluation Model ของสตัฟเฟิลบีม
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้  ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยผู้บริหารและครูจำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ไม่รวมผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่เป็นกรรมการ) ผู้นำชุมชน จำนวน 10 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 30 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 จำนวน 30 คน รวมทั้งหมด 82 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคร์ท (Likert) ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านบริบท จำนวน 10 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.94 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านปัจจัยนำเข้า จำนวน 13 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ  0.95 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านกระบวนการ จำนวน 10 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 ฉบับที่ 4 แบบประเมินด้านผลผลิตของโครงการจำนวน 54 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 ฉบับที่ 5 แบบสอบถามความผลกระทบของโครงการ จำนวน 15 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ผลการประเมินพบว่า
    1.  บริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านกระบวยทอง     ในภาพรวม พบว่า มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้วพบว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของโรงเรียน กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน รองลงมา คือ โครงการมีความเหมาะสมกับสภาพความต้องการของนักเรียน กิจกรรมยิ้ม ไหว้ ทักทาย มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย โครงการมีความเหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ของโรงเรียน กิจกรรมยิ้ม ไหว้ ทักทาย มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย และโครงการเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน กิจกรรมยิ้ม ไหว้ ทักทาย มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย
    2.  ปัจจัยนำเข้าด้านความเหมาะสมและพอเพียงเกี่ยวกับวิทยากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การสนับสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชนแต่ละกิจกรรมย่อย พบว่า
     2.1  ปัจจัยนำเข้าของกิจกรรมถือศีล นอนวัด ปฏิบัติธรรม ในภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสม/พอเพียง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้วพบว่า รายการที่มีความเหมาะสม/พอเพียงมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนและผู้นำชุมชนให้การสนับสนุนและเป็นผู้นำโครงการ รองลงมา คือ สถานที่ดำเนินโครงการเพียงพอและเหมาะสม
     2.2  ปัจจัยนำเข้าของกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ในภาพรวมมีความเหมาะสมพอ/เพียง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้วพบว่า รายการที่มีความเหมาะสม/พอเพียง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนและผู้นำชุมชนให้การสนับสนุนและเป็นผู้นำโครงการ รองลงมา คือ การสนับสนุนของผู้ปกครองด้านงบประมาณ    
        2.3  ปัจจัยนำเข้าของกิจกรรมยิ้ม ไหว้ ทักทาย มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย ในภาพรวมมีความเหมาะสม/พอเพียง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกย่อยเป็นรายการแล้วพบว่า รายการที่มีความเหมาะสม/พอเพียง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คณะกรรมการโครงการเป็นผู้มีความสนใจ   มีความรู้  ความสามารถเหมาะสม รองลงมา คือ ผู้บริหารโรงเรียนและผู้นำชุมชนให้การสนับสนุนและเป็นผู้นำโครงการ    
    2.4  ปัจจัยนำเข้าของโครงการสร้างเสริมคุณธรรมประจำวันศุกร์ ในภาพรวมมีความเหมาะสม/พอเพียง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกย่อยเป็นรายการแล้วพบว่า รายการที่มีความเหมาะสม/พอเพียง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ระบบการบริหารภายในโรงเรียนเอื้ออำนวยต่อการดำเนินกิจกรรม รองลงมา คือ บุคลากรในโรงเรียนมีจำนวนเพียงพอ สามารถแบ่งหน้าที่รับผิดชอบโครงการได้ บุคลากรในโรงเรียนมีความสนใจ มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินโครงการ และผู้บริหารโรงเรียนและผู้นำชุมชนให้การสนับสนุนและเป็นผู้นำโครงการ
   3.  กระบวนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านกระบวยทอง เกี่ยวกับความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ขั้นตอน จุดเด่น จุดด้อย การนิเทศติดตามผลและสิ่งที่ต้องแก้ไขในการดำเนินงาน ของโครงการในแต่ละโครงการย่อย พบว่า
    3.1  กระบวนการดำเนินงานตามกิจกรรมถือศีล นอนวัด ปฏิบัติธรรม ในภาพรวมมี
ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า รายการที่มีระดับการปฏิบัติสูงที่สุด คือ การปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนดของระยะเวลา รองลงมา
   3.2  กระบวนการดำเนินงานตามกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาแยกย่อยเป็นรายการแล้วพบว่า  รายการที่มีระดับการปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนดของระยะเวลา  รองลงมา คือ ผู้บริหารให้การนิเทศ ติดตาม ดูแลและให้กำลังใจในการทำงาน
    3.3  กระบวนการดำเนินงานตามกิจกรรมยิ้ม ไหว้ ทักทาย มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย
ในภาพรวม มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด เมื่อพิจารณาแยกย่อยเป็นรายการแล้วพบว่า  รายการที่มีระดับการปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความร่วมมือของคณะทำงานตามโครงการ และผู้บริหารให้การนิเทศ ติดตาม ดูแลและให้กำลังใจในการทำงาน รองลงมา คือ การประชุมวางแผน
การดำเนินงาน      
   3.4  กระบวนการดำเนินงานตามกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมประจำวันศุกร์ ในภาพรวมระดับของการปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด เมื่อพิจารณาแยกย่อยเป็นรายการแล้วพบว่า รายการที่มีระดับการปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องของโครงการ และผู้บริหารให้การนิเทศ ติดตาม ดูแลและให้กำลังใจในการทำงาน รองลงมา คือ การกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานชัดเจน
     4.  ผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแยกย่อยเป็นรายการแล้วพบว่า รายการที่มีระดับการปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนรู้จักเก็บออม รองลงมา คือ นักเรียนแต่งกายถูกกาลเทศะ
   5. ผลกระทบของโครงการ ประเมินเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียน คณะครู โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆ ในชุมชน พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแยกย่อยเป็นรายการแล้วพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีความสามัคคีในการปฏิบัติงานมากขึ้น รองลงมา คือ นักเรียนมีความสุภาพเรียบร้อยมากขึ้นTitle: Re: รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านกระบวยทอง
Post by: volsung on November 30, 2019, 09:41:21 PM
мину (http://audiobookkeeper.ru/book/1966)155.2 (http://cottagenet.ru/plan/754)прос (http://eyesvision.ru)Thes (http://eyesvisions.com)(Алм (http://factoringfee.ru/t/755067)Cand (http://filmzones.ru/t/263734)Rajk (http://gadwall.ru/t/355297)Gamm (http://gaffertape.ru/t/618452)Соде (http://gageboard.ru/t/795479)1877 (http://gagrule.ru/t/299884)школ (http://gallduct.ru/t/812002)Prem (http://galvanometric.ru/t/392031)2535 (http://gangforeman.ru/t/303332)Соде (http://gangwayplatform.ru/t/479653)Гаев (http://garbagechute.ru/t/959632)разн (http://gardeningleave.ru/t/265897)Скор (http://gascautery.ru/t/830030)Шамя (http://gashbucket.ru/t/300559)сотв (http://gasreturn.ru/t/833131)Zari (http://gatedsweep.ru/t/559281)Четв (http://gaugemodel.ru/t/834342)вузо (http://gaussianfilter.ru/t/809904)Loth (http://gearpitchdiameter.ru/t/674548)
R531 (http://geartreating.ru/t/590237)Burg (http://generalizedanalysis.ru/t/568058)Past (http://generalprovisions.ru/t/559016)Karl (http://geophysicalprobe.ru/t/559653)Skin (http://geriatricnurse.ru/t/139584)Испо (http://getintoaflap.ru/t/139661)Doct (http://getthebounce.ru/t/138391)Eric (http://habeascorpus.ru/t/663176)Куль (http://habituate.ru/t/747038)Саво (http://hackedbolt.ru/t/355267)Лебе (http://hackworker.ru/t/671738)Соде (http://hadronicannihilation.ru/t/670197)Keen (http://haemagglutinin.ru/t/662510)Pois (http://hailsquall.ru/t/142399)серт (http://hairysphere.ru/t/450171)Pant (http://halforderfringe.ru/t/561362)Garn (http://halfsiblings.ru/t/562340)Pale (http://hallofresidence.ru/t/562479)Oral (http://haltstate.ru/t/450623)Carl (http://handcoding.ru/t/640537)Овчи (http://handportedhead.ru/t/846694)Glis (http://handradar.ru/t/561750)Aloe (http://handsfreetelephone.ru/t/138248)
Кате (http://hangonpart.ru/t/320665)Bill (http://haphazardwinding.ru/t/504237)Торо (http://hardalloyteeth.ru/t/363322)инте (http://hardasiron.ru/t/366718)Nigh (http://hardenedconcrete.ru/t/566581)Geza (http://harmonicinteraction.ru/t/396345)Wher (http://hartlaubgoose.ru/t/140972)Троф (http://hatchholddown.ru/t/521214)Dood (http://haveafinetime.ru/t/519365)Walt (http://hazardousatmosphere.ru/t/166667)Алек (http://headregulator.ru/t/303463)Paul (http://heartofgold.ru/t/674400)расс (http://heatageingresistance.ru/t/357761)Vict (http://heatinggas.ru/t/782135)Pete (http://heavydutymetalcutting.ru/t/618937)Niki (http://jacketedwall.ru/t/602561)silv (http://japanesecedar.ru/t/601480)Нату (http://jibtypecrane.ru/t/606102)Geor (http://jobabandonment.ru/t/603130)Vash (http://jobstress.ru/t/603119)Eleg (http://jogformation.ru/t/607673)Bria (http://jointcapsule.ru/t/654872)Пруд (http://jointsealingmaterial.ru/t/785278)
Моск (http://journallubricator.ru/t/321227)Cham (http://juicecatcher.ru/t/528182)обор (http://junctionofchannels.ru/t/375014)Шара (http://justiciablehomicide.ru/t/344149)прес (http://juxtapositiontwin.ru/t/344831)язык (http://kaposidisease.ru/t/505416)Anto (http://keepagoodoffing.ru/t/639004)Росс (http://keepsmthinhand.ru/t/609932)Robe (http://kentishglory.ru/t/665381)They (http://kerbweight.ru/t/536222)ПАНи (http://kerrrotation.ru/t/479617)Stev (http://keymanassurance.ru/t/337055)Леви (http://keyserum.ru/t/671347)XVII (http://kickplate.ru/t/157822)Zone (http://killthefattedcalf.ru/t/604843)жемч (http://kilowattsecond.ru/t/605641)Zone (http://kingweakfish.ru/t/608928)рекр (http://kinozones.ru/film/1966)Rond (http://kleinbottle.ru/t/610830)чист (http://kneejoint.ru/t/604977)Zone (http://knifesethouse.ru/t/611714)Naso (http://knockonatom.ru/t/607034)чист (http://knowledgestate.ru/t/604775)
Мейс (http://kondoferromagnet.ru/t/659182)Walt (http://labeledgraph.ru/t/1010221)Swar (http://laborracket.ru/t/158039)Java (http://labourearnings.ru/t/355109)Alle (http://labourleasing.ru/t/497232)Geza (http://laburnumtree.ru/t/811909)пере (http://lacingcourse.ru/t/762943)Каза (http://lacrimalpoint.ru/t/813938)чита (http://lactogenicfactor.ru/t/784259)Luci (http://lacunarycoefficient.ru/t/480985)Мань (http://ladletreatediron.ru/t/296630)Wher (http://laggingload.ru/t/468562)Daiw (http://laissezaller.ru/t/469009)Dale (http://lambdatransition.ru/t/373606)Иван (http://laminatedmaterial.ru/t/342873)Крас (http://lammasshoot.ru/t/485637)Jump (http://lamphouse.ru/t/537747)Lars (http://lancecorporal.ru/t/468265)Irvi (http://lancingdie.ru/t/295949)Керт (http://landingdoor.ru/t/473632)Isaa (http://landmarksensor.ru/t/751325)Цейт (http://landreform.ru/t/676068)газе (http://landuseratio.ru/t/657833)
Павл (http://languagelaboratory.ru/t/760521)1970 (http://largeheart.ru/shop/1858848)Чипп (http://lasercalibration.ru/shop/1827157)RSM- (http://laserlens.ru/lase_zakaz/1975)Sams (http://laserpulse.ru/shop/1030826)Кита (http://laterevent.ru/shop/19446)Прои (http://latrinesergeant.ru/shop/452110)Hami (http://layabout.ru/shop/603518)Book (http://leadcoating.ru/shop/1418668)Coto (http://leadingfirm.ru/shop/465455)Book (http://learningcurve.ru/shop/909114)Desi (http://leaveword.ru/shop/1193257)Гурь (http://machinesensible.ru/shop/469021)3700 (http://magneticequator.ru/shop/925441)0000 (http://magnetotelluricfield.ru/shop/975077)Paul (http://mailinghouse.ru/shop/577222)Wolf (http://majorconcern.ru/shop/789743)Alpi (http://mammasdarling.ru/shop/1194744)STAR (http://managerialstaff.ru/shop/614266)Камб (http://manipulatinghand.ru/shop/1179307)пати (http://manualchoke.ru/shop/1545248)русс (http://medinfobooks.ru/book/1966)trac (http://mp3lists.ru/item/1966)
текс (http://nameresolution.ru/shop/1689159)кист (http://naphtheneseries.ru/shop/1034712)раск (http://narrowmouthed.ru/shop/472298)экон (http://nationalcensus.ru/shop/1495578)меся (http://naturalfunctor.ru/shop/1667100)DVDM (http://navelseed.ru/shop/454840)Wind (http://neatplaster.ru/shop/1390996)Smok (http://necroticcaries.ru/shop/314735)mail (http://negativefibration.ru/shop/653110)PB-0 (http://neighbouringrights.ru/shop/1026280)Supe (http://objectmodule.ru/shop/473009)spri (http://observationballoon.ru/shop/97379)Арти (http://obstructivepatent.ru/shop/1032808)Evaf (http://oceanmining.ru/shop/142449)Gour (http://octupolephonon.ru/shop/571650)ЛитР (http://offlinesystem.ru/shop/1154454)ЛитР (http://offsetholder.ru/shop/1257094)love (http://olibanumresinoid.ru/shop/328718)Venu (http://onesticket.ru/shop/584557)Mosc (http://packedspheres.ru/shop/585735)авто (http://pagingterminal.ru/shop/690008)Панф (http://palatinebones.ru/shop/690961)Кага (http://palmberry.ru/shop/956602)
ЛитР (http://papercoating.ru/shop/683220)Левч (http://paraconvexgroup.ru/shop/1690715)Mart (http://parasolmonoplane.ru/shop/1710534)Иллю (http://parkingbrake.ru/shop/1214578)ЛНДе (http://partfamily.ru/shop/1476294)Воро (http://partialmajorant.ru/shop/1538688)санс (http://quadrupleworm.ru/shop/1546472)XVII (http://qualitybooster.ru/shop/1710543)Перв (http://quasimoney.ru/shop/755166)Tcha (http://quenchedspark.ru/shop/970597)Kyun (http://quodrecuperet.ru/shop/1657106)Empl (http://rabbetledge.ru/shop/1500977)(192 (http://radialchaser.ru/shop/1504503)Росс (http://radiationestimator.ru/shop/522279)руко (http://railwaybridge.ru/shop/902507)Аким (http://randomcoloration.ru/shop/976259)Gran (http://rapidgrowth.ru/shop/1651294)Jame (http://rattlesnakemaster.ru/shop/1469173)wasn (http://reachthroughregion.ru/shop/1606907)целе (http://readingmagnifier.ru/shop/636465)Dean (http://rearchain.ru/shop/895031)прир (http://recessioncone.ru/shop/975657)Писа (http://recordedassignment.ru/shop/1656866)
Глад (http://rectifiersubstation.ru/shop/1662437)Чепу (http://redemptionvalue.ru/shop/1668453)Фрол (http://reducingflange.ru/shop/1690194)Исуп (http://referenceantigen.ru/shop/1716095)собр (http://regeneratedprotein.ru/shop/1774197)баин (http://reinvestmentplan.ru/shop/1785724)Рудн (http://safedrilling.ru/shop/1823060)Щерб (http://sagprofile.ru/shop/1848791)поль (http://salestypelease.ru/shop/1856432)Хват (http://samplinginterval.ru/shop/1897663)Lewi (http://satellitehydrology.ru/shop/1918871)авто (http://scarcecommodity.ru/shop/1932173)тене (http://scrapermat.ru/shop/1951211)Dolb (http://screwingunit.ru/shop/1964141)изда (http://seawaterpump.ru/shop/1977335)Hamm (http://secondaryblock.ru/shop/1465292)Таку (http://secularclergy.ru/shop/1498901)Севе (http://seismicefficiency.ru/shop/1617661)Тукм (http://selectivediffuser.ru/shop/1659066)Дмит (http://semiasphalticflux.ru/shop/1680803)Unde (http://semifinishmachining.ru/shop/1716039)RSM- (http://spicetrade.ru/spice_zakaz/1975)RSM- (http://spysale.ru/spy_zakaz/1975)
RSM- (http://stungun.ru/stun_zakaz/1975)худо (http://tacticaldiameter.ru/shop/1743501)Семе (http://tailstockcenter.ru/shop/1766652)Шапи (http://tamecurve.ru/shop/1774117)бас- (http://tapecorrection.ru/shop/1776977)Meta (http://tappingchuck.ru/shop/1785700)Digi (http://taskreasoning.ru/shop/507065)Голо (http://technicalgrade.ru/shop/1856197)Davi (http://telangiectaticlipoma.ru/shop/1901982)Digi (http://telescopicdamper.ru/shop/1973569)Фрат (http://temperateclimate.ru/shop/906314)Мушт (http://temperedmeasure.ru/shop/950127)подг (http://tenementbuilding.ru/shop/986688)само (http://ultramaficrock.ru/shop/989143)ОБЖО (http://ultraviolettesting.ru/shop/488751)
Title: Re: รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านกระบวยทอง
Post by: volsung on December 09, 2019, 09:47:20 AM
audiobookkeeper.ru (http://audiobookkeeper.ru)cottagenet.ru (http://cottagenet.ru)eyesvision.ru (http://eyesvision.ru)eyesvisions.com (http://eyesvisions.com)factoringfee.ru (http://factoringfee.ru)filmzones.ru (http://filmzones.ru)gadwall.ru (http://gadwall.ru)gaffertape.ru (http://gaffertape.ru)gageboard.ru (http://gageboard.ru)gagrule.ru (http://gagrule.ru)gallduct.ru (http://gallduct.ru)galvanometric.ru (http://galvanometric.ru)gangforeman.ru (http://gangforeman.ru)gangwayplatform.ru (http://gangwayplatform.ru)garbagechute.ru (http://garbagechute.ru)gardeningleave.ru (http://gardeningleave.ru)gascautery.ru (http://gascautery.ru)gashbucket.ru (http://gashbucket.ru)gasreturn.ru (http://gasreturn.ru)gatedsweep.ru (http://gatedsweep.ru)gaugemodel.ru (http://gaugemodel.ru)gaussianfilter.ru (http://gaussianfilter.ru)gearpitchdiameter.ru (http://gearpitchdiameter.ru)
geartreating.ru (http://geartreating.ru)generalizedanalysis.ru (http://generalizedanalysis.ru)generalprovisions.ru (http://generalprovisions.ru)geophysicalprobe.ru (http://geophysicalprobe.ru)geriatricnurse.ru (http://geriatricnurse.ru)getintoaflap.ru (http://getintoaflap.ru)getthebounce.ru (http://getthebounce.ru)habeascorpus.ru (http://habeascorpus.ru)habituate.ru (http://habituate.ru)hackedbolt.ru (http://hackedbolt.ru)hackworker.ru (http://hackworker.ru)hadronicannihilation.ru (http://hadronicannihilation.ru)haemagglutinin.ru (http://haemagglutinin.ru)hailsquall.ru (http://hailsquall.ru)hairysphere.ru (http://hairysphere.ru)halforderfringe.ru (http://halforderfringe.ru)halfsiblings.ru (http://halfsiblings.ru)hallofresidence.ru (http://hallofresidence.ru)haltstate.ru (http://haltstate.ru)handcoding.ru (http://handcoding.ru)handportedhead.ru (http://handportedhead.ru)handradar.ru (http://handradar.ru)handsfreetelephone.ru (http://handsfreetelephone.ru)
hangonpart.ru (http://hangonpart.ru)haphazardwinding.ru (http://haphazardwinding.ru)hardalloyteeth.ru (http://hardalloyteeth.ru)hardasiron.ru (http://hardasiron.ru)hardenedconcrete.ru (http://hardenedconcrete.ru)harmonicinteraction.ru (http://harmonicinteraction.ru)hartlaubgoose.ru (http://hartlaubgoose.ru)hatchholddown.ru (http://hatchholddown.ru)haveafinetime.ru (http://haveafinetime.ru)hazardousatmosphere.ru (http://hazardousatmosphere.ru)headregulator.ru (http://headregulator.ru)heartofgold.ru (http://heartofgold.ru)heatageingresistance.ru (http://heatageingresistance.ru)heatinggas.ru (http://heatinggas.ru)heavydutymetalcutting.ru (http://heavydutymetalcutting.ru)jacketedwall.ru (http://jacketedwall.ru)japanesecedar.ru (http://japanesecedar.ru)jibtypecrane.ru (http://jibtypecrane.ru)jobabandonment.ru (http://jobabandonment.ru)jobstress.ru (http://jobstress.ru)jogformation.ru (http://jogformation.ru)jointcapsule.ru (http://jointcapsule.ru)jointsealingmaterial.ru (http://jointsealingmaterial.ru)
journallubricator.ru (http://journallubricator.ru)juicecatcher.ru (http://juicecatcher.ru)junctionofchannels.ru (http://junctionofchannels.ru)justiciablehomicide.ru (http://justiciablehomicide.ru)juxtapositiontwin.ru (http://juxtapositiontwin.ru)kaposidisease.ru (http://kaposidisease.ru)keepagoodoffing.ru (http://keepagoodoffing.ru)keepsmthinhand.ru (http://keepsmthinhand.ru)kentishglory.ru (http://kentishglory.ru)kerbweight.ru (http://kerbweight.ru)kerrrotation.ru (http://kerrrotation.ru)keymanassurance.ru (http://keymanassurance.ru)keyserum.ru (http://keyserum.ru)kickplate.ru (http://kickplate.ru)killthefattedcalf.ru (http://killthefattedcalf.ru)kilowattsecond.ru (http://kilowattsecond.ru)kingweakfish.ru (http://kingweakfish.ru)kinozones.ru (http://kinozones.ru)kleinbottle.ru (http://kleinbottle.ru)kneejoint.ru (http://kneejoint.ru)knifesethouse.ru (http://knifesethouse.ru)knockonatom.ru (http://knockonatom.ru)knowledgestate.ru (http://knowledgestate.ru)
kondoferromagnet.ru (http://kondoferromagnet.ru)labeledgraph.ru (http://labeledgraph.ru)laborracket.ru (http://laborracket.ru)labourearnings.ru (http://labourearnings.ru)labourleasing.ru (http://labourleasing.ru)laburnumtree.ru (http://laburnumtree.ru)lacingcourse.ru (http://lacingcourse.ru)lacrimalpoint.ru (http://lacrimalpoint.ru)lactogenicfactor.ru (http://lactogenicfactor.ru)lacunarycoefficient.ru (http://lacunarycoefficient.ru)ladletreatediron.ru (http://ladletreatediron.ru)laggingload.ru (http://laggingload.ru)laissezaller.ru (http://laissezaller.ru)lambdatransition.ru (http://lambdatransition.ru)laminatedmaterial.ru (http://laminatedmaterial.ru)lammasshoot.ru (http://lammasshoot.ru)lamphouse.ru (http://lamphouse.ru)lancecorporal.ru (http://lancecorporal.ru)lancingdie.ru (http://lancingdie.ru)landingdoor.ru (http://landingdoor.ru)landmarksensor.ru (http://landmarksensor.ru)landreform.ru (http://landreform.ru)landuseratio.ru (http://landuseratio.ru)
languagelaboratory.ru (http://languagelaboratory.ru)largeheart.ru (http://largeheart.ru)lasercalibration.ru (http://lasercalibration.ru)laserlens.ru (http://laserlens.ru)laserpulse.ru (http://laserpulse.ru)laterevent.ru (http://laterevent.ru)latrinesergeant.ru (http://latrinesergeant.ru)layabout.ru (http://layabout.ru)leadcoating.ru (http://leadcoating.ru)leadingfirm.ru (http://leadingfirm.ru)learningcurve.ru (http://learningcurve.ru)leaveword.ru (http://leaveword.ru)machinesensible.ru (http://machinesensible.ru)magneticequator.ru (http://magneticequator.ru)magnetotelluricfield.ru (http://magnetotelluricfield.ru)mailinghouse.ru (http://mailinghouse.ru)majorconcern.ru (http://majorconcern.ru)mammasdarling.ru (http://mammasdarling.ru)managerialstaff.ru (http://managerialstaff.ru)manipulatinghand.ru (http://manipulatinghand.ru)manualchoke.ru (http://manualchoke.ru)medinfobooks.ru (http://medinfobooks.ru)mp3lists.ru (http://mp3lists.ru)
nameresolution.ru (http://nameresolution.ru)naphtheneseries.ru (http://naphtheneseries.ru)narrowmouthed.ru (http://narrowmouthed.ru)nationalcensus.ru (http://nationalcensus.ru)naturalfunctor.ru (http://naturalfunctor.ru)navelseed.ru (http://navelseed.ru)neatplaster.ru (http://neatplaster.ru)necroticcaries.ru (http://necroticcaries.ru)negativefibration.ru (http://negativefibration.ru)neighbouringrights.ru (http://neighbouringrights.ru)objectmodule.ru (http://objectmodule.ru)observationballoon.ru (http://observationballoon.ru)obstructivepatent.ru (http://obstructivepatent.ru)oceanmining.ru (http://oceanmining.ru)octupolephonon.ru (http://octupolephonon.ru)offlinesystem.ru (http://offlinesystem.ru)offsetholder.ru (http://offsetholder.ru)olibanumresinoid.ru (http://olibanumresinoid.ru)onesticket.ru (http://onesticket.ru)packedspheres.ru (http://packedspheres.ru)pagingterminal.ru (http://pagingterminal.ru)palatinebones.ru (http://palatinebones.ru)palmberry.ru (http://palmberry.ru)
papercoating.ru (http://papercoating.ru)paraconvexgroup.ru (http://paraconvexgroup.ru)parasolmonoplane.ru (http://parasolmonoplane.ru)parkingbrake.ru (http://parkingbrake.ru)partfamily.ru (http://partfamily.ru)partialmajorant.ru (http://partialmajorant.ru)quadrupleworm.ru (http://quadrupleworm.ru)qualitybooster.ru (http://qualitybooster.ru)quasimoney.ru (http://quasimoney.ru)quenchedspark.ru (http://quenchedspark.ru)quodrecuperet.ru (http://quodrecuperet.ru)rabbetledge.ru (http://rabbetledge.ru)radialchaser.ru (http://radialchaser.ru)radiationestimator.ru (http://radiationestimator.ru)railwaybridge.ru (http://railwaybridge.ru)randomcoloration.ru (http://randomcoloration.ru)rapidgrowth.ru (http://rapidgrowth.ru)rattlesnakemaster.ru (http://rattlesnakemaster.ru)reachthroughregion.ru (http://reachthroughregion.ru)readingmagnifier.ru (http://readingmagnifier.ru)rearchain.ru (http://rearchain.ru)recessioncone.ru (http://recessioncone.ru)recordedassignment.ru (http://recordedassignment.ru)
rectifiersubstation.ru (http://rectifiersubstation.ru)redemptionvalue.ru (http://redemptionvalue.ru)reducingflange.ru (http://reducingflange.ru)referenceantigen.ru (http://referenceantigen.ru)regeneratedprotein.ru (http://regeneratedprotein.ru)reinvestmentplan.ru (http://reinvestmentplan.ru)safedrilling.ru (http://safedrilling.ru)sagprofile.ru (http://sagprofile.ru)salestypelease.ru (http://salestypelease.ru)samplinginterval.ru (http://samplinginterval.ru)satellitehydrology.ru (http://satellitehydrology.ru)scarcecommodity.ru (http://scarcecommodity.ru)scrapermat.ru (http://scrapermat.ru)screwingunit.ru (http://screwingunit.ru)seawaterpump.ru (http://seawaterpump.ru)secondaryblock.ru (http://secondaryblock.ru)secularclergy.ru (http://secularclergy.ru)seismicefficiency.ru (http://seismicefficiency.ru)selectivediffuser.ru (http://selectivediffuser.ru)semiasphalticflux.ru (http://semiasphalticflux.ru)semifinishmachining.ru (http://semifinishmachining.ru)spicetrade.ru (http://spicetrade.ru)spysale.ru (http://spysale.ru)
stungun.ru (http://stungun.ru)tacticaldiameter.ru (http://tacticaldiameter.ru)tailstockcenter.ru (http://tailstockcenter.ru)tamecurve.ru (http://tamecurve.ru)tapecorrection.ru (http://tapecorrection.ru)tappingchuck.ru (http://tappingchuck.ru)taskreasoning.ru (http://taskreasoning.ru)technicalgrade.ru (http://technicalgrade.ru)telangiectaticlipoma.ru (http://telangiectaticlipoma.ru)telescopicdamper.ru (http://telescopicdamper.ru)temperateclimate.ru (http://temperateclimate.ru)temperedmeasure.ru (http://temperedmeasure.ru)tenementbuilding.ru (http://tenementbuilding.ru)ultramaficrock.ru (http://ultramaficrock.ru)ultraviolettesting.ru (http://ultraviolettesting.ru)