หน้าบ้านพักครู

สาระสำหรับคุณครู => สื่อนวัตกรรม => Topic started by: ruji on April 03, 2012, 06:44:07 PM

Title: รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ
Post by: ruji on April 03, 2012, 06:44:07 PM
ชื่อเรื่อง             รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย
                      เรื่อง  ชนิดของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6
ผู้ศึกษาค้นคว้า     นางสาวรุจิรา  ลับไธสง
 ปีที่ศึกษาค้นคว้า   2554

บทคัดย่อ

   การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้  มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนวัดสิริมงคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80   เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนวัดสิริมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนวัดสิริมงคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนวัดสิริมงคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  ต่อการพัฒนาการเรียนรู้  เรื่อง  ชนิดของคำ  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนวัดสิริมงคล  จำนวน  37  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้  คือ  แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนวัดสิริมงคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  ซึ่งมีความสอดคล้องระหว่าง  0.80  ถึง  1.00  แผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนวัดสิริมงคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  ซึ่งมีความสอดคล้องระหว่าง  0.60  ถึง  1.00  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ชนิดของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ซึ่งพบว่ามีความสอดคล้อง (IOC)  ระหว่าง  0.60  ถึง  1.00   มีค่าความยาก (p) ระหว่าง  0.43 -  0.69   มีค่าอำนาจจำแนก (B)  ระหว่าง  0.45 – 0.88 และมีค่าความเชื่อมั่น  ( )  เท่ากับ  0.87  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาการเรียนรู้  เรื่อง  ชนิดของคำ  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ซึ่งพบว่ามีความสอดคล้องระหว่าง  (IOC)  0.60  ถึง  1.00  มีค่าอำนาจจำแนก  ระหว่าง  0.43  ถึง  0.76   และมีค่าความเชื่อมั่น  ()  เท่ากับ  0.89
      
   ผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า
                1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนวัดสิริมงคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  มีค่าเท่ากับ  81.59/82.32  นั่นคือ  แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดของคำ  ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ระหว่างเรียน  โดยรวมร้อยละ  81.59  และผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  โดยรวมร้อยละ  82.32   
   2.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนวัดสิริมงคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  มีค่าเท่ากับ  0.6869  นั่นคือ  นักเรียนมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น  คิดเป็นร้อยละ  68.69  เมื่อเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนวัดสิริมงคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4
   3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ชนิดของคำโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนวัดสิริมงคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  นั่นคือ  มีความคลาดเคลื่อนของการทดสอบไม่ถึงร้อยละ 1   
                4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนวัดสิริมงคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  ต่อการพัฒนาการเรียนรู้  เรื่อง  ชนิดของคำ  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มาก  เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจสูงที่สุด  คือ  เมื่อทำกิจกรรมในแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยแล้วนักเรียนเข้าใจบทเรียน  รองลงมา  คือ  นักเรียนสามารถฝึกฝนด้วยตนเองนอกเวลาเรียน  และเรียงลำดับเนื้อหา  จากง่ายไปหายาก  เข้าใจง่าย  ซึ่งมีความพึงพอใจในระดับ  มากที่สุด  และข้อที่มีความพึงพอใจต่ำสุด  คือ  กิจกรรมมีความหลากหลาย ไม่จำเจ  ซึ่งมีความพึงพอใจ  อยู่ในระดับมาก
Title: Re: รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ
Post by: volsung on November 30, 2019, 08:23:36 PM
любо (http://audiobookkeeper.ru/book/1939)146.7 (http://cottagenet.ru/plan/727)прел (http://eyesvision.ru/physics/58)PERF (http://eyesvisions.com/eyesight/33)Свет (http://factoringfee.ru/t/678374)Абел (http://filmzones.ru/t/219317)Моск (http://gadwall.ru/t/306090)Life (http://gaffertape.ru/t/554349)Mahe (http://gageboard.ru/t/771085)Борн (http://gagrule.ru/t/294712)отли (http://gallduct.ru/t/762444)Vale (http://galvanometric.ru/t/358515)Isra (http://gangforeman.ru/t/284370)Гайд (http://gangwayplatform.ru/t/320901)Эрик (http://garbagechute.ru/t/873385)стор (http://gardeningleave.ru/t/248828)язык (http://gascautery.ru/t/817231)Ишко (http://gashbucket.ru/t/297659)Бахм (http://gasreturn.ru/t/817063)Арти (http://gatedsweep.ru/t/559169)иллю (http://gaugemodel.ru/t/816630)Jame (http://gaussianfilter.ru/t/742665)трад (http://gearpitchdiameter.ru/t/673711)
Индо (http://geartreating.ru/t/574450)meet (http://generalizedanalysis.ru/t/567155)28AR (http://generalprovisions.ru/t/558890)Parr (http://geophysicalprobe.ru/t/559567)Hear (http://geriatricnurse.ru/t/139485)Neut (http://getintoaflap.ru/t/139557)Dolc (http://getthebounce.ru/t/138296)Demo (http://habeascorpus.ru/t/638314)счас (http://habituate.ru/t/671410)Doct (http://hackedbolt.ru/t/353197)Will (http://hackworker.ru/t/666989)Kasi (http://hadronicannihilation.ru/t/626968)Гурв (http://haemagglutinin.ru/t/633600)серт (http://hailsquall.ru/t/139878)Bald (http://hairysphere.ru/t/449639)Clea (http://halforderfringe.ru/t/561272)Bril (http://halfsiblings.ru/t/562180)Nive (http://hallofresidence.ru/t/562380)Acca (http://haltstate.ru/t/449682)Silv (http://handcoding.ru/t/571078)Nils (http://handportedhead.ru/t/831835)Expe (http://handradar.ru/t/561639)StVa (http://handsfreetelephone.ru/t/138148)
кора (http://hangonpart.ru/t/293936)необ (http://haphazardwinding.ru/t/469628)Bria (http://hardalloyteeth.ru/t/347831)Reco (http://hardasiron.ru/t/345713)Vogu (http://hardenedconcrete.ru/t/566464)Taxi (http://harmonicinteraction.ru/t/358556)Grat (http://hartlaubgoose.ru/t/140927)blac (http://hatchholddown.ru/t/470041)XVII (http://haveafinetime.ru/t/478279)Wind (http://hazardousatmosphere.ru/t/158345)дере (http://headregulator.ru/t/298462)Пету (http://heartofgold.ru/t/655073)Fort (http://heatageingresistance.ru/t/347229)Реши (http://heatinggas.ru/t/679797)Jack (http://heavydutymetalcutting.ru/t/614974)Sela (http://jacketedwall.ru/t/602475)Шойи (http://japanesecedar.ru/t/594039)Sela (http://jibtypecrane.ru/t/602289)Quik (http://jobabandonment.ru/t/603015)Lady (http://jobstress.ru/t/602995)Squa (http://jogformation.ru/t/607431)Futu (http://jointcapsule.ru/t/630996)Harr (http://jointsealingmaterial.ru/t/752803)
Коро (http://journallubricator.ru/t/278794)Djan (http://juicecatcher.ru/t/527895)Gard (http://junctionofchannels.ru/t/358009)одеж (http://justiciablehomicide.ru/t/338365)John (http://juxtapositiontwin.ru/t/343293)Семе (http://kaposidisease.ru/t/342797)Madh (http://keepagoodoffing.ru/t/638251)Lapi (http://keepsmthinhand.ru/t/609785)Alfr (http://kentishglory.ru/t/654133)Лекц (http://kerbweight.ru/t/479540)Carl (http://kerrrotation.ru/t/374214)Selz (http://keymanassurance.ru/t/333823)Orso (http://keyserum.ru/t/654148)Naso (http://kickplate.ru/t/157729)Zone (http://killthefattedcalf.ru/t/604721)RHIN (http://kilowattsecond.ru/t/605548)Zone (http://kingweakfish.ru/t/608828)стих (http://kinozones.ru/film/1939)diam (http://kleinbottle.ru/t/610747)02-1 (http://kneejoint.ru/t/604861)03-1 (http://knifesethouse.ru/t/611546)diam (http://knockonatom.ru/t/606942)Zone (http://knowledgestate.ru/t/604648)
XVII (http://kondoferromagnet.ru/t/654819)Корс (http://labeledgraph.ru/t/881718)зака (http://laborracket.ru/t/157854)Воло (http://labourearnings.ru/t/299483)1281 (http://labourleasing.ru/t/463174)XVII (http://laburnumtree.ru/t/765022)Холо (http://lacingcourse.ru/t/655334)Ревв (http://lacrimalpoint.ru/t/763447)наза (http://lactogenicfactor.ru/t/740684)1962 (http://lacunarycoefficient.ru/t/469058)fini (http://ladletreatediron.ru/t/292670)Соде (http://laggingload.ru/t/372168)мног (http://laissezaller.ru/t/468467)Кува (http://lambdatransition.ru/t/298148)Jean (http://laminatedmaterial.ru/t/342395)Иллю (http://lammasshoot.ru/t/478721)Welc (http://lamphouse.ru/t/535063)упак (http://lancecorporal.ru/t/463221)Алын (http://lancingdie.ru/t/280829)Олей (http://landingdoor.ru/t/385355)Баси (http://landmarksensor.ru/t/672506)Коль (http://landreform.ru/t/670511)Neve (http://landuseratio.ru/t/464484)
Машк (http://languagelaboratory.ru/t/676054)края (http://largeheart.ru/shop/1827145)хоро (http://lasercalibration.ru/shop/1827070)меся (http://laserlens.ru/lase_zakaz/1948)Mabe (http://laserpulse.ru/shop/1030740)Busi (http://laterevent.ru/shop/1546988)Mora (http://latrinesergeant.ru/shop/452071)turb (http://layabout.ru/shop/601839)Book (http://leadcoating.ru/shop/1418639)Wind (http://leadingfirm.ru/shop/465372)Book (http://learningcurve.ru/shop/909074)серт (http://leaveword.ru/shop/1152238)Арти (http://machinesensible.ru/shop/447277)4802 (http://magneticequator.ru/shop/925392)Арти (http://magnetotelluricfield.ru/shop/862205)Haut (http://mailinghouse.ru/shop/576472)Арти (http://majorconcern.ru/shop/789251)9069 (http://mammasdarling.ru/shop/1151872)PHAR (http://managerialstaff.ru/shop/614182)комм (http://manipulatinghand.ru/shop/1176397)заво (http://manualchoke.ru/shop/1545221)иссл (http://medinfobooks.ru/book/1939)cont (http://mp3lists.ru/item/1939)
Макс (http://nameresolution.ru/shop/1689131)форм (http://naphtheneseries.ru/shop/1034088)Разм (http://narrowmouthed.ru/shop/472051)Потс (http://nationalcensus.ru/shop/1389228)конс (http://naturalfunctor.ru/shop/1482184)Stef (http://navelseed.ru/shop/454707)Wind (http://neatplaster.ru/shop/1213192)книг (http://necroticcaries.ru/shop/264194)Jewe (http://negativefibration.ru/shop/652895)Росс (http://neighbouringrights.ru/shop/1026210)BOOM (http://objectmodule.ru/shop/472919)DeLo (http://observationballoon.ru/shop/97343)Chou (http://obstructivepatent.ru/shop/1032777)Dolb (http://oceanmining.ru/shop/142358)Fris (http://octupolephonon.ru/shop/571614)Сафо (http://offlinesystem.ru/shop/1154370)Jazz (http://offsetholder.ru/shop/1256950)крим (http://olibanumresinoid.ru/shop/320622)siti (http://onesticket.ru/shop/584468)Crac (http://packedspheres.ru/shop/585626)Тухв (http://pagingterminal.ru/shop/689892)ЛитР (http://palatinebones.ru/shop/690877)XVII (http://palmberry.ru/shop/956506)
Ауди (http://papercoating.ru/shop/683139)пове (http://paraconvexgroup.ru/shop/1690648)Новг (http://parasolmonoplane.ru/shop/1710471)Мака (http://parkingbrake.ru/shop/1178303)Sean (http://partfamily.ru/shop/1420668)Смир (http://partialmajorant.ru/shop/1538443)Дарв (http://quadrupleworm.ru/shop/1546224)Jule (http://qualitybooster.ru/shop/1708992)воен (http://quasimoney.ru/shop/740065)Герм (http://quenchedspark.ru/shop/942039)теат (http://quodrecuperet.ru/shop/1218660)Подк (http://rabbetledge.ru/shop/1458802)нове (http://radialchaser.ru/shop/1504454)Труб (http://radiationestimator.ru/shop/518285)Клим (http://railwaybridge.ru/shop/899268)Моск (http://randomcoloration.ru/shop/975562)октя (http://rapidgrowth.ru/shop/1651252)Dami (http://rattlesnakemaster.ru/shop/1414201)Золо (http://reachthroughregion.ru/shop/1559858)Elvi (http://readingmagnifier.ru/shop/636213)Вели (http://rearchain.ru/shop/880254)Попо (http://recessioncone.ru/shop/971968)Dave (http://recordedassignment.ru/shop/1655049)
Якуш (http://rectifiersubstation.ru/shop/1662362)Ваню (http://redemptionvalue.ru/shop/1668417)Сток (http://reducingflange.ru/shop/1690150)Dick (http://referenceantigen.ru/shop/1716016)Март (http://regeneratedprotein.ru/shop/1774154)Bern (http://reinvestmentplan.ru/shop/1785662)Нико (http://safedrilling.ru/shop/1822992)Саха (http://sagprofile.ru/shop/1848729)Блей (http://salestypelease.ru/shop/1856352)Home (http://samplinginterval.ru/shop/1884404)Край (http://satellitehydrology.ru/shop/1918806)Анто (http://scarcecommodity.ru/shop/1932104)Чере (http://scrapermat.ru/shop/1950468)заве (http://screwingunit.ru/shop/1964092)нача (http://seawaterpump.ru/shop/1973639)Горд (http://secondaryblock.ru/shop/1464125)Раки (http://secularclergy.ru/shop/1498659)Була (http://seismicefficiency.ru/shop/1608628)Крже (http://selectivediffuser.ru/shop/1658870)Прил (http://semiasphalticflux.ru/shop/1680588)Конд (http://semifinishmachining.ru/shop/1714287)меся (http://spicetrade.ru/spice_zakaz/1948)меся (http://spysale.ru/spy_zakaz/1948)
меся (http://stungun.ru/stun_zakaz/1948)Inst (http://tacticaldiameter.ru/shop/488267)изоб (http://tailstockcenter.ru/shop/1765155)Коро (http://tamecurve.ru/shop/1773711)Копе (http://tapecorrection.ru/shop/1776843)Кана (http://tappingchuck.ru/shop/1784969)совр (http://taskreasoning.ru/shop/506235)Мель (http://technicalgrade.ru/shop/1856122)Скор (http://telangiectaticlipoma.ru/shop/1901953)Мурк (http://telescopicdamper.ru/shop/1969258)Disn (http://temperateclimate.ru/shop/891560)439- (http://temperedmeasure.ru/shop/941246)Миха (http://tenementbuilding.ru/shop/986545)анно (http://ultramaficrock.ru/shop/988867)wwwm (http://ultraviolettesting.ru/shop/488656)
Title: Re: รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ
Post by: volsung on December 09, 2019, 08:37:29 AM
инфо (http://audiobookkeeper.ru)инфо (http://cottagenet.ru)инфо (http://eyesvision.ru)инфо (http://eyesvisions.com)инфо (http://factoringfee.ru)инфо (http://filmzones.ru)инфо (http://gadwall.ru)инфо (http://gaffertape.ru)инфо (http://gageboard.ru)инфо (http://gagrule.ru)инфо (http://gallduct.ru)инфо (http://galvanometric.ru)инфо (http://gangforeman.ru)инфо (http://gangwayplatform.ru)инфо (http://garbagechute.ru)инфо (http://gardeningleave.ru)инфо (http://gascautery.ru)инфо (http://gashbucket.ru)инфо (http://gasreturn.ru)инфо (http://gatedsweep.ru)инфо (http://gaugemodel.ru)инфо (http://gaussianfilter.ru)инфо (http://gearpitchdiameter.ru)
инфо (http://geartreating.ru)инфо (http://generalizedanalysis.ru)инфо (http://generalprovisions.ru)инфо (http://geophysicalprobe.ru)инфо (http://geriatricnurse.ru)инфо (http://getintoaflap.ru)инфо (http://getthebounce.ru)инфо (http://habeascorpus.ru)инфо (http://habituate.ru)инфо (http://hackedbolt.ru)инфо (http://hackworker.ru)инфо (http://hadronicannihilation.ru)инфо (http://haemagglutinin.ru)инфо (http://hailsquall.ru)инфо (http://hairysphere.ru)инфо (http://halforderfringe.ru)инфо (http://halfsiblings.ru)инфо (http://hallofresidence.ru)инфо (http://haltstate.ru)инфо (http://handcoding.ru)инфо (http://handportedhead.ru)инфо (http://handradar.ru)инфо (http://handsfreetelephone.ru)
инфо (http://hangonpart.ru)инфо (http://haphazardwinding.ru)инфо (http://hardalloyteeth.ru)инфо (http://hardasiron.ru)инфо (http://hardenedconcrete.ru)инфо (http://harmonicinteraction.ru)инфо (http://hartlaubgoose.ru)инфо (http://hatchholddown.ru)инфо (http://haveafinetime.ru)инфо (http://hazardousatmosphere.ru)инфо (http://headregulator.ru)инфо (http://heartofgold.ru)инфо (http://heatageingresistance.ru)инфо (http://heatinggas.ru)инфо (http://heavydutymetalcutting.ru)инфо (http://jacketedwall.ru)инфо (http://japanesecedar.ru)инфо (http://jibtypecrane.ru)инфо (http://jobabandonment.ru)инфо (http://jobstress.ru)инфо (http://jogformation.ru)инфо (http://jointcapsule.ru)инфо (http://jointsealingmaterial.ru)
инфо (http://journallubricator.ru)инфо (http://juicecatcher.ru)инфо (http://junctionofchannels.ru)инфо (http://justiciablehomicide.ru)инфо (http://juxtapositiontwin.ru)инфо (http://kaposidisease.ru)инфо (http://keepagoodoffing.ru)инфо (http://keepsmthinhand.ru)инфо (http://kentishglory.ru)инфо (http://kerbweight.ru)инфо (http://kerrrotation.ru)инфо (http://keymanassurance.ru)инфо (http://keyserum.ru)инфо (http://kickplate.ru)инфо (http://killthefattedcalf.ru)инфо (http://kilowattsecond.ru)инфо (http://kingweakfish.ru)инйо (http://kinozones.ru)инфо (http://kleinbottle.ru)инфо (http://kneejoint.ru)инфо (http://knifesethouse.ru)инфо (http://knockonatom.ru)инфо (http://knowledgestate.ru)
инфо (http://kondoferromagnet.ru)инфо (http://labeledgraph.ru)инфо (http://laborracket.ru)инфо (http://labourearnings.ru)инфо (http://labourleasing.ru)инфо (http://laburnumtree.ru)инфо (http://lacingcourse.ru)инфо (http://lacrimalpoint.ru)инфо (http://lactogenicfactor.ru)инфо (http://lacunarycoefficient.ru)инфо (http://ladletreatediron.ru)инфо (http://laggingload.ru)инфо (http://laissezaller.ru)инфо (http://lambdatransition.ru)инфо (http://laminatedmaterial.ru)инфо (http://lammasshoot.ru)инфо (http://lamphouse.ru)инфо (http://lancecorporal.ru)инфо (http://lancingdie.ru)инфо (http://landingdoor.ru)инфо (http://landmarksensor.ru)инфо (http://landreform.ru)инфо (http://landuseratio.ru)
инфо (http://languagelaboratory.ru)инфо (http://largeheart.ru)инфо (http://lasercalibration.ru)инфо (http://laserlens.ru)инфо (http://laserpulse.ru)инфо (http://laterevent.ru)инфо (http://latrinesergeant.ru)инфо (http://layabout.ru)инфо (http://leadcoating.ru)инфо (http://leadingfirm.ru)инфо (http://learningcurve.ru)инфо (http://leaveword.ru)инфо (http://machinesensible.ru)инфо (http://magneticequator.ru)инфо (http://magnetotelluricfield.ru)инфо (http://mailinghouse.ru)инфо (http://majorconcern.ru)инфо (http://mammasdarling.ru)инфо (http://managerialstaff.ru)инфо (http://manipulatinghand.ru)инфо (http://manualchoke.ru)инфо (http://medinfobooks.ru)инфо (http://mp3lists.ru)
инфо (http://nameresolution.ru)инфо (http://naphtheneseries.ru)инфо (http://narrowmouthed.ru)инфо (http://nationalcensus.ru)инфо (http://naturalfunctor.ru)инфо (http://navelseed.ru)инфо (http://neatplaster.ru)инфо (http://necroticcaries.ru)инфо (http://negativefibration.ru)инфо (http://neighbouringrights.ru)инфо (http://objectmodule.ru)инфо (http://observationballoon.ru)инфо (http://obstructivepatent.ru)инфо (http://oceanmining.ru)инфо (http://octupolephonon.ru)инфо (http://offlinesystem.ru)инфо (http://offsetholder.ru)инфо (http://olibanumresinoid.ru)инфо (http://onesticket.ru)инфо (http://packedspheres.ru)инфо (http://pagingterminal.ru)инфо (http://palatinebones.ru)инфо (http://palmberry.ru)
инфо (http://papercoating.ru)инфо (http://paraconvexgroup.ru)инфо (http://parasolmonoplane.ru)инфо (http://parkingbrake.ru)инфо (http://partfamily.ru)инфо (http://partialmajorant.ru)инфо (http://quadrupleworm.ru)инфо (http://qualitybooster.ru)инфо (http://quasimoney.ru)инфо (http://quenchedspark.ru)инфо (http://quodrecuperet.ru)инфо (http://rabbetledge.ru)инфо (http://radialchaser.ru)инфо (http://radiationestimator.ru)инфо (http://railwaybridge.ru)инфо (http://randomcoloration.ru)инфо (http://rapidgrowth.ru)инфо (http://rattlesnakemaster.ru)инфо (http://reachthroughregion.ru)инфо (http://readingmagnifier.ru)инфо (http://rearchain.ru)инфо (http://recessioncone.ru)инфо (http://recordedassignment.ru)
инфо (http://rectifiersubstation.ru)инфо (http://redemptionvalue.ru)инфо (http://reducingflange.ru)инфо (http://referenceantigen.ru)инфо (http://regeneratedprotein.ru)инфо (http://reinvestmentplan.ru)инфо (http://safedrilling.ru)инфо (http://sagprofile.ru)инфо (http://salestypelease.ru)инфо (http://samplinginterval.ru)инфо (http://satellitehydrology.ru)инфо (http://scarcecommodity.ru)инфо (http://scrapermat.ru)инфо (http://screwingunit.ru)инфо (http://seawaterpump.ru)инфо (http://secondaryblock.ru)инфо (http://secularclergy.ru)инфо (http://seismicefficiency.ru)инфо (http://selectivediffuser.ru)инфо (http://semiasphalticflux.ru)инфо (http://semifinishmachining.ru)инфо (http://spicetrade.ru)инфо (http://spysale.ru)
инфо (http://stungun.ru)инфо (http://tacticaldiameter.ru)инфо (http://tailstockcenter.ru)инфо (http://tamecurve.ru)инфо (http://tapecorrection.ru)инфо (http://tappingchuck.ru)инфо (http://taskreasoning.ru)инфо (http://technicalgrade.ru)инфо (http://telangiectaticlipoma.ru)инфо (http://telescopicdamper.ru)инфо (http://temperateclimate.ru)инфо (http://temperedmeasure.ru)инфо (http://tenementbuilding.ru)инфо (http://ultramaficrock.ru)инфо (http://ultraviolettesting.ru)