My Community

สาระสำหรับคุณครู => บทคัดย่อ => Topic started by: บ้านพักครู.คอม on August 01, 2011, 10:47:40 PM

Title: การอ่าน คำพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Post by: บ้านพักครู.คอม on August 01, 2011, 10:47:40 PM
ชื่อเรื่อง การพัฒนานาทักษะในด้านการอ่าน คำพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้วิจัย นายสวัสดิ์ ปุญยะสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน การเขียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 4 คน
ด้วยวิธีการประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น
โดยเริ่มทำการวิจัยตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
ผลการวิจัย พบว่านักเรียนจำนวนหนึ่งมีการพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน การเขียนดีขึ้นกว่าเดิม
ด้วยวิธีการให้แรงเสริมโดยการชมเชยและให้ระยะเวลาในการฝึกทักษะการอ่าน การเขียนมากพอสมควร ดังนั้น
นักเรียนจึงเกิดทักษะในด้านการอ่าน การเขียนโดยฝึกทักษะการประสมคำ พยัญชนะ สระ ตัวสะกด
และรูปวรรณยุกต์ ได้อย่างถูกต้อง โดยนำมาซึ่งการพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน
การเขียนได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องเข้าใจมากยิ่งขึ้น

อ้างอิงเพิ่มเติม > :-X> http://banpukkroo.com/board1/index.php?topic=6.0

==============================================================